Kasim - Cargill

Transkript

Kasim - Cargill
Cargill Türkiye
CargillHaberler
Kasým 2010
Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var!
•
•
•
•
Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir
Bahri Boz: “Evime huzurla gidiyorum”
Ýbrahim Aydýn: “Öðretmenliðin keyfi apayrý”
Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna
dokunmak
Cargill - Türkiye
CargillHaberler
Kasým 2010
12
24
Kapak konusu
Cargill Gýda Türkiye, ödüle doymuyor!
08
20
“Evime huzurla gidiyorum”
“233 sene Hacý Bekir olarak lokumla bütünleþtik”
Cargill Çözümleri
Tatlý bir rüya mý,
reolojik bir kâbus mu?
Bahri Boz:
Doðan Þahin:
28
Ýbrahim Aydýn
“Öðretmenlik, ham maddesi insan
olan tek meslek bence”
bu sayýda
03
Cargill Türkiye’den
- Mükemmel takým
04
Aktüel
- Zeytin tadýnda festival
- Kan acil deðil sürekli ihtiyaçtýr
06
Dünyadan
- 50 milyon dolarlýk yeni rafineri
- Sakýzlý vitaminler kalp saðlýðýný destekliyor
08
Ýçimizden biri
- Vaniköy Fabrikasý Yardýmcý Ýþletmeler Operatörü Bahri Boz
12
Kapak konusu
- Biz bu iþi çok sevdik
16
Güncel
- Cargill Gýda Türkiye Müþteri Organizasyonu Antalya’da gerçekleþtirildi
18
Güncel
- 9. Ýþ Ortaklarý Günü: “Birlikte büyüyoruz”
20
Cargill Çözümleri
- Tatlý bir rüya mý, reolojik bir kâbus mu?
Cargill Türkiye
Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu
Koordinasyon
Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna
Sera BAYSAL
[email protected]
Adres
Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi
Sarkuysan Ak Ýþmerkezi
No: 4-A Blok 8-9-10-11
34662 Üsküdar / Ýstanbul
Tel: 0.216 554 18 00
Faks: 0.216 651 24 17
CargillHaberler,
Cargill Türkiye’nin tanýtým broþürüdür.
22
Inovasyon
- Latin Amerika Cargill Inovasyon Merkezi
24
Sohbet
- Hacý Bekir Þekerleri Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Þahin
28
Sohbet
- Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Aydýn
32
Sosyal Sorumluluk
- Daha güzel yarýnlar için iz sürerken
CargillHaberler - Ýçindekiler
1
Bengü Kalay • Cenk Erkan • Ece Bayramoðlu • Alkan Yüksel • Arzu Ilgar • Banu Çakaloðlu • Baþak Çiçek • Beril
Özkul • Betül Biliközen • Canan Gündüz Yalçýn • Dilek Öskay Erkul • Doða Eðin • E. Ceren Tayýrlar • E. Ýnanç Iþýk •
Ertan Sürekli • Esra Akalp • Füsun Saðdýç • Gizem Cebe • Halime Oktar • M. Tolga Baþtacý • Münife Y. Þanlý •
Mustafa Sayýnataç • Nermin Öz • Ömercan Çiftçioðlu • Özgecan Eriz • Özgenur Tolay • R. Murat Tarakçýoðlu •
Ramadan Küçük • Rukiye Ün • Þebnem A. Subaþý • Seda Þen • Sera Üner • Serhan Karadakovan • Þükran
Somuncuoðlu • Tuba Ataman • Tuncay Zorlu • Z. Nadim El-Cheik • Zaim Türk • Zerrin Zik • Nuri Taþpýnar • A. Toygun
Atlan • Fatih Aliyazýcýoðlu • Songül Yýlgýn • Ahmet Ceylan • Ahmet Yýlmaz • Ahucanan Gülle • Alev Erbay Çakan •
Ali Balcý • Ali Korkmaz • Ali Memiþ • Ali Akýn • Ali Bal • Ali Ýhsan Baþtürk • Ali Osman Atik • Alpar Tosun • Alper
Aksoy • Arzu Üçler Ekinci • Atakan Saraçlar • Atilla Gönüllü • Atilla Oðuz • Aydan Karagöz • Ayhan Karaoðlu • Ayhan
Bayrak • B. Hande Tezer • Barýþ Özalp • Barýþ Kaya • Bekir Akýným • Birol Pala • Cemal Sener • Cemali Acar • Cemil
Daðlýoðlu • Cemil Demirbaþ • Cenan Celebci • Cesur Erdem • Cevat Seymen • Deniz Özkan • Didem Acar • Dinçer
Sezer • Durmuþ Ergül • Ekmel Eratan • Elif
• Engin Hatýrlý • Engin Saat • Enver
Erdaþ • Erdal Geyik • Erol
Taþan • Fatih Sarýoðlu • Fatih
Hersek • Emre Baðcý • Emrullah Güvercin
Karacan • Eray Özalevli • Ercan
Karakaþ • Ersen Baþtürk • F. Erdil
Gürhan • Fatma Þen • Fevziye
Gürel • Gökhan Demirci •
Gülcan Çömez • Güven Onur
• Hakan Koçaker • Hale
Toker Akdoðan • Haluk
Koparan • Hamit Doðru •
Hamza Çömez • Harun
Maviþ • Hasret Karada •
Hüseyin Serin • Ý. Öcal
Altunbulak • Ýbrahim Önal
• Ýbrahim Kahraman •
Ýbrahim Tuna • Ýbrahim
Gelir • Ýbrahim Yýlmaz •
