Gökser Makina

Yorumlar

Transkript

Gökser Makina
GÖKSER
LOKAL IS ITM A- S OÐ U TM A S ÝS TE M LE R Ý
LOC AL HEATING - COOLING S Y S T E M S
GÖKSER Makina Sanayi,
kurulduðu 1987 yýlýndan
günümüze kadar brülörlü ýsý
üretim setleri konusunda hizmet
vermektedir. Gökser Makina
süregelen geliþimi içerisinde Türk
Silahlý Kuvvetlerinin ýsýtma
ihtiyaçlarýný karþýlamak için
çalýþmalarýný bu yönde sürdürmüþ,
bu yönlenme lokal ýsý üretim
cihazlarý ile birlikte mobil ýsýtma
sistemlerinin ihtiyacýnýn ortaya
çýkmasýný saðlamýþtýr.
Mobil ýsýtma sistemleri elektrikten
baðýmsýz, akuple jenaratörlü
kapalý kasa içerisinde römork
þeklinde sistemlerdir. Sistemin
ýsýtma özelliði motorin brülörlü
olduðundan çok soðuk havalarda
motorinin donmamasý için sistem
önce kendini ýsýtýr. Bu özelliði ile
cihaz -32 / +44 ºC NATO çalýþma
þartlarýna uygun hale gelmiþtir.
Mobil ýsýtma sistemleri ile birlikte
ihtiyaçlar mobil ýsýtma-soðutma
sistemlerine yönlenmiþ, bu tasarým
için yürütülen AR-GE faaliyetleri
sonucunda mobil ýsýtma-soðutma
sistemleri de hayata geçmiþtir.
Sistem, soðutma görevini
kondenser - evaparatörlü
komponentlerle yerine getirirken
ýsýtma görevini mazot brülörlü
ýsýtma
ekipmaný
ile
tamamlamaktadýr.
Gökser Makina günümüzde
olduðu gibi gelecekte de ilklere
imza atmanýn haklý gururunu
yaþamak istemektedir.
Since 1987, the establishement of
Gokser Machine Ind.Ltd. , we have
been producing varius kinds of
heaters with burners and their
equipments.
In the lasting evolution of Gokser
Machine Ind.Ltd., while we keep
maintaining needs of Turkish
Armed Forcess' about heating
machines and its equipments, we
also have discovered that Turkish
Armed Forces requires modern
multi-purpose mobile heating
systems in terrain.
The mobile heating systems are
seperate from the electricity line,
with an acuple generator inside,
and on a overclosed trailer. In
order to cover the NATO running
principles , the mobile heating
system has an inner fuel preheating part in case of running
between -32 / 44 C without any
problem.
With the mobile heating systems,
the new requirements about
mobile cooling systems has been
raised up. As a conclusion of the
studies and researches about the
mobile cooling systems, the new
combined heating&cooling
systems has been produced. The
system achieves the cooling
mission by condensingevoporating components while
achieving the heating mission by
diesel burner equipments.
Gokser Machine Ind.Ltd. wants to
feel the right honor of being the
first as today in the future too.
L OKA L I SI ÜRE T ÝM C ÝHAZLARI
GÖKSER
L OC A L HE AT E RS
Kullaným Alanlarý
Aplications
Lokal ýsý üretim cihazlarýmýz temiz ve
Ýnþaatlar
Çadýr Isýtma
Seralar
Hangar, Depolar
Fabrikalar
Toplantý Salonlarý
Bilardo, düðün salonlarý
Kümesler
Çini, seramik imalathaneleri
Sucuk imalathaneleri
Fýndýk Kurutma Odalarý
Çelik Eþya, Oto ve Elekrostatik boya
fýrýnlarý
Büyük iþ makineleri
Contructions
Tents
Green Houses
Depot Shed
Factories
Meeting Halls
Billard Halls
Poultry Houses
Ceramic, Tile Factories
Sausage Factories
Hazelnut Drying Rooms
Steel Furniture, Auto ve Elecrostatic
Paint Ovens.
