UK Order 09/03

Transkript

UK Order 09/03
8/16/06
3:19 PM
Page 1
Dan›flman Siparifl Formu
Toptan Sat›fl
Miktar Ürün Kodu
Ürün
PD
Ürün Tan›m›
Ürün Toptan
Birim Fiyat›
Toplam
PD
Toplam
Fiyat
Nikken Wellness Ürünleri Ticaret ve Servis Limited fiirketi
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Erdem Sokak Necdet Kalkavan Plaza
No: 4 K: 1 Altunizade 34662 Üsküdar Istanbul
Siparifl Tel: (0216) 651 51 30 Faks: (0216) 651 89 64
e-posta: [email protected]
Siparifli Veren:
Ad› (Soyad›, Ad›, ‹kinci Ad›)
Lütfen siyah kalemle ve BÜYÜK
HARFLERLE doldurunuz.
Kimlik Numaras›
Telefon (Gündüz)
Telefon (Akflam)
Faks
E-posta
Teslimat:
Ad› (Soyad›, Ad›, ‹kinci ad›)
Nikken iflim için sat›n ald›¤›m bu ürünlerle ilgili çal›flma bilgim
oldu¤unu onaylar ve bu siparifl verildikten sonra, yedi çal›flma
günü içinde bu ürünleri teslim almad›¤›m takdirde, bunu
Nikken’e bildirece¤imi beyan ederim. Ayr›ca, daha önce sat›n
ald›¤›m ürünlerin en az %70’inin sat›fl›n› yapt›¤›m› ve bir önceki
bonus döneminde, dört ayr› müflteriye, en az birer tane olmak
flart›yla sat›fl yapt›¤›m› do¤rular›m.
Posta Kodu
Siparifllerini telefonla verenler de yukar›daki koflullar› yerine
getirdiklerini beyan etmektedirler.
E-posta
‹mza:
Ödeme fiekli:
BANKA HAVALES‹
VISA / MASTERCARD
Kart Sahibinin Ad›
Kart›n Son
Kullan›m Tarihi
CVC Numaras›
Tarih:
Doldurdu¤unuz Siparifl Formu’nu (ödemesini de
yaparak) afla¤›daki adrese postayla, telefonla ya da
faksla gönderiniz. Lütfen yaln›zca birini kullan›n›z.
Nikken Wellness Ürünleri Tic. ve Servis Ltd. fiti.
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Erdem Sokak
Necdet Kalkavan Plaza No: 4 K:
Altunizade 34662 Üsküdar Istanbul
Faks
Kart Numaras›
Kart Sahibinin ‹mzas›
© Nikken Wellness Ltd. fiti. 2006
(0216) 651 89 64
Telefon
(0216) 651 51 30
FORMUNUZU FAKSLADIYSANIZ, S‹PAR‹fi‹N‹Z‹
TELEFONLA YA DA POSTAYLA TEKRAR ETMEY‹N‹Z.
Banka
: TÜRK‹YE ‹fi BANKASI
Hesap no : 265183 –Nikken Wellness Ltd. fiti.
fiube Kodu : 1217 –Altunizade fiubesi
Beyaz Nüsha – Nikken
Sar› Nüsha – Dan›flman
Nakliye ve KDV hesaplamas›
Toplam Sat›fl
=
Nakliyat & Teslimat
=
Nakliye ücreti, (KDV hariç) 300 YTL’ye kadar
olan siparifller için 7.50 YTL, (KDV hariç) 300
YTL’nin üzerindeki siparifller için 10.00 YTL’dir.
(KenkoDream Deluxe yataklar› için nakliye
ücreti, ürün fiyat›n›n içine dahildir.)
%18
Di¤er %............
Ödenmesi gereken TOPLAM
47011
TUR Form Düzenleme: 08/06
Lütfen bu formu fotokopi ile ço¤altmay›n›z.
Adres
KDV
02