Ýlhan Ýri • Ýlhan Sülün • Isak
Attias • Kabil Önder •
Kasým T. Akyýldýz • Kemal
Deveci • Kenan Kurþuner •
• M. Cem Bilge • Mehmet Temiz •
Mehmet Arslan • Mesut Can • Metin
Mithat Yýlmaz • Muharrem Özcan • Muharrem
Kapar • Kenan Gün • Kenan
Levent Sakarya • Levent Kýzmaz
Mehmet Yüce • Mehmet Memiþ •
Saðlam • Mevlüt Bilge • Mine Saat •
Aydeyer • Muhittin Bayar • Müslüm Kýlýnç •
Mustafa Çaltepe • Mustafa Karamustafaoðlu • Mustafa Yörükoðlu • Mustafa Kaya • Muzaffer Arý • Nail Yýlmazer •
Naim Bilge • Natýk Akýn • Nedim Þeker • Nurgül Günal • Oðuz Saydamoðlu • Osman Özcan • Osman Güçlü • Osman
Bucan • Özcan Demirkapu • Özcan Gün • Pýnar Aydoðan • R. Engin Fýrat • Recep Yýldýz • Resulhan Fidan • Sadettin
Ýlhan • Sadýk Manzak • Þakir Kahraman • Salim Çetin • Seçil Zengil Durmuþ • Sedat Mirza • Sedat Nart • Selçuk
Bekiç • Selda Özacar • Sena Özgül • Serhat Çolak • Serkan Öztop • Süheyla Uludoðan • Taner Erbay • Tuncay Peker
• Tuncay Çifçi • Volkan Koçulu • Yahya Çelik • Yavuz S. Keçeci • Yöntem Beyazkoç • Yücel Özkan • Zekeriya Yýlmaz
• Ediz Kubar • Alparslan Biçer • Bahri Boz • Bünyamin Umutluoðlu • Cavit Yýldýrým • Ercan Duyar • Hasan Akgül •
Hasan Çetin • Ýsmail Tatar • M. Zeki Gezgin • Mehmet Arslan • Mert Özerdem • Metin Demirel • Muhittin Akbulut
• Mustafa Cansever • Mustafa Kildi • Özgen Özbek • Ramazan Kaynak • Ramazan Türk • Sakin Aktaþ • Satýlmýþ
Atalay • Selahattin Derman • Þennur Karaca • Taner Duyar • Yüksel Ýri • Emre Tural • Tuba Çetin Alpa
CargillHaberler
birlikte çalýþ > üret > baþar
008 Ekim’inde Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü’nün 2. kez sahibi olduðumuzda, bu sayfada yine ayný baþlýðý kullanmýþtýk: “Mükemmel Takým”.
Aradan geçen iki yýl, Cargill Gýda Türkiye ekibinin,
Cargill Ýþ Mükemmelliði prensibinden bir an olsun
ödün vermediðini ortaya koydu. Ekim ayýnda
ABD’de düzenlenen Cargill Liderlik Zirvesi’nde açýklanan ve üst üste 3. kez kazandýðýmýz Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü, bunun en açýk kanýtý oldu.
2
Bu yýlki Zirve’de sevincimizi pekiþtiren bir geliþme daha yaþandý. Yaklaþýk 90 milyon dolarlýk bir yatýrýmla 2001 yýlýnda faaliyete geçirdiðimiz Orhangazi Mýsýr Ýþleme Fabrikamýz, ilk kez 2005 yýlýnda kazandýðý “Cargill’in En Ýyi Fabrikasý” ödülünü, bir kez
daha Türkiye’ye getirdi.
Çok sevinçliyiz tabii… Sürekli ve sistematik geliþim yönünde attýðýmýz önemli adýmlar, tekrar kazanýlan bu ödüllerle bir kez daha taçlandýrýlmýþ oldu.
Çünkü bizler, “Ýþ Mükemmelliði” sürecini iþimizin
doðal bir parçasý olarak her gün yaþýyor ve hissediyoruz. Bu iki sevindirici geliþme, 66 ülkede faaliyet
gösteren, dünya geneline yayýlmýþ yüzlerce tesisi ve
131 bin çalýþaný bulunan Cargill gibi dünya devi bir
þirket içinde bulunduðumuz saygýn ve güçlü konumu bir kez daha gösteriyor. Ýþin bir baþka dikkat çekici tarafý daha var. Cargill Gýda Türkiye olarak elde
ettiðimiz bu saygýn ve güçlü konum, hem ülkemizde
hem de Türkiye merkezli olarak bölge ülkelerinde
büyümeye hazýr olduðumuzun da açýk bir iþareti.
Cargill’in dünya genelinde büyüme için 2015 yýlýna
kadar tahmini 18 milyar dolarlýk yatýrým planladýðýný söylersek, zannediyoruz ne demek istediðimiz biraz daha net anlaþýlacaktýr.
Tüm bu göstergeler, Cargill Gýda Türkiye’nin, büyümek için gerekli yapý taþlarýna her yönüyle sahip
olduðunu gösteriyor.
Mükemmellik yolculuðumuzda ve bu baþarýnýn elde edilmesinde tüm çalýþanlarýmýzýn rolü var. Onlar,
dün yaptýklarýyla yetinmediler. Cargill Gýda Türkiye’de tek tek herkes; þirketimizin, müþterilerimizin
ve doðal olarak Türkiye’nin büyümesine her gün ayrý bir katký saðlýyor. Hepimiz biliyoruz ki konu, yalnýzca aldýklarýmýz ve sattýklarýmýzla ilgili deðil; gerçekleþtirdiðimiz inovasyonlar, geliþtirdiðimiz kazanç
ve verimlilik artýþýyla da ilgili.
