TtIRKiyE KAMu HA§TANELERİ rinı-iĞi iı,ciı,i FiRMALARA

Yorumlar

Transkript

TtIRKiyE KAMu HA§TANELERİ rinı-iĞi iı,ciı,i FiRMALARA
T.c.
SAĞLIK BAKA§ILIĞı
TtIRKiyE KAMu HA§TANELERİ
+
ç
rinı-iĞi
Edirıe Kımu Hıstııeleri Birliği Genol §ekrcterliği
Edirıe §ultıı l.Murıt Devlet Hıstıne§i
:640
Sayı
Konu
i
,{i
03-06.2016
33
iı,ciı,i FiRMALARA
Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazı|ı malzeme|erin alımı 4734 sayı|ı
Kamu ihale Kanununun 22lf maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım
için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.06.2016 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak
göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
idari
Satın Alınacak Malın/ İşin
S.No
l
2
3
I
Malın/İşin Cinsi
FEMoRAI STEM CEMENTLEss (AP2l00)
|FEMORA-L s rEM CEMENTED
Açıklama
Af20lo
ANATOMİK FEMORAL STEM
Miktarı
Birim
l
Adet
1
Adet
l
Ade1
1
Ade1
4
cEMENTLEss (AP2050)
FEMoRAL STEM CEMENTED APl970
)
cENTRALizER (AP22l0)
l
Adet
6
BoNE PLUG (AP2200)
1
Adet
,7
8
9
l0
ll
BİPOLAR HEAD (APı 880)
FEMORAj- HEAD (APl750)
ANTiBiYoTiKLi BoNEcEMENT
(AP3l80)
eı-esTix
l
Adet
Adet
l
Ade1
l
Adct
Adet
1
xı,Blo ırvszsoı
TROCHANTERicH PLAK (TV2690)
l
M
]ş
Müdür Yrd
V Hariç Teklif
Tutar
t'iyat
KDV Hari Genel To lam
Ameliyat tarihi 07/06/20 t6 olan hastanın malzemeleri uhdesinde kalan firma tarafindan en geç 08:00' da hastanemiz eczane
birimine teslim etmesi gerekmektedir.
NoT:
t.Fiyatlara KDV dahil değildir.
2.Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra İeslim a|ınmayacaktlr.
3.FiyatIar Götürü Bedel üzerinden verilecektir.
4.Teknik Şartname ekte sunulmuştur.
Adles:Fatih MahalleSi
MERKEZEDİRNE
Telefon: 2842l455
0003 Sok No l Yeni T oki
l0-|794
F aks|
284212324|
tlgili Kişi : Aslı OZMENEKŞE
-
CEMENTLİ - CEMENTSİZ
PARSİYEL KALÇA PROTEZİ
l.
AP2100
Femoral stem cemetless
Femoral stem cemented
3. AP2050 Anatomik femoıal stem cementless
4. AP1970 Femoıal stem cemented
5. AP2210 centralizer
6. AP2200 Bone plug
7. APl880 Bipolar head
8. AP1750 Femoral head
9. AP3l80 Antibiyotikli bone cement
10. TV5750
Elastik cable
l l.TV2690 Trochanterich plak
2.
AP2olo
l
adet
l
adet
1adet
1adet
l adet
1adet
1adet
1adet
1adet
1adet
l adet
Teknik artname:
l
Proximal losımda tendon tespiti en az iki delik bulıınmalıdır.
Proximal iizerinde tutulumu arttıncı kanallı dızayn yapıda olmalıdır.
3. Proximal kısımlar 36 mm
- 42 mm - 48 mm - 58 mm - 68 mm olmak i,izere beş
değişik boy seçeneği bulunmalıdır.
4. kalkarh femoral stemlerde dört adet kalkar replasmarı destek seçeneği sunmalıdır.
5. Femoral stem 13mm - l4mm- l5mm- 16mm- 17mm- 18mm- lğmm-20mm
çaplarında ve 142 mm - l72 mm - 212 mm boylannda olmalıdır.
6. Femoral stemler kumlanmış olup gerekli durumda cementsiz de kullanılabilmelidir.
7. Anatomik femoral stemler poroz iizeri Hap kaplamalı olup sağ ve
sol olarak en az
6'şar size seçeneği olmalıdır.
8. Femoral stemler plazma spray üzeri H.A. kaph ve straıght seçeneğide
olmalıdır
9. Femoral stemler kullanım anında cementli ve cementsii olarak
ayiı dzayn edlımiş oıup
ayrı kullanılmalıdır.
10. Distal cc.ıtralizer en az dört boy ve bone plug en az beş boy seçeneğinde
olmalıdır.
l1. uygulama seti içerisinde curvet ve straıght chisel, guj ve spoon curet
olmalıdır.
12. Femoral staıght cementli ve sementsiz stemlerde t-0 size
seçenegi olmalıdıı.
13. Bipolar cup ve inseüI fabrikasyon olaıak sabitlenmiş
olmalı bu.u],"a. i| tuarrn
bipolar içerisinde tam emniyeti sağlanmış olmalıdır.
l4. Bipolar head çift emniyet seçenekli olmalıdır. Bipolann içerisine
yerleştirilen head
uygulayarak yerleştirildikten sonra ikinci güvenliksegmenii iüe
_ _ !T,lç
iliıitıe;Jidir.
15, Bipolar head 38 mm den başlayıp 60 mm ye kadi ı
mın artarak l8 değişik size
seçeneğinde ve dış metal kısmı Co Cr olmalıdır.
16, Femoral head Co
- Cr dan olup S - M - L - XL - )C(L beş boy seçenekli olmalıdır.
l7. Elastik cable sterile paketlerde kullanıma hazır bir
şekilde olmalıdır.
18, Elastik cable 1,5 mnr kalınlığında polimer
malzemeden olup kilitleme clipsi
titanluııtlan olmalıdır.
19. Elasticcable titanyum sıkıcı ile takım halinde paketli
ve sterile olmalıdır.
20. Trochanteric plak kancalı hook yapı sr trochanter
böltimü kawayacak yapıda olmahdır
21
biotik i çerikli ve sterile pakette sıvısı ve tozu kullanıma
hazır o lmalıdır.
2
l
l
y
İ,c
u
nrır
İJJİJ
BrRıJöt
İ€si
ı9
$

Benzer belgeler