Kedi, Köpek, Tavşan Gibi Hayvanların Üretim Ve Ticaretine İlişkin

Transkript

Kedi, Köpek, Tavşan Gibi Hayvanların Üretim Ve Ticaretine İlişkin
Kedi, Köpek, Tavşan Gibi Hayvanların Üretim Ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik
Kadıköy Belediye Meclisinin 03.12.2012 tarih ve 2012/144 No’lu kararı gereğince ilçe
sınırlarımız dahilinde kedi, köpek, tavşan gibi hayvanların, hayvan satış dükkanlarında
(petshoplarda) 01.04.2013 tarihi itibariyle satışı yasaklanmıştır. Buna göre yukarda
bahsedilen hayvanların üretimini ve satışını yapmak isteyen kişi ve kuruluşların; çevre, insan
ve hayvan sağlığı ile hayvan refahının etkin korunması amacıyla üretim ve satış mekanlarında
aşağıdaki idari, teknik ve sağlık şartlarına eksiksiz uyması gerekmektedir.
A. İdari, Üretim Ve Satışa İlişkin Şartlar
1. Satışa sunulmuş hayvanların orijin belgeleri (yurt dışından getirilen hayvanlar için
gümrük belgesi, yerli üretim ise Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüklerince izin verilmiş
üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için düzenlenmiş üretim belgesi) bulunmalıdır.
Çevreden ve doğadan alınan veya izinli kuruluşlardan alınmamış hayvanların satışı
yapılamaz.
2. Satışa sunulmuş her kedi ve köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmış olmalı,
satıştan sonra hayvanın mikroçip kayıt bilgileri güncellenerek alıcıya aktarılmalıdır. Bu
kayıtlarda hayvana ait bilgiler ile alıcının T.C. kimlik numarası ve adres bilgileri mutlak
suretle eksiksiz yer almalıdır. Satış sonrası satış belgelerinin birer sureti, mikroçip ve orijin
(secere) bilgileri ile birlikte her ayın ilk haftası içerisinde Belediyemiz Veteriner İşleri
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
3. Hayvanın alıcıya teslimi sırasında mutlaka veteriner hekim bulunmalı, hayvanı muayene
ederek alıcıya hayvanın sağlığına ilişkin bilgi vermelidir.
4. Satış sırasında alıcıya satış belgesi ile birlikte, hayvanın bakım ve beslenmesi ile tür ve
ırk özelliklerini içeren işletme tarafından onaylanmış bir doküman verilir. Bu doküman tür ve
ırka özel bakım ve beslenmenin nasıl yapılacağı, hayvanın ortalama ömrü, güvenlik uyarıları,
sosyalleşebilmesi ve günlük egzersizleri için gerekli şartlar ve süreler, aşı ve kontrol
periyotları, hastalıkların nasıl tanınabileceği ve acil ilkyardım hakkında kısa bilgiler ile alıcı
ve satıcının karşılıklı sorumluluklarını içermelidir.
5. Hayvan satışı yapılan işletmelerde pansiyon, kuaför, veteriner klinik hizmetleri, veteriner
biyolojik ve tıbbi ürünlerin satışı gibi faaliyetler kesinlikle yapılmayacaktır.
6. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir hayvan, alıcının onayı dahil hiçbir suretle satılamaz.
7. Kedi ve köpekler iki aylıktan önce, tavşanlar 7 haftalıktan önce satışa sunulamaz.
8. Satışa sunulurken veya sonrasında genetik hastalıklı (kalça displazisi, patella çıkığı,
mitral kapak yetersizliği vb.) hayvanların tespiti halinde, işyeri sahibi veya veteriner
hekiminin, bu tip üreticileri, aynı anne babadan tekrar yavru almamaları yönünde uyarmaları
ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmaları zorunludur. Üreticilerin bu
tip damızlıklarından tekrar hayvan temin edilerek satışa sunmaları yasaktır.
B. Çevre, İnsan ve Hayvan Sağlığı İle Hayvan Refahına İlişkin Şartlar
1. İşyerleri gıda maddelerinin üretim, satış ve toplu tüketim yerlerini olumsuz etkileyecek
mesafelerde olmamalıdır.
2. Çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokuların yayılmaması için
gerekli önlemler alınmış olmalıdır.
3. Hayvan satış mekanları, bulundurulacak hayvan sayısı dikkate alınarak her hayvan türü
ve ırkına göre değişen anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri göz önünde
bulundurularak (gezinme, beslenme, dinlenme, saklanma, tırmanma, sosyalleşme vb.) uygun
yaşam alanlarına sahip olmalıdır.
4. İşyerinde satış yapılan temel barınma alanlarından uzak, duvar ile bölünmüş karantina
bölümü olmalı ve yeni gelen hayvanlar işyeri veteriner hekimi tarafından muayene edilip en
az 48 saat süre ile karantina altında tutulduktan sonra diğer hayvanlarla aynı ortama
konulmalıdır.
5. Hasta hayvanların tıbbi tedavisi hiçbir suretle işletme içerisinde yapılamaz. Bu tür
hayvanların tedavisi işyeri veteriner hekiminin kontrolünde veteriner sağlık kuruluşlarında
yapılmalıdır.
6. İşyerleri mutlak surette havalandırma sistemine sahip olmalı, hayvanların uyumaları ve
dinlenmeleri için karanlık ve aydınlık (ortalama 12 saat gece-12 saat gündüz) ortam
sağlanmalıdır.
7. Farklı türlerin birbirleriyle fiziksel, işitsel ve görsel temasları kesilmeli, aynı türden bile
olsa birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada bulundurulmamalıdır.
