Tanıtım Broşürü - ARGE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Yorumlar

Transkript

Tanıtım Broşürü - ARGE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değer Verİr...
Yaşamın hızlandığı, değişim ve gelişimin zamanla yarıştığı
günümüzde, insanlık bilgisinin-tecrübesinin ve vizyonunun
paylaşımı da vazgeçilmez bir durum ortaya çıkarmaktadır.
Bilginin, insanlığın “ortak ürünü” olması ve zenginliği
arttırmada modernitenin kabulu olduğu da var olan bir
gerçektir.
Yukarıda başlık ve açılım olarak belirttiğimiz özellikler
perspektifinden baktığımızda, yaşadığımız yüzyıl analitik
düşünce ve yapıyı, eğitimli kadroları (Teorik-Pratik), örgütlü
yapıyı, farklılığı, farkındalığı ortaya koyabilenlerin başarılara
imza attığı bir zaman dilimi olarak gözükmektedir.
Bu ise uluslararası standartlar-düşünceler ve yerel gerçekler,
becerilerle ortaya koyulduğunda en gerçekçi, verimli, karlı
sonuçları doğurmaktadır.
Bu bağlamda “Değerleme” ise, dile getirilen gerçekler ve
tespitler doğrultusunda bakıldığında, modern bir yöntem
tekniğidir. Bu yöntem tekniğinden ve çağdaş bilimsel
tekniklerden uzak kalmak, “Okyanusta, pusulasız gemide
seyahat etmek gibidir.” Bizler modern, bilimsel, reel “pusulalı
bir yolculuğa” sizleri davet ediyoruz.
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Mİsyonumuz;
Tecrübesİ İle ön plana çıkan araştırmacı ve
gelİştİrmecİ kadromuzla uluslararası değerleme standartlarında adİl, objektİf
ve hızlı değerleme raporları hazırlamak ve
danışmanlık hİzmetİ vermektİr.
Vİzyonumuz;
Dİsİplİnler arası bİlgİ bİrİkİmİnİ en etkİn
şekİlde kullananarak konusunda marka
olmaktır.
Firmamız konusunda deneyimli ve eğitimli uzman kadrosu ile
hizmet vermektedir. Şirketimizin bünyesinde ekonomist, inşaat
mühendisi, şehir plancısı, mimar, harita ve kadastro mühendisi,
sosyolog gibi farklı disiplinlerden tecrübeli eksperlerimiz
bulunmaktadır. Bu sayede yaratılan sinerji, şirketimizin hata
oranını minimuma indirgemektedir. Şirket kadromuzda bulunan ve
sözleşmeli olarak hizmet alınan değerleme uzmanları; SPK (T.C.
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu) lisansına sahip yada lisans
alma aşamasında olup;
DUD (Değerleme Uzmanları Derneği) üyesidir. Ayrıca
bünyemizdeki değerleme uzmanlarımızın bir kısmı APPRAISAL
INSTITUTE eğitimi almaktadırlar.
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
SİRKET
PROFİLİ
01
Şirketimiz; SPK (T.C. Sermaye Piyasası
Kurulu) Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Değerleme
hizmeti verecek şirketler ve bu şirketlerin
kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar
çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
26.09.2008 tarih ve 26/1046 sayılı kararı
ile değerleme hizmeti vermek üzere
listeye alınmıştır.
04
Şirketimiz; 13.03.2012 itibarı ile ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Sertifikası sahibidir.
05
Şirketimiz; Lisanslı Değerleme Şirketleri
Birliği Derneği Üyesidir.
02
03
Şirketimiz tüzel kişiliği ve değerleme
uzmanları 30.06.2011 tarihi itibarı ile
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
üyesidir.
Şirketimize; Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu’nun 02.08.2012
tarih ve 4887 sayılı Kararı ile Bankalara
Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında
Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden
bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul
projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve
faydaların değerlemesi” hizmeti verme
yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.
06
Şirketimizin; BD Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 01.01.2013
tarihi itibarı ile sözleşmesi bulunmaktadır.
