Prehistorya ve Protohistorya

Yorumlar

Transkript

Prehistorya ve Protohistorya
PREISTORIA e PROTOSTORIA
PREH‹STORYA ve PROTOH‹STORYA
1
Scavi a Mersin-Yumuktepe : dal villaggio al centro urbano
Mersin-Yumuktepe Kaz›lar›: Köyden Kent Merkezine
Isabella Caneva
Università degli Studi di Lecce
Lecce Üniversitesi
Il sito di Mersin-Yumuktepe si trova sulla costa meridio-
Mersin-Yumuktepe
ören yeri, ‹lk Ça¤’da Kilikia
nale della regione anticamente denominata Cilicia, di fron-
ad›n› tafl›yan bölgenin güney k›y›s›nda, K›br›s’›n karfl›s›n-
te all’isola di Cipro. Il sito non rappresenta, tuttavia, l’im-
da yer al›r. Yer, yine de, antik Kilikia’daki Roma dönemi-
magine tradizionale della Cilicia antica, legata alle antichi-
nin geleneksel görünümünü de¤il, çok daha eski ça¤lara
tà romane, ma una sequenza storica di ben più antica tra-
uzanan bir evreyi yans›t›r: 8000 y›ll›k süre içinde oluflan
arkeolojik y›¤›nt›, 23 m
yükseklikte bir tepe görünümündedir. Tepenin ilk tabakas›, bölgenin, daha yak›n bir k›y›
çizgisiyle ve büyük bir
bölümü henüz oluflmayan Adana deltas›yla,
görünüflünün farkl› oldu¤u antik ça¤dan binlerce y›l öncesine tarihlenir.
Yumuktepe’ye olan ilgi,
yerin, Neolitik’ten Bizans dönemine kadar
oluflan yo¤un tabakalaflmas›na oldu¤u kadar, Anadolu ve Suriye
Abitati preistorici terrazzati sui fianchi della collina
aras›ndaki kültürel baTepenin yamaçlar›ndaki teraslanm›fl tarihöncesi yerleflmeler
¤›n onu anahtar ö¤e
dizione: formatosi nell’arco di 8000 anni, il deposito archeoloyapt›¤› co¤rafi konumuna da ba¤l›d›r. Yumuktepe, geçen
gico ha l’aspetto di una grande collina dell’altezza di 23 m,
yüzy›l›n 1930’lu y›llar›nda, Yak›ndo¤u’da saptanan ve kail cui primo livello data molti millenni prima dell’età classiz›s› dönemin en ünlü arkeologlar› (Garstang, Childe, Gurca, quando la configurazione stessa della regione era diney vb) taraf›ndan yap›lan ilk Neolitik ören yeridir. Daha
versa, con una linea di costa più interna ed una gran parsonra kaz›lar 1993’teki, önce ortak yönetimin (Prof. Dr.V.
te del delta di Adana non ancora formata.
Sevin, ‹stanbul Üniversitesi; Prof. Dr. I. Caneva, Roma “La
Sapienza” Üniversitesi) ard›ndan, I. Caneva’n›n (Lecce
L’interesse per il sito di Yumuktepe è legato, oltre che alÜniversitesi) sorumlulu¤u alt›nda, ‹talya D›fliflleri Bakanl›la sua cospicua stratificazione dal Neolitico all’età bizanti-
3