ASLI iLE KEREM HEYKELi” SERBEST, ULUSAL, GÜZEL SANAT

Transkript

ASLI iLE KEREM HEYKELi” SERBEST, ULUSAL, GÜZEL SANAT
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
”ASLI iLE KEREM HEYKELi”
SERBEST, ULUSAL, GÜZEL SANAT ESERi YARISMASI
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 Kocasinan-KAYSERİ
Tel: (0 352) 222 89 60
Web: http://www.kayseri-bld.gov.tr/
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
ŞARTNAME
İÇİNDEKİLER
1. Yarışmanın Amacı
3
2. Yarışmanın Biçimi ve Şekli
3
3. Yarışma Alanının Yeri
3
4. İdarenin Adı, Adresi, Telefon ve Faks Numarası
3
5. Yarışmaya Katılım Koşulları
4
6. Jüri Üyeleri (Danışman, Asli ve Yedek) ve Raportörlerin İsimleri
5
6.1. Danışman Jüri Üyeleri
5
6.2. Asıl Jüri Üyeleri
5
6.3. Yedek Jüri Üyeleri
5
6.4. Raportörler
5
6.5. Raportör Yardımcıları
6
7. Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
6
8. Yarışmacılardan İstenenler
6
9. Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar ve Yarışmacılardan İstenen 7
Diğer Belgeler
10. Yarışma Takvimi
8
11. Rumuzlar ve Ambalaj Esasları
9
12. Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli
10
13. Ödüller
10
14. Yarışmadan Çıkarma
11
15. Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri
11
16. Birincilik Ödülü Kazanana Uygulama Projesinin Yapımı İşinin Verilip 11
Verilmeyeceği, Verilecekse Nasıl Verileceği
17. Diğer Hususlar
12
18. Kimlik Formu Örneği
13
2
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
1. YARIŞMANIN AMACI
Kayseri ili, Melikgazi İlçesi’nde bulunan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli kentsel sit alanı ile ilgili
olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan revize koruma amaçlı imar planı
Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesince kentsel sit
alanında Kayseri kültürüne, mimarisine ve tarihine ışık tutacak canlandırma projesi
kapsamında etaplar halinde kentsel tasarım ile mimari projeleri hazırlatılmaktadır. Bu
kapsamda 266 ada için hazırlatılan Kentsel Tasarım Projesi Koruma Bölge Kurulu’nun
onayını almıştır.
Eski Kayseri Mahallesinin yeniden canlandırılacağı 266 adanın meydanına, Anadolu
Kültürü’nün ayrılmaz parçası olan aşk söylencelerinden Aslı ile Kerem’in anısına, barışa,
dostluğa, aşka adanacak bir heykeli ait olduğu çevreyi bir anlamda yeniden oluşturmak,
sanatın kent mekânına ve sosyal yaşama dönüştürücü katkısını sağlamak, toplumun sanat
ve kültürle ilişkisini pekiştirmek, sanatı/ sanatçıyı desteklemektir.
2. YARIŞMANIN BİÇİMİ VE ŞEKLİ
Yarışma; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayalı olarak Kamu İhale Kurumu tarafından
yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak
düzenlenmektedir. Yarışmanın biçimi; serbest, ulusal ve tek kademeli güzel sanat eseri
yarışmasıdır.
3. YARIŞMA ALANININ YERİ
Yarışmanın konusu olan alan Kayseri İli, Melikgazi İlçesi korunması gereken KENTSEL
SİT ALANI içinde yer alan 266 ada 26 numaralı parseldir. 266 ada için Büyükşehir
Belediyesince hazırlatılmış olan Kentsel Tasarım Projesi Koruma Bölge Kurulu’nun
onayından geçmiş olup yarışmacıların alanla ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel
Tasarım Projesince belirlenmiş tarihi, kültürel ve mimari dokuyu korumaya yönelik
önerileri dikkate alınacaktır.
4. İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI
“ASLI İLE KEREM HEYKELİ SERBEST, ULUSAL, GÜZEL SANAT ESERİ
YARIŞMASI” Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenmektedir.