07
Firmamız, Lisanslı-uzman kadrosu ile
gayrimenkul , gayrimenkul projesi veya
gayrimenkule bağlı hak ve faydaları ve
makine teçhizat değerlemesi yapmak
amacıyla kurulmuştur. Firmamız; şirket
değerleme konusunda uzman ve öncü olup,
bu faaliyeti ile diğer değerleme şirktlerinden
ayrılmaktadır. Şirketimizdeki uzman ve
deneyimli eksperlerimiz, SPK (Sermaye
Piyasası Kurulu) tarafından lisanslı
değerleme uzmanları olup aynı zamanda
ilgili meslek örgütlerinden sertifika
sahibidirler.
İLKELERİMİZ
-Tarafsızlık
-Bağımsızlık
-Gizlilik
-Mesleki özen ve titizlik
-Dünya çapındaki standartlarca genel kabul görmüş değerleme ilkelerine uymak
-Mesleğin kalite standardını yükseltmek
-Değerleme raporunda şeffaflığın teminini sağlamak ve standart sağlamak
-Kural ve meslek etiklerine göre davranmak
-Ekip Çalışması
-Sözleşme zorunluluğu
DEĞERLEME YÖNTEMLERİMİZ
Firmamız, gayrimenkul değerlemesinde , dünya standartlarında kabul görmüş 3
yaklaşımı uygulamaktadır:
1.Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı:
Değerlemesi yapılacak gayrimenkul, yakın zamanda satışı gerçekleşmiş ya da
satış sürecinde olan emsalleri ile karşılaştırılıp, farklılıkları puanlama usulü ile
analiz edilerek güncel gerçek değerleri tespit edilmektedir.
2.Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı:
Taşınmazlar gelir getiren cinsten mülkler ise- örneğin kiralık konut ya da iş
yerlerinde- piyasa değerleri bulunurken gelir yöntemi uygulanır. Gelir yöntemi
ile üzerinde yapı bulunan bir taşınmazın değerinin belirlenmesinde ölçüt, elde
edilebilecek net gelirdir. Bu yaklaşım kendi içinde üçe ayrılır:
a) Direkt Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı
b) İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı
c) Kat Karşılığı/Hasılat Paylaşımı Yaklaşımı
3.Maliyet Yaklaşımı:
Maliyet yöntemi, fabrika, lojistik depo tipindeki gayrimenkullerin, inşaatı
tamamlanmamış yatırım dönemindeki gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin
ve piyasada emsali olmayan özel gayrimenkullerin değerlemesinde yaygın olarak
kullanılır. Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında
yeniden inşa edilme maliyeti ve yaşı gayrimenkulün değerlemesi için baz kabul
edilir.
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
FAALİYET
ALANLARIMIZ
•
Her türlü gayrimenkul ile makine, teçhizat, gemi vb. taşınır, hareketli malların yerinde tetkikini, değerlemesini ve ekspertizini yapmak,
•
Her türlü taşınır ve taşınmaz malların değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek,
•
Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi
•
Kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi
•
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklığı ve yatırım fonlarının portföyüne girecek gayrimenkullerin ekspertizini yapmak,
•
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının menkul ve gayrimenkullerinin değerlemesini yapmak,
•
Sigorta şirketlerinin her türlü ekspertiz işlemlerini yapmak,
•
Bankalar ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm ekspertiz işlemlerini yapmak
•
Her türlü gayrimenkulün kira değerini, günün geçerli rayiçlerine uygun olarak tespit etmek,
•
Ekspertiz raporlarının tanziminde, imar planlarını incelemek, tapu kütüklerinde araştırma yapmak, istimlak durumlarını tespit etmek, problemli durumlarda görüş raporu vermek,
•
Daha önce düzenlenmiş ekspertiz raporlarını
belli aralıklarla yenilemek,
•
Özel ihtisas gerektiren konulardaki ekspertiz talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan eksper sağlamak ve ekspertiz raporu tanzim etmek
•
İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla stüasyonlarını belirlemek ve bu konuda
hak ediş raporlarını düzenlemek,
•
Her türlü taşınır ve taşınmaz malların sigortaya esas
raporlarını düzenlemek
•
Özel projeler (Yeraltı depoları, ticari kullanımlı çiftlikler, silolar, yatırım projeleri, fizibilite raporları) hazırlamak
•
Lojistik kullanım amaçlı taşınmazların (Akaryakıt istasyonu, liman, havaalanı, terminal soğuk hava depoları vb.) değerlemesini yapmak
•
Yatırım proje danışmanlığı (Fizibilite raporları, pazar araştırma ve geliştirme raporları hazırlamak) hizmeti vermek
Değerleme hizmetlerimizde IVS Internatinoal Valuation Standards (Uluslararası
Değerleme Standartları) ve EVS EuropeanValuation Standards (Avrupa Değerleme
Standartları), Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı kriterlerine uyulmaktadır.
