Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
rrner or.rtvenJtrisl
HASTANEsI
DONER SERTAYE ISLETtilE BIRIMI
ELAZIG
TEKLIF ISTEME FORMU
08032016
lstem No
:25524:16187'l
Talep Eden Blrim
:
ve saaご
gOCUK YOGUNBAKIM UNITESI
‖
漏 1概
嗣l酔喘 精里:闇需出
1七
h
Saぃ da bdⅢ bn籠 ‖
I『
f璃
1寵
電
:鵬
躙糖
路轟
酬 Pl'W記昭
咄鼎ど
l温 1蠣r認 器w電 譜霊
権
k02ennden kes‖ ecekbr
ini臨:鵬『1「 躙 ‖
認aT蹴語
1選 ¶
∬
鰭鴇瀧 響
g階
r場
tek‖ 儡
o"nde
b● linse:。 r dahL dikkate ahnmayacaktlr
3 Maltes‖ ml hastane ambamna veya ldarenln gostereceoi yere tes‖ m ed‖ ecettr Teelimat yonne kadar tom gideder sa,clya
aittir.
+
+
TsE markast arenan malzemeler TsE belgeli olacakllr.
Trbbi malzeme haricindeki odrnlerde
-iaiinti
ietrii'-miftuUrnda iitinti
,"
iip'lriyicaft".
Son teklif veine tarih
vo
saatinden sonra golen tekliflor
degerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek'gordogU takdirde bu s0reyi uzatabilir
ilo devir ve temlik
Firma alacaklan sadece bant6 ve finans kurumlanna harcama yetkilisinin {Baghekimlik Makaml) izni
vaoabilir. (3.Sahtslar ve firmalara temlik izni vsrilmemeldedir.)Tsmlik oncesi uygunluk yazlsl allnacaKlr'
Bikantrgrnrn rlruBB kairar serdk€n. 0runbrin kavrtlr olmasr halinde alrm
-if-rgniiniEC';;-liill ;t';i;i,noa sigr,r
saticrnrri bayi olduguna dair TITUBB kayrl ve..bildidmi
iniatatcr u"r" liriii"tc'.i oi.ra6r' AunimtarUa ilgili
,.rirlrEil,i.
-kaydr
olacaktr.'uBB kodu ve su.r-kodu.sereken ur0nl6rin
6ae-ioo.;'ri iynca irman'n xlr de
sosyal Giivenlik Kurumu negatif
filr-"rri"6lfirtifni"eli ite'xtx ravOr otmavan ni.iiann teklifi degedendirmeys ahnmayacaktrr.
grkmairkga
fatura.
bedeli ddenmey-ecektir. KIK
listed'en
n6gatif
Jt,nsa
dahi
aiin-riavacgi.
matzemdtei
trUOi
iijtesinJe-Uurunan
listeye
d0qmesi gibi malzemo
negatif
qdnceltenrlmesi
sonra
maEemanin
,alzemo alndritan
kevdrnrn vaulmamas ve kaydtn
ilgili firma tarafrndan karylanacaklrr.
tamamr ilsili-nrmaFt{]!d:1l11lll"113^l'l'
zaradarrnrn ta-mamr
ve xurum
kurum zaraaannrn
tuiarlarr vJ
irobi matzemeter i6in sur kodi, Tebligde yer almayan malzsme olmesr durumunda bu
rJ6rigi"iiJ
durum teklif meKubunda belifiileceKir.
G
iffiil ;-;6;;;
#;;ni;. T;iiffi;tiilJid;
ii;i;;il fi,ffiiat;'Gi(i;i^n'iri;ii;i
ili;;il;i;[jil;iasoiir.eiinii
;:'d;iiii'tfi;ffi;
iii"r""
kanun ger60i ilgili mercilero
鞘lE椰躙鞭脚鮒 t$limatta
‖脚 W躍脚淵i輔粘岬覇
│°
yap錦 a鵬
γ
r:需 ざ
Lnm割 劇前
濡 :l昴 靱 品留棉f器離f「
:1棚需
肥 胤謂ξ‖
ahndll:tanhten lbbaren 210 1
:‖
1、
banka
teminat kesintlsl
ymattk kayltlarlna
n絆
0し
PROF DR
KOM:SY
Son Tes‖ m Tarih a Saat:
15.03´ 201ら
MALZEMErHiZMET L:STES:
Srra N llialzems Kodu
1
15003030204018
Malzemo Clnsi
M100 HDF SET:
Ac:k:ama
M:ktan BidmI Birlm Fwatl
KDV orani%
27.0
NOT:TEKN!K sARTNAME EKTEDIR
Adro● : Flrat Onヽ ●r● ll● 61 HaSlanesi Dlnor Semaye:llomO ModoHOoO HAZARV D :3860437404
Tei:
0424 233 35 55
Fax: 0424 233 90 40
EPOSTA:dsomavOSatinalma01rat edu tr
Sayfa
1
PRISIIAFLEX YETisKINo 10o
CRRTs畏
)
縦tttl劉 躙F田
l Set pre‐ komektc olma11,membrall ve set ёnccden b■ le,■ 五lmヽ olarak ayni ambal可
olmall,tanmmasli9in hatlar renk kodlu ohalldr
"hde
2 Seth ve mcmbranm toplam pHmc hacmi155 oc'yi gc9memelidlr
3. Yeti,kin,pcdiamk ve infant rnembranlar bulunmalldlr
4
Cihazm seti tanlyabimesi 19in set iレ ,● ndc barkod bulurllnahdr
5. Membran biokompatble ohall,akrilonhil ve sodyum metalil silfonat kopolimer olnlahdr
Membran biyouyllmlulu諄 o4cdiat併 olhinasyoコ 叫 Lokopcni ve Trombosibpeni konusull山 面
usinl祓 ,klirens dH■ lti baklmlndan do薔 al bObrette en yakm membran oLna11,kompleman
亀bbrl∝ hh"C3■ C5a''elhulasyclnu)。 all,malarla kanltlamalldr
6.Membran,zey alanl yetitthler i9i■ 0,90m2`yi gc9melnelidi
7 Maximum TW 450/60 rlln Hg/kPa olmalldr
8 Ayni sctte b■ はn rcnal replasman tedavn昴 (SclJF,CWH,CⅥ 層D,CWIIDF)
uygulanabilmcli,ilave hat veya sct gcremcmelidir
9 Kallama riski ytksek vcya antlkoqttlan kullanlml konmendike。 lan hastalar i9in 6zel set
bulunlnali ve bu sctlerin cndotoksh ve sitoHnltt mtabiLnc Ozelli」 bululmalldr
餞血 i edilmc‖ di
Gcrektittinde bu setloin tcdank edil∝ e」
lo O山 ms電 1lk
Bakanll=indan Onayll llBB Kaydl bululmalldr
H Setlene birliktc a,電 lda ozemikleH bel面 len cihaz kliniま kullanllmak也¨ vtthnc‖ di
キ

Benzer belgeler

‖縄母 i離l曙111ギ勝ξ蜜キ躍駆町贈脩犠邸棚稲

‖縄母 i離l曙111ギ勝ξ蜜キ躍駆町贈脩犠邸棚稲 OurumrnOj fbv dahil kabul eiilecektir. Ayflca idarenin Ongdrdugo gartlar drirnda, firma taraflndan 6deme teklifl erinde belirtseler dahi, dikkate allnmayacaktlr. i-- iiaf tjstimi hastane ambarrna v...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. filr-"rri"6lfirtifni"eli ite'xtx ravOr otmavan ni.iiann teklifi degedendirmeys ahnmayacaktrr.

Detaylı