2. yazı işleri müdürlüğü çanakkale belediyesi 2015 mali yılı ücret

Transkript

2. yazı işleri müdürlüğü çanakkale belediyesi 2015 mali yılı ücret
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI
ÜCRET TARİFESİ
* Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak
oluşturulmuştur.
* Tarifede yer alan ücretler belediyemiz hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda tasniflenmiştir. Birim yöneticileri
(harcama yetkilisi/müdür) gelirlerin tahakkuk ve tahsilatına ilişkin süreçlerin kontrol, denetim ve sonuçlarından birinci derece sorumludurlar.
* Tarifede yer alan ücretlere ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadığı durumlarda ücretlere KDV dahildir.
1. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.1. SES DÜZENİ ve IŞIKLANDIRMA
a) Seçim Kanunundaki maddeler uyarınca yapılanlar hariç olmak üzere; Belediyemiz onayı alınmak süretiyle, Belediyemize terkli kamusal
alanlardaki etkinlikler için bu ücret alınmaz
b) Kamu yararına çalışan dernek ve okullardan ücret alınmaz
2015
c) Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri haricinde bulunan dernek, vakıf, kulüp vb oluşumlardan
d) Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri haricinde bulunan dernek, vakıf, kulüp vb oluşumların "eğitim"
amaçlı faaliyetleri için
75,00
2015
45,00
2015
e) Resmi kurum talepleri (resmi ve dini bayramlar hariç)
335,00
2015
f) Meslek odaları ve temsilcilikleri
265,00
2015
g) Diğer talepler
550,00
1.2. SEPETLİ ARAÇ TAHSİS ÜCRETİ
2015
Sepetli Araç Tahsis Ücreti (1 saat için)
200,00
2. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1. HOPARLÖR YAYIN ÜCRETİ
2015
a) 30 kelimeye kadar günde iki defa
120,00
2015
b) 50 kelimeye kadar günde iki defa
170,00
2015
c) Reklam amaçlı ses kayıtlı yayınlar için (5 dk)
220,00
2015
d) C bendinde belirtilen özelliklerde 5 dk üzerinde her bir dakika için
40,00
e) 15 dakika üzeri yayın yapılmaz.
f) Kamu kurum ve kuruluşların yaptırdıkları ilanlardan bu ücretlerin %50 si alınır.
g) Hafta sonları ve Resmi tatillerde ölüm ve kan anonsları dışında ilan yapılmaz.
h) Ölüm ilanı ve kan anonslarından ücret alınmaz.
1
2.2. NİKAH KIYMA ÜCRETİ
Dilekçeli talebe bağlı olarak, mesai saati içinde ve dışında,
2015
a) Hafta içi günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
325,00
2015
b) Hafta sonu günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
375,00
2015
c) Hafta içi günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
450,00
2015
d) Hafta sonu günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
500,00
2015
e) Mesai saatleri dışında, belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden
200,00
2.3. BELEDİYE NİKAH SALONU
2015
Belediye Nikah Salonunun, nikah töreni haricinde kullanılması durumunda alınacak kullanım bedeli
400,00
*Engelliler, sosyal hizmet kurumlarından yetişmiş kişiler, şehit çocukları ve gazilerden nikah kıyma ücreti alınmaz.
*Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlardan ücret alınmaz.
3. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1. TİCARİ ARAÇ İLAN VE REKLAM İZİN ÜCRETLERİ
a) Ticari araç reklam yetki belgesi ücreti (İşyerlerine) (YILLIK)
* 06.08.2011 tarih, 28017 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması hakkında
Yönetmelik,
* Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi yıllıktır, devredilemez ve kiralanamaz, belediye sınırları içinde geçerlidir.
b) Ticari araç reklam izin belgesi ücreti (araç başına)
(* 06.08.2011 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması hakkında Yönetmelik)
2015
1.100,00
2015
220,00
3.2. İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ
* Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela
yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması yıllık
olarak belirlenir. Belediye Encümenince belirlenen bu ücret sınırları arasında "Yer Tahsis Ücreti" olarak alınır.
* Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam asanlardan bu fıkrada belirtilen "maksimum sınırın 2 katı"
kadar izinsiz kullanım cezası alınır.
2015
1.700,00
20.000,00
3.3. YER TAHSİS ÜCRETLERİ
a) Fuar ve tanıtım amaçlı yerler için yer tahsis ücretlerini, tahsis edilecek yerin konumunu ve ilgili alanların bakım,
onarım, temizlik, düzen ve güvenlik gibi hizmetlerinin verilmesine göre alanların tarifede belirlenen sınırlarda
ücret belirlenmesine Belediye Encümeni yetkilidir.
b) Belediyemizce, düzenlenen festivalde satış ve tanıtım amaçlı stand yerlerinden festival süresi boyunca, yer
tahsis ücreti olarak, yer tahsis talebinde bulunan esnaflardan tarifede belirlenen sınırlarda beher metrekare
üzerinden
c) Kent genelinde, ticari işletmelerin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı stand taleplerine karşın yerin uygunluğu,
ebatları, süresi ve ücretinin (Meclisce belirtilen sınırlarda) belirlenmesine Belediye Encümeni yetkilidir. (stand
başına)
d) Kentimizi tanıtım amaçlı stand kuran turizm şirketlerinden 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında alınacak aylık
yer tahsis ücreti
3.4. ETKİNLİK ALANLARI ÜCRETLERİ
a) Kamu yararına dernek,okul,vakıf,kurum,eğitim ve öğretim kurumlarının kültürel amaçlı panel, konferans, sempozyum, açık oturum ve
kuruluşların getirdiği eğitici öğretici amaçlı tiyatro vb. faaliyetlerin tahsisi için Belediye Başkanının oluru ile tahsis ücreti alınmaz.
2
2015
1.000,00
25.000,00
2015
100,00
700,00
2015
1.000,00
5.000,00
2015
150,00
b) Belediyeye ait taşınmazlarda ve kamuya ait açık alanlarda ticari amaçlı düzenlenen, kültür ve sosyal içerikli
etkinliklere yönelik organizasyonlarda bu ücret sınırları içinde Encümence belirlenir.
2015
750,00
2.000,00
4. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.1. BİLGİ EDİNME
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 10.Maddesinde; "Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için
başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir" hükmü yer almış olup, bilgi
ve belgeye erişim ücretinin tahsili Maliye Bakanlığınca 14.02.2006 tarih ve 26080 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 sıra nolu Bilgi ve Belgeye Erişim
Ücreti Genel Tebliği hükümlerince yapılacaktır.
3
5. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
5.1. BÜFE ve İŞYERİ DEVİR ÜCRETLERİ
A) Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde bulunduğu yıl içindeki 12 aylık kira tutarı kadar "Devir Ücreti" alınır.
B) Devir işlemi yapılan işyerlerinin kira bedelleri o yıla ait muammen bedel üzerinden Belediye Encümenince belirlenir.
C) Büfelerde devir işlemi yapılamaz. (Bu tanımdan kiracının eşi ve birinci derece yakınları muaf tutulur.)
5.2. SABİT ve MOBİL HABERLEŞME ALTYAPI VEYA ŞEBEKELERİ GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ
27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı RG'de yayımlanan "Sabit ve Mobil Haberleşme altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri
Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında alınan ücretler:
A) ALTYAPI KATILIM BEDELİ TL/Mt (Lisans süresince bir defalık)
2015
A1) Sabit ve Mobil Haberleşme Alt Yapı veya Şebeke Uzunluğu birim ücreti
75,00
2015
A2) Boş göz veya göz içinde tekgöz micro duct uzunluğu birim ücreti
25,00
2015
A3) İşletmecinin 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi durumunda uzunluğu birim ücreti
22,00
B) ARIZA BAKIM ONARIM BEDELİ(TL/Mt)
2015
B1) Güzergah arıza - bakım – onarım bedeli (Yıllık)
0,70
C) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah)
C 1.) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (1 YILLIK)
2015
a) Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler
ÜCRETSİZ
2015
b) Mevcut Altyapı Kullanımı
3,00
2015
c) Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler
8,00
C 2.) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (10 YILLIK)
2015
a) Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler
ÜCRETSİZ
2015
b) Mevcut Altyapı Kullanımı
21,00
2015
c) Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler
63,00
C 3.) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (20 YILLIK)
2015
a) Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler
ÜCRETSİZ
2015
b) Mevcut Altyapı Kullanımı
31,00
2015
c) Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler
84,00
D) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet)
4
D 1) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) (1 YILLIK)
2015
a) Saha dolabı, outdoor kabin
60,00
2015
b) Ankesör telefon
100,00
2015
c) Diğer yol vb üst yapılar
40,00
D 2) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) 10 YILLIK
2015
a) Saha dolabı, outdoor kabin
360,00
2015
b) Ankesör telefon
180,00
2015
c) Diğer yol vb üst yapılar
D 3) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet)
200,00
20 YILLIK
2015
a) Saha dolabı, outdoor kabin
600,00
2015
b) Ankesör telefon
300,00
2015
c) Diğer yol vb üst yapılar
350,00
1- Ücret Tarifesinin Hukuki Gerkeçesi 05.11.2008 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 03.02.2010 tarih ve 27482 sayılı Elektronik Haberleşme
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.
2- Altyapı Katılım ve Güzergah bakım bedelleri altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir.
3- Güzergah Arıza Bakım Onarım Bedelleri güzergahta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içinde müdahale ve 24 saat içerisinde gidilme şartıyla
yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası ve deplase çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir. Kablo arızası müdahalesi her
işletmenin kendi yükümlülüğünde olup, deplaseler ise o güzergahta kablosu bulunan işletmesi sayısınca ayrıca hesaplanarak karşılıklı
mahsuplaşılacaktır.
