açık tip devre kesiciler

Transkript

açık tip devre kesiciler
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
www.federal.com.tr
Açýk Tip Devre Kesiciler
F121E / F122E / F123E
630A ... 2000A
F131E / F132E / F133E
2500A ... 3200A
F141E / F142E / F143E
4000A
ÝÇÝNDEKÝLER
Kontrol Devresi Özellikleri
Butonlarýn görevleri
Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri
Teknik Tablo
Sipariþ Kodlarý
Açýk Tip Devre Kesici Seçim Tablolarý
Ortam Sýcaklýðýnýn Devre Kesicinin Anma Çalýþma
Akýmýna Etkisi
Aksesuarlar
Düþük gerilim bobini
Kapama Bobini
Açtýrma Bobini
Motor Mekanizmasý
Mekanik Kilit
Baðlantý þemasý
Karakteristik Eðrileri
Teknik Resimler
F151E / F152E / F153E
5000A - 6300A
IEC / EN 60947-2
Mounting Position
Altitude
Relative Humidity
Ambient Temperature
Pollution Degree
Protection Degree
: Vertical
: 2000 m (max)
: %90 (55oC)
: between -25oC and +60oC
: III
: IP40 (at assembly lever area)
1
1
2
3
4
5
5
6
6
6
6
6
6
7
8
9
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
Açýk tip devre kesiciler fabrikalarýn, alýþ-veriþ merkezlerinin, iþ
merkezlerinin genel korumasýnda kullanýldýðý gibi büyük
güçlerdeki jeneratör, motor, kondansatör gruplarý ve trafolarýn
korunmasýnda da kullanýlýr.
Açma
butonu
Kapama
butonu
Hata açma
göstergesi
kurma butonu
Kapama yayý
göstergesi
Açýk / kapalý
göstergesi
Çekmeceyi içeri
ve dýþarý hareket
ettirmek için
kullanýlan
mekanizma yuvasý
Çekmece kolu
Açtýrma Bobini
Çekmeceli Tip Devre Kesici:
Çekmecenin kol yardýmýyla çekilmesi ve itilmesi sýrasýnda devre
kesiciler otomatik olarak açýlýr. Çekmeceli tip þalterler arýzalandýðý
durumlarda yedeði ile kýsa sürede deðiþtirilebilir.
Kontrol Devresi Özellikleri
Koruma Fonksiyonlarý:
Aþýrý yük, uzun ters zaman gecikmeli, kýsa ters zaman gecikmeli,
kýsa zaman gecikmeli, sabit zaman eðrileri gibi deðiþik
fonksiyonlar, deðiþik koruma özellikleri isteyen kullanýcýlar için
mümkündür.
Gösterge Fonksiyonu:
Akým ayarý göstergesi ve iþletme akýmý göstergesi vardýr.
Kapama Bobini
Ampermetre Fonksiyonu:
Devreden geçen akýmý gösterir.
Yardýmcý
Kontak
Mekanizmasý
Kurma
Kolu
Düþük
Gerilim
Salýcýsý
Alarm Özelliði:
Aþýrý yük durumunu gösterir.
Oto Kontrol Özelliði:
Aþýrý ýsýnmaya karþý koruma ve kontrol üniteleriyle ile kendi
kendini sistemden ayýrýr.
Test Özelliði:
Kesicinin özelliklerini test etmek içindir.
Elektronik
Kontrol Ünitesi
Motor
Mekanizmasý
1
2
3
4
5
6
7
8
2/1
07/07
9
Butonlarýn görevleri :
1-RESET (Kurma): Kesici trip ettikten sonra reset butonuna
basýn, kesici tekrar kapamaya hazýr hale gelir.
2-CURRENT-TIME (Akým-Zaman) göstergesi: Akýmý ve
açma zamanýný gösterir.
3-LED: Kesicinin durumunu ve özelliklerini gösterir.
4-SELECT (Seçme Butonu) : Normal þartlarda maksimum
faz akýmýný gösterir. Butona basýnca sýrasýyla her bir fazýn
akýmý ekrana gelir.
