Bafllarken

Transkript

Bafllarken
mülkiyeistanbul
Y›l 1• Say› 1• Eylül - Ekim 2006
Mülkiyeliler Birli¤i ‹stanbul fiubesi Ad›na
‹mtiyaz Sahibi ve Sorumlu
A.Müfit Erkarakafl
Bafllarken...
Yay›n Koordinatörü Ayla fieflan
Genel Yay›n Yönetmeni Ayd›n Demirer
[email protected]
Yay›n Kurulu
Nejla An›l • M. Alâeddin Asna • Ali Boratav
Hüseyin Ergün • Gülseren Karaçizmeli
Cemil Oktay • Erkan Oyal
Gencer Özcan • Hüsamettin Ünsal
Yaz› ‹flleri Müdürü ‹lknur Akgül Ard›ç
[email protected]
Editör An›l Keskin
[email protected]
Dan›flma Kurulu
Prof. Dr. Ülke Deniz Ar›bo¤an
Oral Çal›fllar • Nuri Çolako¤lu • Okay Gönensin
Prof. Dr. Ünsal Oskay • Prof. Dr. Ertu¤rul Tokdemir
Prof. Dr. Mete Tunçay
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat
Prof. Dr. ‹lhan Unat • Prof. Dr. Artun Ünsal
Mehmet Y. Y›lmaz.
Katk›da Bulunanlar
Bu¤ra Baban • Mahmut Boynudelik
Turgay Gumeli • Mehmet Ö¤ütçü • Figen Özden
Ali Kamil Uzun • Dr. Süleyman Yaflar
Haluk Yurtkuran
Reklam Müdürleri Filiz Akkaya, U¤ur Öztürk
Tel: 0.212 325 85 81-220 57 11
Görsel Yönetmen Hilal Rak›c›
Foto¤raf Editörü Emrah Do¤an
Yap›m
Herhalde pek çok derginin ilk say›s› yay›mlan›rken, böylesi bafll›kla
ç›kar ilk yaz›lar.. Bafllarken…
Asl›nda biz bafllam›yoruz. Zaten
var olan, uzun zaman önce bafllam›fl
bir duruflu, bir mevcudiyeti yeni bir
formatta ortaya koymaya bafll›yoruz.
Y›llard›r, Mülkiyeliler Birli¤i ‹stanbul
fiubesi’nce yay›mlanmakta olan “Mülkiye Mektubu” yerine, daha genifl
kapsamda, daha iddial› olacak flekilde bir dergi yay›mlama fikriyle ortaya ç›k›yoruz.
Yeni yönetim olarak yapmay› düflündü¤ümüz faaliyetlerden birinin
de Türkiye’nin giderek tekdüzeleflen ve k›s›rlaflan siyasal fikir arenas›na
yeni bir platform sunmak oldu¤unu ifade etmifltik. Bunu söylerken amac›m›z sadece demokrasiden cumhuriyetten ve sosyal hukuk devleti olmaktan baflka hiçbir konuda taraf olmamak idi. Türkiye’nin fikri geliflimine katk› sa¤layacak bir ortam›n oluflturulmas› da ana hedefimizdi.
Herhalde memleket meselelerini bizim camia kadar yo¤un konuflan
camia azd›r. Bu kadar konsantre bir toplulu¤a da derli toplu bir platform gerekir diye düflündük ve böylece dergimiz ortaya ç›kt›.
fiimdi okumaya bafllayaca¤›n›z derginin ad› “Mülkiye ‹stanbul”.
Hem camiam›za katk› sa¤layacak, hem zenginlik katacak dostlar›m›-
Birikim Medya Reklam ve Tan›t›m Hizmetleri Ltd.
Halil R›fat Pafla Mah. Hergün Sok. No: 24
Okmeydan›, fiiflli-‹stanbul
Tel: 0.212 320 85 81-220 57 11
Faks: 0.212 320 92 89
[email protected]
www.birikimmedya.com
z›n düflünsel ve düflsel buluflma yeri olacak bundan böyle… Her yeni
say›da daha etkin, daha zenginleflmifl bir hale getirmek için hepimizin
katk›s›na ihtiyac›m›z olacak. Tüm mülkiyelileri ve Mülkiye dostlar›n› bu
yeni yolculu¤umuzda yan›m›zda görmek istiyoruz.