4- Yeni altyapı tesisini yapacak olan işletmeci Çanankkale Belediyesi'nin göz ihtiyacı olması durumunda Geçiş Hakkı Ücreti Tarife Pozundan
ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 1 nolu Geçiş Hakkı Protokolü imzalanacaktır. Çanakkale Belediyesi İşletmecisinden geçiş hakkı bedeli
almayarak boş gözü kullanır. İşletmeci güzergahın bakım sorumluluğunu yerine getirmezse Çanakkale Belediyesi güzergahın bakımını yaptırır ve
bakım bedelini işletmeciden talep eder.
5- Mevcut altyapı tesislerini kullanacak olan işletmeci, altyapı katılım bedelinde belirtilen bedeli, altyapı tesisini kuran işletmeciye veya kuruma
(altyapı katılımı ve güzergah bakım protokolü imzalanacaktır. İlgili işletmecinin Çanakkale Belediyesinin bildirdiği hesap numarasına bedel
ödendikten sonra makbuzun ibrazı ile veya muvafakatname getirilerek )ödenecek daha sonra ise geçiş hakkı ücret tarifesinden ücretlendirilmeye
tabi tutularak 2 no'lu geçiş hakkı protokolü imzalanacaktır. Bakım bedeli Çanakkale Belediyesine ödenmediği taktirde 2 no'lu geçiş hakkı fesih edilir.
6- Yeni Elektronik Haberleşme Altyapı tesisini yapacak işletmeci, Çanakkale Belediyesinin göz ihtiyacı olmaması durumunda Geçiş Hakkı Ücret
Tarifesi pozundan ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 3 no'lu Geçiş Hakkı Protokolünü imzalayacaktır.
7. Vadesinde ödenmeyen tüm ücretlere 6183 sayılı Amme Alacakları Kanun hükümleri uygulanır.
E) BELEDİYE ve MÜCAVİR ALAN İÇİNDEKİ ELEKTRİK TRAFOLARI, PANO VE ELEKTİRİK DİREKLERİNİN YER TAHSİS ÜCRETİ
(YILLIK)
2015
1) Elektirik aydınlatma direklerinin herbiri için
250,00
5
2015
2) Yer altı Elektirik panolarının herbiri için
400,00
6
2015
3) Trafo Yer tahsis ücreti TL/m2(Cadde,Meydan,Park ve otoparklar)
200,00
2015
4) Trafo Yer tahsis ücreti TL/m2 (Şehrin diğer bölgeleri)
100,00
2015
5) Güzergah Bakım ve Onarım Bedeli TL/m2
0,80
F) DOĞALGAZ REGÜLATÖR ALANLARININ YER TAHSİS ÜCRETLERİ (TL/m2) (YILLIK)
2015
1) Regülatör yer tahsis Ücreti
500,00
G) P.T.T. MEKTUP TOPLAMA KUTULARI ÜCRETİ (YILLIK)
2015
1) P.T.T Mektup Toplama Kutuları Ücreti her biri için
250,00
6. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.1. İŞ MAKİNALARI TAHSİS ÜCRETLERİ
Birim: Saat
2015
a)FE-28 Kepçe
400,00
b)953 Kepçe .
400,00
c)FR-15 (Fiat Allis) Loder
315,00
d)D8-K Dozer
500,00
e)105A-(Fiat Allis) Greyder
650,00
f)120G (Caterpiller) Greyder
345,00
g)3CX JBC Kepçe Ekskavatör-Loder
315,00
h)Kompresör
365,00
ı)Tır
400,00
j)Forklift / Silindir
345,00
k)Kamyonlar (Şehir içi)
370,00
l) Küçük Süpürge Aracı
130,00
m) Büyük Süpürge aracı
200,00
Belediyemiz sınırları içinde yukarıda yazılı ücretler , mücavir alan içinde yapılacak çalışmalar için talep edilen aracın 1 saatlik çalışma ücreti olarak
karşısında yer alan ücretin birbuçuk katı alınır.
Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dışında ise (gidiş+geliş) mesafesinin 1/10’ miktarı saat ücreti ile çarpılır. (Belediye ve Köy Muhtarlıklarından
ücret alınmaz.)
6.2. YOL ve MEYDANLARDA ULAŞIM ÜST YAPI TESİSLERİ TAHRİBAT ÜCRETLERİ
Su, kanal, elektrik, haberleşme ve iletişim, bilgi teknolojileri, doğalgaz vb firmalarının bağlamalarında, inşaat yıkım ve yapımlarında oluşacak
tahribatlardan:
2015
a) Asfalt yol tahribatı (m²)
200,00
b) Sathi yol tahribatı (m²)
200,00
c) Beton Kilit Parke yol tahribatı (m²)
125,00
d) Granit Küp Taş yol tahribatı (m²)
200,00
e) Beton kaldırım tahribatı (m²)
80,00
f) Granit Plak Taş kaldırım tahribatı (m²)
250,00
g) Kilit Parke Taş kaldırım tahribatı (m²)
120,00
h) Karosimon kaldırım tahribatı (m²)
80,00
ı) Granit Bordür tahribatı (metretül)
240,00
j) Beton Bordür tahribatı (metretül)
200,00
k) Yağmur oluğu tahribatı (granit ve beton) (metretül)
150,00
l) Granit Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet)
200,00
m) Pik Döküm Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet)
200,00
n) Galveniz Elektro statik boyalı elektrik direği ve armatür (adet)
2.500,00
o) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan kanalizasyon kapağı (adet) (100-120 kg)
420,00
p) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan yağmur ızgarası (adet) (30-50 kg)
200,00
r) Yatay ve düşey trafik işaret ve işaretlemeleri tahribatı (adet)
150,00
s) Trafik ışıkları tahribatı (adet)
1.250,00
t) Belediye dışında alt ve üst yapı üretimi gerçekleştiren kurum, kuruluş ve özel firmaların belediye tarafından
1.250,00
Kent genelinde park, yeşil alan ya da kamuya açık alanlarda bulunan yukarıda tanımlanmayan kent mobilyalarına verilen zararlarda, zarar verilen
malzemenin fatura bedelinin 2 katı bedel tahsil edilir.
7
6.3. CURUF VE MOLOZ DÖKME ÜCRETİ
a) Kalorifer cürufu attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece
nakliye ücreti olarak her bir sefer için ücret alınır.
b) Moloz attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye
ücreti olarak her bir sefer için
2015
335,00
2015
500,00
c) Yükleme işini de Belediyenin yapması halinde nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti İş Makinaları Tahsis Ücretleri esas alınarak
belirlenir.
d) Yeni iskan alan dairelere yapım nedeniyle (kaldırıma ve yola) verilen hasar bedeli olarak yol ve meydanlarda ulaşım üst yapı tesisleri tahribat
ücretleri esas alınrak belirlenir.
6.4. TOPRAK HAFRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ve YÜKLEME - TAŞIMA
2015 (m3/TL)
a) Hafriyat Döküm Yeri Gösterme Ücreti (1m3)
Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM, Doğalgaz vb.) Kent içinde, kamuya terkin alanda yapacakları
kazılarda, kazıdan çıkan hafriyatın belirli bir yerde toplanması amacı ile hafriyat belediyenin göstereceği bir alana
dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi zorunludur. (KDV dahil değildir)
b) Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM ,Doğalgaz vb.) kent içinde kamuya terkin alanda yapacakları
kazılarda, kazıdan çıkan harfiyatın yüklemesi talepte bulunanlarca yapılması ve harfiyatın belediyenin göstereceği
alana belediyece taşınması halinde "nakliye ücreti" her bir sefer için
(KDV dahil değildir)
c) Kazıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin belediyece yapılması durumunda. Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti alınır.
(KDV dahil değildir)
2,50
2015
400,00
7. HAL MÜDÜRLÜĞÜ
1. Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı , her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir ve teminatlar Ocak ayı sonuna kadar
yeni miktara tamamlanır.
2015
2. Hal Yönetmeliği' nin teminatları düzenleyen 31. maddesinin üçüncü fıkrasında; "Halde faaliyet gösterenlerden
alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama
yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak kaydı ile meclis tarafından belirlenir."
denilmektedir.
Bu kapsamda teminatlar AYLIK KİRA BEDELİ X 12 X %10 şeklinde hesaplanır.
2.a) Banka Teminat mektubunun, Ülkede faaliyet gösteren bir bankadan alınması, vaz geçilmez olanaksız ve kesin olması gerekir. Ayrıca Banka
teminat mektubu ile diğer teminatlarda asgari bir yıllık geçerlilik süresi aranır.
2.b) Teminatlar, Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili hesaplarda muhafaza edilir.
2.c) Herhangi bir nedenle işyerindeki kiracılık veya mülkiyet hakkı sona erenlere , yerine getirmeleri gereken bir yükümlülüklerinin bulunmadığı
tespit edildikten sonra teminatları iade edilir.
2.d) Teminatlar her halükarda hakkın sona ermesinden itibaren altı ay geçmedikçe iade edilmez.
*Teminatlarla ilgili diğer iş ve işlemlerde Hal Yönetmeliğinin 31 maddesinin hükümleri uygulanır.
2.e) Teminatlar amacı dışında kullanılamaz, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve haczedilemez
2015
3. Toptancı halindeki işyerini başkasına devredenlerden alınacak devir ücreti
3.000,00
8. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
8. 1. İMAR DURUM ÜCRETİ
A. Şehir İmar planı sınırları ile Güzelyalı ve Dardonos mücavir alan sınırları içersinde
2015
1. Normal imar parseli için, toplam inşaat alanının 100 m² kadar
220,00
2. Toplam İnşaat alanı 600 m2' ye kadar plan İmar persellerinde (600m2 dahil), Normal imar parseli için,toplam
inşaat alanının 100 m²’den üzerindeki her m² için sonrası
3. Toplam İnşaat alanı 601 m2' den büyük İmar persellerinde (601m2 dahil), Normal imar parseli için,toplam
inşaat alanının 100 m²’den üzerindeki her m² için sonrası
8
2015
0,80
2015
1,30
3. Toplam İnşaat alanı 601 m2' den büyük İmar persellerinde (601m2 dahil), Normal imar parseli için,toplam
inşaat alanının 100 m²’den üzerindeki her m² için sonrası
1,30
* Şehir İmar planı sınırları ile Güzelyalı ve Dardonos mücavir alan sınırları içersinde; Parselin cephe aldığı sokak Emlak Rayiç Bedelinin 400'e
bölünmesi ile bulunan katsayı ile çarpılır.
