pdf indir - Eğitim Takvimi

Yorumlar

Transkript

pdf indir - Eğitim Takvimi
PROJE YÖNETİMİ
HİZMETİ
TANITIM DOKÜMANI
2
ÖNSÖZ
Proje başarısı denildiğinde;
• Hedeflenen tarihler arasında tamamlanmış,
• Belirlenmiş bütçe sınırları içerisinde kalınmış,
• İstenilen özellik setine sahip çıktıların üretilmiş olduğu projeler akla gelmektedir.
İdeal dünyada bu şartları sağlamak mümkün gözükürken, özellikle BT projeleri söz konusu olduğunda,
karmaşıklığı en yüksek olan, dolayısıyla da başarısızlığa en yatkın olan projelerin bu alanda olduğunu
görmekteyiz. Özellikle son 20 senedir, akademik kuruluşlar, endüstri analistleri ve diğer araştırmacılar,
BT projelerindeki başarısızlığın nedenlerini yoğun bir şekilde araştırmaktadırlar.
IT Projelerinde Başarı Oranı
%5
%50
%25
Projenin doğrudan
başarısız olması
ROI'nin
karşılanamaması
Geriye dönük
iyileştirmeler, sık
reviyon, kısıtların
aşılması vs.
%20
Proje Başarısızlığını Etkileyen
Faktörler
%3
%43
%54
PM
metodolojisinin
olmaması
Teknik kısıtlar/
zorluklar
Diğer
Projenin kısıtları
içerisinde
tamamlanması
2009 senesinde IDC tarafından yayınlanan bir araştırma raporuna göre(*), IT projelerinin %25’i doğrudan
doğruya başarısız olurken, %20-25’lik bir kısmı ise yatırımının geri dönüşünü (ROI) karşılayamamaktadır.
Geriye kalan %50’lik kısım ise geriye dönük iyileştirme ve revizyonlarla, bütçe ve zaman kısıtlarını aşarak
ancak tamamlanabilmektedir. Yine aynı araştırmaya göre, başarısızlığı oluşturan faktörler kategorize
edildiğinde, %54 oranındaki en büyük payın “proje yönetimi metodolojilerinin etkin uygulanmaması”
olduğu ortaya çıkmıştır. İlginçtir ki, “teknik kısıtlar/zorluklar”, proje başarısızlığına etki eden faktörler
içinde ancak %3’lük bir paya sahiptir.
Dünyada durum böyle iken, ülkemizde de durum pek farklı değildir. Agile Turkey Derneği’nin web
sitesi üzerinden Türkiye’deki yazılım projelerinin başarısını ölçmek adına yaptığı bir araştırmaya göre
Türkiye’de yürütülen IT projelerinin yarısı, %50'nin altında bir başarı oranına sahiptir. Proje başarı oranları
%70 oranına varan şirketler ise -çevik veya geleneksel metodolojiler olmak üzere- mutlaka bir proje
yönetimi metodolojisini benimsemiş ve projelerinde etkin olarak bu metodolojileri kullanmaktadırlar.
IT projeleri yapıları itibariyle böylesine büyük riskler taşımaktayken, bu projelerin yönetiminde “proje
yönetimi disiplinlerinin” etkin bir biçimde uygulanmasının ne denli kritik olduğu ortadadır.
Bilge Adam, projelerdeki bu riskleri minimize etmek için, müşteri ihtiyaçlarını ve kapsamı doğru
anlayan/analiz eden, iletişim kanallarını sürekli açık tutan ve işleten, değişiklikleri ve proje risklerini
kapsam lehine etkin bir şekilde yöneten, SCRUM Master ve PMP® sertifikalı profesyonel proje yöneticileri
ve oluşturduğu framework ile projelerinizde yardımcı olmaktadır.
Anıl ERKEK, PMP®
3
A. PROJE YÖNETİMİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?
Etkin bir yazılım proje yönetimi metodolojisinin uygulanmadığı projelerde, aşağıdaki türde problemlerle
karşılaşılacak ve bu projelerin başarıyla tamamlanması tehlikeye girecektir. Karşılaşılabilecek bazı sorunlar şu
şekildedir:
1. Projenin planlanan zamanda, önceden belirlenmiş bütçe kısıtları içinde ve istenilen özellik setinde
tamamlanma şansı azalır.
2. Projenin ilk belirlenmiş kapsam içinde kalması güçleşir. Yapılan değişikliklerin hızı, projenin ilerleme hızını
geçmeye başlar. Kapsamın kontrolü kaybolur.