Biz çok sevinçliyiz tabii… Bugün kutlama günümüz, keyfini çýkarýyoruz. Ancak hemen sonrasýnda
bizi yeni bir mükemmellik yolculuðunun beklediðini
çok iyi biliyoruz. Yeni hedeflerle yeni geliþimlere kucak açacaðýz. Tüm Cargill ailesi, çalýþanlarýmýz, iþ
ortaklarýmýz ve Türkiye ile birlikte...
Mükemmel yarýnlara!
CargillHaberler - Cargill Türkiye’den
3
Cargill Türkiye’den
Mükemmel
takým
CargillHaberler
Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr!
Radyo dinlerken hepimiz mutlaka þöyle bir anons
duymuþuzdur:“….. Hastanesi’nde yatmakta olan
bir hasta için acil kan aranýyor.” Pek çoðumuz,
ancak böylesi anonslardan sonra kan baðýþý yapmayý aklýmýza getiriyoruz. Aslýnda her saðlýklý birey, 3 ayda bir kan baðýþlayabilir. Ülkemiz kan ihtiyacýnýn karþýlanabilmesi için düzenli baðýþ gerekiyor. Türk Kýzýlayý da buna vurgu yapýyor: “Kan
acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr!”
Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý bu bilinçle tam 8
yýldýr düzenli kan baðýþý kampanyasý düzenliyor.
Her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdikleri kan
baðýþý kampanyasý adeta bir þölene dönüþüyor.
Cargill Gýda Türkiye, çalýþanlarýnýn gönüllü olarak katýldýðý örnek kan baðýþý projesiyle Türk Kýzýlayý’na son 7 yýlda 480 ünite kan baðýþýnda bulundu. Kan, çoðu zaman yüzlerce aðýr hastanýn
yaþama tutunmasýný saðlayan tek þey ama bulunmasý imkânsýz durumlar da olabiliyor. Biliyoruz
ki pek çok hasta, kan bulunamadýðý için yaþama
veda ediyor.
Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý bu anlamlý davranýþlarýyla pek çok hastanýn yaþamýný devam ettirmesinde pay sahibi oluyor ve bu gönüllü çalýþma,
topluma örnek olmaya devam ediyor.
Zeytin tadýnda festival
32. Orhangazi Zeytin Festivali 1 Kasým’da yapýlan
kutlama programýyla sona erdi. Geçtiðimiz yýllara oranla katýlýmýn fazla olduðu Festival’de herkese zeytinli simit ikram edildi. Açýþ konuþmasýný yapan Orhangazi Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar, Festival’in, birçok Orhangazilinin geçim kaynaðý olan zeytinin tanýtýmýný ve bölgede üretilen
zeytine daha iyi pazarlar bulabilmeyi amaçladýðýný vurguladý.Kaymakam Ertan Peynircioðlu da
konuþmasýnda zeytinin iyi bir besin ve saðlýk kaynaðý olmasýnýn yanýnda barýþý da simgelediðini
belirtti. Son konuþmayý yapan Adalet ve
Kalkýnma Partisi Bursa Milletvekili Ali Koyuncu
ise Türkiye’nin tarýmla birlikte büyümeye devam
eden bir ülke olduðunu kaydederek, tarým reformlarýna devam etmek suretiyle zeytini hak ettiði yere ulaþtýracaklarýný söyledi.
Festivalde çeþitli dallarda ödüller verildi. Festival Güzellik Yarýþmasý’nýn birincisi Ýrem Coþkun
oldu. Zeytin Dane Yarýþmasý’nýn birincisi Ertuðrul Demirbilek olurken, Zeytinyaðlý Yemek’te
Tuðba Yeþilyurt, Zeytinyaðlý Tatlý’da Nihal Yýlmaz,
Bahçe Bakým’da Aydýn Yalçýnkaya ve Kompozisyon Yarýþmasý’nda Kemal Kacýr birinci oldu.
Ayrýca Festival’e katkýda bulunanlara da plaket
verildi. Cargill Gýda Türkiye’nin plaketini Bursa
Tarým Ýl Müdürlüðü Kontrol Þube Müdürü Erdal
Kuzu verdi. Törende halka 500 adet Cargill logolu þapka daðýtýldý.
4
CargillHaberler - Aktüel
Orhangazi Zeytin Festivali, bölge insanýnýn
geçim kaynaðý olan zeytinin tanýtýmý ve bölgede
üretilen zeytine daha iyi pazarlar bulabilmek
amacýyla her yýl düzenleniyor.
Eðitime bir destek daha!
ORSÝAD (Orhangazi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði) yeni üyeleriyle birlikte büyümeye devam
ediyor. Cargill Gýda Orhangazi Fabrikasý Bakým
Müdürü Cem Bilge ve Mestalbay Ýnþaat’ýn sahibi
Mesut Keskin ORSÝAD’ýn yeni üyeleri oldular.
ORSÝAD, yeni üyeleriyle birlikte ilk toplantýsýný
Orhangazi Fabrikasý’nda gerçekleþtirdi. “ORSÝAD
Üyeler Arasýnda Bilgi Paylaþýmý ve Dayanýþma”
adýyla gerçekleþtirilen toplantýda iki yeni üyeye
rozetleri takýldý. Üyelik rozetlerini takan ORSÝAD
Yönetim Kurulu Baþkaný M. Savaþ Çýngýr, iki yeni
üyenin katýlýmýyla ORSÝAD’ýn büyümeye devam
ettiðini belirtti.
Gazilerimiz fabrikaya hayran kaldý
Orhangazi Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Feridun Özok baþkanlýðýnda 14 kiþilik bir gazi grubu,
Orhangazi Fabrikasý’ný ziyaret ettiler.