B. Kentsel Gelişme Alanı İmar Planı içerisinde
2015
1. Normal İmar parseli için toplam inşaat alanının her m2 'si
3,00
2015
2. İmar uygulaması görmemiş parsellerden
770,00
2015
3. Mücavir alan sınırları ve planı olmayan alanlarda yapılan uygulamalarda yazılı imar durumu için
275,00
8. 2. İMAR PLANI veya PLAN TADİLAT DOSYASI YERİNDE İNCELEME ve RAPOR ÜCRETİ
2015
a) İmar uygulaması için dosya kontrol ücreti
220,00
2015
b) İlave/mevzi imar tadilat imar planı dosyası için (1/5000-1/1000)*
2.250,00
* Aynı parsel için, aynı içerikli olarak hazırlanıp müracaatı yapılan değişiklik önerileri 1 yıl içinde ikinci kez gelmesi halinde dosya inceleme ve rapor
ücreti 2 kat alınır.
8. 3.TEKNİK BELGE KONTROL ÜCRETLERİ
2015
a) Yol kot tutanağı Onay Ücreti
140,00
2015
b) İmar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti (Parsel başına)
15,00
2015
c 1) Temel Üstü Vizesi Kontrol Ücreti Parsel içindeki bir bina için
140,00
2015
c 2) Temel Üstü Vizesi Kontrol Ücreti Aynı parselde ilave her bir bina için
100,00
2015
d) Aplikasyon Projesi Kontrol Ücreti
140,00
2015
e )Tadilat Ruhsatı kontrol ve inceleme ücreti
200,00
2015
f) Kat mülkiyetine esas röperli krokisi, vaziyet planı , bağımsız bölüm planı onay ücreti
160,00
8. 4. TEMEL HARFİRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ÜCRETİ
a) İnşaatlardan çıkan harfiyat ve molozların belirli bir yerde toplanması amacı ile belediyenin göstereceği
bir alana mülk sahibi yada müteahhit kendi aracı ile harfiyat ve moloz nakli kendisine ait olmak üzere
Ruhsat aşamasında, binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumsuz binalar için 1.5 mt.nin çarpılması sonucu
çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti
2015
1,75
2015
b) Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m'nin çarpılması sonucu
çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti
1,75
8.5. TEMEL ATIK SU ÜCRETİ
Belediyeye ait yağmur suyu kanallarının ve su kanallarının kullanılması , kamuya ait yolların kullanılması halinde temel atık su ücreti alınır. Su
tahliyesi gerekmemesi durumunda tutulan rapor ve tutanakla yapılan tespite göre bu ücretler alınmaz.
a) Ruhsat aşamasında, binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumsuz binalar için 1.5 mt.nin çarpılması sonucu
çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti
b) Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m.nin çarpılması sonucu
çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti
alınır.
9
2015
1,20
2015
b) Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m.nin çarpılması sonucu
çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti
alınır.
8.6. VAZİYET PLANI , AVAN , RÖLÖVE PROJESİ KONTROL-TASTİK ÜCRETİ
Bağımsız bölüm başına
1,20
2015
120,00
8.7. ASANSÖR İŞLETME RUHSATI ÜCRETİ
2015
a) Yıllık Asansör Kontrol Ücreti
200,00
2015
b) Asansör Tescil Belgesi Tasdik Ücreti
120,00
8.8. GEOTEKNİK ETÜT KONTROL RAPORU ONAY ÜCRETİ
2015
a) İnşaat Alanı 1.000 m2 ye kadar (1.000m2 dahil)
180,00
2015
b) İnşaat Alanı 1.000m2 – 2.000m2 arasında (2.000m2 dahil )
300,00
2015
c) İnşaat Alanı 2.000 m2 den fazla
400,00
8.9. İMAR PLANI FOTOKOPİ ÜCRETİ ve FOTOKOPİ ÇEKİMİ
Onaylı imar plan fotokopisi imar durumu yerine geçmez. (Bilgi Edinme Kanunu gereğince ilk 10 sayfadan ücret alınmaz)
2015
a) Şeffaf küçük fotokopi (A-4) (adedi)
10,00
2015
b) Şeffaf büyük fotokopi (A-3) (adedi)
10,00
2015
c) Küçük fotokopi (A-4) (adedi)
10,00
2015
d) Büyük fotokopi (A-3) (adedi)
10,00
8.10. BİLGİSAYAR ÇIKIŞLI İMAR PAFTA VE BELGE ÜCRETİ
2015
a) Ozalit kopya paftası için (adedi)
20,00
2015
b) Şeffaf ozalit (aydınger) paftası için (adedi)
20,00
2015
c) Şeffaf ozalit (polyester) paftası için (adedi)
20,00
d) Şeffaf ozalit ve polyester getirilmesi durumunda yukarıda belirtilen ücretlerin %50’si alınır.
8.11. FEN ELEMANLARI (Mühendis,Mimar,Şehir Plancısı) KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
2015
a) Fen elemanları yeni kayıt belge ücreti
240,00
2015
b) Fen elemanları kayıt yenileme belge ücreti (yıllık)
160,00
8.12. MÜTEAHHİT ve SÜRVEYANLARIN YENİ KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
2015
a) Müteahhit yeni kayıt belge ücreti
1.000,00
10
2015
b) Müteahhit kayıt yenileme belge ücreti
650,00
2015
c) Yapı denetim şirketi ilk kayıt ücreti
1.300,00
2015
d) Yapı denetim şirketi belge yenileme ücreti
650,00
2015
8.13. EXPERTİZ RAPOR DÜZENLEME ÜCRETİ
600,00
8.14. BELGE TASDİK ÜCRETİ
2015
a) Belge tasdik ücreti (İmar durumu onayı için)
90,00
2015
b)İnşaat ruhsatı ve yapı Kullanma izni Tasidik ücreti (sayfa başına)
45,00
2015
c) Kat İrtifakı Onayı (daire başına)
50,00
2015
d) İş Bitirme Belgesi Onayı
600,00
8.15. YAPI RUHSATINA ESAS İMAR OTOPARK ÜCRETLERİ
a) 3194 sayılı İmar Kanunun Otopark Yönetmeliği gereğince 14.11.2011 tarih ve 220 ve 11.11.2013 tarih ve 162 sayılı Belediye Meclis kararlarıyle
kabul edilen Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin otopark bedellerinin tespiti ile ilgili 4.maddesi uyarınca 2015 yılı otopark bedeli olarak
2015
a.1- 1.Derece Bölgede otopark ücreti
2.400,00
2015
a.2- 2.Derece Bölgede otopark ücreti
2.100,00
2015
a.3- 3.Derece Bölgede otopark ücreti
1.800,00
2015
a.4- 4.Derece Bölgede otopark ücreti
1.560,00
2015
a.5- 5.Derece Bölgede otopark ücreti
1.200,00
b) Otopark ücretleri, inşaat ruhsatı alımı esnasında, o yılın değerleri ile defaten (peşin) ödenir.
c) İstek halinde 01.07.1993 Tarih ve 21624 sayılı RG de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4. maddesi f bendindeki Ek 3. pragrafında belirtildiği
üzere İnşaat Ruhsatı aşamasında %25'lik kısmı peşin, geri kalan %75'lik kısmı ise 90 gün içerisinde ödenir.
8.16. FİDAN - DİKİM VE BAKIM ÜCRETİ
a) KONUT
2015
a1) Daire Başına (10 fidan için)
3,50
b) İŞYERLERİ
2015
b1) 100m² üzerindeki her bir iş yeri için
120,00
2015
b2) 100m²’den küçük olan her bir işyeri
75,00
2015
8.17. NUMARATAJ ÜCRETİ
Her bağımsız bölüm başına
15,00
8.18. TESCİLLİ ESKİ ESER İMAR ÜCRETLERİ : İçinde tescilli eski eser olduğu tapu kayıtlarında belirtilen ve tescil şerhi bulunan parsellerde belirtilen
ücretlerde %50 oranında indirim uygulanır.
11
8.18. TESCİLLİ ESKİ ESER İMAR ÜCRETLERİ : İçinde tescilli eski eser olduğu tapu kayıtlarında belirtilen ve tescil şerhi bulunan parsellerde belirtilen
ücretlerde %50 oranında indirim uygulanır.
12
8.19. SOSYAL VE TEKNİK DONATI ALANLARI ÜCRETİ:
Herhangi bir nedenle nüfus artışı ortaya çıkan parsellerden, artışa neden olan işlemin onayına kadar geçen süre içinde alınmak koşulu ile ayrılması
gereken yeşil alan m² si, nüfus artışı dikkate alınarak idarece hesaplanır. Yapılan hesaplarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve aynı kanununMekansal
Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine ve aynı maddenin EK2 tablosuna göre işlem yapılır. (Kişi başına 10 m² yeşil alan ayrılmıştır.) Nüfus
artışı meydana gelen parsel malikinden, parselin bulunduğu yolun emlak rayiç bedeli dikkate alınarak, aynı bölgede eş değer bir alanda yeşil alan
ayırabilmek için yapılacak kamulaştırmalarda kullanılmak üzere yapılan hesabın %25’ i oranında yeşil alan ücreti alınır.
Yeşil Alan Ücreti: İlave nüfus (kişi sayısı) x cephe alınan yolun emlak rayiç bedeli x 1 kişi başına düşen yeşil alan (10 m²) x %25 olarak hesaplanır.
Dosyanın askı süresi olan 1 ay içinde yeşil alan ücreti peşin alınır.