5-CLEAN (Kurma): ‹þletme akýmýný ayarladýktan veya kesici
arýza akýmýndan açtýktan sonra kesiciyi tekrar kapatmak
için mutlaka resetleme butonuna basýlmalýdýr.
6-SET (Ayar): Akým ve zaman karakteristiklerini ayarlamak
veya kontrol etmek için; butona basýlýr ve her bir durum
sýrasýyla ekranda görüntülenebilir.
7-FAULT CHECK (Hata Ekraný): Butona basýldýðýnda en
son hatalý durumu, hatalý akýmý ve zamaný gösterir.
8-TRIP ve NON-TRIP (Açmalý ve Açmamalý Test): Sadece
test içindir.
9-MEMORY (Kayýt): (+) ve (-) butonlarý ile ayarlanan
özellikler kayýt edilir.
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
Açýk tip devre kesici çekmecenin
üzerinde dört konumda olabilir:
1. Devrede konumu: Güç devrelerinin
ve yardýmcý kontaklarýn tamamý
devrededir.
1. Devrede Konumu
3. Ayrýlmýþ Konumu
2. Test konumu: Güç devreleri ayrýlmýþ
fakat yardýmcý kontaklar devrededir. Test
iþleminin yapýldýðý pozisyondur.
3. Ayrýlmýþ konumu: Güç devreleri ve
yardýmcý kontaklarýn tamamý ayrýlmýþtýr.
4. Çýkarýlmýþ Konumu
2. Test Konumu
4. Çýkarýlmýþ konumu: Güç devreleri
ve yardýmcý kontaklarýn tamamý
ayrýlmýþtýr. Kesicinin çekmecesinden
alýnabileceði konumdur.
Aþýrý Akým Kesicinin Koruma Özellikleri :
Aþaðýdaki tabloda kesicinin ayar deðerleri verilmiþtir.
Uzun gecikme
IL
(0.4-1)xln
Kýsa
gecikme
IS
Doðruluk
(0,4-15)x I L ±10%
Doðruluk
±10%
Anlýk
Iý
Doðruluk
1.0xln-50kA ±15%
Topraklama
hatasý
IG
Doðruluk
(0.2-0.8)xIn ±10%
Açma Zaman Özellikleri :
Aþýrý akým koruma, uzun zaman gecikmeli, ters zaman açma özellikleri aþaðýdaki tabloda verilmiþtir.
1,05xIL
1,3xIL
<1h açma var
>2h açma yok
1.5xIL zaman ayarý (s)
15
30
60
120
240
480
2.0xIL açma zamaný (s)
8.4
16.9
33.7
67.5
135
270
Federal açýk tip
devre kesicilerinin
montajý sadece
dik pozisyonda
yapýlmalýdýr.
Kýsa zaman gecikmeli aþýrý akým
koruma, açma özellikleri:
Kesicinin ters zaman (kýsa zaman
gecikmeli akýmda) koruma özelliði.
I2t = (8xIr1)2xts,
T: Kesicinin açma süresi
I: Arýza akýmý (Açma akýmý)
ts: Ayarlanan kýsa gecikme zamaný
lr1: Ayarlanan uzun gecikmeli açma
akýmý Aþýrý akým 8 lL‘den büyükse açma
süresi (ts) otomatik olarak aþaðýdaki
zamana dönüþür. Seçilen zaman
özellikleri aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.
Hata Bulma Özelliði: Kesicinin yerel bir
hatayý teþhis etme özelliði vardýr. Eðer
kontrol ünitesinde bir hata meydana
geldiyse, kesici, ekrana E harfi ile uyarý
veya bir alarm iþareti gönderir ve ayný
zamanda bilgisayarý yeniden baþlatýr.
Kullanýcý tarafýndan istenildiði taktirde
kesici devreden çýkartýlýr. Eðer ortam ýsýsý
Federal açýk tip devre kesicilerin monte 80°C’ye ulaþýrsa veya iç ýsý kontaklarda
edileceði braketler þekilde gösterildiði oluþan ýsý ile birlikte 80°C’yi aþarsa bir
gibi enlemesine olmalýdýr.
alarm iþareti gönderilir. Eðer kullanýcý
tarafýndan istenirse, düþük akým
T
deðerlerinde kesici devre dýþý býrakýlabilir.