Aralarýnda, bugün 81 yaþýnda olan Kore gazisi Ramis Salman da bulunuyordu. Orhangazi’nin gurur
kaynaklarýnýn baþýnda gelen
gazilerimize önce Cargill’i tanýtan kýsa bir sunum yapýldý.
Sunumdan sonra atýk arýtma
tesisi ve Fabrika’nýn diðer
üniteleri gezildi. Ziyaret sonunda bir de öðle yemeði
yendi, yemek eþliðinde güzel
sohbetler edildi. Fabrika’ya
hayran kalan gazilerimiz, tesislerin çevreye olan duyarlýlýðýný ve Cargill ürünlerini
görmekten çok memnun olduklarýný ifade ettiler.
TBMM’nin, 19 Eylül 1921 tarihinde toplanarak
ATATÜRK’e, “Mareþal” rütbesi ile “Gazi” unvanýný
vermesi sonrasýnda her yýl 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaya baþlandý.
Aktüel
Cem Bilge, ORSÝAD üyesi
Gemlik Küçük Kumla Ali Kütahya Ýlköðretim
Okulu, 12 Mart 2010 tarihinde talihsiz bir yangýn
geçirmiþ ve öðretmenler odasý kullanýlmaz duruma gelmiþti. Yangýn kýsa sürede söndürülse de
oda maddi imkânsýzlýklar nedeniyle uzun süre onarýlamadý. Eski Kaymakam Mehmet
Baygül, bu durumu Cargill Gýda Türkiye
Orhangazi Fabrikasý’na iletti. Fabrika
yetkilileri yaz tatili süresince aralýklarla, öðretmenler odasýnýn dolap, masa, sandalye, zemin, duvar, kalorifer petekleri, bilgisayar ve televizyon gibi ihtiyaçlarýný karþýladý.
Oda, her türlü eksiði tamamlanmýþ olarak okula teslim
edildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Okul Müdürü ve öðretmenlerle birlikte 19 Ekim’de
yapýlan açýlýþa yeni Kaymakam Bilal Çelik de katýlarak,
Orhangazi Fabrikasý Sorumlu
Müdürü Cenan Celebci’ye bir
teþekkür plaketi sundu.
Kardelen teþekkürü
Cargill Gýda Türkiye’nin, eðitimlerine destek olmak amacýyla burs verdiði gençlerin arasýna Orhangazi’den ÖSS birincisi olan ve Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi’ni kazanan Samet
Uysal da katýldý. Cargill burs verme kararýný, Orhangazi Gençliði Kültür ve Dayanýþma Derneði’nin Haziran ayýnda düzenlediði ve ilçedeki baþarýlý öðrencilerin ödüllendirildiði Kardelen
Gençlik Festivali’nden sonra almýþtý.
Dernek Baþkaný Ýrfan Aydýn ve ÖSS birincisi
Samet Uysal’ýn babasý Salih Uysal, geçtiðimiz ay
Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci’ye bir teþekkür ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasýnda Celebci’ye “Atatürk’ün Gençliðe
Hitabesi’nden Ne Anlýyorsunuz?” yarýþmasý birincisi olan Erol Alper Sayman’ýn “Türkiye’nin Çivisi” adlý tablosu hediye edildi.
CargillHaberler - Aktüel
5
Dünyadan
Sakýzlý vitaminler
kalp saðlýðýný destekliyor
Su koruma projesi
tüm dünyada yanký buluyor
Tatlý Baþarý: Tartan dalgasý
hayata geçirildi
Yetiþkinler için çiðnenebilir vitaminler, Cargill’in
doðal kolesterol düþürücü bitki sterolleri CoroWise ile geliþtirilen en son uygulama. Cargill’in
bileþeniyle elde edilen þeftali aromalý sakýzlý yetiþkin vitaminleri, Northwest Natural Products
tarafýndan ABD’de satýþa çýkarýldý.
Cargill Avrupa Et Ýþ Ünitesi, Ýngiltere Hereford tesislerinde bir su koruma giriþimi baþlatmaya karar verdi. Ýþ Ünitesi, bu giriþimiyle yalnýzca su tüketimi azaltma hedefini (%2) geçerek %8,5’e
ulaþmakla kalmadý ayný zamanda suyun korunmasý gerektiði mesajýný bölge halkýna ve Afrika’ya kadar tüm dünyaya ulaþtýrdý.
2 Aðustos’ta Pennsylvania Lititz’de 18 numaralý çalýþma hattýnda Cargill Kakao ve Çikolata,
Cargill Mutfak Çözümleri ve Cargill Avrupa Et Ýþ
Üniteleri ve destekleyici yedi ünite, yeni Tartan
iþleme ve teknolojisi ile ilgili yoðun eðitim ve hazýrlýklarýný tamamladý. Tartan lideri John Geisler,
“Bu bizim için bir dönüm noktasý. Cargill’in yolculuðunda ileri doðru atýlan çok önemli bir
adým.” dedi.
Vitafusion HeartOne adlý vitaminin bir tanesi 0,4
gr CoroWise bitki sterolü içeriyor.
Northwest Natural Products Genel Müdürü Kate
Jones, “CoroWise bitki sterollerinin kanýtlanan
gücü, Vitafusion sakýzlý vitaminlerin muhteþem
tadýyla birleþti.” diyor. Her gün Vitafusion vitaminlerinden alan ve doymuþ yað oraný düþük gýdalarla saðlýklý bir þekilde beslenmeye devam
eden yetiþkinlerin kolesterol seviyelerinin düþmeye baþlayacaðý belirtiliyor.