İdare adresi;
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
"ASLI İLE KEREM HEYKELİ” SERBEST, ULUSAL, GÜZEL SANAT ESERİ
YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ"
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15
3
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
38010 Kocasinan-KAYSERİ
Tel: (0 352) 207 16 69 / 207 17 16
Fax: (0 352) 207 16 68
Web Adresi: http://www.kayseri-bld.gov.tr/
E-Posta: a&[email protected]
Not: Belgelerin üzerine “ASLI İLE KEREM HEYKELİ” SERBEST, ULUSAL,
GÜZEL SANAT ESERİ YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜNE yazısı yazılacaktır.
5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışma ulusal düzeyde olup, üniversitelerin ilgili fakültelerinin heykel bölümlerinde en az
lisans eğitimini tamamlamış tüm heykel sanatçılarına açıktır. Yarışmaya ekip olarak
başvurulması halinde ekip başının heykeltıraş olması gerekmektedir.
Ekipte yer alan tüm yarışmacıların;
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları,
• Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörle bunların birinci dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamaları,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları,
• Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları,
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamaları gerekmektedir.
• Yarışma alanının kentsel sit alanında bulunmasından ötürü heykelin çevresi ile
değerlendirileceğinden yarışmacının mimar/şehir plancısı ya da kentsel tasarım
uzmanını ekibine alması ya da söz konusu uzmanlardan danışmanlık hizmeti alması
önerilmektedir. Danışman/uzmanın ekipte yer alması halinde kimlik belgesi ve/veya
yeterlik belgelerini sunmaları zorunludur.
• Yarışmacılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da
sergilenmemiş 1(bir) adet tasarım ile katılabilir.
• Yarışma alanı korunması gerekli kentsel sit alanı olup tescillidir. Bu nedenle, yarışma
alanına, Uluslararası Koruma İlkeleri ve Ulusal koruma mevzuatı (2863/3386/5226
sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası, ilgili tüzük ve yönetmelikler, Yüksek Kurul
İlke Kararları) doğrultusunda yaklaşılmalıdır.
• Yarışma şartnamesini satın alan yarışmacı adayı yer görme belgesini almış sayılır.
• Yarışmacıların şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne
kaydettirmeleri gerekmektedir. Şartname; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
http://www.kayseri-bld.gov.tr/ internet sayfasında yayınlanacaktır.
• Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar bile tasarımları yarışmaya
katılmamış sayılır.
4
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
6. JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK) VE RAPORTÖRLERİN
İSİMLERİ
6.1. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
• Mehmet ÖZHASEKİ (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı)
• Prof. Dr. Metin SÖZEN (ÇEKÜL Vakfı Başkanı – Tarihi Kentler Birliği Danışma
Kurulu Başkanı)
• Doç. Nurdan KARASU GÖKÇE, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekan V.
• Hakan MAHİROĞLU (Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı, Kayseri Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi)
• Y. Mimar Ayşe ÖNDER (Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanı)
6.2. ASIL JÜRİ ÜYELERİ (isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir)
• Prof. Rahmi AKSUNGUR; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi (Jüri Başkanı)
• Mimar Serdar ALTUNTUĞ; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi-İmar ve
Şehircilik Komisyonu Başkanı-Kent Estetik Kurul Başkanı
• Prof. Nilüfer ERGİN DOĞRUER; Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü Öğretim Üyesi
• Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ; Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Öğretim Üyesi
• Prof Meriç HIZAL; Işık Üniversitesi, Görsel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar
Bölümü Öğretim Üyesi
• Mimar Kemalettin C. TEKİNSOY; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı
• Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN; Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü Başkanı
6.3. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
• Prof. Fatma AKYÜREK, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Heykel Bölüm Öğretim Üyesi
• Mimar Cengiz AKPARLAR, Serbest Mimar
• Yrd. Doç. Dr. Sencer ERKMAN, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim
Üyesi
6.4. RAPORTÖRLER
• İnşaat Y. Mühendisi Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU; Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Kent Estetik Kurul Raportörü
• Mimar Nuriye TETİK; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurul
Raportörü
• Sanat Tarihçisi Banu KÜÇÜK; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Koruma, Uygulama
ve Denetim Bürosu Uzmanı
5
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
6.5. RAPORTÖR YARDIMCILARI
• Hacı HERDEM (Bilg. Mem.)