S
R
Ampermetre Özelliði: Ampermetre ana
devre akýmýný display ekranda gösterir.
SELECT butonuna basýlýnca LED’i yanan
fazýn akýmýný veya maksimum faz akýmýný
gösterir. Tekrar butona basýldýðýnda diðer
fazýn akýmýný gösterir.
R
S
Test Özelliði: Daha sonra kesici testi,
test butonuna basarak gerçekleþtirilebilir.
‹ki çeþit test butonu vardýr. Bir tanesi
non-trip test butonu, diðeri trip test
butonu. Non-trip testi, kesici þebekeye
baðlý iken gerçekleþtirilir. Þebeke de aþýrý
akým olduðunda test otomatik olarak
kesilir.
Ayarlama Özelliði: Kullanýcýnýn
taleplerine göre akým ve gecikme zamaný,
“+/–” butonlarýna basarak ayarlanýr.
‹stediðiniz akýmý veya gecikme zamanýný
ekranda gördüðünüzde Storage
butonuna basýp kaydedin. Aþýrý akým
oluþtuðunda, bu fonksiyon otomatik
olarak kesilir.
Yüke Baðlý Özellikler:
‹ki deðer ayarlanabilir: Yük 1 akýmý (Ic1)
ayar aralýðý (0,2-1)xIn ve Yük 2 akýmý
(Ic2) ayar aralýðý (0,2-1)xIn, Ic1 zaman
gecikmesi uzun zaman gecikmesinin
yarýsýna ayarlanmýþtýr.
Ic2 zaman gecikmesinin iki özelliði vardýr:
‹lk özelliði uzun zaman gecikmesinin
1/4’üne ayarlanmýþ ters zaman
gecikmesi; ikinci özelliði ise 60 sn’ye set
edilmiþ sabit zaman gecikmesi. Ic1 ve
Ic2 akým deðerleri önemsiz yüklerin
devreden çýkarýlmasý ve tekrar alýnmasý
için kullanýlýr.
T
Federal açýk tip devre kesicilerinin hem
alt hem de üst baðlantý terminallerinden
eneji baðlantýsý yapýlabilir.
2/2
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
Tip
F121E
Anma Akýmý - In
F122E F123E F131E F132E F133E
630,800,1000
A
1250,1600,2000
F141E F142E F143E
F151E
F152E
2500, 3200
4000
5000, 6300
3/4
3/4
3/4
3/4
Anma iþletme gerilimi - Ue (a.c.) 50-60 Hz
V
415
415
415
415
Anma yalýtým gerilimi - Ui (a.c.) 50-60 Hz
V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
kV
8
8
8
8
Test gerilimi (1 dk.) (a.c.) 50-60 Hz
kV
3
3
3
3
Anma akýmý ayar sahasý
In
(0,4-1)In
(0,4-1)In
(0,4-1)In
(0,4-1)In
Kutup sayýsý
Anma darbe dayaným gerilimi - Uimp
F153E
En büyük beyan kýsa devre kesme
kapasitesi - Icu 415V~
(kA rms)
70
80
100
70
80
100
70
80
100
70
80
120
Beyan iþletme kýsa devre kesme
kapasitesi - Ics 415V~
(kA rms)
35
50
65
35
65
80
35
65
80
35
65
100
Kýsa devre dayanma
kapasitesi - Icw 1s 415 V~
(kA rms)
35
50
65
35
65
80
50
65
80
50
65
100
Kategori (EN 60947-2 / IEC 60947-2)
Açtýrma tipi
A, B
A, B
A, B
A, B
Electronic
Electronic
Electronic
Electronic
Sabit / Çekmeceli
Montaj metodu
Sabit / Çekmeceli
Sabit / Çekmeceli
Uzun zaman gecikmeli açma akýmý
Ir1
(0,4-1)In
(0,4-1)In
(0,4-1)In