3. Proje, dokümante edilerek yönetilmekten uzaklaşır.
4. İşler, bir zaman çizelgelemesi ile takip edilmez, kritik yoldaki aktiviteler tanımsızdır.
5. İletişim kanalları net çizgilerle tanımlı değildir, proje ekibi ve müşteri arasındaki iletişimde zayıflık görülür.
6. Proje gelişiminin paydaşlar ile paylaşımında ve gelişimin raporlanmasında eksiklikler meydana gelir.
7. Nihai kabul kriterleri ve özellik setleri yeterince açık değildir, proje kabulünde belirsizlikler yaşanır.
8. Riskler tanımlı değildir, gerçekleşen risklerin projelere etkileri kritiktir.
9. Oluşan sorunların/problemlerin takibi sistematik olmaz.
10. Ara dönem çıktıları, kilometre taşları net olarak tanımlı değildir. Herhangi bir anda projenin hangi aşamada
olduğunu belirlemek güçtür.
B. BAŞARILI PROJE YÖNETİMİNİN KAZANDIRDIKLARI
Proje yönetimiyle doğru yönetilen projelerde; müşteri memnuniyeti, organizasyonel öğrenme ve etkin takım
çalışması geliştirilirken, projenin başarıyla tamamlanma şansı da önemli ölçüde artmaktadır. Hizmetin proje
yönetimi sürecine katacağı faydalar genel olarak şu şekildedir:
1. Öngörülmeyen maliyetlerin ortaya çıkmasının önlenmesi,
2. Projenin, planlanan kapsam, zaman, maliyet ve kalite standartlarında etkin ve verimli bir şekilde
tamamlanmasının sağlanması,
3. Proje gelişimlerinin paydaşlara periyodik olarak raporlanması,
4. Haftalık durum değerlendirme toplantıları sayesinde etkin sorun yönetimi ve açık kalan adımların sürekli
olarak takibi,
5. Proje gereksinimleri ile değişiklik gereksinimleri arasında koordinasyon,
6. Etkin bir risk yönetimi prosedürü uygulanarak, proje başarısını etkileyebilecek olası tehlikelere karşı risk
yanıtlarının planlanması / uygulanması,
7. İletişim matriksi kullanılarak proje raporlamalarının dağıtım planlarının oluşturulması,
8. Sorumluluk atama matriksleriyle doğru kaynağın doğru işe tanımlanması ve eskalasyonların proje süresince
belirlenmesi,
9. Baseline planlar ile planlanan/gerçekleşen değerler arasında proje performansının takip edilmesi,
gerektiğinde raporlanması,
10. Gantt şemaları, şebeke diyagramları ve CPM analizleri ile proje zaman yönetiminin yapılması, gerektiğinde
raporlanması.
4
C. BİLGE ADAM PROJE YÖNETİMİ HİZMETİ NEDİR?
Bilge Adam Proje Yönetimi Hizmetini iki farklı tipte vermektedir.
a) Uçtan Uca Proje Yönetimi Hizmeti
Bilge Adam’ın “Uçtan Uca Proje Yönetimi Hizmeti”, “Proje Yaşam Döngüsü” bölümünde anlatıldığı üzere
projenin analizinden teslimine kadar geçen tüm süreçleri kapsamaktadır.
Proje yönetim ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra, büyüklüğe ve ihtiyaç duyulan proje yönetim tekniklerine göre
uygun proje yönetim yaklaşımı ve takımı belirlenir. Bu proje takımı projenin teslimine kadar belirlenen proje
yönetim süreçlerini işletir ve uygular.
Bu hizmet anahtar teslim tipinde bir hizmettir.
b) Dönemsel Proje Yöneticisi Sağlama Hizmeti
Bilge Adam’ın “Dönemsel Proje Yöneticisi Sağlama Hizmeti”, “Proje Yaşam Döngüsü” bölümünde anlatılan
süreçlere hakim uzman kaynağını dönemsel olarak sağlama hizmetidir.
Müşteri ihtiyacının detaylı analizi yapıldıktan sonra gerekli yetkinlikler tespit edilir ve uygun proje yöneticisi
sağlanır.
Bu hizmetin detayları “Dönemsel Kaynak Sağlama Hizmeti” bölümünde anlatılmaktadır.