2015
8.20. SIĞINAK KONTROL ÜCRETİ
Her bağımsız bölüm başına
12,00
2015
8.21. ARŞİVDEN DOSYA ÇIKARMA ÜCRETİ
Dosya başına
25,00
8.22. YERİNDE TESPİT ÜCRETİ
2015
a) Arazi inceleme (emsal,temel vizesi v.b)
35,00
2015
b) Yapı kullanma izni için yerinde kontrol ücreti müstakil binalarda (Bağımsız bölüm başına)
8. 23. İSKELE KURMA ÜCRETİ
(Boya, Badana, dış cephe tadilatı, iyileştirmesi, mantolama v.b. İçin kurulan her türlü malzemeden iskele için
alınacaktır.)
25,00
2015
60,00
8. 24. BELGE VERİLMESİ ÜCRETİ
2015
a) Yanan - yıkılan yapılara izin ücreti
35,00
2015
b) Onarım Ön İzin Belgesi verilmesi ücreti
70,00
2015
c) Onarım Uygunluk Belgesi verilmesi ücreti
70,00
2015
d) Jeolojik ve jeoteknik raporların incelenmesi ücreti
90,00
2015
e) Kazı ve Zemin iyileştirme Ruhsatı Verilmesi Ücreti
120,00
2015
f) Zemin etüt rapor bedeli
60,00
06.01.2011 tarih ve 2010/23 sayılı meclis kararı ile tanımlaması yapılan "Yeşil Ekolojik Ev" olarak projelendirilen " yapıda yeşil-ekolojik eve ilişkin
maddelerden en az ikisinin sağlanması durumunda tarifemizde belirtilen ruhsat aşamasında işgaliye ücretinin yarısı alınır, daha fazla maddeyi
sağlayanlardan işgaliye bedeli alınmaz.
9. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
9.1. İTFAİYE BELGE HİZMET ÜCRETLERİ
a) Belediye sınırları içinde, İşyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Lokanta ve
benzeri)
2015
20,00
b) Mücavir alanda işyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Lokanta ve benzeri)
2015
30,00
c) Belediye ve mücavir alan dışında işyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli
(Bakkal,Kahvehane,Berber,Lokanta ve benzeri)
2015
40,00
d) Belediye sınırları içinde Fabrika, Maden ocakları,Akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri
kuruluşlara verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli
e) Mücavir alanda Fabrika, Maden ocakları,Akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara
verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli
13
2015
500,00
2015
e) Mücavir alanda Fabrika, Maden ocakları,Akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara
verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli
f) Belediye ve Mücavir alan dışında Fabrika, Maden ocakları,Akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve
benzeri kuruluşlara verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli
750,00
2015
1.000,00
9.2. BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ
Kişi, kurum tarafından resmi olarak müracaat edilmesi durumunda İtfaiye Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek olan baca temizleme hizmetinin
tahakkuku oluşturulur. Yapının özelliği ve kişilerce yapılmış önceki müdahalelerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile açılamayan bacalar için geri
ödeme yapılmaz.
2015
a) Müstakil Ev bacası (katı-sıvı yakıt)
35,00
2015
b) 1-10 arası daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt)
330,00
2015
c) 11 ve üzeri daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt)
500,00
2015
d) Toplu Konut ve Siteler (katı-sıvı yakıt)
700,00
2015
e) Otel, Motel, Özel Yurt Pansiyon
(katı-sıvı yakıt)
550,00
2015
f) Kat kaloriferi
(katı-sıvı yakıt)
50,00
2015
g) Lokanta,Fırın,Cafe,Bar,Fasd Food ve benzerleri işletmelere ait katı-sıvı yakıt bacalar
h) Resmi dairelerin kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt)
(Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan (İlk öğretim,Lise ) ücret alınmaz, özel okullardan alınır)
I) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre kent içinde baca temizleme hizmeti
veren kişi ve firmalara yılda bir defa olmak kaydı ile verilecek "Yetkinlik Belgesi" ücreti
(Yetkinlik Belgesi her yıl tekrar revize ettirilir)
300,00
2015
600,00
2015
650,00
j) "Kontrol Bandrol Ücreti"
Yetkili firmalardan baca temizleme ve denetim ücretlerinin toplamından KDV hariç %5 oranında alınır
9.3. İTFAİYE ARAÇLARININ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
2015
a) Şehir içi (1 saat)
350,00
2015
b) Mücavir alan (1 saat)
500,00
2015
c) Dalgıç su motoru ile çalışma (özel talep halinde) (1 saat)
40,00
d) Yangın, doğal afet, ilk yardım, kurtarma vb. gibi durumlarda ücret alınmaz
9.4. YANGIN GÜVENLİK VE ARAMA KURTARMA EĞİTİMLERİ
a) Kamu ve Özel işletme çalışanına yönelik yerinde yapılacak kişi başı 6 saatlik (1 gün) itfaiye Yangın ve Güvenlik
eğitimi , (Teorik Eğitim salonu başvuru sahibi tarafından, pratik eğitim alanı belediyemiz tarafından sağlanır.
Eğitim Programı isteğe göre Günlük,Haftalık ve aylık olarak uygulanır.kişi başı 6 saatlik (1 gün) üzerinden ücret
alınır.)
2015
50,00
2015
b) Özel Kurum Kuruluşlara ait iş yerlerinde , yerinde yapılacak yangın güvenlik ,deprem ve tahliye tatbikatları
500,00
9.5. SU TAŞIMA ÜCRETLERİ
2015
a) Şehir İçi
250,00
14
2015
b) Mücavir Alan
350,00
c) Talep edilen arazöz su miktarı belirtilen adresteki yere götürülüp bekleme yapılmadan su miktarı teslim edilir. İnşaat yıkımı ve benzeri olaylarda
aracın beklemesi sözkonusu olduğunda ayrıca bekleme saati kadar itfaiye araçlarının çalışma ücreti alınır.
10. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10.1. KÜLTÜR SANAT KURS ve ATÖLYELERİ
A. YAZAR SANATÇI EVİ
2015
a) Kurs katılım ücreti (Tam)
20,00
2015
b) Kurs katılım ücreti (Öğrenci -Öğrenci kimlik kartı ile)
10,00
B. ERKAN YAVUZ DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ
2015
a) Tiyatro Çalışmaları (Haftalık)
100,00
2015
b) Panel- Toplantı (Günlük)
25,00
2015
c) Film Gösterimi (Günlük)
25,00
11. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
11.1. AĞAÇ SATIŞ ve PEYZAJ DÜZENLEME ÜCRETLERİ
Belediye sınırları içinde yeşil alan düzenlemeleri, refujlerde meydana gelen hasarların tazmini için; (Belirlenen Tarifeye KDV Dahil Değildir)
2015
a) Yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için)
35,00
2015
b) İğneli ağaçlar (her yaş için)
45,00
2015
c) Çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²)
55,00
12. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.1. MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ
12.1. 1.) Birinci Sınıf Mezar Yeri (Aile Mezarlığı)
2015
a) Aile Mezarlığı Bölgesinden Mezar Yeri Ücreti (2 kişilik) (1 Gömülü, 1 Boş)
1.300,00
2015
b) Definden önce mezar yeri almak isteyenlerden Aile Mezarlığı Bölgesinde (2 kişilik) (2 boş)
2.000,00
12.1. 2.) İkinci Sınıf Mezar Yeri (Sıralı Mezarlık)
2015
a) İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta Tek kişilik Mezar Yeri (1,5x3 m²) (Gömülü)
300,00
2015
b) İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta definden önce tek kişilik mezar yeri (3X1,5m2) (boş)
12.1.3.) Kimsesizler ve bebekler için 3. Sınıf Mezarlıkta ücretsiz mezar yeri verilir.
12.1.4) Birinci Sınıf Aile Mezarlığında ve İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta dört adet boş mezar yerinden fazla satış yapılmaz.
15
650,00
12.1.5) Gazi, şehit ve eşlerine ücretsiz yer tahsisi yapılır.
2015
12.1.6) Belediyeye bağlı mezarlıklarda ticari amaçlı mezar inşa eden, bakım, ağaç dikimi veya peyzaj yapmak
isteyen firma yada şahıslardan yılda bir defa olmak üzere yetki belgesi ücreti alınır.
550,00
13. SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
13.1. İÇMESUYU
13.1.1. Konut Aboneliği
AKILLI
a) İskan Ruhsatı Bulunan Konutlar
MEKANİK
1,95
AKILLI
b) Mücavir Alan
2,95
MEKANİK
2,95
3,95
13.1.2. İşyeri Aboneliği
AKILLI
a) Lokanta(1.a*), kıraathane(1.b**), berber, kuaför, hamam, Çamaşırhane
MEKANİK
2,50
AKILLI
b) 13.1.2.a bendinde yer alan işyerleri dışındakiler (Ticarethaneler)
3,15
MEKANİK
4,00
AKILLI
c) Mücavir Alan
5,50
MEKANİK
4,00
AKILLI
d) MEB Sertifikalı Öğrenci Yurtları
6,60
MEKANİK
2,00
AKILLI
e) Turistlik Otel
2,90
MEKANİK
2,00
AKILLI
f) Otel, Motel ve Pansiyon
3,00
MEKANİK
2,50
AKILLI
g) WC
3,15
MEKANİK
2,50
AKILLI
13.1.3.Sanayi Aboneleri
3,15
MEKANİK
3,50
AKILLI
a)Sanayi Aboneleri(Şebeke kendine ait )(enaz 50 kişi istihdam eden.)