Huge Working Machines
Seralarda ekonomik olarak hizmet
vermektedir. Eþanjörlü, bacalý ve alev
kontrollüdür. Isý kontrol sistemi ile tam
otomatik olarak çalýþýr. Sera ortamýný
ve doðal havayý pratik olarak
üretebilen modeller, bitkiler için gerekli
olan sýcak ve temiz havayý her türlü
iklim þartlarýnda saðlarlar.
Heaters are operated economically in
the green houses. They have funnel
exchanger and flame control system
and exhaust. They operate full
automatically with heat control system.
Each model could create the natural
green-house environment practically,
and provide hot and clean air which
is required by plants in all climate
conditions.
sýcak hava ile ýsýtýlmasý gereken her
y e r d e g ü v e n l e k u l l a n ý l ý r. T ü m
modellerimizde deðiþek kalori ve
güçlerde ýsý iþlevi bulunmaktadýr. Üretilen
sýcak hava fleksibýl ýsý nakil körükleri ile
istenilen yere rahatlýkla iletilebilir. Her
boyuttaki modelimiz ýsý kontrollü olarak
tam otomatik çalýþýr. Çabuk, pratik ve
ekonomik çözüm saðlayan ýsýtýcý, Türk
Standartlarý enstitüsünce (TSE) Kalite
Belgelidir.
Our Air Heaters can be used safety in
every place needs to be heated
by clean and hot air. Each model
is donated with heating function
in
various
calories
and
capacities. It can realize hot air
transfer to places where hot air
is required, thanks to our own
production of the Flexible Heat
Resistant Ducts. Heaters are
operating with fully Automatic
Flame Control System. Heaters
providing fast, pratical and
economical solution, are labeled
w i t h Q u a l i t y o f Tu r k i s h S t a n t a r t
of Inst it u t e . (TSE)
MODEL
MODELS
AÐIRLIK
WEIGHT
TÝPÝ
KAPASÝTE
TYPE
CAPACITY
Büro Atelye
TÜKETÝM
ÇIKIÞ
SICAKLIÐI
CONSUPTION TEMPERATURE
G-75
50 KG
18000 Kcal/h
Buros Work -Shops 900 m3/h
250 W/h
2-3 lt/h
80 - 110 ºC
G-100
60 KG
Kurutma Isýtma
Drying Heating
28000 Kcal/h
1000 m3/h
250 W/h
3-4 lt/h
90 - 120 ºC
G-125
70 KG
Kurutma Isýtma
Drying Heating
35000 Kcal/h
1500 m3/h
100-130 ºC
G-135
85 KG
48000 Kcal/h
1800 m3/h
G-150
95 KG
Oto ve Çelik Eþya
Boya Fýrýný
Auto and Steel Furn. Ovens
Hangar Depo-Sera
Green Houses
Ware Houses
370 W/h
4-5 lt/h
370 W/h
5-6 lt/h
62000 Kcal/h
2620 m3/h
550 W/h
6-7 lt/h
100-140 ºC
G-175
110 KG
Fýrýn Termoblok
90000 Kcal/h
1500 W/h
8-9 lt/h
100-150 ºC
Oven Thermoblock 3000 m3/h
100-140 ºC
GÖKSER
L OKAL IS I Ü RETÝM CÝHAZLARI
G-200/S JENERATÖRLÜ ISI ÜRETÝM CÝHAZI
Referanslarýmýz arasýnda Kara
Kuvvetleri Komutanlýðý, Hava
Kuvvetleri Komutanlýðý, Emniyet
Genel Müdürlüðü, Kara Havacýlýk
Okulu gibi kurumlarýn da bulunduðu
birçok müþterimize en kaliteli hizmeti
vermekteyiz.