“Her Damlasý Önemli” adlý projede, iki okulda
gerçekleþtirilen ve öðrencilerin su korumasý konusunda eðitildiði, bu konuda çevrelerini yönlendirmeye teþvik edildiði bir sosyal yardým
programýna da yer verildi.
Cargill ayrýca Concern Universal adlý organizasyona, Gana’daki yedi köye içme suyu götürülmesi ve su kuyularý kurulmasý için 61.000 dolar
baðýþta bulundu.
ABD
ÝNGÝLTERE
50 milyon dolarlýk
yeni rafineri
Gýda güvenliði ve
küçük ölçekli çiftçiler
Cargill, Malezya Port Klang’da mevcut üretimini
ikiye katlayacak yeni bir bitkisel yað rafinerisi inþa etmek için 50 milyon dolar yatýrým yapýyor.
Yapýmýna devam edilen ve 100 kiþiye iþ imkâný
verecek olan tesisin 2011 ortalarýnda faaliyete
geçmesi bekleniyor.
Cargill CEO’su Greg Page, gýda güvenliði ve küçük ölçekli çiftçilerin rolü hakkýnda konuþtu. Page, hükümetlere, tarým alanýndaki liderlere ve
çiftçi gruplarýna; geliþmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli çiftçilerin büyümesi için gerekli olan
dört temel bileþene sahip olmalarýnýn saðlanmasý ve gýda güvenliðini arttýrmak için birlikte çalýþýlmasý çaðrýsýnda bulundu.
Cargill’in Port Klang’da bir bitkisel yað rafinerisi
daha bulunuyor. Cargill, Malezya’da tahýl ve yaðlý tohum daðýtýcýlýðý, hayvan yemi, tekstüre ve
aroma ürünleri ve BT alanlarýnda 30 yýldan uzun
bir zamandýr faaliyet gösteriyor.
Cargill Palm Ürünleri Ülke Temsilcisi ve Direktörü Thomas Polhill; “Malezya’yý dünyada 70’ten
fazla ülkedeki deðerli müþterilerimize hizmet
vermemize olanak veren bir nokta olarak görüyoruz. Yeni tesiste üretilecek ürünlerin %90’ý dýþ
pazarlara ihraç edilecek ve böylece Malezya’nýn
dýþ ticaret gelirlerine doðrudan katký saðlanacak.” diyor.
Des Moines, Iowa’da gerçekleþtirilen “2010
Dünya Gýda Ödülü Borlaug Dialog”da konuþan
Page, bu dört temel bileþenin; “doðru toprakta
ürünü yetiþtirmek ve bu ürünleri serbestçe pazarlamak, mülkiyet haklarýna sahip olmak, fiyat
artýþlarýnda gelir güvencelerinin saðlanmasý,
açýk pazarlara ve küresel ticarete eriþimlerinin
saðlanmasý” olduðunu vurguladý. Page; “Küçük
ölçekli çiftçilerin üretkenliðinin arttýrýlmasý Yeþil
Devrim’in henüz gerçekleþmediði bir ülkede gýda güvenliðinin saðlanmasý ve açlýðýn önüne geçilmesi için birinci derecede önemli.” dedi.
MALEZYA
ABD
6
CargillHaberler - Dünyadan
Lititz’de Tartan ekibinin 31 üyesi, yeni iþlemler
ve teknolojilerle çalýþmaya baþlayacak 400 çalýþana yardýmcý olmak üzere 46 “süper kullanýcý”ya katýldý.
Tartan; Cargill’de iþ ünitelerinin baðlantý kurmasý için ortak süreçler, sistemler ve veriler saðlýyor. Lititz’de
Tartan çözümü; Peter’s çikolatasý gibi ürünlerin bileþenlerinin sipariþinden, formüllerinin hazýrlanmasýna ve
nihai çikolata ürünlerinin müþterilere ulaþtýrýlmasýna kadar her
aþamasýný etkiliyor.
ABD
Doðal pazarlama
Cargill ABD Et Ýþ Ünitesi, Meyer Natural Foods ile Cargill’in perakende ve
gýda hizmeti sektörlerindeki müþterilerine organik et ürünlerinin pazarlanmasý için iþbirliði yapýyor.
Cargill ABD Et Ýþ Ünitesi Baþkaný John Keating, “Bu iþbirliði müþterilerimizin tüketicilere sunduklarý yüksek kalitede et ürünü çeþitliliðinin geniþlemesini saðlayacak.” dedi. Meyer Natural Angus markasýyla satýlan ürünler, sertifikalý modern yöntemlerle üretiliyor ve herhangi bir þekilde antibiyotik ya da hormon içermiyor. Laura’s Lean Beef markalý ürünler de kalp
saðlýðýna faydalý yaðsýz etlerden üretiliyor.
ABD
CargillHaberler - Dünyadan
7
CargillHaberler
Vaniköy Fabrikasý Yardýmcý Ýþletmeler Operatörü Bahri Boz:
“Evime huzurla gidiyorum”
“Benim bütün iþ hayatým burada geçti. Emekliliðime de 2 yýl
kaldý. Þimdi düþünüyorum da baþka bir þirkette olsaydým, acaba
hiç aralýksýz 23 yýl ayný huzurla çalýþabilir miydim?”
ahri Boz, 1964 Afyon Sandýklý doðumlu. Ýlkokul mezunu olan Boz, Vaniköy Niþasta
Fabrikasý’nda Yardýmcý Ýþletmeler Operatörü olarak görev yapýyor. Öncelikli sorumluluðu, buhar
kazanlarýnýn emniyetli ve verimli bir þekilde çalýþtýrýlmasý. Oldukça önemli bir görevi var. Boz,
“Kazan dairesi fabrikanýn kalbidir. Kazan dairesi
olmadan fabrika olmaz.” diyor. Gerçekten de yaptýðý iþin önemi daha güzel bir cümleyle anlatýlamazdý herhalde.
