MK06/14 - Guray Basol Pianist

Yorumlar

Transkript

MK06/14 - Guray Basol Pianist
MK 06/13
MK06/14
Bir Bagan Oykiisii: Piyanist Giiray Bagol
rek daralan gahgma zamanrnr, 9ok daha fazlasryla de$erlendirmek igin iistiin bir gaba sarf
etmeyi siirdiirdn.2006' da hocasr Madame Mounier' nin vefatrndan sonra, Ulusal Rueil-
Di$dem Gezek
Giiray Bagol, iilkemizde bagladrgr piyano egitimini,
Paris' te ileri diizeylere ragryarak siirdiiren 1982
do$umlu baganh geng piyanistimiz. Ulusal
Aubervillers - La Courneuve Bolge Konservatuari
nda, Jasmina Kulaglich ile galgmalannr siirdiirmekte
IV - Sorbonneda, Philippe
Cathd ile Jean Frangaix'nin idil Biret' e ithaf ettigi
ulvillu SullaLllllll al lllullh illillzl hullulu LCZ cillsiltasrnr hazrrlamakta olan Giiray Sasol,'iTU Sanar ve Thsanm Fakiiltesi tvtt'rlk v. Sahne
Sanadan B<iliimiinden Ali Darmarin iifrencisi olarak mezun oldu.2004'te, Pariste Ecole
Normale de Musique'e girerek yaqammr bir d<inem Paris'te siirdiirmesini gerektiren yeni
bir ogrencilik yolculu$una grktr. Baganl galqma grafigini, iiniversite arkadaym olmasr
nedeniyle yaiandan takip edebildigim Bagol un, lise yrllannda bagladrgr piyano egitimi alanrndaki giderek artan baqanlannr, Paris'teki konununu, yarqmalarda kazandrgr odiillerini kaleme alrrken de$erlendirilebilecek birgok bagka odak noktasr da var. Orne$n, Paris'te
y4ayan iinlii piyanistlerimizin de kendisiyle yakrndan ilgilenmesi; Verda Ermanin repertuar gahgmalarryla birebir ilgilenirken, idil Biret'in de rez konusu igin kendisiyle fikir ahy
veriginde bulunmasr, baganlarrnrn Tiirkiye'de de yankrlanmasmrn yaklagtrgrna dair igaret-
Malmaison Konservatuvan' nda Chantal Riou ile piyano galgrnalarrna; resital ve yarrgmalara yonelik hazrrl*lara baqladr. Bu gaLgmalar siirecinde, ga$dag donem ve cizellikle
Fransrz bestecilere ilgisi arttr, bir dinleyici ve yorumcu olarak bu alanlardaki bilgisini
geligtirdi. Yarrgmalarda gizdigi baqarrl tablo, her seferinde jiiri tarafrndan <izel ilgiyle kargrlandr. Oyle ki katrldrgr son yangmada jiiride yer alan besteci piyanist St6phane Blet'nin,
kendisini "hog geldiniz" diyerek Tiirkge kargrlamasr, son zamanlardaki en ilging ve hog
anilan arasrndaki yerini aldr.
ve Universiti de Paris
Giiray Bagol' un katrldrg yangmalar ve kazandrgr odiiller:
17 Ocak
17. Vulaines sur Seine Piyano Yangmasr (Supirieur Kategorisi)
.
2010
Ugiinciiliik Madalyasr
c
28
o
22Mart
o
06 Nisan
.
16
.
17 $ubat
Mart2009
Mart
2009
2008
2008
40. Ulusal Claude Kahn Piyano Yarrgmasr
(Virtuozite Kategorisi) Bronz Madalya
UFAM Oda Miizigi Yangmasr (Supdrieur Kacegorisi)
Oybirligl ile Birincilik Odnlii
39. Ulusal Claude Kahn Piyano Yarrgmasr
(Superieur Kategorisi) ikincilik Madalyasr
5. Ulusal Chatou Piyano Yangmasr (Superieur Kategorisi)
ikincilik Madalyasr
2008
Concours Musical de France (Excellence 4 Kategorisi)
Birinci Alcsesit
ler olsa gerek.
Mnzipe 14 yayndayken gitar galmayr <i$renerek baglayan Giiray Bagol, istanbul Avni
Alcyol Giizel Sanadar Lisesi'nin srnavlarrnr kazandr ve ilk yrl, okulda gitar e$itimi aldrktan sonra <igretmeninin okuldan aynlmasr nedeniyle kendini piyano gahgmaya adadr.
B<iylesine disiplinli gahgarak, okulun ikinci yrhnda piyano ana sanat dal ci$rencisi oldu.
Srnrf arkadaglarryla arasrndaki farla kapatmakla kalmadr ve ii9 yri iginde, YTU SanatTasarrm Fakiiltesi Miizik ve Sahne Sanatlan BciliiLmii niin srnavrnr baganyla kazanmasrnr
saglayan performansr sergiledi. Universite mezuniyetinden bir yil <ince, ailesiyle birkag
iilkeyi kapsayan bir yurtdrgr seyahatine grktr ve egitimine hangi okullarda devam edebilece$inin aragtrrmasrnr yaptl. 2004-2006 yrllan arasrnda Ecole Normale de Musique' de,
okulun en deneyimli ve tanlnmrt e$timcilerinden Germaine Mounier ile repertuvar
galrgn. Aynr zamanda, oda miziginde degigik enstriimanlarla galmayr deneyimledi. Paris'
e yerlegmesi igin baglangrgta aile destegi aldrysa da, Bagol, egitimini kendi ayaklan iizerinde durarak siirdiirmeyi daha do$ru buldu. Ancak imkinlar srnrrsrz degildi. Ustelik
okulundan burs almak sciz konusu oldu$unda, kendi ifadesiyle "Fransa' da Tiirk vatandaglarrna burs verilmiyor" dn. Zamanle, edindig piyano ,iigrencileriyle bir yandan egitmenlik yapmaya bagladr. Di$er yandan, ogrenci olarak kendine ayrrmasr gereken ve gide-
M/14
.
01 Nisan
.
l1 $ubat 2007
o
04 $ubat
2007
Concours de Piano de Chatou 2007 (Superieur Kategorisi)
Birincilik Madalyasr
2007
Concours Musical de France (Excellence 3 Kategorisi)
ikincilik 6dtilii
Lagny sur Marne Ulusal Piyano Yarrgmasr
(Superieur Kategorisi) ikincilik Madalyasr
Ug yrl gibi losa bir zaman diliminde edinilmek igin fazlasryla uzun olan bu yangmalar ve
odiiller listesine bakrldrgrnda, Giiray Bagol'un iilkemizde verdigi resitallerin
artmasr ve ismini, <inemli sahnelerin konser programlannda gormek diiegiyle.
06/
15
sayrsrnrn

Benzer belgeler