Gökser olarak, elektrikle çalýþan brülörlü depo-hangar tipi ýsýtma sistemleri ile birlikte
tamamen baðýmsýz sahra tipi ýsý ve elektrik setleri konusunda da hizmet vermekteyiz. Gökser,
sahra tipi askeri çadýrlarýn ýsý ve elektrik ihtiyacýný karþýlayan G-200 modeli ile Türk ordusunun
hareket kabiliyetini arttýran lojistik destek saðlayan firma olmanýn haklý gururunu yaþamaktadýr.
G-200 modeli çok amaçlý bir lojistik settir. Römorklu, içerisinde ýsý ve elektrik gruplarýnýn
birbirine akuple halde bulunduðu; istenildiðinde kontrol paneli üzerindeki çýkýþlardan 220
V 50 Hz elektrik alýnabilen, istenildiðinde ise hem sýcak hava hem de elektrik ihtiyacýný
karþýlayan bir settir. Standart donanýmýnda bulunan fleksibýl ýsýya dayanýklý körükleri sayesinde
istenilen yere sýcak hava transferi yapýlabilir. Askeri çadýrlarýn ön taraflarýna yapýlmýþ olan
hava giriþ menfezlerinde körükler adapte edilmek sureti ile çadýr içerisine sýcak hava giriþi
saðlanabilir. Yanma sonucu oluþan atýk gazlar ýsýtýlan hava ile kesinlikle karýþmadýðýndan
çadýr içerisinde temiz sýcak hava giriþi saðlanýr. Fotosel, selonoid, valf, brülör otomatiði,
kontaklý termostat gibi emniyet ekipmanlarýný bünyesinde bulundurduðu için istenilen çýkýþ
sýcaklýðýna ayarlanarak tam otomatik olarak güvenle kullanýlabilir.
Askeri helikopterlerin soðuk ve nemli havalarda kritik hareket parçalarý buzlandýðýndan
dolayý ilk çalýþtýrma esnasýnda çok büyük mekanik zorlanmalara maruz kalýrlar. Bu da akü,
elektrik sistemi ve ilk hareket ekipmanlarýna riskli þekilde yüklenilmesi anlamýna gelir. G200 modeli ile motor, ana rotor sistemi, Paller ve Transmisyon gibi kritik hareketli parçalarýn
sýcak hava ile ýsýtýlarak buzlarý çözülür ve risksiz bir ilk hareket saðlanýr.
Teknik Özellikler
Isý Kapasitesi
: 72.000-360.000 Btu/h
(18.000-90.000 kcal/h)
Çýkýþ Sýcaklýðý
: 20 - 180 ºC
Elektrik Çýkýþý
: 1,5 kw - 18 kw (220 - 380 V)
Hava Debisi
: 900 m3/h - 4500 m3/h
* Yukarýdaki deðerler istenilen ýsýtýcý ve jeneratör grubuna göre
saðlanabilir. Ancak kapasitelerimiz bunlarla sýnýrlý olmayýp,
m ü þ t e r i l e r i m i z i n s i p a r i þ l e r i n e g ö r e y ü k s e l t i l e b i l i r.
* Diesel, JP4-8 ve Benzinli motor seçenekleri mevcuttur.
L O CA L H EAT E RS
G-200/S AIR HEATER WÝTH GENERATOR
GÖKSER
We are providing service of best quality
to many customers including National
institutions like Turkish Land Forces
Command, Turkish Air Forces
Command, General Directorate of
Security & Land Aviation School.
Gökser, rendering service in the field of heat and electricity sets of completely independent
field type together with the heating sets of depot-shed type with burner operating with
electricity.
Gökser are proud to be a group supplying the logistic support increasing the movement
of the Turkish Army with its G-200 model satisfying heat and electricity requirements of
field type military tents.
G-200 model is a multi purpose logistic set. It is a set with a trailer where heat and electricity
groups are coupled with each other. Electricity with a power of 220 V 50 Hz can be received
from the outlets on the control panel and it can satisfy the need for both hot air and
electricity, when required. It can realize hot air transfer thanks to the flexible heat resistant
duct built in its standard installation.