• Sema TOKAT (Bilg. Mem.)
7. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
7. 1. Yarışma Şartnamesi
Şartname almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“ASLI İLE KEREM HEYKELİ” SERBEST ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ
YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ”
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15
38010 Kocasinan-KAYSERİ
Tel: (0 352) 222 89 60
adresine şahsen başvurabilirler.
Şartname bedeli 20,00 TL’dir.
Yarışmacılar, bu tutarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Ziraat Bankası
Kayseri Kiçikapı Şubesi (Şube kodu:1098) 32431413-5003 nolu hesaba (IBAN NO:
TR92 0001 0010 9832 431 413 5003) “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aslı İle Kerem
Heykeli Yarışması” açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi yarışma
raportörlüğüne elden ya da faks (0 352 207 1668) ile sunduklarında şartname kendilerine
verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.
7.2. Heykelin yapılacağı 266 adanın Koruma Bölge Kurulu’nca 28.01.2011 tarih ve 1973
sayılı kararı ile onanan kentsel tasarım projesi (Basılı ve sayısal ortamda)
7.3. 1/5000 ve 1/1000 Ölçekte yarışma alanını gösterir 2010 yılı Uydu Fotoğrafı,
7.4. İmar planı: Yarışma konusu alanın kent içindeki konumunu gösterir 26.08.2010 tarih
ve 1832 sayılı Kayseri KTVKK kararı ile onanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli ve
yakın çevresini gösterir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarıyla birlikte
verilecektir,
7.5. Yarışma alanının uzak ve yakın fotoğrafları (Basılı ve sayısal ortamda)
8. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
8.1
8.2
8.3
Önerilen tasarımın açıklama raporu, ( Bir A4 sayfayı geçmeyecektir.)
Önerilen tasarımın 1/10 ölçekli maketi (Maketin; taşınma ve sergilenme esnasında
zarar görmesini engellemek üzere, sanatçı tarafından seçilecek bir malzeme ile
yapılması gerekmektedir.)
Teknik Rapor, ( Bir A4 sayfayı geçmeyecektir.)
6
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
8.4
Yaklaşık maliyeti içeren rapor / Ödeme takvimi ile oranları bu raporda yer
alacaktır.
8.5
Önerilen tasarımın çevre ilişkilerini ve yerleşme planını açıklayan çizimler: 1/20
ölçekli vaziyet planı,
Heykelin montaj ya da teknik detaylarını açıklayıcı çizimler, 1/10 ölçekli plan,
kesit, görünüşler, perspektifler,
Tasarımın seçilen herhangi bir yerinden 30x30 cm ebatlarında alçı malzeme ile
yapılmış 1/1 detay çalışması,
Pafta boyutları 50x70 cm boyutlarında olacak ve paftaların sağ alt köşelerine
asılma şeması verilecektir. (Bu şema 1cmx5cm ebatları içerisinde kalacaktır.)
Teslim edilen tasarımların yarışma sonrasında yayımlanabilmesi için tüm
çizimlerin ve maket fotoğraflarının sayısal ortamda sunumu (CD/DVD olarak)
Yarışmada herhangi bir malzeme sınırlaması yoktur. Ancak polyester, fiber vb.
sentetik malzemeler kabul edilmeyecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Tasarım
için kullanılacak malzemenin açık hava koşullarına dayanıklı olması gerekir. Bu
konuda yeterli bilgilendirme teknik raporda verilmelidir.
Yarışma konusu teklifin imalat bedeli üst sınırı 200.000,00 TL'dir. Bu değere
heykel dışındaki montaj, yapı elemanları ve çevre düzenlemesi dahil olmayıp,
teknik rapor ve maliyet raporunda belirtilmek kaydı ile Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
Yarışma konusu tasarımın yüksekliği meydan çevresine göre sanatçının yorumuna
bırakılmıştır.