Renk ayr›m› ve bask› Mart Matbaac›l›k
MÜLK‹YEL‹LER B‹RL‹⁄‹ ‹STANBUL fiUBES‹
‹cadiye Cad. No: 7 Kuzguncuk-‹stanbul
Tel: 0.216 342 30 15-42
www.mulkiyeistanbul.org
Yay›n türü Yerel Süreli Yay›n
Art›k Mülkiye zaman›d›r diyoruz!..
‹çtenlikle, sevgiyle, düfllerimizle ve hep beraberce…
UYARI
Derginin her hakk› sakl›d›r. Mülkiyeliler Birli¤i ‹stanbul fiubesi’nin ücretsiz yay›n›d›r. Ücret karfl›l›¤› sat›lamaz. Bu dergide
yay›nlanan her türlü yaz›, foto¤raf, makale ve illüstrasyonlar›n elektronik ortamlar da dahil, yay›n ve ço¤altma hakk›
sadece Mülkiyeliler Birli¤i ‹stanbul fiubesi’ne aittir. Dergide
yer alan hiç bir yaz›-foto¤raf-materyal izinli veya izinsiz
ço¤alt›lamaz, kullan›lamaz, al›nt› yap›lamaz. Yay›mlanan yaz›,
foto¤raf, ürün tan›t›mlar› ve reklamlar›n sorumlulu¤u,
yazarlar›n kendisine ve reklam verenlere aittir.
A. Müfit Erkarakafl
Mülkiyeliler Birli¤i ‹stanbul fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan›
mülkiyeistanbul
4
içindekiler
eylül-ekim 2006 • y›l1• say› 1
Kapak foto¤raf›: Emrah Do¤an
36
10 Mülkiyelilerden haberler.
16 ‹stanbul’un kültür haritas›.
22 K›sa bir haber turu!
26 Prof. Dr. Cemil Oktay’›n, “savafl” ve “bar›fl”a
dair hukuki anlay›fllar›n evrimleflmesine bak›fl›!
28 “Halkla iliflkiler” kavram›n›n Türkiye yarat›c›s›:
M. Alâeddin Asna.
32 Hüseyin Ergün Türkiye’de
seçim sistemini sorguluyor!
62
36 Sonu gelmez bir hikaye: Göç.
Memlekete dönmek ama nas›l?
42 Bu¤ra Baban, önümüzdeki birkaç ay›n
ekonomi gündemini belirliyor!
28
44 Türkiye’de “özellefltirme” gerçe¤i.
32
50 Ekonominin kara prensi petrol,
asl›nda bir ç›banbafl› m›?
54 Mehmet Ö¤ütçü’nün yorumuyla
17 y›l sonraki Türkiye!
56 Mahmut Boynudelik yeni bir kenti
tan›may› tarifliyor.
50
57 Bo¤az’›n en keyifli mavili¤i: Lacivert Restoran…
58 Bo¤az’›n yorgun emektarlar›:
Paflabahçe ve Fenerbahçe vapurlar›…
44
60 Haluk Yurtkuran Küba’y› anlata anlata bitiremiyor!
62 fiarab› do¤ru saklamak her babayi¤idin harc› m›d›r?
Frans›z Onolog Jean Luc Colin’den ö¤ütler!
64 Yeni teknolojilere uzak kalmay›n!
66 Ali Kamil Uzun, çizgileri ile “hayat›” yorumluyor…
58
42
mülkiyeistanbul
6
cemiyet
mülkiyellerden haberler
Mülkiyeliler
toplant›s›n›n
ilki
gerçekleflti
Mülkiyeler Birli¤i Derne¤i ‹stanbul
fiubesi’nin “Üye Toplant›s›”n›n ilk ad›m› geçti¤imiz ocak ay›nda Mülkiyelilerin bir araya gelinmesiyle at›ld›. ‹lk toplant›da, çal›flmalar›n kapsam›, içeri¤i ve
destek vereceklerle ilgili konuflmalar
yap›ld›. Bir ayl›k faaliyet konusunda
bilgilendirme, 2006 y›l› faaliyet program› için, çal›flma komitelerinin oluflturulmas›, üyelerle iliflki, yeni üye, aidat
üyelik komitesi, üye envanterinin tamamlanmas› gibi konularda çal›flacak
olan üyelik komitesi; konferans, gezi,
piknik, dönem yemekleri, toplant›lar›,
balo gibi konularda faaliyet gösterecek
olan etkinlikler komitesi; Mülkiye Mektubu, bas›n iliflkileri, web sitesi, görsel
iletiflimi, malzeme iflleri, STK iliflkileri
gibi konularda çal›flacak iletiflim komitesi, yap›lanlar›n envanteri, ihtiyaçlar,
ihtiyaçlar›n bitirilmesi, gibi konularda
çal›flacak olan Nakkafltepe Komitesi,
çal›flma komitelerinin çal›flma esaslar›,
her komite raportörünün YK’dan bir
arkadafl›n›n olmas›, periyodik toplant›lar, raporlama, bilgilendirme, karar almaya kat›lma, konular›ndaki toplant›
gündemini oluflturma tarihi olarak 4
fiubat 2006 belirlendi.