8. Temel barınma alanlarında hayvanın gereksinim duyduğunda saklanabileceği bir bölme
olmalıdır. Uygun yerlere “lütfen sessiz olun”, “rahatsız etmeyin” gibi uyarılar içeren
tabelalar asılmış olmalıdır.
9. İşyerinde akar sıcak su bulunmalı, el dezenfektanları, ilkyardım malzemeleri ile temizlik
malzemeleri bulundurulmalıdır.
10. Temel barınma alanlarında hayvanların her an ulaşabileceği şekilde sürekli içilebilir
temiz ve taze su bulunmalıdır.
11. Her tür ve ırk kendi biyolojik ve fizyolojik yapısına uygun gıda ile beslenmelidir. Her bir
hayvanın mama ve su kabı farklı ve kendine ait olmalı ancak 12 haftadan küçük kedilerden
üç tanesi yeterli büyüklükteki aynı kabı kullanabilir.
12. Hayvan satış yerlerinde türe ve ırka özel ısı aralıklarına mutlaka uyulmalı, hayvanlar aşırı
sıcak ve soğuğa maruz bırakılmamalıdır.
13. Kedi, köpek ve tavşanların temel yaşam alanlarının tabanı kesinlikle aralıklı ya da telli
yapıda olmamalıdır. Altlıklar kullanılıp atılabilen materyalden, türe ve ırka özel olmalıdır.
Kediler için her an rahatlıkla ulaşabileceği kedi kumu ve kum kabı mutlaka bulunmalıdır.
14. Hayvanlar aşırı ses ve ışık bulunan ortamlardan uzak tutulmalı, tavşanların temel barınma
alanları, yeterli hava sirkulasyonunu sağlayamadığından kesinlikle cam bölmelerden yapılmış
olmamalıdır.
15. Tüm hayvanlar için kullanılan ekipmanlar (mama ve su kapları, oyun materyalleri, dışkı
ve kum kabı vb) günlük olarak temizlenmeli ve en az üç günde bir dezenfekte edilmelidir.
16. Kedi ve köpeklere bir yetkili eşliğinde işletmenin kendisine ait, temel barınma bölümleri
dışında yeterli büyüklükteki açık ya da kapalı bir alanda (bu alan temel barınma bölümünden
metrekare hesabıyla daha büyük olmalı) günde iki kez en az 20’şer dakika egzersiz ve
sosyalleşme imkanı sağlanmalıdır. Kedi ve tavşanlar için temel barınma bölümleri kedilerde
tırmalama, tırmanma, oyun ve sosyalleşme; tavşanlarda kazıma, kemirme, çiğneme vb.
faaliyetleri için yeterli alan ve donanıma sahip ise bu şartlar aranmaz.
17. İşletmede çalışan tüm personel işyeri veteriner hekimi tarafından eğitilmeli, hayvanlarda
aşağıdaki belirtilerden herhangi biri gözlemlendiğinde anlık olarak işyeri veteriner hekimine
bildirilmelidir.
a. Burun kuruluğu
b. Öksürük
c. Kusma
d. İshal
e. Topallık
f. Burun akıntısı ve hapşırık
g. Vücudun herhangi bir yerinde kanama
h. Kalkmada, yürümede güçlük
i. İdrar veya dışkı yapmada güçlük
j. İştahsızlık ve kilo kaybı
k. Ağrı belirtisi olabilecek davranışlar
l. Bölgesel tüy dökülmesi
m. Konvülzüyon benzeri nöbetler
n. Denge kaybı
18. Kedi ve köpekler için uygulanması zorunlu aşı programları ve rapel aşılamalar
(köpeklerde iç paraziter ilaçlama, distemper ve parvo virus aşıları; kedilerde iç paraziter
uygulama, panleukopenia, rhinotracheitis ve calici virus aşıları) işyeri veteriner hekimi
tarafından mutlaka yapılacaktır. İki aylıktan küçük, aşılanmamış veya yapılan aşılama
üzerinden on beş gün geçmemiş yavru hayvanlar hiçbir suretle satışa sunulamaz.
C. İdari Yaptırımlar
Belediye meclisinin 03.12.2012 tarih 2012/144 nolu kararına rağmen 01.04.2013
tarihinden itibaren uygunsuz koşullarda söz konusu hayvan türlerinin satışına devam ettiği ve
bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen iş yerlerine Zabıta Müdürlüğü
tarafından idari yaptırım uygulanarak bahse konu hayvanlara el konulup Veteriner İşleri
Müdürlüğünce koruma altına alınır. 10 gün içerisinde işyeri sorumlusu tarafından
başvurulduğu takdirde hayvan başına günlük köpek için 20 TL, kedi ve tavşan için 15 TL
bakım ücreti alınır. Bunlar dışında hayvanlara tıbbi tedavi ve aşı yapılmış ise ücreti, resmi
ücret tarifesine göre tahsil edilir. Daha sonra hayvanlar sağlık şartlarının uygun olduğu bir
ortama nakledilmek şartı ile ilgilisine iade edilir. Hayvanlar koruma altına alındıktan itibaren
10. günün sonunda başvuruda bulunulmaması halinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu hükümleri kapsamında sahiplendirilir. Bu süreçte oluşan hayvan kayıplarından
belediye sorumlu tutulamaz. Emir ve yasağın tekrar ihlali halinde ise ilgili işyeri faaliyetten
men edilerek belediye çalışma ruhsatının iptali müeyyidelerine başvurulur.