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
9.
YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU
YARIŞMACILARDAN İSTENEN DİĞER BELGELER
ESASLAR
VE
9.1. Kimlik Zarfı
Yarışmaya katılanlar, tasarımın teslim edildiği ambalajın içine tasarım ile aynı rumuzu taşıyan
ve üzerinde; daktilo veya bilgisayar çıktısı ile “ASLI İLE KEREM HEYKELİ SERBEST
ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” ibaresi yazılmış,
üzerinde beş (5) rakamlı rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten, kapalı bir zarfın içine:
• Yarışma Şartnamesinin her sayfasını ve Yarışma Şartnamesinin 17.3 Maddesinde
belirtilen bölümü heykeltıraşın/sanatçının/ekip temsilcisinin kendisi ve ekibindeki tüm
yarışmacıların imzalaması gerekmektedir.
• Kimlik zarfına ekte verilen Kimlik Formunu doldurarak ekleyeceklerdir. Yarışmacı
ekibin birden fazla kişi olması halinde ekipte yer alan tüm yarışmacılar Kimlik
Formunu ayrı ayrı dolduracaklardır.
• Yarışma sonucunda, tasarımının, kimlik zarfının açılmasını istemeyen yarışmacılar
kimlik zarfı üzerindeki rumuzun altına “AÇILAMAZ” ibaresini yazacaklardır.
Ödül/mansiyon gibi derece alan tasarımlar için “AÇILAMAZ” hükmü geçersiz
kalacaktır. Bilgi ve değerlendirme için verilecek her türlü belge üzerinde el yazısı
kullanılmayacaktır.
KİMLİK ZARFI VE KİMLİK ZARFI İÇİNDE BULUNMASI GEREKEN
EVRAKLARI BULUNMAYAN TASARIMLAR JÜRİ KARARIYLA VE TUTANAĞA
KAYDEDİLEREK YARIŞMAYA KABUL EDİLMEZ.
7
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
10. YARIŞMA TAKVİMİ
10.1. Yarışmanın İlanı
: 02.12.2011 Cuma
10.2. Kayıtların Başlaması
: 02.12.2011 Cuma
10. 3. Soru ve Yanıtlar için Son Gün
10.3.1. Soru Sormak İçin Son Gün : 31.12.2011 Cumartesi
Yarışma ve yarışma şartnamesi ile ilgili konularda soru sormak isteyen yarışmacılar bu
başvurularını yazılı olarak 31.12.2011 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar;
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASLI İLE KEREM HEYKELİ SERBEST ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ
YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15
38010 Kocasinan-KAYSERİ
Adresine posta ile ya da a&[email protected] adresine e-posta ile
yapabilirler. Yanıtlar (soru sormuş ya da sormamış şartname alan tüm yarışmacılara
yanıt vermek için son gün tarihine kadar iletilecektir. Ayrıca sorular ve cevapları
http://www.kayseri-bld.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
10.3.2. Yanıt Vermek İçin Son Gün: 17.01.2012 Salı
Yanıtlar, tüm yarışmacılara en geç 17.01.2012 Salı gününe kadar yarışmacıların eline
ulaşacak şekilde postalanacak olup, ayrıca postalama
tarihinden
önce
http://www.kayseri-bld.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
10. 4. Tasarım Teslimi İçin Son Gün
Yarışma, 29.02.2012 Çarşamba günü saat 17.00’de sona erecek ve bu süre kesin olarak
uzatılmayacaktır. Yarışma tasarımları bu süre sonunda tek ambalaj içinde ve maketi ile
birlikte;
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASLI İLE KEREM HEYKELİ SERBEST ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ
YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ”
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15
38010 Kocasinan-KAYSERİ
adresine tutanak ile imza karşılığı elden ya da kargo veya posta yoluyla gönderilecektir.
