YAZI - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü

Transkript

YAZI - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü
T.C
ERGANi KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
1-82|.05-E. 8204102
Konu: Paleontoloji (Fosil Bilimi) Semineri
:246827
1
5
9.08.20
1
5
MÜDURLÜĞÜXP
ERGANi
]vlilli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojİlerİ Genel Müdürlüğünün
paleontoloji (Fosil Bilimi) Semineri ile ilgili l3.08.2015 tarih ve E.8037032 sayılı yazı ve
ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Milli Eğitim
Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, İlgİlİ yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, ilÇe
milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek izere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Servet YALÇrN
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
EKLER:
Ek-
l Y azı
(3 Sayfa)
paĞıııııı:
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarına
,,i
çiı ,r;ğ*ktrorxrk İrna*ı
j,,L$iilı
1te
ay*uf%
}O, "flfl,faü/,)",,
.şdfr§d$#gğ
Kemertaş Mah.Hükümet Konağı Kat 3 ERGANİ
Elektronik Ağ: www.meb. gov.tr
e-posta: ergani 2l @meb. gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet İsrnail YAPICI V.H.K.i.
Tel: (0 412) 6l l5023- 1 l8
Faks: (0
4
|2) 6l l5730
adresindena689-7b35,35e2-b220-c98fı<oau
ile teYit edilebilir,
f'fu
T.C.
,*q:&h3'|*ı
ruirri rĞiriıu BAKANLIĞI
%W#
Yenilikve Eğitim Teknoloj ileri Genel Müdürlüğü
%uM
Sayı
: 880l
3
337 -821.05-E.803 7032
l 3.0 8.20
1
5
Konu : Paleontoloji (Fosil Bilimi) Semineri
VALiı.İĞİxp
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği'nin 09107l20I5 tarihli ve7094576
sayılı gelen evrak kayıtlı ya^§.
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği'nin; biyoloji ve coğrafya derslerine
destek amaçlı olarak, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik
"Paleontoloji (Fosil Bilimi) Semineri" düzenleme talebine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
beliıtilen ilke. esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek izere, gönüllülük esasına göre
1apılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Yakup YÜKSEL
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK: İlgi yazı (2 sal,fa)
Not: Etkinlik detaylarına YPĞİlgl<'e ait aşağıdaki web sayfası üzerinden ulaşılabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.trlwwilyarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/l8
DAGITIM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği
Etkinlik İçin Bilgi:
0507 8878l 12
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bu evrak güvenli elektronik iınza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.ıneb.ğov.tr
Ayrıntılı bilgi için : Cihat SUKAYA Şef
Tel: (0 312) 296 94 27
Faks: (0 3 |2)223 8736
adresindenOc5b-feb2-3cf2-ab6a-4ea2
kodu ile teyit edilebilir.
;
I
i
I
ı, ,,. "i'
1
ı
İ
,
l
''.'!F?=,i.-,.,
rc? Çrle
t
..r.:.--.-ı-_.-._.-
- -_..]
ı TAhJıTMA DERNE
yg}üilix vE EĞiriHı TEKNoLoJiınni GENEL
nıününı,üĞü,Nn
Tabiat ve kültür varlıklarını Tanıtnıa Derneği olarak, başta
ülkemizde ve tüm dünyada insanların günlük hayatlarında sıklıl<la
karşılaşabildikleri çeşitli tabiat ve kültür varlıklarına dikkat çekmek
istiyoruz.
Her ne l<adar yaşamın doğal akışı esnasında karşımıza sıklıkla
tarafından
çıl<salar da önemi ve gerçek değerleri insanlar
İarkedİlememektedir. Bu önemin verilebilmesi için en önemli yolun
eğitim olduğunu düşünüyoruz ve bu niyetle seminerler düzenlemek
istiyoruz.
Tırihin bize birer mirası olan tabiat ve kültür varlıklarına dikkat
yaşayan
çekebilmek için öncelikle dünyanın tarihini ve içinde
İanlıların ne kadar esl<i olduklarını gösterebilmek içİn paleontolojik
bulguları okullara götürüyoruz ve paleontoloji İIe insanların kurduğu
eski medeniyetlere ait bilgileri bir arada anlatarak, öğrencilerimızin
aklında dahİ faz|ayer tutmasını sağlamak istiyoruz. Böylelikle hem
tabiat hemde l<ültür varlıklarını bir arada öğrencilerimize anlatılmıŞ
olunuyor.
Paleontoloii (Fosil bilimi) Lise biyoloji ve coğraffa ders
müfredatında 6 ayrı dönemde yer almaktadır, dolayısıyla bu bu
seminerlerimiz ile okullarımızda gösterilen eğitime görsel olarak bir
destek sağlamış olınayı da arzu etmekteyiz.
Semineiimiz iki kısımdan oluşmaktadır. Ilki paleontolojik
bulguların öğrencilere gösterildiğı sergi bölümü, ikincisi ise
palJontoloji ve bazı eski medeniyetlerden de bilgilerin aktarıldığı
"konferans" bölümü.
Sergi bölümünde okulun uygun görülen yerinde 6 adet taşınabilir
stant ve afişlerden oluşan serginin kurulumu yapılıyor [kurulum
yal<laşık 20 dakika sürmel<tedirJ. Bundan sonra öğrencileı, rahatlıkla
gezmeye başlayabilmektedirler.
Konferanslar ise serginin kurulumundan sonra uygun görülen
saatler arasında, gün boyu bir l<aç adet verilebi|mektedir. Bir
konferansın süresi yaklaşık 40 dakikadır. Ilgili resimleri Ek te
bulabilirsiniz.
Seminerlerimiz ücretsiz ve eğjtim amaçlı olup herhangi bir satış
veya ticari bir ürün tanıtımı yapılmamaktadır.
Türkiye genelinde tüm lise okul]arımızda ilgili izinIerin verilmesini
tarafınızdan talep ediyoruz.
G ereğin i saygı ları mla bilgi ler inize arz ederi m.
ADRES
:
YunLıs Eınre Mah,
Şeııısiye sok. 11, /2 Pursal<lar
Anl<a ra
YUSUF Ör.ıCÜL
DERNEK BŞKN
Tel : 0507 BB7 87 12