By adapting blowers to the air inlet holes built on the front sides of the military tents, hot
air entry can be ensured. Since the waste gasses created as a result of combustion and the
heated air do not mix with each other at all, clean hot air enters into the tent. It can be
adjisted to a desired output temperature since it has security equipment such as photocell,
celonoid, valve, burner switch, thermostat with ignition etc. within itself and be used safely
as a full automatic instrument.
Since the critical starting parts of the military helicopters are frosted in cold and moist air,
they are exposed to a considerable amount of mechanical pressure when they are operated
for the first time. This means a risky pressure on the accumulator, electricity system and first
starting equipment. When the ice on the critical starting parts such as engine, main rotor
system, Blades and Transmission is heated by the hot air and melted with G-200 model,
a risk-free starting action is achieved.
Technical Specifications
Heat Capacity
: 72.000-360.000 Btu/h
(18.000-9000 kcal/h)
Output Temperature : 20 - 180 ºC
Electric Output
: 1,5 kw - 18 kw (220 - 380 V)
Air Flow
: 900m3/h - 4500 m3/h
* Above mentioned values could be supplied in accordance with
required heater and generator group, but our production is not
limited to these values. We can increase our production values
according to our customer needs.
* Engine types could be used with Diesel, JP4 and Gasoline.
GÖKSER
L OKAL IS I Ü RETÝM CÝHAZLARI
G-200/YS 90N SAHRA TÝPÝ ISITMA SOÐUTMA
G-200 YS90 N modeli, NATO Standartlarýnda belirtilen, aðýr
çevre þartlarýnda ( (-32ºC) - (+44 ºC) ) çalýþma imkaný saðlayan
özel sistemlere sahip, akuple jeneratör içeren, yüksek kapasiteli,
ekstra ses yalýtýmýna (Double Sound - Proof System 75dB)
sahip, SAHRA TÝPÝ ÇADIR ISITMA - SOÐUTMA CÝHAZI’dýr.
G-200 YS90 N modeli, her türlü askeri araçla çekilebilmesi için
NATO standartlarýnda Çeki Okuna, Havalý Fren Tartibatýna,
Tandem Dingil Sistemine sahiptir. Bütün bu özelliklerinden
dolayý, karayolunda azami 80 km. sürat ile istenilen bölgeye en
hýzlý ve en güvenli þekilde intikali saðlanýr. Askeri taþýtlarýn
girebildiði her türlü araziye intikal edebilir, ordugahlarda kolaylýkla
devreye girer. Ayrýca, istenildiðinde G-200 YS90 N, her çeþit
kara, hava ve deniz taþýmacýlýðýna da uygundur. (Kamyon, týr,
tren, gemi, veya uçak gibi).
G-200 YS90 N, sýcak - soðuk hava saðlanmasý ve gerektiðinde
jeneratör kapasitesi oranýnda her türlü elektrik ihtiyacýný karþýlamak
amacý ile kullanýlmaktadýr. G-200 YS90 N modeli ile 60 m2’lik
1 adet (veya 2 adet 30 m2’lik) sahra tipi isolasyonlu çadýrýn
Isýtma - Soðutma ve elektrik ihtiyacý karþýlanabilir. Cihazýn yakýt
deposundaki motorinin donmamasý için özel geliþtirilen sistemler
kullanýlmýþtýr. Cihazdan çýkan sýcak veya soðuk hava çadýr içerisine
kendi imalatýmýz olan esnek Özel Hava Nakil Sistemi ile
iletilmektedir. Bu Özel Hava Nakil Sistemi ile cihazda üretilen
sýcak veya soðuk hava ekstra-yalýtýmlý körük sayesinde ýsý veya
soðuk kaybýna uðramadan çadýr içerisine homojen bir þekilde
nakledilir. Ayrýca, çadýr içi sýcaklýk - soðukluk düzeyleri istenilen
dereceye ayarlanabilir ve ayarlandýðý derecede sabitlenebilir.