D. PROJE YÖNETİMİ YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bilge Adam Proje Yönetimi Hizmeti çerçevesinde proje yönetimi yaşam döngüsü, temel olarak 4 ana aşamada
değerlendirilir ve yönetilir. Bu aşamalar; projenin başlangıç aşaması, planlanma aşaması, yürütme aşaması ve
kapatılma aşamalarıdır.
Başlangıç
Aşaması
Kapatılma
Aşaması
Planlama
Aşaması
Yürütme
Aşaması
5
1
Başlangıç Aşaması:
Bu aşama; proje ve nihai ürün ihtiyaçlarının genel hatlarıyla belirlendiği, hedeflerin ortaya konulduğu,
üst-seviye vizyonun/kapsamın tanımlandığı, proje paydaşlarının netleştirildiği ve yine üst-seviye proje
kısıtlarının/risklerinin/varsayımlarının ve proje başarı kriterlerinin belirlendiği aşamadır.
Proje Yönetimi Hizmeti çerçevesinde projenin başlatılması sürecinde yapılmakta olan bazı temel
faaliyetler şöyledir :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2
Projedeki paydaşların ve rollerin analiz edilmesi ve belirlenmesi,
Üst seviye proje risklerinin, kısıtlarının, varsayımlarının belirlenmesi,
Proje hedeflerinin, ara çıktılarının ve kabul kriterlerinin tanımlanması,
SOW (Vizyon/Kapsam dokümanı) hazırlanması
Proje kick-off toplantısı,
Project Charter ile kilit paydaşlara resmi proje duyurusunun yapılması.
Planlama Aşaması:
Bu aşama; proje ve nihai ürün ihtiyaçlarının genel hatlarıyla belirlendiği, hedeflerin ortaya konulduğu,
üst-seviye vizyonun/kapsamın tanımlandığı, proje paydaşlarının netleştirildiği ve yine üst-seviye proje
kısıtlarının/risklerinin/varsayımlarının ve proje başarı kriterlerinin belirlendiği aşamadır.
Proje Yönetimi Hizmeti çerçevesinde projenin başlatılması sürecinde yapılmakta olan bazı temel
faaliyetler şöyledir :
a. Projedeki paydaşların ve rollerin analiz edilmesi ve belirlenmesi,
I. WBS,
II. Aktivite listesi,
III. Gantt şemaları,
IV. Şebeke diyagramları,
V. Resource Allocation Matrix
b. Detaylı/Versiyonlanmış / Önceliklendirilmiş gereksinimler listesi,
c. İletişim yönetimi planlarının oluşturulması,
d. Risk yönetimi planlarının oluşturulması,
e. Değişiklik yönetimi planlarının oluşturulması,
f. Kalite yönetimi planlarının oluşturulması.
6
3
Yürütme Aşaması:
Bu aşama, projeyi başarıyla tamamlayabilmek amacıyla proje planları üzerinden tüm proje işlerinin
yürütüldüğü ve proje performansının takip edilerek tüm sürecin denetlendiği aşamadır.
Bu aşamada yapılan bazı temel faaliyetler şu şekildedir :
a. Proje planına göre proje süreçlerinin işletilmesi,
b. Süreç boyunca proje takımı ve paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması,
c. Haftalık proje değerlendirme toplantıları ile etkin sorun yönetimi (issue management), açık kalan
proje adımları için sürekli takip,
d. Gereksinimlere/kapsama gelecek değişikliklerin yönetimi için entegre değişim yönetimi sisteminin
işletilmesi,
e. Sürekli canlı ve güncel tutulan proje dokümantasyonu
f. Çatışma çözümü (conflict resolution) ve süreç liderliği,
g. Konfigürasyon yönetimi ile versiyon ve özellik setlerinin sürekli takibi/kayıt altına alınması,
h. Requirement Tracking Matrix ile gereksinimlerin versiyonlara uygun olarak yönetilmesi,
i. Baseline planlara karşın gerçekleşen değerlerin performans değerlendirmesi,
j. Plandan sapmalara karşı düzeltici/önleyici faaliyetlerin devreye sokulması,
k. Risk yönetimi planlarına uygun olarak ilgili risk yanıtlarının devreye alınması,
l. Varyans analizi ile birlikte baseline planların yeni durumlara göre revize edilmesi,
m. Proje ara dönem çıktıları için kapsama uygunluk kontrollerinin yapılması,
n. Proje performansının sürekli olarak kontrol edilmesi ve ilgili paydaşlara düzenli olarak
raporlanması.