4,50
MEKANİK
2,00
AKILLI
MEKANİK
b)Organize sanayi bölgesi (Şebeke kendine ait)
1,10
AKILLI
13.1.4. İnşaat/ Şantiye Aboneleri
MEKANİK
5,00
8,00
13.1.5. Resmi Aboneler
AKILLI
a) Eğitim Birimleri(MEB na ait kurumlar)
MEKANİK
2,80
AKILLI
b) Sağlık Birimleri
3,15
MEKANİK
3,00
AKILLI
c) Askeri ve Askeri Birimler
4,70
MEKANİK
4,50
d) Diğer (a,b ve c bendi haricinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu kurumları,
resmi dinlenme tesisleri)
AKILLI
16
MEKANİK
4,50
AKILLI
e) Üniversite
5,50
5,50
MEKANİK
e) Üniversite
3,00
AKILLI
f) Ceza Evleri
4,70
MEKANİK
1,95
AKILLI
13.1.6. İskan Ruhsatı Bulunmayan Bağımsız Bölümler
2,95
MEKANİK
3,50
13.1.7. Sergi, fuar, sirk, panayır vb geçici seyyar yerler ve belediyece tahsise izin verilen
yerler
AKILLI
5,50
MEKANİK
4,50
AKILLI
13.1.8. Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Abonelikler
6,00
MEKANİK
2,00
AKILLI
3,00
MEKANİK
13.1.9. Gemi
19,00
AKILLI
13.1.10. Güzelyalı Mücavir Alan (Şebekekendine ait)
MEKANİK
1,80
*1-13.1.2.a.1.a) Lokanta tanımına giren iş kolları: Pide,Lahmacun,Kebab salonu,)(kahvaltı , Hamburger ,Pizza salonları, Çorba,köfte,Izgara salonları)
**13.1.2.a.1.b) Kıraathane tanımına giren iş kolları: 1.sınıf,2.ci sınıf Kahveci,kafe ve Lokal İşletmeleri
2-1005 sayılı 5378 Sayılı 2022 sayılı Kanunlar ile Bakanlar Kurulunun 08/01/2002 Tarih ve 2002/3654 Sayılı kararı ile Özel hak sahibi olan Mesken
Abonelerine Su bedelinin %50 si oranında indirim yapılır.
-Birim fiyat m3'tür. Birim fiyatlara KDV dahil değildir. 1 m3 su tüketim bedeline Bakanlar Kurulu kararınca tespit edilen miktarda Çevre Temizlik
Vergisi ayrıca uygulanır. Tarife gruplarının açıklamaları Çanakkale Belediyesi Su ve kanalizasyon hizmetlerinde uygulanacak usus ve esalara ilşkin
Yönetmelikte bulunmaktadır.
-Su kullanımına ilişkin cezai durumlar da bu yönetmelik esasları doğrultusunda uygulanır.
13.2. ATIK SU (m³) (KDV Dahil Değildir)
27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı RG' de yayımlanan "Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar uygulanır.
2015
a) Taşıma suretiyle arıtma tesisine bırakılan atık su
0,60
2015
b) Konut
0,60
2015
c) Kamu
1,50
2015
d) Ticarethane
1,25
2015
e) Sanayi
2,50
2015
f) Organize sanayi Bölgesi
2,50
13.3. VİDANJÖR ve KANAL AÇICI ARAÇLARIN ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
2015
a) Şehiriçi Vidanjör Bedeli (1 sefer için)
70,00
2015
b) Mücavir Alanlarda Vidanjör Bedeli (1 sefer için)
75,00
2015
c) Şehiriçi kanal temizleme Bedeli (1 sefer için)
70,00
2015
d) Mücavir Alanlarda Kanal Temizleme Bedeli (1 sefer için)
75,00
13.4. İÇME SUYU ve KANALİZASYON HATTI HİZMET ÜCRETLERİ
17
2015
1)Su ve Kanalizasyon durum belgesi bedeli (Kottutanağı)
110,00
2015
2) Sıhhi Tesisat Uygulama Projesi İnceleme ve Onay Belgesi (UPİB) (Tek bina km)
220,00
2015
3) İşletme uygulama Projesi inceleme ve onay belgesi (Siteler için blok başına)
880,00
2015
4) Ruhsat aşamasında özel arıtma ,pompa ve deşarj tesisi uygulama projeleri inceleme ve onay belgesi
300,00
2015
5) Su bağlantı Bedeli (Tüm abone guruplarından bir defaya mahsus yapı kullanım izini aşamasında)
50,00
2015
6) Şube yolu bakım bedeli (Yapı kullanım izini aşamasında)
75,00
2015
7) Tetkik ve Keşif bedeli (proje başına)
18,00
8) Alt Yapı bağlantı bedeli (m)
"6.2. YOL ve MEYDANLARDA ULAŞIM ÜST YAPI TESİSLERİ TAHRİBAT ÜCRETLERİ" nde belirtilen tarife
doğrultusunda Bağlantı bedeline ilave olarak tahribat ücreti alınır.
2015
200,00
2015
9) Deşarj izin belgesi (DİB) (yıllık)
100,00
2015
10) Alt yapı üretimi yapan firmalara verilen iş bitirme belgesi
750,00
13.5. İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
Fiziksel (mekanik)
2015
a) Q ≤50
150,00
2015
b) 50 < Q ≤250
250,00
2015
c) 250 < Q ≤1000
350,00
2015
d) Q > 1000
450,00
Fiziksel+ Biyolojik
2015
a) Q ≤50
400,00
2015
b) 50 < Q ≤250
600,00
2015
c) 250 < Q ≤1000
800,00
2015
d) Q > 1000
1.000,00
Fiziksel + Kimyasal
2015
a) Q ≤50
400,00
2015
b) 50 < Q ≤250
600,00
2015
c) 250 < Q ≤1000
18
c) 250 < Q ≤1000
1.800,00
2015
d) Q > 1000
1.000,00
19
Fiziksel + Biyolojik+ Kimyasal
2015
a) Q ≤50
600,00
2015
b) 50 < Q ≤250
800,00
2015
c) 250 < Q ≤1000
1.000,00
2015
d) Q > 1000
1.200,00
13.6. İÇME SUYU ve ATIK SU ANALİZ ÜCRETLERİ
1 Alkalinite
2 Asidite
3 Bulanıklılık
4 Toplam Askıda Katı Madde
5 Toplam Çözünmüş Madde
6 K.O.İ
7 P.H.
8 Elektriksel İletkenlik
9 Sıcaklık
10 Serbest Klor
11 Oksijen Doygunluğu (%)
12 Çözünmüş Oksijen
13 Toplam Sertlik
14 Tuzluluk
15 Florür (F)
16 Krom -VI(Cr)
17 Sülfat
18 Amanyum Azotu
19 Nitrat Azotu
20 Nitrit Azotu
21 Serbest Siyanür
22 Klorür
23 Aluminyum (Al)
24 Bakır (Cu)
25 Bor (B)
26 Demir (Fe)
27 Kadmiyum (Cd)
28 Kurşun (Pb)
29 Mangan (Mn)
30 Nikel (Ni)
31 Fekal Koliform
32 Toplam Koliform
33 Pseudomonas Eruginosa
34 Streptococcus Faecalis
2015
25,00
25,00
15,00
35,00
30,00
45,00
15,00
15,00
15,00
35,00
20,00
20,00
30,00
15,00
50,00
50,00
50,00
45,00
50,00
50,00
50,00
50,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
35,00
65,00
50,00
50,00
14. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14.1. İLAÇLAMA ÜCRETİ
Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların mülklerini ilaçlatma amacı ile Belediyemize müracaat etmeleri halinde ilaç bedeli kendilerine ait olmak
üzere:
2015
a - 0-99 m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti
66,00
2015
b - 100 m2 – 199 m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti
77,00
2015
c - 200 m2 (dahil) ve üzeri alanların ilaçlama ücreti her 1 m2 ilave için
0,45
20
14.2. PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ SATIŞ ÜCRETLERİ
2015
a - 120 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli
95,00
2015
b - 240 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli
120,00
2015
c - 770 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli
600,00
2015
d- Katılım Payı (Daire Başına)
45,00
14.3. KATI ATIK YÖNETİM SİSTEM ÜCRETLERİ
2015
1. MESKENLER (hane başına)
5,50
2. KONAKLAMA TESİSLERİ
2015
a) Otel,Motel,Pansiyon,Yurt vb (Oda başına yıllık)
26,00
2015
b) Kampingler
137,00
2015
c) Resmi Dinlenme Tesisleri
137,00
2015
d) Halı sahalar
93,00
3. İŞLETMELER
3.A-Lokanta,Cafe-Bar,Restaurant,Çorba Salonu,Pizza Salonu,Fast Food,Kantin,Pastane,Kasap,Gıda İmalathaneleri (Fırın,simit evi,börek,unlu
mamüller,süt ürünleri,vb.) Gibi gıda hizmeti veren işletmeler
2015
a) 1-25 m2 arası
16,00
2015
b) 26-50 m2 arası
18,00
2015
c) 51-75 m2 arası
27,00
2015
d) 76-100 m2 arası
36,00
2015
e) 101-150 m2 arası
50,00
2015
f) 151-200 m2 arası
66,00
2015
g) 201 ve üzeri
110,00
Yukarıdaki m2 hesabına sadece kapalı alanlar dahil edilir.
3.B-MARKET-TOPTAN GIDA
2015
a) 200 m2 ye kadar olan
22,00
21
2015
b) 200-500 m2 arası
55,00
2015
c) 501-1.000 m2 arası
110,00
2015
d) 1.001-10.000 m2 arası
1.375,00
2015
e) 10.001 m2 ve üzere
2.750,00
Yukarıdaki m2 hesabına kullanılan açık alanlar dahil edilir.
