DERS NOTU - e-TUS

Transkript

DERS NOTU - e-TUS
25.03.2015
cevap :C
1. Glukoz - 6 – Fosfataz enzim eksikliğinde hangi
glikojen depo hastalığı oluşur?
GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI
Tip I- Von Gierke Hastalığı............... Glukoz - 6 - Fosfataz..
Tip II - Pompe hastalığı............Lizozomal alfa- glukozidaz
Tip III - Forbes - Cori Hastalığı...... Debranching enzim eksikliği..
Tip IV -Anderson Hastalığı................ Dallandıran enzim
Tıp V- Mc Ardle Hastalığı................Kas Fosforilazı Glikojen (Kas)
Tip VI - Hers Hastalığı...........................Karaciğer fosforilazı...
Tıp VII - Tauri Hastalığı..............................Kas ve eritrosit
fosfofruktokinazı....
a. Tıp II - Pompe hastalığı
b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı
c. Tip I- Von Gierke Hastalığı
d.Tıp V- Mc Ardle Hastalığı.
e. Tıp VII - Tauri Hastalığı
1
2. Kasların kasılmasında normalden fazla enerjiye
ihtiyaç olan durumlarda ATP sentezini sağlayan
madde hangisidir?
2
Cevap:C
Kasın kasılma gevşeme döngüsü için gerekli ATP;
glikoliz, oksidatif fosforilasyon, kreatin fosfat veya
iki ADP molekülü tarafından üretilebilir.
ATP; Yavaş çalışan kaslarda oksidatif fosforilasyondan, hızlı çalışan kaslarda ise başlıca
glikotizden elde edilir.Kreatin fosfat derhal
kullanılabilirliği olan yüksek enerjili bir fosfat
sağlayarak ATP’nin süratle tüketimini engeller,
bunu da ADP’den tekrar ATP sentezleterek sağlar.
A) Üridin trifosiat
B) Guanozin trifosfat
C) Fosfokreatin
D) 3-Fosfogiiserat
E) Fosfatidilkolin
3
4
1
25.03.2015
3. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hücredeki
elektron fransport zincirinde elektron taşıyıcısı
olarak fonksiyon görmez?
A) Sitokrom c
B) FAD
C) Koenzim Q
D) NADPH
E) NADH
Cevap:D
Elektron transport zinciri, NAD*, FMN, FAD, Ko
enzim Q, Sitokrom b, Sitokrom c, Sitokrom aa3'den oluşur.
NADPH burada görev almaz.NADPH yağ asit
sentezi, steroid ve tiroid hormon sentezinde
elektron donörü olarak görev yapar.
5
4.Aşağıdakilerden hangisi nişasta sindirimi sonucu
oluşur?
A) Laktoz
B) Maltoz
C) Sukroz
D) Trehaloz
E) Fruktoz
7
6
Cevap: B
Karbonhidratlar, günlük besin maddelerinin %60‘ını oluştururlar.Besinlerle
alınan karbonhidratların %70’i nişasta, geri kalanlar ise glikojen, sükroz,
laktoz ve selülozdur.
Meyvelerle alınan monosakkaritlerin oranı çokdüşüktür.Oligo ve
polisakkaritleri yıkmak için, disakkaridaz ve glikozidazlar çalışır.Böylece
karbonhidratlar, kendilerini oluşturan şekerlere indirgenirler.Barsaktan
emilen şekil, monosakkaritlerdir.
Karbonhidrat sindirimi başlıca, ağız ve barsak lümeninde gerçekleşir.Ancak,
tükrük amilazının etkisi düşüktür.Asıl etkili olan, pankreatik amilazdır.Mide
içeriği duodenojejunal bileşkeye geldiğinde karbonhidrat sindirimi
tamamlanmış olur.
** Sindirimi ağızda başlayan tek besin maddesi karbonhidratlardır.
Çiğneme sırasında tükrük alfa-amilaz’ı (pityalin), nişasta ve glikojenin
alfa(1,4) bağlarını yıkar, ancak alfa(1,6) bağlarına etkisizdir. Hatta, alfa(1,6)
bağlarına yakın noktalarda etkisi durur. 4-9 giukoz birimli nişasta
dekstrinleri (sınır dekstrinleri), alfa(1,6) glikozidik bağları içeren
izomaltozlar, maltotriozlar, maltozlar, sükroz, laktoz ve selüloz karışımı
mideye geçer.
8
2
25.03.2015
Karbonhidrat sindirimi, midedeki yüksek asiditenin tükrük alfaamilaz’ını inaktive etmesi nedeniyle midede duraksar.
Asidik mide içeriğinin ince barsağa ulaşması ile, pankreatik
bikarbonatla nötralize edilip, pankreatik alfa-amilaz İle sindirim
devam ettirilir.Karbonhidratlar ince barsaklarda aşağıya doğru
ilerlerken, barsak mukoza hücre kaynaklı ve luminal yüzeyde
yerleşik disakkaridaz ve oligosakkaridazlar etkisi İle
parçalanırlar.Sindirim işlemi, üst jejunumda sonlanır.