ASKERÝ AMAÇLI KULLANIM
• Helikopterin motorunu çalýþtýrmadan önce mekanik parçalarýndaki buzlanmayý gidermek için
• Kalkýþtan önce uçaklarýn mekanik parçalarýndaki donma ve buzlanmayý gidermek için
• Kapalý çalýþma istasyonlarý ve hangar ýsýtmalarý için
• Askeri çadýrlara ýsýtma ve elektrik enerjisi saðlamak için
• Soðuk havalarda askeri araçlarýn fuel oil tanklarýný ve yakýt hatlarýný ýsýtmak için
• Sahradaki askeri araçlarýn akülerinin þarj edilmesi için
• Askeri tanklarýn motorlarýnýn ýsýtýlmasý için
BELEDÝYELERDE KULLANIM
• Aðýr iþ makineleri mekanik parçalarýnýn, yakýt tanklarýnýn ve yakýt hatlarýnýn üzerindeki donma ve buzlanmayý gidermek için
• Mobil çalýþma alanlarýný ýsýtmak için ve elektrik enerjisi saðlamak için
• Alan araçlarýnýn akülerinin þarj edilmesi için
• Alan çadýr ve konteynerlerinin ýsýtýlmasý için
• Hangarlarýn ve çalýþma alanlarýnýn ýsýtýlmasý için
KIZILHAÇ VE KIZILAYDA KULLANIM
• Kýzýlhaç çadýrlarýný ýsýtmak ve elektrik enerjisi saðlamak için (acil servis alanlarý dahil)
• Mobil çalýþma alanlarýný ýsýtmak ve elektrik enerjisi saðlamak için
• Hangar, çalýþma alanlarý ve mobil hastanelerin ýsýtýlmasý için
• Kýzýlhaç ve Kýzýlay araçlarýnýn akülerinin þarj edilmesi için
ÝNÞAAT VE ACÝL DURUMLARDA KULLANIMDA
• Kötü hava koþullarýnda elektrik enerjisi, ýsý ve aydýnlatma saðlamak için
• Aðýr iþ makineleri ve inþaat araçlarýnýn mekanik parça, yakýt tanký ve yakýt hatlarý üzerindeki buzlanma ve donmayý gidermek için
• Tüm makine ve araçlarýn akülerinin doldurulmasý için
• Mobil çalýþma alanlarýný ýsýtmak için, inþaat alanlarýndaki yurtlarýn (yatakhanelerin) ýsýtýlmasý ve elektrik enerjisi saðlamak için
L O C A L H EAT E RS
G-200/YS 90N MILITARY FIELD TYPE HEATING&COOLING SYSTEMS
Model G-200 YS90 N, meets the NATO standards in heavy
wheather conditions (-32 to +44 Degrees Celcius), includes an
acoupled generator, specially designed for noise (Double - Sound
Proof System, 75dB), which is a high capacity heating and cooling
system for military fields.
To enable for pulling with all military vehicles, this model have
includes High Capasity Hitch, Air Brake, Tandem Acxel System,
which meets NATO standards. With these specialities, this system
is able to being pulled 80 km./hr. Furthermore, G-200 YS90
N is capable to go, with every type of road, with military trucks
fast and safe. It is also suitable for all kinds of transportation (by
truck, semi truck, train, ship and air-plane.)
G-200 YS90 N, have been used for heating, cooling and
generating electrical energy.
G-200 YS90 N’s suitable for Isolated Military Tents with the
capasity of 60 m2 (or 2 x 30 m2) covered areas. Special developed
systems are used not to frost diesel fluid in the fuel tank of the
machine. The cold or hot air running from the machine is
transfered in to the tent by our flexible special air transfer system.
This system transfers hot or cool air by specially designed Isolated
Air Ducts without any loss of required temperature into the tent.