3.C. Bakkal, Aktar, büfe (açık gıda satışı yapanlar) Kuru Yemiş,Manav,Balık Satıcıları,Kahvehane ,Lokal
vb.İşletmeler
2015
14,00
2015
3.D. Akaryakıt İstasyonları
55,00
2015
3.E. Yemek Fabrikaları
660,00
2015
4. Çanakkale Devlet Hastanesi
5.830,00
2015
5. Özel Hastane
808,00
2015
6. Sağlık Merkezleri
110,00
2015
7. Poliklinikler
55,00
2015
8. Kredi Yurtlar Kurumu
1.600,00
2015
9. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
7.500,00
2015
10. Kilitbahir ve Eceabat Geçiş İskelesi (Gestaş)
1.375,00
2015
11. Dershaneler
138,00
2015
12. Resmi Kurumlar (yemekhanesi olanlardan servis çıkan kişi kapasitesine göre yıllık)
17,00
2015
13. Özel ve Resmi Bankalar
28,00
2015
14. Özel Okullar
415,00
15. Özel Kreşler
2015
a) 1-150 m2 arası
50,00
2015
b) 151-300 m2 arası
66,00
2015
c) 301- ve üzeri m2
85,00
22
2015
16. Soğuk Hava Depoları (İşleme Yapanlar)
17. Alçı Dekorasyon -Kartonpiyer,Doğrama ve İmalat Atölyeleri, Reklamcılar, güneş Paneli Isı ve Enerji
sistemleri,Doğalgaz Dönüşüm İmalathaneleri,Araç Bakım ve Onarım Servisleri,Bisiklet-Motorsiklet Tamir
Atölyeleri,Hırdavat,hurdacılar,Asansör Tamir BakımOnarım Servis Montaj,Cam İmalat Tamir ve
Satış,Telekominasyon Tamir Bakım, Seramik Atölyeleri İmalathaneler vb.,Elektrik Tesisatçıları , Döşemeciler,
Mobilya Tamirat,Elektronik,Elektirikli eşya Tamircileri, İnşaat Laboratuarları, Marangozlar,Ayakkabı İmalat ve
Tamircileri
330,00
2015
6,50
2015
18. Ağaç ve Ağaç İşleri, Çiçekçiler,Fidan Yetiştiriciliği, Güzellik Salonları,Otobüs Yazıhaneleri
14,00
2015
19. Hal - Meyveciler,Hazır Beton Tesisleri, Otoparklar
55,00
2015
20. Pazar-Salı-Cuma- Cumartesi Pazarları Esnafları (Her Pazar Peron Başına)
21. Ayakkabı,konfeksiyon,Tuhafiye,Züccaciye,Eczane,Tıbbi
Malzeme,Çeyiz,Hamam,Depo,Butik,İçgiyim,Bijuteri,Çanta,Hac malzemesi,Müzik,CD,Bilgisayar, cep telefonu, tarım
ve zirai ürünler, fotoğraf, hediyelik eşya, parfümeri, askeri malzeme, 2. el eşya, mefruşat, fotokopi, kırtasiye,
ozalit, gazete, matbaa, internet kafe, playstation, şans oyunları, su ve tüp satışı, sac işleri, anahtar, akvaryum ve
kuş malzemeleri, av ve silah malzemeleri-Çamaşırhane-Kuru Temizleme-, temizlik ürünleri, saatçi, tuvalet, berber
ve kuaförler, terziler, dikim evleri, carting pistleri
1,10
2015
5,50
2015
22. Kuyumcu, inşaat malzeme, nalburiye, büro (avukatlık, mimarlık, müşavirlik, sigortacılık, seyahat, emlak, oto
emlak, plan-proje, inşaat-mimari vb), gümüşçülük, noter, mobilya, beyaz eşya, büro mobilya, odun-kömür satış,
gemi acenteliği, çelik kapı, gözlükçü, oto alım-satım acenteliği, oto yıkama, halı yıkama, oto yedek parça, oto
kiralama, diş hekimi, muayenehane, sinema ve spor salonları
5,50
2015
23. Otogar
1.100,00
2015
24. Düğün Salonları
220,00
2015
25. Organize Sanayi Bölgesi
2.700,00
2015
26. Eğitim Kursları
11,00
AÇIKLAMA:
Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin, Su Abonesi olan meskenlerden, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince aylık olarak 12 (oniki) eşit taksitte Su Faturaları üzerinden yansıtılmasına,
Akıllı Sayaç sahibi mükelleflerden ise Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 (iki ) eşit taksitte tahsil edilmesine,
* Belediyemizde Su Aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden yıllık Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefleri ayrıca tespit edilerek bu
ücretler Tapu Maliklerinden Haziran ve Aralık aylarında 2( iki) eşit taksitte tahsil edilmesine,
* İşyerlerine ait Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 eşit
taksitte alınmasına,
* Resmi kurumlardan Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak yılda 12 eşit taksitte alınmasına,
* Katı Atık Yönetim Sistem Ücret Sözleşmelerinin tüm abonelerce imzalanmasına,
* Belediye mücavir alanında bulunan Güzelyalı ve Dardanos’ta daimi ikamet edenler için Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 eşit taksitte , il
dışından gelerek sezonluk ikamet eden abonelerden ise aylık olarak ücretlerin tahsil edilmesine, sürekli Çanakkale’de ikamet edip yaz aylarında
Güzelyalı ve Dardanos’ta oturanlardan ikinci bir ücret alınmamasına, Güzelyalı ‘daki aboneler için oluşturulan tahakkukların Muhtarlığa tebliğ
edilerek bu ücretlerin abonelerden Muhtarlıkça tahsil edilip Belediye hesabına yatırılmasına,
* Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerini zamanında ödemeyenlere genel hükümlere göre icra takibi yapılmasına,
* Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan ve Belediyemizin Katı Atık Toplama, taşıma ve bertaraf tesisi hizmetlerinden
yararlanan konut, işyeri, resmi kurum ve diğer şekillerde ( boş olarak bulunanlar hariç) kullanılan binaların yıllık Katı Atık Yönetim Sistem Ücretine
tabi olmasına,
* Yıl içinde Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler ,yıl içinde işyerinin konuta veya
konutun işyerine dönüşmesi, işyerinin faaliyet konusunda değişiklik olması gibi durumların meydana geldiği tarihten itibaren (bu tarih de ilave
edilerek) içinde bulunduğu ay itibarıyla ücretler tesis edilecek veya sona erecektir.Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer
23
ücret alınmamasına,
*Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefinin bu hizmetimizden her ne sıfatla ve her ne şekilde olursa olsun kullanan gerçek veya tüzel kişiler
* Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerini zamanında ödemeyenlere genel hükümlere göre icra takibi yapılmasına,
* Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan ve Belediyemizin Katı Atık Toplama, taşıma ve bertaraf tesisi hizmetlerinden
yararlanan konut, işyeri, resmi kurum ve diğer şekillerde ( boş olarak bulunanlar hariç) kullanılan binaların yıllık Katı Atık Yönetim Sistem Ücretine
tabi olmasına,
* Yıl içinde Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler ,yıl içinde işyerinin konuta veya
konutun işyerine dönüşmesi, işyerinin faaliyet konusunda değişiklik olması gibi durumların meydana geldiği tarihten itibaren (bu tarih de ilave
edilerek) içinde bulunduğu ay itibarıyla ücretler tesis edilecek veya sona erecektir.Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer
ücret alınmamasına,
*Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefinin bu hizmetimizden her ne sıfatla ve her ne şekilde olursa olsun kullanan gerçek veya tüzel kişiler
olmasına,
*Su tüketimi olmayan abonelere ,
ortak kullanım su sayaçlarına(sıcak su aboneleri, kazan daireleri ,kalorifer daireleri v.b. ) Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin yansıtılmamasına,
*Yapılmış tahakkuklara ilişkin vatandaşların yazılı talebi doğrultusunda düzeltme işlemlerinin yapılmasına,
*Akıllı sayaç abonelerinde ise yine vatandaşın yazılı talebi doğrultusunda atık oluşturmadığını gösteren resmi bir belge ibraz etmesi durumunda
(UEDAŞ ya da Doğalgaz faturası ) aynı düzeltme işlemlerinin yapılmasına,
* Meskenler ile ilgili olarak konutun bulunduğu mahalle muhtarlıklarından fakir ilmühaberi getirenlerden Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin
alınmamasına,
* Umuma açık ibadet yerleri ve Kamu yararına çalışan derneklerin bu ücret tarifesinden muaf tutulmasına
24
15. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15.1) BELEDİYE ŞEHİR İÇİ VE MÜCAVİR ALAN HALK OTOBÜSÜ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ
2015
a) Şehir içi ulaşım ücreti tam
1,80
2015
b) Şehir içi ulaşım ücreti öğrenci
1,10
2015
c) Terzioğlu Kampüsü girişinden biniş
0,25
2015
d) Mücavir alan (Dardonos,Güzelyalı,Çınarlı Köyü) bilet satış ücreti
3,00
2015
e) Mücavir alan (Dardonos,Güzelyalı, Çınarlı Köyü) bilet satış öğrenci ücreti
2,00
2015
f) 7/24 kullan at kart 2 binişlik (Kart ücreti dahil)
4,40
2015
g) 7/24 kullan at kart 4 binişlik (Kart ücreti dahil)
8,00
2015
h) Diğer basın kartı olanlar günde 4 defa (12 ay) 1460 biniş karşılığı
50,00
2015
ı) Serbest ve indirimli Kent kart ücreti (Boş Elektronik Kart Ücreti)
5,00
j) Şehir içi Öğretmen Ulaşım Ücreti: (Siyah Plakalı resmi araçlarda öğrenci tarifesi, özel Halk otobüslerinde tam
fiyat tarifesi geçerli olacaktır.)-(11/02/2002 tarihli ve 2002/3700 sayılı Bakanlar kurulu kararı gereği)
2015
1,10
k) 4736 sayılı kanun kapsamında tanımlanan muafiyetler ve indirimler uygulanır.