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
•
Gayrimenkulün yeri, konumu, tanımı ve tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler
•
Tapu, ruhsat, plan, proje ve vb. başka dökümanlar
•
Varsa 3 yıllık dönemde gerçekleşen alım satım işlemleri ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgiler
•
Gayrimenkulün fiziksel, teknik ve hukuki analizleri
•
Çevresel etki değerlemesi
•
Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
•
Sonuç (Sorumlu değerleme uzmanının sonuç cümlesi ve nihai değer takdiri)
Arge Değerleme şirketi,
her türlü gayrimenkul değer tespitini,
güvenilir, tutarlı ve tarafsız olarak piyasa
ve çevre koşullarını analiz ederek,
tecrübeli ve objektif uzman kadrosuyla
hızlı, kaliteli ve titiz bir şekilde
oluşturmaktadır.
Değerleme raporumuz tamamladıktan
sonra, sonuç açık ve net bir şekilde ortaya
koyulmakta, sonuca nasıl ulaşıldığı, detaylı
ve aydınlatıcı bir şekilde profesyonel
sunum yapılarak açıklanmaktadır.
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
REFERANSLAR
ŞİRKET DEĞERLEMELERİ:
•
An-gel Restaurant Otel ve Yat İşletmeleri Turizm Ticaret A.Ş.
•
BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş
•
Bodrum Yalıkavak Marina İşl. A.Ş •
Esyem Adapazarı Yem Fabrikası
•
Gebze Organize Sanayi Bölgesi birleşme için hisse payı değerlemesi
•
İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş.
•
Kümaş-Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş
•
Öztek Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞERLEMELERİ VE/VEYA
FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI:
•
Fatih İlçesi, Ayvansaray Bölgesi Kentsel Yenileme Alanı
•
Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi Kentsel Yenileme Alanı
HALKA ARZ PORTFÖY DEĞERLEMELERİ
•
Kiler GYO portföyünde yer alan, İstanbul Sapphire Projesi, Zonguldak AVM Projesi, Beylikdüzü Yakuplu Konut Arsası, Beylikdüzü Yakuplu Konut Arsası, Beylikdüzü Çınarevler Projesi, Esenyurt Lojistik Merkezi, Ankara Altındağ Kiler Hipermarket, İzmir Seferihisar Otel Arsası değerleme ve fizibiliteleri.
MAKİNE - TEÇHİZAT ve DEMİRBAŞ DEĞERLEMELERİ
* TMSF tarafından görevlendirilmek sureti ile;
•
TOPRAK Grubu bünyesinde Eskişehir Seramik Fabrikaları, Eskişehir Akrilik Küvet Fabrikası ve Bilecik Kağıt Fabrikası makine - teçhizatlarının değerlemesi
•
NERGİS Holding bünyesinde Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Polylen, Sİfaş ve Nergis Tekstil Fabrikalarınn makine - teçhizatlarının değerlemesi
•
UZAN Grubu sanat eserlerinin, cep telefonu-uydu telefonlarının değerlemesi
•
Sivas Demir Çelik Fabrikalarınn makine - teçhizatlarının değerlemesi
•
Trakya Sanayi Bakır Fabrikasınn makine - teçhizatlarının değerlemesi
•
KÜMAŞ Kütahya Manyezit Fabrikasının makine - teçhizatlarının değerlemesi
•
BİS Enerji makine teçhizatlarının değerlemesi
•
Öztek Mermer makine teçhizatlarının değerlemesi
•
Bodrum - Yalıkavak Marina makine - teçhizatlarının değerlemesi
•
ZEYTİNOĞLU Grubu bünyesinde Entil, Hapalki ve Emzet firmalarının makine - teçhizatlarının değerlemesi
•
Sabah - ATV Grubu’nun Ankara ve İstanbul’da bulunan verici ve yansıtıcılarının değerlemesi
•
Makine Takım Endüstrisi’ne ait makine ve teçhizatların değerlemesi
•
