Gemi Kiralama Teklif verme formu

Transkript

Gemi Kiralama Teklif verme formu
2 NO.LU TİP ŞARTNAME/SÖZLEŞME TEKLİF VERME FORMU
İlan No: 16/ESA-086
SIRA
NO
1
İŞ KALEMİ
 600 tons Etibor-48 in big bags
 100 tons Boric Acid NS in big bags
 150 tons Boric Acid LS in big bags
 1000 tons Ground Colemanite (-45
micron) in 2 mt big bags
 1000 tons Ground Colemanite in big
bags
YÜKLEME
LİMANLARI
BOŞALTMA
LİMANI
İŞ
MİKTARI
(TON)
(A)
BANDIRMA
(TÜRKİYE)
Krems /
Avusturya
2850,00
(+/- %5
ETİ
option)
TEKLİF
BİRİM
FİYAT
(EUR/TON)
(B)
TEKLİF
TOPLAM
TUTARI
(EUR)
(A*B)
BANDIRMA
LAYCAN
14-18 Mart 2016
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (1)
Kaşe ve İmza
NOTLAR :
1.Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
2.Repertuarımızda bulunmayıp, ilk kez teklif veren firmalar; Genel Müdürlüğümüzün www.etimaden.gov.tr web sayfasında yer alan 2 No.lu Tip Şartname/Sözleşme esas ve şartlarını kabul ettiklerini Teklif
İsteme Formu üzerinde beyan ederler ve repertuarımıza kaydedilmek üzere aynı yerde istenilen bilgi ve belgeleri ivedilikle Genel Müdürlüğümüze vereceklerini taahhüt etmiş sayılırlar.
3.Teklifler, Teklif Verme Formu doldurularak ve işbu Form ile eki olan “gemi, sevkiyat ve taşıma detayları ile diğer detaylar” imzalanarak ve kaşelenerek verilir.
4.İstekli, teklifle beraber gemiyi ve Bandırma ETA’sını mutlaka nomine edecektir. Gemi nomine edilirken kesinlikle birden fazla gemi adı verilmeyecek veya “substitute” veya benzeri ifadelere yer
verilmeyecektir. Bandırma Laycan’i olarak bildirilen süreye uymayan teklifler ile gemisi nomine edilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.İstekli/Yüklenici 2 no.lu tip şartname şartlarını ve gemi, sevkiyat ve taşıma detaylarını kabul etmiştir.
EK : GEMİ, SEVKİYAT VE TAŞIMA DETAYLARI İLE DİĞER DETAYLAR
GEMİ, SEVKİYAT VE TAŞIMA DETAYLARI İLE DİĞER DETAYLAR
1. İstekli, işin tamamına teklif verecektir. Taşıma işi Constantza Limanından Krems Terminaline aktarılacak
ürünlerin taşınması işini de kapsamaktadır.
2. Taşıma işi, kısmi kargo olmadan tek bir gemiyle, tek bir seferde Köstence’ye ve akabinde barge’lara
aktarılarak Krems’e yapılacaktır.
3. Boşaltma limanlarında yapılacak tahliyeler, aşağıda bildirilen Alıcı Firmanın boşaltma limanı acentelerinin
bildirdiği rıhtımlara yapılacaktır. Yüklenici, tahliye rıhtımlarını, alıcı firmanın boşaltma limanı acentesinden
öğrenecek ve ETİ’den teyit alacaktır.
4. Kargonun Bandırma Limanından Constantza Limanına uygun gemiyle taşıtılması ve buradan Krems
Terminaline barge’larla aktarılması, nehir barge’larının/kosterlerinin taşıtılan ürünlere uygun olması,
kargonun doğrudan nehir barge’larına/kosterlere yüklenebilir olması, tüm taşımalara ait konşimentoların ve
diğer gerekli vesaikin hazırlanması, Tip 2 Şartname/Sözleşmede yer alan diğer huşuların gözetilmesi ve
yerine getirilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır.
5. Konşimentolar Clean on Board ve Freight Prepaid ibarelerini taşıyacaktır. Konşimentolar üzerinde istenecek ilave
bilgiler bilahare bildirilecektir. Konşimentolar düzenlendiğinde ETİ’nin istediği sayıda konşimento, Yüklenici
tarafından bekletilmeden ETİ’ye teslim edilir.
6. Ambarlar, Yüklenici tarafından su sızdırmazlığını minimize etmek üzere gemi ambar kapak bandı (min. 150
mm genişliğinde ve min. 5 mm kalınlığında) veya köpük ile güçlendirilecektir. Barge ambarları sızdırmazlığa
karşı köpükle güçlendirilecektir.
TAŞIMA ŞEKLİ: FIOS lashed/secured/dunnaged
BANDIRMA Laycan : 14.03.2016 – 18.03.2016
ETA İHBARI : Gemi, yükleme ve boşaltma limanlarına varışını(ETA) 7(yedi), 5(beş), 3 (üç), 2 (iki) ve 1 (bir) gün
aralıklarla ihbar edecektir.
İŞİN MİKTARI : Toplam 2850,00 ton (+/- %5 ETİ opsiyonlu)
ÜRÜN DETAYI
Krems,
600 tons BAN Etibor-48 (P1658009) in 1000 kg big bags with bottom valves
150 tons EME NS Boric Acid (P1657011) in 1000 kg big bags with bottom valves
100 tons EME LS Boric Acid (P1657010) in 1000 kg big bags with bottom valves
1000 tons BIG -75 mic. Ground Colemanite (P1660007) in 1000 kg big bags without bottom valves
1000 tons BIG -45 mic. Ground Colemanite (P1660008) in 2000 kg big bags without bottom valves
