Pervez Müşerref`in Yanındayız

Transkript

Pervez Müşerref`in Yanındayız
Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk
Pervez Müþerref'in Yanýndayýz
Türkiye ve Türk dostu Pakistan Devlet baþkaný Pervez Müþerref’in ülkesinin dirliði ve baðýmsýzlýðý için göstermiþ olduðu
sonuna kadar yanýndayýz.Pakistan üzerine oynanan küresel oyunlara,batý damgalý kukla siyasetçilere ve yine emperyalizmin
güdümündeki dinci hareketlere direnen ve gerekli önlemi alan Müþerref’e bu çalýþmalarýnda Türkiye’den gerekli d
gelmesini umuyor,Tanrý’nýn kendisinin yanýnda olmasýný diliyoruz.
http://turkcutoplumcu.org
Joomla TR!
Oluþturma: 13 October, 2016, 10:12