(29.02.2012 tarihinde tüm tasarımlar -posta yolu ile gönderilenler de dahil olmak
üzere-yarışma raportörlüğüne ulaşmış olmalıdır.) Bilgi ve değerlendirme için verilecek
olan her türlü belge üzerinde el yazısı olmayacaktır.
8
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
10. 5. Jüri Değerlendirme Çalışması
Jüri, 03-04.03.2012 Cumartesi ve Pazar günü saat 10.00’a toplanacak ve yarışma
esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır.
Jüri, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporunu Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na verecek, idare sonucun yayın organlarında ilan edilmesinden sonra, meslek
bülten ve dergilerinde bu raporun yayınlanmasını, çoğaltılarak bütün yarışmacılara
gönderilmesini sağlayacaktır.
10. 6. Tasarımların Sergilenmesi
Tasarım sahibi, yarışmaya katılmakla tasarımının sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla
yapılacak yayında tasarımının yer almasını kabullenmiş sayılır. Yarışma sonucunun
duyurulmasından sonra, projeler iki hafta süre ile Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor
Merkezi’nde sergilenecektir. Serginin açılış ve kapanış tarihleri ayrıca duyurulacaktır.
10. 7. Ödül Töreni ve Kolokyum
Tasarımların, Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde sergilenmesinin ardından
yine aynı mekanda bir kolokyum ve ödül töreni düzenlenecek olup, bunların tarihleri
ayrıca duyurulacaktır.
10. 8. Tasarımların Geri Alınması
Yarışmadan sonra derece alamayan tasarım sahipleri, yapılacak kolokyumu müteakip bir
(1) ay içerisinde yarışma raportörlüğü adresinden teslim tutanağı karşılığı tasarımlarını
bizzat veya yasal vekilleri tarafından kimlik bilgilerini ibraz etmek kaydıyla alırlar. Kimlik
zarfı “AÇILAMAZ” ibaresi olan tasarımlar sahiplerine 3 raportörün ve tasarım sahibinin
imzalayacağı tutanak ile kimlik zarfı açılarak teslim edilecektir. Yarışmacılara tasarımların
posta/kargo yolu ile iade edilmesi mümkün değildir. İdare, bu süre içinde alınmayan
tasarımlardan sorumlu değildir. Ödül ve mansiyon kazanan tasarımlar ile ekleri Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
11.
RUMUZLAR VE AMBALAJ ESASLARI
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama
ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin “Rumuz ve Ambalaj Esasları” başlıklı 43.
Maddesi’ne göre; “Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek
şekilde teslim edilir. Proje veya eserin tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst
köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5)
rakamlı bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı
olmamalıdır.”
9
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
Ambalajın üzerinde;
Beş (5) RAKAMLI bir rumuz ve
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASLI İLE KEREM HEYKELİ SERBEST ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ
YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15
38010 Kocasinan-KAYSERİ
Yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.
12.
YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Yarışma değerlendirme çalışmalarının bitiminde orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri
başkanı tarafından yarışmayı açan idarenin yetkilisine teslim edilir. İdare, yarışmanın
sonucunu Jüri değerlendirme raporlarının teslim edilmesini müteakip en geç onbeş (15) gün
içinde yarışma sonuçları Resmî Gazete’de ve İdarenin kendi web sayfasında yayımlanmak
suretiyle ilan edilir.
Jüri değerlendirme toplantılarının tüm tutanaklarıyla, jürinin raporları ve üyelerin bireysel
raporları yarışmanın sonuçlandığının idareye bildirilmesini izleyen bir hafta içinde yarışmaya
katılan tüm yarışmacılara gönderilir.
13.
ÖDÜLLER
Yarışmada verilecek ödüller:
1. ÖDÜL
2. ÖDÜL
3. ÖDÜL
: 30.000,00 TL
: 20.000,00 TL
: 15.000,00 TL
MANSİYON : 7.500,00 TL
MANSİYON : 7.500,00 TL
MANSİYON : 7.500,00 TL
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları 193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesi’ne göre yarışmacılara net olarak ödenecektir.