Mülkiyeliler “küreselleflmeyi” konufltu
Genel kurul toplant›s› gerçekleflti
Mülkiyelilerin, 18 Aral›k 2005 bir araya gelerek oluflturdu¤u genel kurul
toplant›s› ile yönetim kurulu belirlendi. ‹ki listenin aday oldu¤u genel kurul
sonunda, yönetim kuruluna seçilen asil üyeler aras›nda Ahmet Müfit Erkarakafl (1981), Haluk Yurtkuran (1981), Gazi Turgay Özmansur (1981), Mete Saadeto¤lu (1980), Nejla An›l (1984) yer al›rken, yedek üyeler olarak da O¤uz
Erkan (1984), Tevabil Üstünda¤ (1990), Murat Özgül (1981), Ahmet Akcan
(1981), Recep Çelik (1983) seçildi. Denetim kuruluna ise asil üye olarak Kenan Özsaraç, Gökhan Güneri (1981), Günsel Çelebi (1983) seçilirken, yedek
olarak da O¤uz Bulut (1982), Erdo¤an Sa¤lam (1987), Ali Ergin fiahin (1988)
belirlendi. Yeni yönetim kurulunun görev da¤›l›m› karar›na göre de, A. Müfit Erkarakafl Yönetim Kurulu Baflkan›, Haluk Yurtkuran Baflkan Yard›mc›s›,
G.Turgay Özmansur Genel Sekreter, Mete Saadetlio¤lu Sayman üye ve Nejla
An›l üye olarak görevlendirildi.
“Mülkiye
Belgeseli”
Galas›
Mülkiyeliler Birli¤i Genel
merkezi taraf›ndan hayata geçirilen “Mülkiye Belgeseli”nin galas› yap›ld›. Mustafa
Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede, 16 fiubat’ta, yine bir Mülkiyeli olan Can
Dündar’›n haz›rlad›¤› ve müziklerini
Fahir Atako¤lu’nun
yapt›¤› “Mülkiye Belgeseli”ni izlemek isteyen say›lar› bini bulan
ve Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen Mülkiyeliler 16 fiubatta
bir araya geldi. Yo¤un ilgi gören ve be¤enilen dört bölümden
oluflan Mülkiye belgeseli, CNN Türk’te de yay›nland›.