Once it has transferred inside, with same ducts, hot or cool air
will flow homogeneously, reaches up to the required temperature
and keeps up the same temperature. As refers, this system is
able to supply fresh air into the tent while cooling or heating.
MILITARY USAGE:
• For heating the frost and icing on the mechanical parts in helicopters (choppers) before running the engine.
• For heating the frost and icing on the mechanical parts in aeroplanes before take-offs.
• Indoor work stations and hangar heating.
• For heating and supplying electrical energy for military tents.
• For heating and supplying electrical energy for military tents.
• Recharging up the batteries for the military vehicles in site stationary.
• For heating up engines for military tanks.
MUNICIPAL USAGE:
• For heating the frost and icing on the mechanical parts, fuel tanks and fuel lines for heavy duty mechinery and vehicles.
• For heating the mobile work-shops and supplying electrical energy.
• Recharging up the batteries for the site vehicles.
• For heating site tents and containers.
• For heating hangars and work-shops.
RED CROSS & RED CRESCENT USAGE:
•For heating and supplying electrical energy of Red Cross / Red Crescent tents (including the emergency outlets)
• For heating the mobile work-shops and supplying electrical energy.
• For heating hangars, work-shops and mobile field hospitals.
• Recharging up the batteries for the Red Cross / Red Crescent vehicles.
CONSTRUCTION & EMERGENCY USAGE:
•In bad weather conditions, supplying electrical energy, heat and lightening for the roads.
• For heating the frost and icing on the mechanical parts, fuel tanks and fuel lines for heavy duty mechinery and construction vehicles.
• Recharging up the batteries for all mechinery.
• For heating the mobile workshops, supplying electrical energy and heating up the dormitories in construction site.
GÖKSER
GÖKSER
GÖKSER Makina yüksek ýsý kapasiteleri
ihtiyaçlarý için motorin ve/veya LPG ile
çalýþabilen hava kazanlarý (termoblok)
üretmektedir. Termobloklar yüksek
kapasiteleri nedeniyle endüstriyel
tesislerde ýsýtma - kurutma amacýyla
görev yaparlar. CR-NÝ sacdan imal
edilmekte ve yüksek verim alýnmasý için
özel ýsý transfer kanadý yapýsýný ihtiva
etmektedir.
GOKSER Machine Co Ltd. produces air
boiler (thermoblock) with gas oil and
/or LPG for the high temperature
requirements. Thermoblocks run in
industrial areas for the purpose of
heating and drying because of their
high capacity. Thermoblocks are made
of CR-NI steel plates and to have special
heat transfer wings to get high efficiency.
T ERM OBLOK
THERMOBLOCK
L O KA L I SI ÜRE T ÝM C Ý HAZLARI
LOCA L HEAT E RS
BELGE VE SERTÝFÝKALARIMIZ
OUR DOCUMENTS & CERTIFICATES
1: NATO ÝMALATÇI FÝRMA KODU BELGESÝ
(NCAGE: T 2735)
2: NATO STOK NUMARASI BELGESÝ
(NSN: 4520270093410)
3: T.C. SANAYÝ BAKANLIÐI ÝMALATÇI BELGESÝ
4: T.C. SANAYÝ BAKANLIÐI SÝCÝL BELGESÝ
5: TÜRK STANDARTLARI ENSTÝTÜSÜ (TSE) KALÝTE BELGESÝ
1: NATO MANUFACTURING COMPANY CODE DOCUMENT
(NCAGE: T 2735)
2: NATO STOCK NUMBER DOCUMENT
(MSN: 4520270093410)
3: MANUFACTURING CERTIFICATE MINISTRY OF TRADE &
COMMERCE REPUBLIC OF TURKEY
4: REGISTRATION CERTIFICATE MINISTRY OF TRADE &
COMMERCE REPUBLIC OF TURKEY
5: QUALITY CERTIFICATE OF TURKISH STANDARDS OF INSTITUTE
(TSE)
GÖKSER

Benzer belgeler