4
Kapatılma Aşaması:
Bu aşama, nihai proje ürününün, önceden belirlenmiş olan kapsama uygunluğu çerçevesinde
kabulünün alındığı ve tüm proje yönetimi faaliyetlerinin sonlandırıldığı / ilgili devirlerin yapıldığı son
aşamadır.
Proje Yönetimi Hizmeti çerçevesinde projenin kapatılması sürecinde yapılmakta olan bazı temel
faaliyetler şöyledir :
a.
b.
c.
d.
Nihai çıktının kapsama uygunluğunun onaylanması, final acceptance /sign-off
Proje kapanış toplantısı ile resmi kapanış,
Genel performans değerlendirme raporu,
Öğrenilen dersleri de içeren final dokümantasyonun tamamlanması.
7
E. PROJE YÖNETİMİ HİZMETİ SÜRECİNİN ÇIKTILARI
Proje yaşam döngüsü boyunca yürütülen fazların ilgili aşamalarında, aşağıdaki doküman paketleri proje
yöneticisinin kontrolünde hazırlanıyor ve gerekli paydaşlarla paylaşılıyor olacaktır.
8
YÖNETİM AŞAMALARI
ÇIKTILAR
Başlangıç Aşaması
Vizyon/Kapsam Dokümanı (Statement of Work)
Project Charter
İletişim Matriksi
Paydaş Listesi
RACI Matriksi
Planlama Aşaması
WBS (Work Breakdown Structure)
Proje Aktivite Çizelgeleri (Gantt Şeması, Şebeke
Diyagramları, Kritik Yol Diyagramları vb.)
Risk Listesi
Gereksinimler Dokümanı
Milestone Listesi / Çıktı Diyagramları
Gereksinimler Takip Matriksi
Yürütme Aşaması
Haftalık Proje Değerlendirme Toplantıları Tutanakları
Proje Durum Raporu (Progress Report)
Issue Log
Change Log
Proje Performans Raporu (Actual vs. Planned Report)
Kapatılma Aşaması
Proje Kapanış Raporu
Proje Kabul Dokümanı
Öğrenilen Dersler Dokümanı
F. DÖNEMSEL KAYNAK SAĞLAMA HİZMETİ
BT hizmetlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi belirli risk ve iş yükünü beraberinde getirir. Özellikle
iş tarafından yoğun ilgi gören ve beklentilerin yüksek olduğu Proje Yönetimi, Analiz ve Test gibi BT
hizmetlerinin kalitesinin belirli seviyede tutulması, iş ihtiyaçlarının hızlı şekilde analiz edilip teknoloji
çözümüne dönüştürülmesi ve erişilebilirlik, performans, güvenlik gibi konuların sürekli takip edilmesi
kurumunuza yüksek oranda iş gücü ihtiyacı olarak yansımaktadır.
Bilge Adam Bilişim Hizmetleri bu iş yükünü karşılamak için gereken doğru insan kaynağını “Dönemsel Kaynak
Sağlama” hizmeti ile sağlayabilir.
Anahtar teslimi proje hizmetinden başka kendi geliştireceğiniz projelerdeki BT uzmanı ihtiyacına Bilge Adam
Bilişim Hizmetleri “Dönemsel Kaynak Sağlama” hizmetiyle cevap vermektedir. Bu hizmet kapsamında kaliteli
insan kaynağı bulma, çalışanın bilgi seviyesini güncel tutma, gerekli durumlarda çalışan değiştirme gibi
sorumluluklar ve risklerin tamamını Bilge Adam üstlenmektedir.
Proje Yönetimi Hizmeti çerçevesinde projenin başlatılması sürecinde yapılmakta olan bazı temel faaliyetl
1. İhtiyacınız olan kaynağın yetkinliklerinin analizi ve belirlenmesi
2. Kaynak havuzundan uygun kaynakların belirlenmesi
3. Kaynakların kurumunuza sunulması ve hizmet başlangıcı
Yazılım Kalite alanındaki profiller Proje Tecrübesi, Süreç Tasarım Yeteneği, Takım Yönetimi Tecrübesi,
Akreditasyon ve Gereksinim Yönetimi Tecrübesi gibi alanlar açısından farklılık gösterirler. Buna göre Bilge
Adam’ın yazılım kalite ve süreç alanında sağladığı BT uzmanları profili aşağıda listelenmiştir.