Uzun zaman gecikme aralýðý
tl s
15-480
15-480
15-480
Çekmeceli
(0,4-1)In
15-480
Ir2
(0,4-15)In
(0,4-15)In
(0,4-15)In
ts s
0,1 - 1
0,1 - 1
0,1 - 1
Ani açma akýmý
Ir3
In-50 kA
In-50 kA
In-50 kA
In-50 kA
Toprak hata akýmý
Ir4
(0,2-0,8)In
(0,2-0,8)In
(0,2-0,8)In
(0,2-0,8)In
Bakýmlý
10000
10000
8000
Bakýmsýz
3000
3000
3000
38, 47, 77, 110, 150, 160
210, 240
320
15, 21, 35, 50, 75, 85
90, 150
230
Kýsa zaman gecikmeli açma akýmý
Kýsa zaman gecikme aralýðý
Mekanik ömür
Kutup baþýna güç kayýplarý
Çekmeceli
Sabit
Aksesuarlar
Düþük gerilim bobini *
Gecikmeli düþük gerilim bobini
Uzaktan açtýrma bobini
Kapama bobini
Yardýmcý kontak bloðu
Motor kumanda mekanizmasý
Enversör kilit
* Açtýrma zamaný 1s, 3s, 5s, 7s, 9s, 10s olarak ayarlanabilir.
‹þaretli kýsýmlar standart, ‹þaretli kýsýmlar sipariþ üzerine yapýlan üretimi göstermektedir.
2/3
07/07
(0,4-15)In
0,1 - 1
10000
2500
350, 420
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
Sipariþ Kodlarý:
Anma Akýmý (A)
Tip
630
800
1000
1250
1600
2000
630
800
1000
1250
1600
2000
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
2500
3200
2500
3200
4000
4000
4000
5000
6300
F121E
F122E
F123E
F131E
F132E
F133E
F141E
F142E
F143E
F151E
5000
6300
5000
6300
F152E
F153E
Sabit Tip
Icu 415V
70
80
100
9AL-ESS4 -0630
9AL-ESS4 -0800
9AL-ESS4 -1000
9AL-ESS4 -1250
9AL-ESS4 -1600
9AL-ESS4 -2000
9AL-EMS4 -0630
9AL-EMS4 -0800
9AL-EMS4 -1000
9AL-EMS4 -1250
9AL-EMS4 -1600
9AL-EMS4 -2000
9AL-EHS4 -0630
9AL-EHS4 -0800
9AL-EHS4 -1000
9AL-EHS4 -1250
9AL-EHS4 -1600
9AL-EHS4 -2000
9AM-ESS4 -2500
9AM-ESS4 -3200
9AM-EMS4 -2500
9AM-EMS4 -3200
9AM-EHS4 -2500
9AM-EHS4 -3200
9AN-ESS4 -4000
9AN-EMS4 -4000
9AN-EHS4 -4000
70
-
80
-
120
-
70
80
100
70
80
100
Çekmeceli Tip
9AL-ESC4 -0630
9AL-ESC4 -0800
9AL-ESC4 -1000
9AL-ESC4 -1250
9AL-ESC4 -1600
9AL-ESC4 -2000
9AL-EMC4 -0630
9AL-EMC4 -0800
9AL-EMC4 -1000
9AL-EMC4 -1250
9AL-EMC4 -1600
9AL-EMC4 -2000
9AL-EHC4 -0630
9AL-EHC4 -0800
9AL-EHC4 -1000
9AL-EHC4 -1250
9AL-EHC4 -1600
9AL-EHC4 -2000
9AM-ESC4 -2500
9AM-ESC4 -3200
9AM-EMC4 -2500
9AM-EMC4 -3200
9AM-EHC4 -2500
9AM-EHC4 -3200
9AN-ESC4 -4000
9 A N - EM C 4 - 4 0 00
9 A N - EH C 4 - 4 0 0 0
9AS-ESC4 -5000
9AS-ESC4 -6300
9AS-EMC4
9AS-EMC4
9AS-EHC4
9AS-EHC4
-5000
-6300
-5000
-6300
: Kutup sayýsýný giriniz (3,4)
Jenerator
kVA
375
438
500
625
750
875
1000
1125
1250
1563
1875
2188
2500
kW
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000
Kesici
A
546
637
730
910
1090
1274
1460
1640
1820
2280
2730
3180
3640
A
630
800
800
1000
1250
1600
1600
2000
2000