15.2) TRAFİK BELGE ÜCRETLERİ
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden Trafik Belge ücretleri:
2015
a. Halk Otobüsü ruhsat ücreti ( yeni oluşum için )
125.000,00
2015
b. Halk Otobüsü ruhsat Devir Ücreti
45.000,00
2015
c. Özel Halk Otobüsü Ruhsat Vize Düzenleme Ücreti (Yıllık)
150,00
2015
d. Halk Otobüsü araç uygunluk belgesi (1 defaya mahsus) ücreti
5.000,00
2015
e. Şehir içi ve mücavir alanlar Ticari Taksi Devir ücreti
5.000,00
2015
f. Şehir içi ve mücavir alanlar Ticari Taksi Durakları değişim ücreti (araç başına)
1.500,00
2015
g. Ticari Taksi ruhsat ve vize düzenleme ücreti (yıllık, araç başına)
100,00
2015
h. 18 Oturma yeri olan okul ve özel servis minibüs yeni oluşum bedeli ( 2 eşit taksitle ödenmesi) (Plaka
alındığında bir defaya mahsus)
25
2.000,00
h. 18 Oturma yeri olan okul ve özel servis minibüs yeni oluşum bedeli ( 2 eşit taksitle ödenmesi) (Plaka
alındığında bir defaya mahsus)
2.000,00
2015
ı. Servis Araçları Yeni Oluşum çalışma ruhsatı bedeli (04.06.2010 tarih/127 sayılı meclis kararı)
3.500,00
2015
j. Yapısı itibariyle şoförden başka 18 oturma yerinden fazla oturma yeri olan Okul ve Özel Servis Otobüs yeni
oluşum bedeli (2 eşit taksitle ödenmesi)
k. İl içi ilçe ve beldelerden gelen, Birlik ve Kooperatifler için düzenlenecek "Güzergah İzin Belgesi" (yıllık araç
başına)
3.500,00
2015
125,00
2015
l. 05/03/2013 tarih ve2013/ 42 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş Servis Aracı Devir Ücreti
20.000,00
2015
m. Servis (18 oturma yeri olan) araç uygunluk belgesi ücreti (yıllık)
150,00
2015
n. Servis (18 oturma yerinden fazla oturma yeri olan) Araç Uygunluk belgesi Ücreti (yıllık, araç başına)
200,00
2015
o. Güzergah izin belgesi düzenleme (yıllık) ücreti
* Kayıp, çalıntı, yıpranma vb durumlarda 2013/178 sayılı Meclis Kararı uygulanır.
p. Eğitime katılma belgesi ücreti (Halk Otobüsü, Servis minibüs ve otobüsü, Ticari Taksi kullanıcılarına verilecek
eğitim için)Yıllık- kişi başı
200,00
2015
25,00
2015
r. S Plaka Başvuru / İşlem Bedeli yazı veya dilekçe ile "S" Plakası başvurusunda bulunanlardan
100,00
2015
s. D2 ve D4 belgeli araçların şehiriçi güzergah izin bedeli
250,00
15. 3) YAT LİMANI KÜÇÜK YÜZER İSKELE VE SANDAL BASENİ ÜCRETLERİ
* 2013/441 sayılı Yat Limanı Sandal Baseni Talimatnamesinde belirtilen usul, esas ve şartlar esas alınır.
* Küçük Yüzer İskelede halen bağlı olarak bulunan tekneler Balıkçı Baseninde yapılacak kapasite arttırımı çalışmasına kadar Küçük Yüzer İskeleden
faydalanacaktır. Bu süre içinde Sandal Baseni kısmına yeni kayıt alınmayacaktır. Küçük yüzer iskele kullanıcısı 26 adet teknenin taşınmasından sonra
boşalan yerlerin kirası Yüzer İskele tarifesinden ücretlendirilecektir.
A) YAT LİMANI İÇ LİMANI (SÜREKLİ KONAKLAMA)
A1) YAT LİMANI İÇ LİMANI (SÜREKLİ KONAKLAMA)
* Tarifeye su ücreti dahildir.
İÇ LİMAN: Betonarme iskeleden Yat Limanı İdari Bina arasında kalan alanı kapsar. Betonerme iskelenin dış yüzeyi de bu alana dahildir.
2015
a) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
2.250,00
2015
b) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
2.700,00
2015
c) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
3.300,00
2015
d) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
6.900,00
2015
e) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
4.950,00
2015
f) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
26
8.250,00
2015
g) 15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
7.500,00
2015
h) 15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan,Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
27
9.750,00
B) YAT LİMANI 1. YÜZER İSKELE
B1) YAT LİMANI 1. YÜZER İSKELE (SÜREKLİ)
* Tarifeye su ücreti dahildir.
2015
a) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
1.500,00
2015
b) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
1.800,00
2015
c) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
2.200,00
2015
d) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
5.500,00
2015
e) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
3.300,00
2015
f) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
4.600,00
2015
g) 15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
5.000,00
2015
h) 15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan,Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
6.500,00
C) YAT LİMANI MİSAFİR TEKNELER
C1) YAT LİMANI MİSAFİR TEKNELER
1) 0-9,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
2015
a) Günlük limana tekne bağlama
50,00
2015
b) 1 Haftalık limana tekne bağlama
320,00
2015
c) 15 günlük limana tekne bağlama
600,00
2015
d) 30 günlük liman tekne bağlama
1.000,00
2015
e) 3 aylık limana tekne bağlama
2.800,00
2015
f) 6 aylık limana tekne bağlama
5.200,00
2) 0-9,01 m-13,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
2015
a) Günlük limana tekne bağlama
65,00
2015
b) 1 Haftalık limana tekne bağlama
420,00
2015
c) 15 günlük limana tekne bağlama
800,00
2015
d) 30 günlük liman tekne bağlama
1.400,00
28
2015
e) 3 aylık limana tekne bağlama
3.500,00
2015
f) 6 aylık limana tekne bağlama
6.500,00
3) 13,01-17,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
2015
a) Günlük limana tekne bağlama
95,00
2015
b) 1 Haftalık limana tekne bağlama
600,00
2015
c) 15 günlük limana tekne bağlama
1.000,00
2015
d) 30 günlük liman tekne bağlama
1.800,00
2015
e) 3 aylık limana tekne bağlama
4.100,00
2015
f) 6 aylık limana tekne bağlama
7.000,00
4) 17,01-21,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
2015
a) Günlük limana tekne bağlama
120,00
2015
b) 1 Haftalık limana tekne bağlama
750,00
2015
c) 15 günlük limana tekne bağlama
1.400,00
2015
d) 30 günlük liman tekne bağlama
2.400,00
2015
e) 3 aylık limana tekne bağlama
4.500,00
2015
f) 6 aylık limana tekne bağlama
8.000,00
5) 21,01-25,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
2015
a) Günlük limana tekne bağlama
150,00
2015
b) 1 Haftalık limana tekne bağlama
950,00
2015
c) 15 günlük limana tekne bağlama
1.800,00
2015
d) 30 günlük liman tekne bağlama
3.200,00
2015
e) 3 aylık limana tekne bağlama
5.000,00
2015
f) 6 aylık limana tekne bağlama
9.000,00
29
6) 25,01 m ve üzeri limana bağlanan teknelerden
2015
a) Günlük limana tekne bağlama
220,00
2015
b) 1 Haftalık limana tekne bağlama
1.400,00
2015
c) 15 günlük limana tekne bağlama
2.600,00
2015
d) 30 günlük liman tekne bağlama
4.800,00
2015
e) 3 aylık limana tekne bağlama
7.500,00
2015
f) 6 aylık limana tekne bağlama
12.000,00
7) Katamaran Yat
2015
a) Günlük limana tekne bağlama
150,00
2015
b) 1 Haftalık limana tekne bağlama
950,00
2015
c) 15 günlük limana tekne bağlama
1.800,00
2015
d) 30 günlük liman tekne bağlama
3.200,00
D) YAT LİMANI 2. YÜZER İSKELE (YAT LİMANI KÜÇÜK YÜZER İSKELE VE SANDAL BASENİNE BAĞLANAN TEKNELERDEN (Balıkçı Tekneleri Ücretleri)
* 2013/441 sayılı Yat Limanı Sandal Baseni Talimatnamesinde belirtilen usul, esas ve şartlar esas alınır.
* Küçük Yüzer İskelede halen bağlı olarak bulunan tekneler Balıkçı Baseninde yapılacak kapasite arttırımı çalışmasına kadar Küçük Yüzer İskeleden
faydalanacaktır. Bu süre içinde Sandal Baseni kısmına yeni kayıt alınmayacaktır. Küçük yüzer iskele kullanıcısı 26 adet teknenin taşınmasından sonra
boşalan yerlerin kirası Yüzer İskele tarifesinden ücretlendirilecektir.
2015
a) 0 – 140 cm enindeki teknelerden (yıllık)
100,00
2015
b) 141-160 cm enindeki teknelerden (yıllık)
140,00
2015
c) 161-180 cm enindeki teknelerden (yıllık)
180,00
2015
d) 181-200 cm enindeki teknelerden (yıllık)
280,00
2015
e) 201cm enindeki ve yukarısı teknelerden (yıllık)
500,00
E) Acentelere Ait Teknelerden
2015
a) Acentelere ait teknelerden (yıllık)
7.000,00
2015
b) Yat limanına akaryakıt ikmali için gelen tankerlerin giriş çıkış ücreti
25,00
30
F) Yat veya Tekne Yeni Kayıt Ücreti
a-Eski ve Yeni yüzer iskele yeni kayıtlarda, bağlama izin belgesi (Encümen Kararı ile verilen izin) 8 metreye kadar
olan balıkçı sandalı
b- Eski ve Yeni yüzer iskele yeni kayıtlarda, bağlama izin belgesi (Encümen Kararı ile verilen izin) 8 metreye kadar
olan küçük yelkenli ve motorlu yatlar ve özel tekneler
c-Eski ve Yeni yüzer iskele yeni kayıtlarda, bağlama izin belgesi (Encümen Kararı ile verilen izin) 8 metre-26 metre
arası olan küçük yelkenli ve motorlu yatlar ve özel tekneler
2015
2.500,00
2015
3.500,00
2015
4.500,00
2015
d-Yat limanı içi tüm ebatlar yeni kayıtlarda/bağlama izin belgesi (Encümen Kararı ile verilen izin)
5.500,00
G) KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VE RESMİ DAİRELERE AİT HİZMET YAPAN TEKNELERDEN
2015
a) 0-12 m boyundaki teknelerden (yıllık)
3.000,00
2015
b)12,01-25 m boyundaki teknelerden (yıllık)
4.500,00
c)Kamu kurum ve kuruluşlara ait teknelerin yalnız 1 tanesinden bağlama ücreti alınmaz. Diğer teknelerden Yat Lİmanı Ücret Tarifesinde belirtilen
özelliklerde bağlama ücreti alınır. Bağlı bulunan tüm tekneler elektrik ve suya abone olmak suretiyle ücretlerini kendileri öderler.