mülkiyeistanbul
10
Mülkiyeliler, geleneksel “cumartesi
buluflmalar›nda” Türkiye ve dünya
gündemiyle ilgili konular› konuflmak
üzere yine bir araya geldi. 13 May›s’ta
“Kuzguncuk’taki konferans salonunda
bir araya gelen Mülkiyeliler, Mehmet
Uysal’›n sunumuyla, hegomonik küreselleflmeden demokratik küreselleflmeye” konusunu tart›flt›lar. Mehmet
Uysal “Küreselleflme süreci, halihaz›rda “geliflmifl” ülkelerin ulusal ç›kar siyasetleri taraf›ndan yönlendirilmekte;
bu nedenle hegemonik bir karakterle
seyretmektedir. Hegemonik küreselleflme, insanlar aras›nda ba¤›ml›l›k iliflkileri oluflturdu¤u için anti-demokratiktir ve dünyada gelir da¤›l›m› adaletsizli¤inin ve yoksullu¤un derinleflme-
sine, savafllara yol açmakta, bu nedenle toplumsal yaflam›n insan unsurunu
tüketerek kaosa neden olmaktad›r” diyerek konuyu özetledi. Uysal, “Hegemonik küreselleflmenin karfl›t› olarak;
“bar›flç›l küreselleflme karfl›tl›¤›”, “fliddetçil küreselleflme karfl›tl›¤›” ve “ulusçuluk” olmak üzere üç siyasi ak›m ç›k-
“Hasret giderme
kokteylleri” devam
ediyor
Mülkiye mezunlar›, dernek çal›flmalar› ve üyelik kapsam›nda bir kez daha bir araya geldi. Mülkiye birli¤ini korumak, etkinliklerle paylafl›mlar› art›rmak, eski mezunlarla yeni mezunlar› kaynaflt›rmak, fikirleri konuflmak, amac›yla her ay›n ilk perflembesi yap›lan “Hasret Giderme Kokteyllerinin”
dördüncüsü de gerçekleflti. Her geçen gün daha
çok ilgi gören hasret giderme kokteylinde bir araya gelen Mülkiyeliler, eskiye ve yeniye dair fikirlerini birbirleriyle paylaflarak hasret giderdiler.
m›flsa da, bunlar›n hiçbiri küreselleflmenin “kötü” gidiflini “iyi”ye dönüfltürebilecek nitelikte de¤ildir; biz, küreselleflmenin kötü gidiflat›n› iyiye dönüfltürebilecek olan siyasetin “demokratik küreselleflme” olabilece¤ini düflünüyoruz. Demokratik küreselleflme
siyasetinin eylemsel hedefi ise içinde
bütün bireylerin iradesinin yer alabilece¤i bir “küresel adil siyasi otorite”,
“küresel adil ekonomi yönetimi” ve
“küresel adil hukuk, yarg› ve güvenlik
sistemi” oluflturmak olacakt›r. Biz, demokratik küreselleflme siyasetinin örgütsel ve eylemsel hedeflerine ulaflma
yolunda ilerledikçe, küreselleflmedeki
kötü gidiflin iyiye dönüflece¤ini inan›yoruz” dedi.
Mülkiye konferanslar›
“‹ran”’la bafllad›
Mülkiye Konferans› “Hedef Ülke ‹ran m›?” bafll›¤›yla, 25 Nisan’da, Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu’nde gerçekleflti.
Oturum baflkanl›¤›n›, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Gencer
Özcan’›n yürüttü¤ü,
konferansta konuflmac› olarak, ‹.T.Ü.
‹nsan ve Toplum
Bilimleri Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr.
Gökhan Çetinsaya,
‹ran ‹slam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçili¤i Müsteflar›
Bijen ‹zadi, Gazeteci-Yazar
Cengiz
Çandar yer ald›. Konferansta konuflan Mülkiye ‹stanbul Yönetim
Kurulu Baflkan› A. Müfit Erkarakafl, “Yeteri kadar kar›fl›k olan
bölgemizde bir de ‹ran sorunsal› gündeme gelmifltir. Amac›m›z,
ABD-‹ran ve bölge gerginli¤inde taraf olmaks›z›n, Türkiye’nin
güvenlik alg›lamas›n› da göz önüne alarak, konunun objektif
de¤erlendirmesine katk› sa¤lamak ve tart›flmakt›r. ‹ran’›n nükleer program›n› aç›klamas›ndan sonra bölgede hiçbir iliflki eskisi
gibi olamayacakt›r.” dedi.
mülkiyeistanbul
11
cemiyet
“Latin Amerika’da Neler Oluyor?” konferans›
Mülkiye konferanslar›ndan biri daha gerçekleflti. “Latin
Amerika’da Ne Oluyor?” konulu konferans, Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Konferans Salonunda, 31 May›s’ta
yap›ld›. Oturum
baflkanl›¤›n› Prof.