2500
3200
3200
4000
Motor
kW
220
250
315
355
400
450
500
560
630
A
368
415
521
588
665
743
819
916
1022
Kesici
A
630
630
800
800
800
1000
1000
1250
1250
Kondansatör Kondansatör
Gücü
Akýmý
kVAr
578
739
924
1155
1478
A
834
1067
1334
1667
2134
Kesici
Akýmý
A
1250
1600
2000
2500
3200
2/4
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
Trafo Koruma Ýçin Açýk Tip Devre Kesici Seçimi
1x800
1156
19,2
20
F121E - 1250
20
2x800
1156
19,2
20
F121E - 1250
40
3x800
1156
19,2
40
F121E - 1250
60
1x1000
1445
24
25
F121E - 1600
25
2x1000
1445
24
25
F121E - 1600
50
3x1000
1445
24
50
F121E - 1600
75
1x1250
1805
30
30
F121E - 2000
30
2x1250
1805
30
30
F121E - 2000
60
3x1250
1805
30
60
F121E - 2000
90
1x1600
2312
38,5
40
F131E - 2500
40
2x1600
2312
38,5
40
F131E - 2500
75
3x1600
2312
38,5
80
F132E - 2500
110
1x2000
2900
48,2
50
F131E - 3200
50
2x2000
2900
48,2
50
F131E - 3200
100
1x2500
3600
60
60
F141E - 4000
60
2x2500
3600
60
60
F141E - 4000
120
1x3150
4450
75,8
80
F152E - 5000
80
Ortam Sýcaklýðýnýn Devre Kesicinin Anma Çalýþma Akýmýna Etkisi
6300
6300
6300
6100
6100
6100
2/5
07/07
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
Düþük gerilim bobini açýk tip devre kesicinin düþük gerilim veya faz
kopmasý nedeniyle açtýrmasýnda kullanýlýr. Ani açmalý ve gecikmeli
açmalý tip olarak iki tip düþük gerilim salýcýsý vardýr. Gecikmeli tip düþük
gerilim bobinin 1 sn., 2 sn. ve 5 sn. gecikmeli modelleri vardýr ve
doðruluk sýnýfý %15’dir.
Karakteristik
Anma kontrol güç gerilimi Us (V)
Tutma gerilimi (V)
Býrakma gerilimi
Güç tüketimi
Sipariþ kodu
AC 230, 400
(0.85-1.1) Ue
(0.35-0.7) Ue
48 W
(Gecikmesiz)
(Gecikmeli)
8AM-CA000-0220
8AM-CA001-0220
Motor mekanizmasý enerji depolamayý tamamladýktan sonra kapama
bobini mekanizmada ki yayý serbest býrakarak kesiciyi hýzla kapatýr.
Karakteristik
AC 230, 400
Anma kontrol güç gerilimi Us (V)
(0.85-1.1) Us
Çalýþma gerilimi
40 W
Güç tüketimi
< 70 ms
Kapama süresi
Sipariþ kodu
8AM-BD000-0222
Elle kurmalý haricindeki açýk tip devre kesiciler açtýrma bobini ile
uzaktan kumanda edilebilir.
Karakteristik
Anma kontrol güç gerilimi Us (V)
Çalýþma gerilimi
Güç tüketimi
Açma süresi
AC 230, 400
(0.7-1.1) Us
40 W
< 30 ms
Sipariþ kodu
8AM-BD000-0221
Motor mekanizmasý, mekanizma yaylarýný kurarak (enerji depolama)
kesiciyi kapama için hazýr hale getirir.
Karakteristik
Anma kontrol güç gerilimi Us (V)
Çalýþma gerilimi
Güç tüketimi
Yay kurma süresi
Sipariþ kodu
F121E/F123E
F131E/F133E-F141/F143E
F151E/F153E
AC 230, 400
(0.85-1.1) Us
190 W
4 sn.
