yaş sebze ve meyve hali müdürlüğü

Transkript

yaş sebze ve meyve hali müdürlüğü
YAŞ SEBZE VE MEYVE HALİ MÜDÜRLÜĞÜ
24.06.1995 tarihinde kabul edilerek 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp
yürürlüğe giren 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin düzenlenmesi ve Toptancı Halleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (4128 ve 4367 sayılı yasalar ile değişik) ve bu
kararnameye göre hazırlanan;
Toptancı Halleri Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete 28.12.1997 tarih ve
23214)
İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali işyeri Tahsisinin Usul ve Esasları Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik (İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı 10.12.1998 tarih ve 05/321 sayı)
Toptancı Hal Hakem Kurulları Yönetmeliği (Resmi Gazete 26.08.1998 tarih 23445 mükerrer sayı)
Hal Zabıtası Teşkilatı Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete
11.09.1998 tarih 23460 sayı )
Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi Olduğu Esaslar Hakkında Yönetmelik. (Resmi
Gazete 15.01.1997 tarih 22870 sayı)
Yukarıda belirtilen KHK ve Yönetmeliklerle Sebze ve Meyvenin üretici malları için birinci elden,
tüccar malları için ikinci elden Tüketiciye intikalinin sağlandığı Yaş Sebze ve Meyve Hali, Hal
Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.
Tesisler
İzmir İli Buca Kaynaklar İlçesinde 150.900metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan
tesislerimizde; her biri 140 metrekareden oluşan 114 adet Sebze ve Meyve parseli, bu parsellere
ait her biri 36.5 metrekareden oluşan 114 adet boş kasa deposu, 91 metrekarelik 26 adet
bostan (kavun-karpuz), parseli, 6 metrelik 16 adet yeşillik satış yerleri, 2 adet büfe, 2 adet wc,
lokanta, kahvehane, kese kağıtçı, berber, ızgara ve kebap salonu ve bir banka şubesi faaliyet
göstermektedir.
Finansal Faaliyetler
Hal Müdürlüğü gelirlerini;
Halde toptan satışı yapılan Sebze ve Meyvenin değerleri üzerinden alınan %2 Belediye
İşletme Payı,
Her yıl Belediye Meclisince belirlenen tarife üzerinden alınan işgaliye, araç giriş ve
kantar tartı ücreti,
İhale sureti ile kiraya verilen iş yerlerinden alınan kiralar.
Hal dışı toptan ve Hal çıkışlı olmayan malın perakende satışını yasaklayan 552 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye göre Hal Denetim Ekipleri tarafından yapılan cezai
işlem sonucu alınan %25 Belediye ve İşletme Payı teşkil eder.
1999, 2000 ve 2001 Yılı Mukayeseli Gelir Gider Durumu
1999
GELİR 1.033.989.143.087 TL.
GİDER 1.127.088.896.699 TL.
2000
GELİR 1.568.197.896.921 TL.
GİDER 1.545.347.483.641 TL.
2001
GELİR 2.234.997.398.432 TL.
GİDER 2.228.239.237.727 TL.
Belediyeye Ödenen Gelir Fazlalığı
1999 787.500.000.000 TL
2000 1.197.194.000.000 TL.
2001 1.851.000.000.000 TL.
Denetim Çalışmalarımız
Hal Yasası, Sebze ve Meyvenin toptan satışlarının halde yapılmasını, hal dışı perakende
satışlarının da hal çıkışlı olması koşulunu getirmiştir. Bu koşula uymayanlarla ilgili
denetimler Hal Zabıta Ekipleri, Maliye, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ve
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden sağlanan kolluk kuvvetlerinden oluşan
ekiplerle günün her saatinde aralıksız olarak yürütülmektedir.
Hal dışında, müstahsilin pazarda satma hakkı olan 1 ton üzerindeki miktarla ve geçerli
ve yeterli belgesi olmayan (hal çıkış faturası, sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu veya
ihracat kaydı) malları taşıyan araçlar KHK'nin 17.maddesinin 3.paragrafına göre Hale
çekilerek mallar açık attırma ile satılmakta ve araçlar yakalanma sayısına göre
ruhsatlarına el konularak trafikten men edilmekte olup, Belediye İşletme Payı %2
yerine % 25 alınmaktadır.
Balık Hali Müdürlüğü
Görev Tanımı
Balık fiyatlarının günlük olarak serbestçe oluşabilmesi için açık arttırma ile satış
yapılmasını sağlar.
Balıkçı tüketici ve komisyoncuların hak ve menfaatlerini dengede tutar.
Temizlik, bakım onarım faaliyetlerini sağlar.
Satış sırasında hangi balığın ne miktarda ve kaça satıldığını tespit ederek kayıtlarının
tutulmasını sağlar.
Satıcıların toplam satışları üzerinden %3 belediye payının tahsilatının yapılmasını
sağlar.
Satışlarla ilgili kayıtları tutar.
Yetki Ve Sorumluluk
1580 sayılı Belediye Kanunu' nun 15. Maddesinin 58. Fıkrası 3030 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu' nun 6-A maddesi "L" fıkrası 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu' nun
26. Maddesi ile ilgili sorumluluklarını İşletme İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak
yerine getirir.
Faaliyetler
Günlük iş akışı içindeki çalışmalar sürdürülmektedir. Balıkhaline gelen balıklar
komisyonculara ulaşır. Balığın satışa uygun olup olmadığı veteriner hekim tarafından
kontrol edilir. Balık satışa uygun ise açık arttırma yolu ile satılır. Balık satılmassa ertesi
gün satılmak üzere soğuk hava deposuna konulur. Balıklar beklemeye uygun değilse
katı atık deponi sahasına gönderilerek imha edilir. Satışı yapılan balıkların satış
sırasında fiyatları, miktarları ve cinsleri tespit edilerek kayıtları tutulur. Bu kayıtlardan
her komisyoncunun toplam satış bedelleri belirlenerek %3 rüsum tahakkuku yapılarak
bunun tahsil edilmesi sağlanır. Balık satış işleminden sonra temizlik işlemi yapılır. Bu
çalışmalar dışında bina ve araçların bakım, onarım işlerinin yapılması yada yaptırılması
işlerinin düzenlenmesi sağlanır.
Personel Durumu
1 Müdür, 1 Müdür yardımcısı, 1 Veteriner, 2 Şef, 8 Memur, 2 Zabıta olmak üzere
toplam 15 memur, 19 kadrolu işçi, 38 İzelman işçisi ile görev yürütülmektedir. Tüm
temizlik hizmetleri İzelman tarafından yürütülmektedir.

Benzer belgeler