Dr. Hasan Köni’nin
yapt›¤› konferansta,
Galatasaray
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet ‹nsel, Sabanc› Üniversitesi
Ö¤retim
Üyesi
Prof. Dr. Ertu¤rul
Ahmet Tonak, D›fliflleri
Bakanl›¤›
‹kili Siyasi ‹fller Genel Müdürü Selahattin Alpar, Y›ld›z
Teknik Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Burak Ülman konuflmac› olarak söz ald›. Mülkiye
‹stanbul Yönetim Kurulu Baflkan› A.Müfit.Karakafl “Biz Latin
dünyas›na hep sempati duyduk. Tangodan, futbola, che,
gençlik duvarlar›m›z›n baflkald›r›s›
oldu y›llarca. Fidel
ile hala gizli bir gurur
duyuyoruz;
Brezilya ile bafllayan siyasi süreç
Venezuela, fiili, Arjantin ve Bolivya
ile h›z kazanm›fl
görünüyor. Bu toplant›m›zla, iflte o
uzaktaki sevdal›m›z Latin dünyas›n›n yeni politik
oluflumlar›n›n izini
ve yönünü kavramak istiyoruz.”
Mülkiyelilerin çal›flma komitesi oluflturuldu
Üyelik, Etkinlik, ‹letiflim ve Nakkafltepe Komitelerinin listeleri k›sa zamanda oluflturuldu ve çal›flmalara baflland›. Üyelik komitesinde, Gazi Turgay Özmansur (Raportör), Günsel Çelebi, Recep Çelik, Mete Saadetlio¤lu,
Erdo¤an Sa¤lam, Ali Ergin fiahin, Tevabil Üstünda¤, Turgut Alpar, Ayd›n Çetinbostano¤lu, Özlem Helvac›, Esat
Koçal, Kaan Korkmaz, Gönen Orhan, Candan Özdemir,
Barbaros fiendur ve Ali Yeflil yer ald›. Komite, Genel
Sekreter Gazi Turgay Özmansur bilgisayar eksiklerini giderdi. fiube merkezinde yeni web sayfas›nda, üyelik bilgileri ve altyap› için çal›flmaya bafllad›. Komite, Genç
Mülkiyelilerin üye olmalar›n› sa¤lamak ve derne¤e ilgilerini çekmek amac›yla “90+” yemek ve kokteyl organizasyonlar› yap›ld›. Haluk Yurtkuran (Raportör), Nejla
An›l, Murat Özgül, Kenan Özsaraç, Candan Özdemir,
Yunus Is›n, Mehmet Uysal, Ayd›n Çetinbostano¤lu, Dursun Erdo¤an, Nefle Aktan, Hüseyin Ergün, Ayd›n Demirer, Bilge Bayhan, Ahmet fiens›lay, Hasan Ali Topçu, Ayfle Tulumbac›, Figen Özden ve Kemal Girgin’den oluflan
Etkinlik Komitesi ise organize edilebilecek etkinlikler
konusunda araflt›rmalar yapt›. “Mülkiye Konferanslar›”
bafll›¤›yla konferanslar›n ayda bir gerçekleflmesine karar
verdiler. Aral›k ay›nda yap›lacak olan konferans›n ise “4
Aral›k Kutlama Program›” çerçevesinde ve “uluslararas›”
bir nitelik kazanmas› için çal›fl›ld›. ‹lk konferans›n “Hedef Ülke ‹ran m›?” bafll›kla oluflturulmas›na karar verildi.
Ayr›ca, ‹stanbul içi günlük kültürel turlar ve hafta sonu
gezileri için çal›flmalara baflland›. Nejla An›l, O¤uz Bulut,
Murat Özgül, Haluk Yurtkuran, Alaeddin Asna, Ali Boratav, Süleyman Çelebio¤lu, Ayd›n Demirer, Kamil Kasac›,
Yurdanur Kaur, Fezal Koçak, Gönen Orhan, Ömer Cudi
Son, Teoman Yüksel Törün, Mehmet Uysal, Hüsamettin
Ünsal, Alaaddin Yalç›n, Nilgün Yaflar, Fatih Özçelik’den
oluflan ‹letiflim Komitesi, web sitesinin yap›lanmas›yla ilgili çal›flmalarda bulundu. 1983 mezunu Mülkiyelilerin
oluflturdu¤u “SBF 83” grubu ise sitenin finansman›n›n
sa¤lanmas› görevini üstlendi. O¤uz Erkan, Ahmet Akcan,
Özlem Helvac›, Sinan Kas›mo¤lu ve Barbaros fiendurdan
oluflan Nakkafltepe Komitesi de, mevcut durumun mali,
teknik ve hukuki aç›lardan tespiti çal›flmalar›n› bitirdi. Finansman ve sponsorluk çal›flmalar› ise halen devam ediyor.