8AM-DA000-0220
8AS-DA000-0220
Mekanik Kilit:
2 normal güç kaynaðýndan birisi aktiftir.
G
1ACB
2ACB
1 ACB
0
2 ACB
0
0
1
1
0
Kablo tel tipi mekanik kilit 2 adet devre kesiciyi
dikey veya yatay konumda iken çapraz olarak
kilitlemek için kullanýlýr. Bu uygulamadaki amaç
devre kesicilerden biri ON-1 konumunda iken
diðerinin istem dýþý ON-1 konumuna gelmesini
engellemektir.
Sipariþ Kodu: 8AM-V0000-0000
2 m (max)
Kablo tel tipi mekanik kilit
2/6
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
Not-1: Eðer Q, F, X ve M kontrol gerilimleri birbirlerinden farklý ise, bunlar farklý gerilimlere baðlanabilirler. Enerjji depolama
(kurma) motoru klemensi (35) beslemeye direkt olarak veya bir start butonu üzerinden baðlanabilir.
Not-2: Kapama ve açtýrma bobinleri sürekli enerji altýnda býrakýlýrsa yanabilirler. Bu nedenle kapama bobinleri normalde
kapalý (örneðin (36-37), açtýrma bobinleri ise normalde açýk (örneðin 40-41) yardýmcý kontaklara seri baðlanarak
çalýþtýrýlmalýdýr.
Federal açýk tip devre kesicilerin kumanda devresi
klemenslerine ön kapaðý sökmeden kolayca
ulaþýlabilir.
2/7
07/07
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
Karakteristik Eðrileri:
Akým - Zaman Eðrisi:
Toprak Hatasý Koruma Akým - Zaman Eðrisi
10000
1000
500
Ir1=(0,4-1)In
1000
100
tl=(15-480)s
50
20
100
Ir4=(0.2~0.8)In
10
t(s)
5
2
10
1
t(s)
Ir2=(0,4-15)In
1
ts=0.1-1s
0.5
0.4s
0.4s
0.3s
0.3s
0.2
0.2s
0.2s
0.1
0.1s
0.1s
tg= (0,1-1)s
0. 05
0.02
0.10
Ir3= In-50kA
0.01
.05 .06 .08 .1
.2
.3 .4 .5 .6
.8 1
xIn
2
3
4 5 6
8 10
20 30
Yüke Baðlý Deðerler
0.01
0.00
0.1
1.0
xI1
10.0
30
50
kA
100
I2 T Akým:
I2t Akým
4
xIn
Load-Dependent Values (2):
Akým (kA)
xIn
1
0
2/8
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
F121E-F122E-F123E (Sabit Tip)
290
413 (4 kutup)
318 (3 kutup)
5
8-Ø
N
150
269
13
34
55
112
258
402
311
d
300
342
292
70
11
42
340 ( 3 kutup)
Pano Çerçevesi
11
435 (4 kutup)
17
435 (4 kutup)
8-Ø13
340 ( 3 kutup)
5,5
95
N
95
12
4-Ø
In A
28
60
150
95
4
630
800-1600
2000
Montaj Þablonu
Bara Baðlantýlarý
bara kalýnlýðý
d (mm)
10
15
20
F121E-F122E-F123E (Çekmeceli Tip)
448 (4 kutup)
21,5
353 (3 kutup)
11- Ø 5
292
302
302
70
92
47
20
378
439
d
112
258
268
155
N
344
97
175
102
265 (3 kutup)
55
360 (4 kutup)
Pano Çerçevesi
375 (3 kutup)
470 (4 kutup)
37
5
360 (4 kutup)
14
55
265 (3 kutup)
N
95
5
95
28
60
95
Bara Baðlantýlarý
2/9
07/07
Montaj Þablonu
14
2 - 11X17
Ø
175
1
Ø1
8-Ø13
In A
bara kalýnlýðý
d (mm)
630
800-1600
2000
10
15
20
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