B
“Derler ki ‘Buhar kazanýnda geçmiþ olsun yoktur, baþýnýz saðolsun vardýr’, biz böyle bir söz duymuþtuk, siz ne düþünüyorsunuz?” sorumuza;
“Gerçekten doðru bir söz. Çok dikkatli olmak lazým, þakasý yok bu iþin.” cevabýný veriyor.
“
Onu fabrikanýn diðer çalýþanlarýndan ayýran
bir özelliði var; Boz, fabrikanýn en eski çalýþaný ve
neredeyse ayaklý tarihi… Pendik’teki fabrikanýn
temeli atýldýðýnda, yapýmý üstlenen inþaat þirketinde güvenlik görevlisi olarak iþe baþlamýþ. Biz
de onunla biraz iþini, biraz da fabrikanýn eski yýllarýný konuþmak için buradayýz.
Bizde bütün iþlerin temelinde
‘Ne kadar acil olursa olsun iþ
güvenliði saðlanmadan iþ
yapma!’ kuralý vardýr. Tüm
iþlerin en baþýnda önce insan
saðlýðýna önem veriliyor. Bu
konuda sürekli eðitim
alýyoruz.
8
Bahri Boz
gelir. Fabrikada iþ güvenliði ve
”
CargillHaberler - ‘Evime huzurla gidiyorum’
Fabrikanýn ilgi çekici bir hikâyesi var. Aslýnda
bu hikâyenin tarihi Boz’un iþe baþlamasýndan çok
daha öncesine uzanýyor. Fabrika ilk olarak 1935
yýlýnda, Atatürk’ün izniyle, Boðaz’ýn Anadolu yakasýnda Çengelköy ile Kandilli arasýnda kalan Vaniköy’de dört dönüm arazi üzerine kuruluyor. O
yýllarda fabrika Süleymangil ailesine ait. 1983 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin almýþ
olduðu bir kararla, Boðaz kenarýnda kurulu tüm
sanayi tesisleri baþka bölgelere taþýnýyor. Vaniköy
Fabrikasý da bugünkü yerine, Pendik Þeyhli Sanayi Bölgesi’nden alýnan 30 dönüm arsa üzerine
taþýnýyor. 1985 yýlýnda temeli atýlan tesis, 1989 yýlý Mayýs ayýnda üretime baþlýyor ve ayný yýlýn Ara-
lýk ayýnda da Cargill Gýda Türkiye’ye anahtar teslimi satýlýyor.
Boz, “1985 yýlýydý. Askerden yeni dönmüþtüm
ve iþ arýyordum.” diyor. “Fabrika inþaatý devam
ediyordu. Ýnþaatý yapan firmada bir buçuk sene
güvenlik olarak çalýþtým, 1987 yýlýnda Vaniköy’e,
Fabrika’ya geçiþ yaptým.”
Ýnþaatýn hýzla devam ettiði o yýllarda Fabrika’nýn baþýnda Ahmet Süleymangil var. Boz’un
Vaniköy Fabrika’daki ilk görevi kazan operatörlüðü oluyor.
Cargill Gýda Türkiye Fabrika’yý satýn aldýðýnda,
Boz ile birlikte bakým ustasý, kazancý, elektrikçi
gibi deðiþik görevlerde bulunan yaklaþýk 15 arkadaþýný býrakmamýþ. O günden bugüne Bahri Boz,
tam 23 yýldýr bu Fabrika’da çalýþýyor. Boz, geride
býraktýðý bunca yýlý þu sözlerle özetliyor: “Benim
bütün iþ hayatým burada geçti. Emekliliðime de 2
yýl kaldý. Þimdi düþünüyorum da baþka bir þirkette olsaydým, acaba hiç aralýksýz 23 yýl ayný huzurla çalýþabilir miydim? Acaba sorusu hep kafamda… Bu ortamý bulabilecek miyim? Bu þirket, bu
çalýþma ortamý… Her þey çok iyi, yani huzurla
evine gidiyorsun, maaþ alamam diye korkmuyorsun. Bu ortamý her iþ yerinde bulamam diye düþünüyorum”.
Biraz ilk yýllardan söz edelim… Cargill ile birlikte ne gibi deðiþimler gözlemlediniz Fabrika’da?
Fabrika’nýn ilk yýllarýnda mýsýr iþleme iþi burada
yapýlýyordu. Ýlk deðiþim kapasite arttýrýmýnda yaþandý. Günlük yaklaþýk 50-60 ton olan kýrma kapasitesi arttýrýldý. Glikoz ve niþasta üretimi de
arttý tabii. Orhangazi Fabrikasý kurulunca kýrma
iþini oraya aldýlar. Yoksa glüten ve mýsýr kepeði
üretimi de vardý.
Benim hatýrladýðým, ilk yýllarda üretim ve paketleme daha çok manuel sistemlerle yapýlýyordu. Mesela, paketleme bölümündeki arkadaþlar,
niþastalarýn ambalajlandýðý kraft torbalarý elle
Ýçimizden biri
Bahri Boz’u Fabrika’nýn diðer
çalýþanlarýndan ayýran bir özelliði
var; Boz, fabrikanýn en eski
çalýþaný ve neredeyse ayaklý
tarihi… Pendik’teki Fabrika’nýn
temeli atýldýðýnda, yapýmý
üstlenen inþaat þirketinde
güvenlik görevlisi olarak iþe
baþlamýþ.