mülkiyeistanbul
12
cemiyet
Bizans Miras›’n›n
“yeniden” keflfi
Mülkiyeliler Birli¤i Derne¤i, düzenledikleri kültür turlar› ile Mülkiyelileri bir araya getirdiler. Bizans miras› ‹stanbul’un keflfine ç›kan Mülkiyeliler, ‹stanbul’un en iyi korunmufl Bizans kiliselerinden olan
Chora (Kariye)
Müzesi’ni, Tekfur
Saray›’n›,
Mo¤ollar›n Meryem Kilisesi’ni,
Aziz
Meryem
Ana Kilisesi’ni
(Blachernae),
‹vaz Efendi Camii’sini, Sahabe
Mezarlar›’n›, ‹stanbul’un eski Yahudi mahallesi Balat’›, Bulgar Kilisesi’ni, Fener Patrikhanesi’ni, Gül Camii’ni, Cibalikap›’y› gezdikten sonra, Haliç’te tekne gezisi yapmak üzere sahilde tekrar bulufltular. Dernek üyeleri daha sonra da
tekne gezisiyle, Eyüp, Sütlüce, Rahmi Koç Sanayi Müzesi
ve Miniatürk, Ayvansaray, Kas›mpafla ve Unkapan› k›y›lar›n›, rehberler eflli¤inde gezdiler.
“Ankaral›”
mülkiyelilerin
‹stanbul ç›karmas›
Mülkiyeliler ‹stanbul'da bulufltu. Çok say›da Mülkiyeli
bir araya gelerek, geleneksel buluflmalar›na bir yenisini daha ekledi. Mülkiyeliler Birli¤i Genel Merkezi’nin 19 May›s’ta düzenledi¤i ‹stanbul gezisiyle, Ankara’dan gelen
Mülkiyeliler, hep birlikte ‹stanbul turu att›lar. ‹stanbul bo¤az›n›n keyfini ç›karan Mülkiyeliler daha sonra da Nakkafltepe’de buluflarak, bahar coflkusunu yaflad›lar.
Mezunlar Nakkafltepe Pikni¤i’nde bulufltu!
Mülkiye mezunlar›, Nakkafltepe’de, Mülkiyeliler Birli¤i
Derne¤i etkinlik komitesinin düzenledi¤i bir piknikle, bir
araya geldi. 18 Haziranda, bu y›l yedincisi gerçekleflen
“Nakkafltepe Pikni¤i’nde, buluflan Mülkiyeliler, Ah›rkap›
Roman Orkestras›”n›n da pikni¤e katt›¤› renkle, yaz coflkusunu yaflad›. Piknikte ayr›ca, “Diploma Kampanyas›”na
baflvuran mülkiyeliler, y›llar sonra ö¤renciliklerine geri
dönmenin sevincini yaflad›.
mülkiyeistanbul
14
ajanda
SERG‹
ETK‹NL‹K
“At›f Usta” Eylül’de Datça’da!..
Datça Belediyesi’nin kültür ve sanata katk›lar› devam
ediyor. Datça, bu seneden itibaren pek çok sinema devini,
sinema severlerle buluflturacak. Kültür Bakanl›¤›’n›n katk›lar›yla bu y›l ilki düzenlenecek olan USTAYA SAYGI DATÇA 1. S‹NEMA GÜNLER‹,
tam 7 gün sürecek. Bu seneki ustan›n Yönetmen
“At›f Y›lmaz” olarak belirlendi¤i sinema günleri, 0916 Eylül 2006 tarihleri aras›nda, Datça Amfi Tiyatro’da gerçekleflecek. At›f
Y›lmaz hayranlar›, son derece anlaml› ve duygu yüklü bu etkinli¤i, 7 gün boyunca “ücretsiz” izleme f›rsat›na sahip olacak. At›f
Y›lmaz ülkemizde, her devrin, her kesimin, hatta Ulusal Sinema”n›n yönetmeni olarak
tan›n›yor.