Finans Leasing portföyündeki makine - teçhizatların değerlemesi
•
Arkadaş Makine Fabrikası makine - teçhizatlarının değerlemesi
•
İstanbul Denizcilik ve Yıldırım Gemi makine - teçhizatlarının değerlemesi
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
REFERANSLAR
PROJE GELİŞTİRME, PROJE DEĞERLEME VE
FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI
•
VARYAP Varlıbaşlar Yapı Sanayi Turizm Yatırımları Ticaret ve Elektril Üretim A.Ş. portföyünde yer alan; Metropol İstanbul Projesi, Ataşehir Finans Merkezi, Ataşehir Yaşam Merkezi, Varyap Meridian H Blok, Pendik Varyap Plaza,Pendik Konut Arsası, Kurtköy Konut Arsası,Başakşehir Özel Eğitim Alanı Arsası, Bodrum Otel Arsası, Bodrum •
Konut Arsası, Trabzon AVM, Trabzon Yomra Sanayi Arsası, Ankara Kazan Sanayi Arsası
YEŞİLKÖY 2001 VAKFI portföyünde yer alan; Esenyurt ilçesi konut dışı kentsel çalışma alanı arsaları, Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi Üniversite Alanı arsası , Esenyurt ilçesi Merkez binası, Bakırköy ilçesi Yeşilköy kampüsü, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Binası
•
DEMTAŞ Grup portföyünde yer alan AVM ve arsalar
•
E7 İnşaat Malzemeleri Yapı Market Ltd. Şti.’nin otel ve rezidans projeleri
•
Milli Savunma Bakanlığı portföyündeki gayrimenkullerin proje fizibilitesi
BÜYÜK ÖLÇEKLİ GAYRİMENKUL DEĞERLEMELERİ
•
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ portföyünde yer alan Cemile Sultan Korusu ile Eminönü, Karaköy ve Kasımpaşa’daki hanlarının değerlemesi
TMSF tarafından görevlendirilmek sureti ile;
•
TOPRAK Grubu bünyesinde Eskişehir Seramik Fabrikaları, Eskişehir Akrilik
•
Küvet Fabrikası ve Bilecik Kağıt Fabrikası ‘nın değerlemesi
•
NERGİS Holding bünyesinde Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Nergis Tekstil Fabrikası’nın değerlemesi
•
Sivas Demir Çelik Fabrikalarınn değerlemesi
•
KÜMAŞ Kütahya Manyezit Fabrikasının değerlemesi
•
BİS Enerji Tesisi’nin değerlemesi
•
Öztek Mermer tesislerinin değerlemesi
•
Bodrum - Yalıkavak Marina’nın değerlemesi
•
ZEYTİNOĞLU Grubu bünyesinde Entil, Hapalki ve Emzet firmalarının
gayrimenkul değerlemeleri
•
Makine Takım Endüstrisi gayrimenkul değerlemesi
•
Korunt Maden Sahaları değerlemesi
•
Şişli Belediye Başkanlığı Hizmet Binası (Şişli Plaza) ve Diğer Gayrimenkullerin Değerleme Raporu ve Arsaların Proje Fizibilitesi
•
Şişli ve Kağıthane Belediye Başkanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (Şile İlçesi)
•
Adapazarı Belediye Başkanlığı (Toplu Konut Değerlemesi) •
Kiler Alışveriş Hizmetleri A.Ş. portföyündeki, market, lojistik deposu ve
arsaların değerlemesi
•
Darüşşafaka Cemiyeti portföyündeki gayrimenkullerin değerlemesi
•
•
•
•
Haliç Üniversitesi
Armenak Armanlı Tarihi Hasırcılar Hanı Değerlemesi (Süpürgeciler Han)
Hillside Sosyal Tesisleri Değerlemesi
Baytur İnşaat Ve Taahhüt A.Ş. Trio Konutları
•
Milli Savunma Bakanlığı portföyündeki gayrimnkullerin değerlemesi, Kamulaştırma İrtifak Hakkı Tespiti ve Proje Fizibilitesi
•
İstanbul Avrupa Yakası Adalet Sarayı Bina Değerlemesi
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
SERTİFİKALAR
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
SERTİFİKALAR
!
I SO 9001:200
8!
EN ISO 9001:2008
Cert. No: 01012088
No.: 01012088

Benzer belgeler