H) YAT LİMANI DİĞER ÜCRETLERİ
2015
A) Liman içinde, belediyeye ait deniz hizmet aracını kullanma bedeli (1 SAAT İÇİN)
100,00
2015
B) Liman dışında, belediyeye ait deniz hizmet aracını kullanma bedeli (1 SAAT İÇİN)
200,00
C) İzinsiz Limana bağlanan teknelere günlük misafir yat tarifesi uygulanır.
2015
D) Palamar Ücreti(saat)
20,00
2015
E) Seyir İzin Belgesi (transitlog) Temin Ücreti
100,00
2015
F) Yat limanı ve yüzer iskele bölümlerinde dalgıç hizmetinden yararlanma bedeli (saat)
G) Kayıtlı olmadan kaçak olarak yüzer iskeleye bağlı teknelerden (Aylık) (Yat Limanı İç Limanına
Bağlanmayacaktır.)
H) Çanakkale Belediyesi Yat Limanı Elektronik Giriş Kartı
* Kartın yenilenme ve kayıp talebine karşılık belirtilen tarifenin 4 (dört) katı ücret alınır.
50,00
2015
400,00
2015
5,00
ı) Yat Limanında devir işlemleri yapılmaz.
2015
J)Sandal baseni ve yat limanında teknelere malzeme ikmali için araçların geçici olarak parklanması
30,00
2015
K) Çekek Ücreti (metre) (15. güne kadar)
5,00
2015
L) h maddesinde belirtilen koşullarda 16. günden itibaren süre aşımında hergün için (metresi)
10,00
2015
M) Sandal Baseninde kayıtlı olmadan geçici olarak bağlanan teknelerden aylık
31
50,00
M) Sandal Baseninde kayıtlı olmadan geçici olarak bağlanan teknelerden aylık
32
50,00
N) Yat Limanında sürekli kalan teknelerin idareye izin başvurusu yapmak kaydı ile ücretsiz olarak en fazla 6 ay ayrılma hakkı Belediye Encümenince
verilebilir. Belediye Encümenince verilen ayrılma süresi boyunca ilgiliye tahakkuk uygulanmaz. Verilen süre zarfında ilgili tekneye ait yer mevcut
ücret tarifelerine uygun olarak 2. şahıslara kullandırılabilir.
İzin başvurusu yapılmadan limandan ayrılan teknelerin tespiti durumunda mevcut tarifeye ek olarak yıllık tutarın %30 cezai yaptırım uygulanır.
O) Misafir tekneler 6 aylık süre sonunda C bendinde belirlenen niteliklere uygun "günlük" ücret tarifesi uygulanılarak ücretlendirilir.
P) Sandal Baseni ve Küçük Yüzer İskele hariç, Yat Limanı ve Yüzer İskelede bulunan teknelere, kullanılan elektriğin (KW h) ücreti 1 TL ile çarpımı ile
bulunarak tahakkuk oluşturulur. Misafir Teknelerde elektrik ve su dahil ücretlendirme yapılmıştır.
I) YAT LİMANI ATIK SU VE ATIK YAĞ TARİFESİ
2015
a) Atık Su 1 lt.
0,10
2015
b) Atık Yağ 1 lt.
1,00
2015
c)Katı Atık 1 kg.
1,00
*C- Yat limanı ücret tarifesi altında bulunan 1-7. maddelerde belirtilen ücretlere elektrik ve su ücretleri dahildir.
* Sandal Basenine ve Yat Limanına bağlanan Tekne ve Yatların Tahakkukları o yılın Ocak ayında yapılır. Bu bedelin %50 si Mart ayı sonuna kadar,
%50 si Eylül ayı sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir.
15. 4. KENT DIŞI GEZİLER İÇİN OTOBÜS KİRALARI
Sivil toplum örgütleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları, Sendikalar, İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri tarafından sosyal, kültürel, spor ve eğitim amaçlı
dışında düzenlenen "kent dışı geziler", talep edilen belediyemize ait minibüs, otobüs ve binek araçlar için gidelecek mesafe ve araçların kullanacağı
yakıt miktarı o günün yakıt lt bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.
16. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2015
16.1. İŞYERİ MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HİZMET ÜCRETİ
35,00
2015
16.2. RUHSAT YENİLEME ÜCRETİ
130,00
2015
16.3. EVRAK ONAYLAMA
35,00
2015
16.4. CANLI MÜZİK İZNİ
255,00
2015
16.5. MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
90,00
16.6. PAZAR YERLERİ
16. 6A. PAZAR YERİ DEPOZİTO BEDELLERİ
2015
1. Cuma Pazarı Pazar yeri Depozito
6.000,00
2015
2. Cumartesi Pazarı Pazar yeri Depozito
1.000,00
2015
3. Pazar Pazarı Pazar yeri Depozito
3.000,00
2015
4. Salı Pazarı Pazaryeri Depozito
3.000,00
33
4. Salı Pazarı Pazaryeri Depozito
3.000,00
34
16. 6B. PAZAR YERİ YERLERİ PERON YERİ TAHSİS ÜCRETLERİ
11/03/2010 Tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi hakkında
Kanunun 7 nci ve 15 nci Maddelerine Dayanılarak hazırlanmıştır.
2015
B1. Cuma Pazarı Sebze ve Üretici satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron için
14,00
2015
B2. Cuma Pazarı Konfeksiyon satış yeri Tahsis ücreti 1 Peron için
14,00
2015
B3. Cuma Pazarında yer tahsisi bulunan esnafların bitişiklerde bulunan boş 1 peron için kullanım ücreti
15,00
2015
B4. Cumartesi Pazarı satış yeri Tahsis ücreti 1 Peron İçin;
6,00
2015
B5. Cumartesi Pazarında yer tahsisi bulunan esnafların bitişiklerde bulunan boş 1 peron için kullanım ücreti
6,00
2015
B6.Pazar pazarı satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron İçin;
6,00
2015
B7.Pazar pazarında yer tahsisi bulunan esnafların bitişiklerde bulunan boş 1 peron için kullanım ücreti
6,00
2015
B8. Salı Pazarı satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron İçin;
6,00
2015
B9. Salı Pazarında yer tahsisi buluman esnafların bitişiklerde bulunan boş 1 peron için kullanım ücreti
6,00
16. 6C. PAZAR YERİ DEVİR ÜCRETLERİ
1. Cuma Pazar alanında Cuma ve Pazar Günleri kurulan pazarlar için adına satış yerleri tahsis edilmiş olan
esnaflardan alınacak devir ücreti
2. Kentimizde Salı ve Cumartesi Günleri kurulan pazarlar için adına satış yerleri tahsis edilmiş olan esnaflardan
alınacak devir ücreti
2015
2.000,00
2015
1.000,00
16. 7. OTOGAR
2015
a) Şehirler arası Uzun yol otobüs çıkış ücreti 37,50+
Park ücreti...7,50TL
45,00
2015
b) ilçeler arası otobüs çıkış ücret (45) kişilik) Midibüs 11,50+park ücreti.....7,50TL
19,00
2015
c) Şehirler arası Midibüs çıkış ücreti (35-44Kişilik ) 23+Park Ücreti........7,00TL.
30,00
2015
d) Transit otobüs (bir ilden gelip bir ile giden ) çıkış ücreti 11,50 +Park Ücreti:..7,50.-TL
19,00
2015
e) İlçeler Midibüs çkış ücreti (25-34 Kişilik) 7,00 +Park ücreti ...........6,00TL
13,00
2015
f) 7 Kişilik Şehirler arası Midibüs çıkış ücreti 5,00 +Park ücreti..........2,00TL
7,00
2015
g) Taksi abonman kartı (1 aylık 100 çıkışlık)
80,00
2015
h) Özel araç abonman (1 aylık )
30,00
35
2015
ı) Servis aracı abonman (1 Aylık)
50,00
2015
i) Abonman kart bedeli
25,00
16. 7.1. OTOPARK ARAÇ ÇIKIŞI
2015
a) Otopark ücreti (0 – 25 dak)
ücretsiz
2015
b) Otopark ücreti ( 25 dak – 1 saat)
4,00
2015
c) Otopark ücreti (1 saatten fazla kalacak araçlardan) her saat için
1,00
2015
d) Otopark ücreti 24 saat üzeri her saat için ilave
0,50
16. 7.2. KÜÇÜK ARAÇ ÇIKIŞI
2015
a) Küçük araç çıkış ücreti (0 – 25 dak)
ücretsiz
2015
b) Küçük araç çıkış ücreti ( 25 dak – 1 saat)
4,00
2015
c) Küçük araç çıkış ücreti (1 saat -2 saat arası)
5,00
2015
d) Küçük araç çıkış ücreti (2 saat - 3 saat arası)
6,00
2015
e) Küçük araç çıkış ücreti (3 saat - 4 saat arası)
7,00
2015
f) Küçük araç çıkış ücreti (4 saat - 5 saat arası)
8,00
2015
g) Küçük araç çıkış ücreti (5 saat - 6 saat arası)
9,00
2015
h) Küçük araç çıkış ücreti (6 saat - 7 saat arası)
10,00
2015
ı) Küçük araç çıkış ücreti (7 saat - 8 saat arası)
11,00
2015
j) Küçük araç çıkış ücreti (8 saat - 9 saat arası)
12,00
2015
k) Küçük araç çıkış ücreti (9 saat - 10 saat arası)
13,00
2015
l) Küçük araç çıkış ücreti (10 saat - 11saat arası)
14,00
2015
m) Küçük araç çıkış ücreti (11 saat - 12saat arası)
15,00
2015
n) Kayıp bilet
21,00
2015
o) Resmi araç
ÜCRETSİZ
2015
p) 24 Saat üzeri hersaat ilave
0,50
36

Benzer belgeler