2 bin 500 kiflilik amfi tiyatroda gerçekleflecek olan etkinlikte, ilk 3 gün paneller düzenlenecek. fievket Altu¤,
Berhan fiimflek ve Orhan Alkaya’n›n katk›da bulunaca¤›
Datça Sinema Günleri’nin sunumunu, M. Ali Alabora taraf›ndan gerçeklefltirecek. Sinema Günleri kapsam›nda, Usta’n›n “E¤reti Gelin”, “Bekle Dedim Gölgeye”, “Nihavend
Mucize”, “Mine” , “Eylül F›rt›nas›”, “Ahh Belinda”, “Selvi
Boylum Al Yazmal›m”, “Adak” ve “Delikan” gibi ilgi gören
filmleri gösterilecek.
Datça Belediye Baflkan› Erol Karakullukçu önderli¤inde, 1999 y›l›ndan bu yana Datça’da gerçekleflen klasik-modern bale, opera, flan konseri ve tiyatro gibi çeflitli sanat
faaliyetlerine, bu sene de sinema eklenmifl oluyor. Datça Belediyesi, her y›l farkl›
bir ustay› izleyicisi ile buluflturarak, Birikim Medya’n›n
da organizasyon “deste¤i”
ile sanata ve kültüre olan
katk›lar›n› sürdürecek. Baflkan Karakullukçu, “Datça”
ve “sinema” kavramlar›n›
flöyle yorumluyor: “Geçmiflte heykelt›rafllar› ve t›p okullar› ile ünlü bir kültür yar›madas› olan Datça’y›, günümüzde de bir kültür kenti yapma gayreti içindeyiz. Biz sinemay› di¤er yerlerde düzenlenen etkinliklerden biraz daha
farkl› bir temada yapmak istedik. Datça’da yaflayan veya ziyarete gelenlere, eski aç›k hava sinemas› günlerini yeniden
an›msatmak için bu etkinli¤i amfi tiyatroda gerçeklefltirece¤iz. Bu flekilde, hem sinema sanat›na emek vermifl bir Ustam›z› anmak, hem de art›k unutulmaya yüz tutmufl yazl›k
sinema gelene¤imizi yeniden yaflatmay› amaçl›yoruz.”
Venedik-‹stanbul
Venedik Bienali’nde ilk kez: “Venedik-‹stanbul” sergisi. ‹stanbul Modern’deki “ Venedik ‹stanbul” sergisi,
Venedik Bienali’nin 110 y›ll›k tarihinde bir ilke imza at›yor. Bienalin en
önemli parçalar› ilk kez Venedik s›n›rlar› d›fl›nda bir arada görülebilecek.
Küratörlü¤ünü ‹stanbul Modern’in
baflküratörü Rosa Martinez’in yapaca¤› sergi, Eylül ay›nda aç›lacak.
“Venedik-‹stanbul” sergisi Türkiye’de daha önce hiç görülmemifl yap›tlar› ve sanatç›lar› sanatseverlerle
buluflturacak, ayn› zamanda tarihsel
ve mekânsal olarak zengin bir geçmi-
mülkiyeistanbul
16
fle sahip olan Venedik ve ‹stanbul
gibi iki önemli kent aras›nda güçlü
bir etkileflim ortaya ç›karacak. Rosa
Martinez’in seçimiyle, ‹stanbul Modern’de gerçekleflecek olan sergide,
Venedik Bienali’nin baz› kilit sanatç›lar› yer alacak.
Joana Vasconcelos,
A Noiva / The Bride, 2001
Stainless steel, tampons.
680 x 300 x 300 cm
Antònio Cachola Collection,
Campo Maior
Courtesy of the artist
Photo Credits Giorgio Zucchiatti
ajanda
S‹NEMA
SUDAK‹ KIZ / “LADY IN THE WATER”
daki gizemli genç kad›n, binan›n
yüzme havuzunun alt›ndaki koridorlarda yaflamaktad›r. Genç adam,
Story’nin asl›nda bir tür “su perisi”
oldu¤unu keflfeder; masallarda sözü geçen bu su perileri, efsaneye
göre, bizim dünyam›zdan kendi
dünyalar›na yapmalar› gereken tehlikeli yolculukta kötü niyetli yarat›klar taraf›ndan takip edilmektedirler. Story’nin benzersiz alg› gücü
Cleveland ve di¤er apartman sakinlerinin gelece¤ini görmesini sa¤lar.