CargillHaberler - ‘Evime huzurla gidiyorum’
9
CargillHaberler
Fabrikada kesinlikle gözlüksüz, baretsiz, iþ
ayakkabýsý ve eldivensiz çalýþýlmýyor. Ziyaretçiler de
dahil olmak üzere fabrika alanýnda herkesin gözlük
ve baret takmasý zorunlu.
“
Ben uzun yýllardýr bu iþi
iyi bir kazan operatörü,
önemli olduðunu bilmeli, iþini
severek yapmalý. Evet, kazan
patlamaya hazýr bir bombadýr
“
10
Bahri Boz
ama iþini bilen, seven,
kurallarýna riayet etmeliler.
Ben kazan operatörüyüm tabii… O zamanlar
mýsýr kýrmasý da burada olduðu için 3 kazan vardý ve Fabrika tam kapasite çalýþýyordu. Þimdi tek
kazana düþtü. Bir de ilk yýllarda kazanlarý fuel-oil
ile yakýyorduk. Sonra doðalgaza geçtik. Fuel-oil,
doðalgaz gibi olmuyor, brülörler týkanýyor. Fabrika tam kapasite çalýþtýðý için arýza çok oluyordu
önceden. Doðalgaz rahat, hem enerji hem de verim bakýmýndan çok iyi. Üstelik çalýþtýðýmýz yer
de temiz kalýyor.
Peki, gençlere ne tavsiye edersiniz iþiniz konusunda? Ýyi bir kazan operatörü sizce nasýl olmalý?
Benim görev tanýmým; Yardýmcý Ýþletmeler Operatörlüðü. Bu taným içinde birden fazla görevim
var. Tabii bunlarýn çoðu birbiriyle baðlantýlý. Öncelikli olarak buhar kazanlarýnýn emniyetli ve verimli bir þekilde çalýþtýrýlmasýndan sorumluyum.
Bizim kazan doðalgazla çalýþýyor. Alev borulu kazan, içine su besliyorsun buhar oluþturuyorsun.
Buharý da iþletmeye veriyorsun.
öncelikle yaptýðý iþin ne denli
tabii iþyeri güvenlik
rollerini günlük olarak yapýyor ve raporluyorum.
Rutin iþlerimin arasýnda niþasta sütü tankerlerinin boþaltýlmasý ve yýkama iþlemlerini yapmak da
var.
Görevinizi biraz açar mýsýnýz? Tam olarak yaptýðýnýz iþ nedir?
yapýyorum. Tecrübeyle sabit ki
kazandan korkmaz. Bir de
dikerler, sonra da kamyonlara taþýrlardý. Cargill
aldýktan sonra ilk iþlerinden biri, ekipmanlarý
yenilemek oldu. Þimdi buradaki tüm sistemler
otomatik.
CargillHaberler - ‘Evime huzurla gidiyorum’
Kazanlarda vardiyalý çalýþýyoruz; 3 vardiya.
Dört kiþiyiz; birisi deðiþtiriyor, bir kiþi de yedek.
Bizim bölümde en kýdemli benim.
Bunun yaný sýra doðalgaz ve su sayaçlarýnýn
kontrolünü ve deðerlerin her gün raporlanmasýný
yapýyorum. Atýk arýtmayý çalýþtýrýyor, çýkýþ kont-
Ben uzun yýllardýr bu iþi yapýyorum. Tecrübeyle
sabit ki iyi bir kazan operatörü, öncelikle yaptýðý
iþin ne denli önemli olduðunu bilmeli; iþini severek yapmalý. Kazaný, kazanýn baðlý olduðu sistemi
tanýmalý. Mesela; bizim fabrikada büyük kapasiteler söz konusu olduðu için alev borulu kazan
kullanýyoruz. Bu tip kazanlarda kazan içine döþenmiþ borularýn içinden alev geçer. Borular dýþýnda bulunan suyu buharlaþtýrarak buhar elde
edilir. Kazan içindeki su seviyesi buradaki kontrol cihazlarý ve tarafýmca sürekli kontrol edilir.
Ýþini bilirsen problem olmaz. Evet, kazan patlamaya hazýr bir bombadýr ama iþini bilen, seven,
kazandan korkmaz.
Bir de tabii iþyeri güvenlik kurallarýna riayet
etmeliler. Bu sadece kendilerinin deðil fabrikada
çalýþan herkesin güvenliði anlamýna geliyor. Kazan iþi þakaya gelmez.
Burada bütün bu iþlerdeki temel yaklaþým ne?
Bizde bütün iþlerin temelinde “Ne kadar acil
olursa olsun iþ güvenliði saðlanmadan iþ yapma!”
kuralý vardýr. Tüm iþlerin en baþýnda önce insan
gelir. Fabrika’da iþ güvenliði ve saðlýðýna önem
veriliyor. Bu konuda sürekli eðitim alýyoruz. Be-
Ýçimizden biri
nim ilk baþladýðým yýllarda eðitim yoktu. Eðitimler Cargill ile birlikte baþladý. Ýþ güvenliði, gýda
güvenliði gibi konularda düzenli eðitimlerimiz
var. Cargill iþçisine önem veriyor. Bu nedenle olsa gerek Fabrika, kazasýz geçen iþ günü sayýsý bakýmýndan çok iyi durumda. Geçtiðimiz aylardý
zannediyorum, 1000 iþ gününü kazasýz geride býraktýk.
Bir de iliþkiler daha rahat. Müdür ve kýsým
amirleriyle daha rahat konuþabiliyor, derdimizi
aktarabiliyoruz. Bazý konularda önerilerde bile
bulunabiliyoruz.