Opsiyon dahilinde kalmak kaydıyla ürün tip ve tonajında değişiklik yapılabilir.
ÜRÜN AMBALAJ ÖLÇÜLERİ ve BALYA AĞIRLIĞI:
For Etibor-48 in 1000 kg BB
BBGS (BIG-BAGS) POLIETILEN+POLIPROPILEN (PE+PP)
(L/W/H): APPROXIMATELY (METER) 1,10 X 1,10 X.1,12
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 1000 KG,
For Boric Acid in 1000 kg BB
BBGS (BIG-BAGS) POLIETILEN+POLIPROPILEN (PE+PP)
(L/W/H): APPROXIMATELY (MTR) 1.12 X 1.12 X.1,20
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 1000 KG,
For Ground Colemanite
BBGS (BIG-BAGS) POLIETILEN+POLIPROPILEN (PE+PP)
(L/W/H): APPROXIMATELY (METER) 1.15 X 1.15 X 0,95
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 1000 KGS,
BBGS (BIG-BAGS) POLIETILEN+POLIPROPILEN (PE+PP)
(L/W/H): APPROXIMATELY (METER) 1.12 X 1.12 X 1.80
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 2000 KGS
TAŞITILACAK ÜRÜNLER zararsız (HARMLESS), tehlikesiz (NON-DANGEROUS),
taşımacılığının tehlikeli maddeler sınıfı dışında kalan (NON IMO CLASSED) materyallerdir.
uluslararası
deniz
SON TEKLİF VERME TARİHİ : 11.03.2016, Cuma 13.30
GEMİ DETAYI
GEMİ YAŞI : maksimum 25.
BARGE/COASTER YAŞI : maksimum 30.
Armatör ve Gemi IACS üyesi olmalıdır.
Yüklenici, yükleme ve boşaltma limanlarının liman özelliklerine, iklim şartlarına uygun, kapma ve vinçle yükleme ve
boşaltma yapmaya müsait kabul edilebilir derinlikte ambarlara sahip bir gemiyi temin etmekle mükelleftir.
Gemi Ambarı: Çift cidarlı (DOUBLE SKINNED) ve kutu hazneli (BOX SHAPED HOLDS) ve çelik tabanlı (STEEL
FLOOR) olmalıdır. Ambarların, ambar kapaklarının boyutları ile aynı ölçüde “TAM AÇIK AMBAR (open hatch)”
ve otomatik olarak açılır, kapanır özellikte olması gerekmektedir.
Barge’ların/Coaster’lerin ambarları temiz, kir ve pastan arınmış, ambar kapaklarından su kaçırmayacak
şekilde yalıtılmış ve ürünleri taşımaya müsait olmalıdır.
Barge’ların/Coaster’lerin son 3 yükü demir, kömür ile türevleri olmamalıdır.
Barge’lar su geçirmez (water proof) ve P&I sertifikalı olmalıdır.
Barge’ların yüklemeye uygun ve temiz ambarlı olduğuna dair gözetim (survey) raporu Yüklenici tarafından
ETİ’ye verilecektir.
Kargo Köstence Limanından Krems Terminaline en geç 3 hafta içinde ulaştırılmalıdır. Yetkili ve kabul görmüş
yerel otoritelerin vereceği ıslak imzalı ve kaşeli belgelere istinaden oluşabilecek fors majör halleri kabul
edilecektir. Aksi takdirde gecikmeler için toplam teklif bedelinin binde 5’i oranında günlük gecikme cezası
uygulanır.
YÜKLEME LİMANI BİLGİSİ
Ürünler, Yüklenicinin Acentesi vasıtasıyla tespit edeceği Bandırma Limanı Çelebi Terminali rıhtımlarından birinden
yüklenecektir.
Çelebi Terminali :
RIHTIM UZUNLUKLARI VE DRAFTLARI
RIHTIM
YAKLAŞIK UZUNLUK YAKLAŞIK DRAFT SSW (Summer Salt Water)
NO
(METRE)
(METRE)
2-3
4-5
6
284
324
130
7-8
380
9
11
204
190
9
10
10
250 metrelik kısım = 12 metre
130 metrelik kısım =10 metre
10
10
Width: approximately 80 meter
1gsb (good, safe berth) & aa (always afloat)
Loading capasity: approximately 1200 tons/24 hours(Big-Bag) & 600 tons/24 hours (bags on pallets)
Yüklenici, geminin yükleme limanının hangi no.lu Rıhtımına yanaşacağını kendi Acentesi vasıtasıyla tespit edecek ve
yüklemeyi gerçekleştirecek Bandırma Lojistik Müdürlüğünden teyit ve onay alacaktır.
BOŞALTMA LİMANI BİLGİSİ
KREMS, 1 SAFE BERTH
Boşaltma kapasitesi: YAKLAŞIK 1.000 TON per WWD
Çalışma periyodu: WWD (weather working day) & SSHEX (saturday, sunday, holiday excluded)
TAHLİYE RIHTIMI(LARI), GEMİNİN/BARGE’LARIN VARIŞIYLA ALICI FİRMANIN BOŞALTMA
LİMANI ACENTASI VASITASIYLA YÜKLENİCİYE BİLDİRİLECEKTİR.
Yüklenici, boşaltma limanları acentelerinden limanların özellikleri ve durumu ile buzlanma ve diğer iklim
şartları hakkında bilgi alarak uygun özelliklerdeki gemiyi ve barge’ları/kosterleri temin edecektir. İklim şartları,
buzlanma gibi nedenlerle geminin denizde, nehirde, limanda mahsur kalması, limanlara yanaşamaması gibi
nedenlerle ve bunlara karşı alınacak önlemler nedeniyle karşılaşacağı masraf ve kayıplar, zararlar ile buz
kırıcılar için yapılacak masraflar, Yükleniciye aittir.
ALICI FİRMANIN BOŞALTMA LİMANI ACENTESİ
KREMS:
MIERKA DONAUHAFEN KREMS GMBH. AND CO. KG
KARL-MIERKA-STRAßE 7-9
A-3500 Krems
Tel: +43 2732 73571
Fax: +43 2732 72557