F131E-F132E-F133E (Sabit Tip)
493
378
5
8-Ø
N
269
311
402
d
34
55
13
112
258
362
150
352
70
290
404
11
400 ( 3 kutup)
11
Pano Çerçevesi
515 (4 kutup)
72
40
15
515 (4 kutup)
400 ( 3 kutup)
5,5
115
N
12
4-Ø
16-Ø13
150
115
5
bara kalýnlýðý
d (mm)
Montaj Þablonu
86
40
115
In A
2000-2500
3200
20
30
Bara Baðlantýlarý
F131E-F132E-F133E (Çekmeceli Tip)
528 (4 kutup)
352
21,5
413 (3 kutup)
11- Ø 5
362
70
92
47
112
20
378
258
439
d
302
268
155
N
404
102
175
325 (3 kutup)
55
Pano Çerçevesi
440 (4 kutup)
435 (3 kutup)
550 (4 kutup)
117
50
25
55
16-Ø13
5
Ø1
100
50
14
Ø
175
1
125
115
325 (3 kutup)
2 - 11X17
Bara Baðlantýlarý
5
440 (4 kutup)
N
125
97
In A
2000-2500
3200
bara kalýnlýðý
d (mm)
20
30
Montaj Þablonu
2/10
AÇIK TÝP DEVRE KESÝCÝLER
F141E-F142E-F143E (Sabit Tip)
493
378
5
8-Ø
269
402
30
34
55
13
11
2
258
311
362
11
70
150
515
404
11
Pano Çerçevesi
290
515
12
4-Ø
150
187,5
50
100
50
3
5,5
Ø1
5
187,5
100
Montaj Þablonu
7
Ø1
134
Bara Baðlantýlarý
F141E-F142E-F143E (Çekmeceli Tip)
21,5
528
268
302
362
97
47
70
92
20
112
378
258
439
30
155
11- Ø 5
175
352
40
41,5
440
110
Pano Çerçevesi
550
20
404
55
55
197,5
5
14
2 - 11X17
Ø
175
50
1
140
Ø1
180
197,5
440
5
12
-Ø
Bara Baðlantýlarý
2/11
07/07
13
Montaj Þablonu
AIR TYPE CIRCUIT BREAKERS
F151E-F152E-F153E (Çekmeceli Tip)
928 (4 kutup)
21,5
813 (3 kutup)
268
302
20
352
175
41,5
703 (3 kutup)
55
47
97
362
378
92
70
112
258
449
155
30
11- Ø 5
818 (4 kutup)
110
-Ø
15
950 (4 kutup)
Pano Çerçevesi
40 20
818 (4 kutup)
182
N
135
28
404
835 (3 kutup)
55
210
703 (3 kutup)
175
5
1
247
Ø1
Ø
210
14
2 - 11X17
Montaj Þablonu
155
55
247
5
Bara Baðlantýlarý
Açýk Tip Devre Kesici Enversör Sistemleri Baðlantý Þemasý
Jeneratör Fazý
Þebeke Fazý
Þebeke
Nötr
Jeneratör
Nötr
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
29 31 43 44
29 31 43 44
Þebeke Þalteri Klemensleri
5
6
+
7
Ortak Faz
Þebeke Fazý
Jeneratör Fazý
Jeneratör Þalteri Start
Þebeke Þalteri Start
Jeneratör Þalteri Stop
Alarm
Þebeke Þalteri Stop
Þebeke Durum
Jeneratör Durum
Jeneratmr Þalteri Koýntaðý
Nötr
Besleme
30 32 34 35 45 46
Jeneratör Þalteri Klemensleri
Kontrol Ünitesi
Þebeke Þalteri Kontaðý
45 46 30 32 34 35
Enversör Röle FER96
-
12V DC
Açýk Tip Devre Kesiciler
1) Açtýrma Bobini
2) Kapama Bobini
3) Motor Mekanizmasý
Note: Feeding / Supplying voltage should be 220V other wise,
it will not work.
2/12

Benzer belgeler

+ Açık Tip Devre Kesiciler

+ Açık Tip Devre Kesiciler Mekanik Kilit: 2 normal güç kayna¤›ndan birisi aktiftir. G

Detaylı