Proje
Tecrübesi
Süreç
Tasarımı
Proje Yöneticisi
6 yıl ve üzeri
Beklenmez
İş Analisti
2 yıl ve üzeri
Kıdemli İş Analisti
Takım
Yönetimi
Akreditasyon
Gereksinim
Yönetimi
Evet
PMI
Yapabilir
Yapabilir
Evet
IIBA
Yapabilir
5 yıl ve üzeri
Yapabilir
Evet
IIBA
Yapabilir
Test Uzmanı
2 yıl ve üzeri
Beklenmez
Hayır
ISTQB
Beklenmez
Kıdemli Test Uzmanı
5 yıl ve üzeri
Yapabilir
Evet
ISTQB
Yapabilir
Uygulama Destek Elemanı
1 yıl ve üzeri
Beklenmez
Hayır
Beklenmez
Beklenmez
9
G. YAZILIM KALİTESİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
Bilge Adam Bilişim Hizmetleri, yazılım kalitesi ve süreç yönetimi alanında aşağıda yer alan başlıklarla
kurumsal eğitim hizmeti vermektedir.
•
•
•
•
•
Proje Yönetimi Eğitimleri
•
•
•
•
10
PMP Sertifikası Hazırlık Eğitimi (5 gün)
SCRUM Master Eğitimi (2 gün)
Proje Yönetiminin Temelleri (3 gün)
PRINCE2 Proje Yönetimi Metodolojisi Eğitimi (3 gün)
Microsoft Project Professional ile Proje Yönetiminin Temelleri
(Proje Yönetiminin Temelleri + Microsoft Project Professional
Eğitimleri) (5 gün)
Proje Yönetimi Ofisi Nasıl Kurulur? (PMO Temelleri + Microsoft
Project Server + Microsoft Sharepoint Server Eğitimleri) (5 gün)
Proje Yöneticileri İçin Microsoft Project Server (2 gün)
Son Kullanıcılar İçin Microsoft Project Server (1 gün)
IT Profesyonelleri İçin Microsoft Project Server (3 gün)
Analiz Eğitimleri
• CBAP – İş Analizi Sertifikası Hazırlık Eğitimi (4 gün)
• İş Analizinin Temelleri (3 gün)
• UML Use Case ile Modelleme (3 gün)
Test Eğitimleri
•
•
•
•
•
ISTQB FL – Temel Test Yetkinliği Eğitimi (3 gün)
ISTQB AL – İleri Test Yetkinliği Eğitimi (3 gün)
.NET Performans Testleri Eğitimi (3 gün)
Kullanıcı Kabul Testleri (2 gün)
Kullanışlılık (Usability) Testi (2 gün)
H. REFERANSLAR
Referanslarımızdan Bazıları:
Başbakanlık – Kamu Bilişim Platformu
Borusan Oto – Sharepoint Upgrade
Mercedes – Band Audit
İstanbul Emniyet Md. – Olay Takip
Johnson & Johnson – DNA BI Portali
TURKCELL – Turkcell.com.tr
Derindere – Süreç Analizi
KALE – Kurumsal Portal
Digiturk – Digiturk.com.tr
Kordsa – SCO – BI Raporlama
Digiturk – Yayın İzleme ve Test
Syncsort (USA) – DMExpress Server Dialog
Yaysat – Saha Otomasyonu Analizi
Bilge Adam’ı Tercih Eden Diğer Firmalar
Akmercan Grup
Kipaş Holding
Aselsan A.Ş.
Oyak Teknoloji
Atos
Philips
Avea Kırmızı Kuşak
Protel
BKM
Risk MED
Borusan Otomotiv
Saint Gobain Weber Markem
Bossa
Sampaş Bilişim ve İletişim A.Ş.
Cybersoft
Sun Express
Destek Bilgisayar
TFKB
Digitürk
Tiryaki Agro
Ege Profil
TKDK
EGM-KOM
TKİ
Emniyet Genel Müdürlüğü
Tofaş
Eurobank Tekfen
TRT
Evyap
Tübitak
Eximbank
Tüpraş (Koç Sistem)
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Türk Eximbank
Hürriyet
Türksat A.Ş.
Hyundai Assan
Univera A.Ş
ING BANK
Yapı Kredi Bankası
IBTECH
Yapı Kredi Emeklilik
İç İşleri Bakanlığı
Türk Telekom Akademi
11
444 36 00
www.bilgeadam.com

Benzer belgeler

pdf indir - Eğitim Takvimi

pdf indir - Eğitim Takvimi Johnson & Johnson – DNA BI Portali

Detaylı