Sınır dekstrinleri ve izomaltozlar oligo alfa (1,6) glikozidaz (=alfadekstrinaz)ile
Maltotrioziar: maltotriaz ile Maltozlar: maltaz (= alfa-glikozidaz)
ile Sükroz: sükraz ile
Laktoz: İaktaz (=beta-galaktozİdaz) ile sindirilirler. Bu enzimlerin
etkisi ile giukoz, fruktoz, galaktoz ve ksiloz gibi heksozlar ve
pentozlar açığa çıkar ve barsak mukozasından emilirler.
5.Aşağıdaki enzimlerden hangisi, karaciğerin karı
glukoz düzeyini ayarlamasında önemli rol oynar?
A) Glukoz 6-fosfataz
B)Fosfoglukomutaz
C) Fosfofruktokinaz
D) Triozfosfat izomeraz
E) Enolaz
9
Cevap :A
10
6.Aşağıdakilerden hangisi glukoneogenezde
kullanılmaz?
Glukoz 6-fosfahn glukoza çevrilişi spesifik bir
fosfataz olan glukoz 6-fosfataz ile katalizlenir.Bu
enzim karaciğer ve böbrekte bulunur.Ancak kas ve
yağ dokusunda yoktur.Enzimin varlığı, o dokunun
kana glukoz vermesini sağlar.Kas ve yağ dokusunda
olmadığı için bu dokulardan kana glukoz geçişi
olmaz.
11
A)Gliserol
B)Pirüvat
C)Laktat
D)Asetil KoA
E)Okzaloasetat
12
3
25.03.2015
Cevap:D
GIukoneogenezde kul!anılmayan maddeler
Lösin, Lizin (saf ketojenik aa)
Keton cisimleri
Asetil KoA
Çift C sayılı yağ asitleri
Ürik asit (TUS Eylül 2003’te çıktı)
Kolesterol
7. Aşağıdaki glikolizenzimlerinden hangisinin
aktivitesi sonucu ATP oluşur?
A) Heksokinaz
B) Fosfofruktokinaz - 1
C) Gliseraldehid- 3 fosfat dehidrogenaz
D) Fosfogliserat kinaz
E) Enolaz
13
Cevap:D
Glikoliz reaksiyonlarının iki basamağından glikoliz
enzimlerinin aktivitesi sonucu ATP
sentezlenmektedir.İlki 1,3 bifosfo gliserattan 3
fosfogliserat’ın oluştuğu basamak (reaksiyonun
enzimi fosfogliserat kinaz).Diğeri fosfoenol
pirüvattan pirüvatın oluştuğu basamak olup
reaksiyonun enzimi plrüvat kinazdır.Her iki
basamaktada substrat düzeyinde fosforilasyon
gerçekleşmektedir ve ATP sentezi olmaktadır.
14
8. Glikoprotein sentezinde proteinlere giukoza
katılması nerede olur?
A) Endoplazmik retikulum-golgi
B) Sitoplazma-hücre membranı
C) Ribozom-mitokondri
D) Lizozom-çekirdek
E) Sitoplazma-hücre zan
15
16
4
25.03.2015
Cevap:A
Hücre, kendisi için gerekli olan proteini serbest
ribozomlar sentezlerken dışarıya veriiecek olanları
granüllü endopiazmik retikulum membranına bağlı
bulunan ribozomlarda sentezler. Burada
sentezlenen proteinler golgi cisimciğine aktarılarak
burda bulunan glukozil veya galaktozil transferaz
gibi enzimlerin yardımıyla glukozilasyonu sağlanır.
9.Aşağıdaki enzimlerden hangisi yaşlanmada önem
taşır?
A) Telomeraz
B) Endonükieaz
C) Transferaz
D) Polimeraz
E) Transkriptaz
17
Cevap:A
Her bir kromozomun uçları, telomer adı verilen yapılar
içerir.Telomer kısa, yinelenen, T ve G’den zengin dizelerden
oluşur.5’-TTAGGG-3’ dizesinin değişik sayılarda yinelenmesinden
meydana gelir.
Telomeraz (telomer terminal transferaz), kromozomal uçlardaki
"TTAGGG” tekrarlarının sentezinden sorumlu olan
ribonükleoprotein yapıda özel bir DNA polimerazdır.
Yaşlanmanın mekanizmalarından biri, kromozom uçları olan
telomerlerin kısalmasıdır.Hücre diferansiye olurken, çoğu normal
hücre tipinde telomerler gittikçe kısalır.Bu enzim, hücreler
diferansiye olurken bir taraftan programlı bir şekilde gittikçe
azalır.Tamamıyla diferansiye olmuş bir hücre istirahat durumuna
girer ve sonunda çoğalma kapasitesini yitirdiğinden ölür.Oysa,
birçok kanser tipinde, telomeraz etkinliğini sürdürür veya aktive
edilir.Sonuçta, telomerlerin uzunluğu sabit kalır ve hücre sınırsız
sayıda çoğalır (immortal kalır).
19
18
10. Aşağıdaki apoprotelnlerden hangisi VLDL de
bulunmaz?
A) Apo B-48
B) Apo C-l
C) Apo C- ll
D) Apo C-III
E) Apo E
20
5