Benzer belgeler

Gemi Kiralama Teklif verme formu

Gemi Kiralama Teklif verme formu Barge’ların/Coaster’lerin ambarları temiz, kir ve pastan arınmış, ambar kapaklarından su kaçırmayacak şekilde yalıtılmış ve ürünleri taşımaya müsait olmalıdır. Barge’ların/Coaster’lerin son 3 yükü ...

Detaylı

KOPER ve RAVENNA Teklif verme formu

KOPER ve RAVENNA Teklif verme formu 2 NO.LU TİP ŞARTNAME/SÖZLEŞME TEKLİF VERME FORMU İlan No: 2016/ESA-097 ve 2016/ESA-099

Detaylı

(TON) (A) - Eti Maden

(TON) (A) - Eti Maden Yüklenici, yükleme ve boşaltma limanlarının liman özelliklerine, iklim şartlarına uygun, kapma ve vinçle yükleme ve boşaltma yapmaya müsait kabul edilebilir derinlikte ambarlara sahip bir gemiyi te...

Detaylı

KOPER Teklif verme formu

KOPER Teklif verme formu 2 NO.LU TİP ŞARTNAME/SÖZLEŞME TEKLİF VERME FORMU İlan No: 2016/ESA-267

Detaylı

IMMINGHAM Teklif verme formu

IMMINGHAM Teklif verme formu 2 NO.LU TİP ŞARTNAME/SÖZLEŞME TEKLİF VERME FORMU İlan No: 16/ESA-098

Detaylı

muhtelif bor ürünü muhtelif bor ürünü

muhtelif bor ürünü muhtelif bor ürünü Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (1) Kaşe ve İmza NOTLAR : 1.Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. 2.Repertuarımızda bulunmayıp, ilk kez teklif veren firmalar; Genel Müdürlüğümüzün www....

Detaylı