Öyle anlafl›lmaktad›r ki, bu insanlar›n kaderi ile Story’ninki birbirine
s›k› s›k›ya ba¤l›d›r ve onun özgürlü¤üne giden yolun aç›labilmesi için
hepsinin birlikte çal›flarak bir dizi
flifreyi çözmesi gerekmektedir.
Da¤›t›m: Warner Bros.
15 Eylül 2006’da sinemalarda.
Süre: 98dk. / www.sudakikiz.com
Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures iflbirli¤iyle bir Blinding Edge Pictures yap›m› olan
“Lady in the Water/Sudaki K›z”›n
yazar, yönetmen ve yap›mc›l›¤›n› M.
Night Shyamalan yap›yor. Baflrollerini Paul Giamatti ve Bryce Dallas
Howard’›n üstlendi¤i filmin yan rollerinde Bob Balaban, Jeffrey
Wright, Sarita Choudhury, Freddy
Rodriguez, Bill Irwin ve Jared Harris yer al›yor. Filmin konusuna gelince; Cleveland Heep (Paul Giamatti), Cove apartman›n›n yanm›fl
ampullerinden ve bozuk aletlerinden sessiz sedas›z uzaklaflmaya çal›flmaktad›r. Ama hayat›n› bir daha
eski hâline gelmeyecek flekilde de¤ifltiren o gecede, Cleveland apartman›n günlük rutini içinde saklanmaya çal›flan bir baflkas›n› bulur:
Story (Bryce Dallas Howard) ad›n-
B‹ENAL
10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan 2007 sonbahar›nda düzenlenecek olan 10. Uluslararas› ‹stanbul
Bienali’nin küratörlü¤ünü daha önce Gwangju ve Venedik Bienalleri’nde küratör olarak görev alan Çinli küratör Hou Hanru üstlenecek. 15
Eylül-04 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda düzenlenecek olan 10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali’nin küratör Hou Hanru taraf›ndan belirlenecek
olan kavramsal çerçevesi, bu y›l
Eylül ay›nda yap›lacak bir bas›n toplant›s›yla duyurulacak. 16 Eylül-30
Ekim 2005 tarihleri aras›nda gerçekleflen ve küratörlü¤ünü Charles Esche
ve Vas›f Kortun’un üstlendi¤i 9. Uluslararas› ‹stanbul Bienali’nde 28 ülkeden 53 sanatç› ve sanatç› grubu yer
alm›fl; bienal mekânlar› Türkiye’den
ve yurtd›fl›ndan toplam 51 bin ziyaretçi taraf›ndan gezilmiflti.
‹stanbul Bienali Dan›flma Kurulu
taraf›ndan 10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali’nin küratörlü¤üne davet edilen
Hou Hanru, 1990 y›l›ndan beri Paris’te yafl›yor. Ba¤›ms›z bir küratör ve
elefltirmen olan Hou Hanru; Appel
Vakf›’n›n Dan›flma Komitesi Üyesi,
Walker Art Center’in Uluslararas› Dan›flma Kurulu Üyesi ve Uluslararas›
Ba¤›ms›z Küratörler Birli¤i (ICI) Sergi
Kurulu Üyesi. Hou Hanru’nun 1994
y›l›ndan bu yana küratör olarak çal›fl-
mülkiyeistanbul
18
t›¤› önemli sergiler aras›nda; “Nuit
Blanche” (Paris, 2004), “Beijing
Morphing” (EW/NS, Fransa, 2004),
“Z.O.U - Zone Of Urgency “ (50. Venedik Bienali, 2003), “P_A_U_S_E”
(4. Gwangju Bienali, 2002), “The
French Pavilion” (Venedik Bienali,
1999),”Small Is OK” (Fri-Art, ‹sviçre,
2002), “Asian Party, Global Game”
(ARCO, Madrid, 2001), “Paris Pour
Escale” (Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris, 2001), “My Home is
yours, Your home is mine” (Samsung Museum, Seul, 2001), fiangay
Bienali 2000, “Leaving The Island”
(Busan, Kore, 2000), “Cities on The
Move” (Secession, Viyana ve Avrupa, ABD ve Asya’da 6 farkl› sergi
alan›nda, 1997 - 2000), “Hong Kong,
etc.” (Johannesburg Bienali, 1997)
ve “Parisien(ne)s” (Camden Arts
Centre, Londra, 1997) say›labilir.

Benzer belgeler