Ödemeler kazanan yarışmacıların banka hesabına yapılacaktır.
10
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
14.
YARIŞMADAN ÇIKARMA
•
•
Şartnamenin yukarıdaki maddelerinde yarışmacılardan talep edilenlerden herhangi
birinin verilmemesi, eksik verilmesi veya ilgili maddelerde belirtilen koşullara
uyulmaması,
Tasarımların ve/veya maketin herhangi bir yerinde, tasarım sahibini tanıtan bir işaret
(sahibini belli edecek el yazısı ile yazılmış açıklama notları vb.) bulunması,
halinde tasarım yarışma dışı bırakılır.
15.
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ile Yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin
hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde Kayseri
Mahkemeleri yetkili olacaktır.
Derece ve mansiyon kazanan tasarımlara ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir.
16.
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI
İŞİNİN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ, VERİLECEKSE NASIL VERİLECEĞİ
16.1.İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerinin yapılmasını, birinciliği
kazanan veya seçilen tasarım sahibine teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak
suretiyle Kamu İhale Kanunu'nun 22.b maddesine göre doğrudan temin yolu ile
yaptırılacaktır. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun
gördüğü takdirde ikinciliği kazanan tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle ikinci
seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir. Uygulanması kararlaştırılan
tasarımın sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini yapmak istemezse hakkından
vazgeçmiş sayılır ve bu durumda idare uygulamayı ikinciliği kazanan tasarım
sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de işi yapmaktan
vazgeçerse, idare işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.
16.2. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin “Tarafların Hak ve
Sorumlulukları” başlıklı 42. Maddesi’nde belirlenen ilkeler doğrultusunda yarışma
sonucunda uygulanması kararlaştırılan tasarım Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge
Kurulu’nun onayına sunulacaktır. Koruma Bölge Kurulu'nun istemesi durumunda
müellifin bir rapor ile koruma kuruluna açıklama yapması gerekebilir.
16.3. Yarışma
sonucu
elde
edilecek
tasarımın
uygulanmasında
tasarım
sahibi/müellifi/müellifleri ayrıca bir bedel talep etmeden uygulamayı yapmayı peşinen
kabul etmiş sayılacaktır.
11
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
16.4. Kazanan tasarımın müellifi/müellifleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında idarece
belirlenecek bir tarihte ödeme koşullarını belirten bir sözleşme yapılacaktır. İşin süresi
heykellerin montajı dâhil, sözleşme imzalandıktan sonra 150 gündür.
17. DİĞER HUSUSLAR
17.1. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
17.2.Yarışmalara ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri idareye karşı müşterek ve
müteselsilen sorumludur. Ayrıca; ekip temsilcisi ve diğer ekip üyeleri de şartnamenin
tüm sayfalarını imzalamakla yükümlüdür.
17.3. Yukarıdaki tüm maddelerde yazılı tüm şartları aynen kabul ediyorum.
Adı Soyadı:
Adresi:
İmza:
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK KATILAN TÜM YARIŞMACILARA BAŞARILAR
DİLERİZ.
12
KAYSERi BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi
KİMLİK FORMU
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“ASLI İLE KEREM HEYKELİ” SERBEST ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ YARIŞMASINA
KATILACAK SANATÇILAR İÇİN KİŞİSEL BİLGİ FORMU
“…….RUMUZ YAZILACAK”
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Yılı
Eğitim Durumu / Okulun Adı
Diploma/Mezuniyet Belgesi
Tarih ve Numarası
Mobil Telefonu
E-Posta Adresi
Web Adresi
Atölye Adresi
Atölye Telefonu
Halen Yapmakta Olduğu İş
Kişisel Sergi Sayısı
Uluslararası Kişisel Sergi Sayısı
Ulusal Sergi Sayısı
Kazandığı Ödül Sayısı
En Önemli İki Ödülünün İsmi
Şartname Hükümlerini Kabul
İmza
Ediyorum
Kimlik Formu Kimlik Zarfı İçine Konulacak.
13

Benzer belgeler