Ýþ güvenliði anlamýnda neye dikkat ediyorsunuz?
Bir kere kesinlikle gözlüksüz, baretsiz, iþ ayakkabýsý ve eldivensiz çalýþmýyoruz. Eðer yüksekte çalýþýyorsak emniyet kemeri olmadan, hatta en
önemlisi izin kaðýdý olmadan hiç bir þey yapmýyoruz. Vana mý deðiþecek, izin kaðýdý olmadan deðiþtiremiyorsun. Kazan dairesi daha tehlikeli ve
sýcakta çalýþma olduðu için daha üst yönetimden
izin alýyoruz. Üst yönetimin izni olmadan kapaðý
bile sökemeyiz.
Boz’un günlük rutin iþlerinin arasýnda niþasta sütü
tankerlerinin boþaltýlmasý ve yýkama iþlemlerini
yapmak da var.
Günlük iþ düzeniniz nasýl?
yakýn fabrikaya, rahat gidip geliyorum. Üç çocuðum var; iki kýz, bir oðlan. Kýzlarýn biri 18, diðeri
6 yaþýnda. Oðlum 10 yaþýnda.
Biz vardiyalý çalýþýyoruz. Her vardiyada günlük 8
saat çalýþýrýz. Sabah geldik, iþe baþladýk diyelim;
önce kazaný beslediðimiz sulardan numune alýyoruz. Atýk arýtmanýn giriþinden ve çýkýþýndan da
birer numune alýyoruz. Onlarý kontrol ediyoruz.
Bu kontrollerde belli limitler var. Eðer limitlerin
üzerinde bir deðer çýkarsa müdahale ediyoruz.
Vardiya deðiþimlerinde de eðer bir arýza varsa
teslim alan arkadaþa bir raporla bildiriyoruz. Zaten tarafýmýzca daha önceden emniyete alýnmýþ
oluyor. Eðer bir parça deðiþecekse ben oraya kilit
vuruyorum. Raporu da hazýrlayýp vardiyamý öyle
teslim ediyorum.
Peki, iþ dýþýnda neler yapýyorsunuz?
Genellikle ailem ile vakit geçiriyorum. Evim de
Büyük kýz lise son sýnýfta. Biz okuluna destek
veriyoruz, inþallah bu sene artýk üniversiteye gidecek. Üniversitede ne okur onu bilmiyorum ama
þimdi meslek lisesinde ve bilgisayar bölümünde.
Oðlum þu an ilkokulda; o da üniversite okuyacak
mý bilmiyoruz ama Ýstanbul’da çocuk yetiþtirmek
gerçekten çok zor.
Ama okuyup baþarýlý olmalarý için elimden gelen desteði de veriyorum. Bir baba olarak, iyi yerlerde okusunlar, iyi eðitim alsýnlar, iyi þirketlerde
çalýþsýnlar isterim tabii…
Mesela, buranýn iþ ortamý çok güzel; böyle bir
þirkette çalýþmalarýný isterim. Neden olmasýn ki;
o da olur inþallah!
CargillHaberler - ‘Evime huzurla gidiyorum’
11
CargillHaberler
Cargill Gýda Türkiye
Ödüle doymuyor!
Cargill Gýda Türkiye, üst
üste üçüncü kez Cargill Ýþ
Mükemmelliði ödülünü
kazanýrken, Orhangazi
Mýsýr Ýþleme Tesisi de
ikinci kez Cargill’in En Ýyi
Fabrikasý seçildi.
Ý
ki yýlda bir düzenlenen ve iki gün süren Liderlik Forumu, Cargill Gýda Türkiye için sevindirici geliþmelere sahne oldu. Cargill Gýda Türkiye
Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, gecenin ilk sevinçli haberini “Az önce Ýþ Mükemmelliði Ödülü'nün üçüncüsünü almýþ bulunuyoruz.” mesajýyla arkadaþlarýna iletti. Ýki yýlda bir
verilen bu ödül, Cargill’in 66 ülkede faaliyet gösteren iþ ünitelerinin “sürekli geliþime olan yaklaþýmlarýný” göstermesi açýsýndan büyük önem taþýyor. Tarakçýoðlu duygularýný; “Ýþ Mükemmelliði
sürecini iþimizin doðal bir parçasý olarak her gün
yaþýyoruz. Bu ödülün, Cargill Gýda Türkiye’ye saðladýðý prestijin yanýnda, büyüme için zeminin artýk hazýr olduðunu göstermesi açýsýndan da ayrýca çok önemli bir fonksiyonu var. Bugün kutlama
günümüz, keyfini çýkaracaðýz. Ama yarýn sabahtan itibaren yeni çýta ve hedeflerle, yeni geliþimlere kucak açacaðýz.” sözleriyle anlatýyor.
Bu ödül ilk deðil!
Bu ödül, Cargill Gýda Türkiye için ilk deðil! Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü daha önce 2006 ve
2008 yýllarýnda üst üste iki kez kazanýlmýþtý. An-
12
CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik!
cak, ilk çalýþmalarý 2001 yýlýnda baþlayan Ýþ Mükemmelliði sürecinde alýnan bu 3. ödül, Cargill
Gýda Türkiye’nin, Cargill içerisindeki konumunu
bir kez daha gözler önüne seriyor.
Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü
ve ayný zamanda Ýþ Mükemmelliði Koordinatörü
olan Sera Baysal Üner, Cargill Ýþ Mükemmelliði
sistemini paydaþlarýna anlatmakta bazen zorlandýklarýný ifade ediyor. Üner, “Ben þöyle bir tanýmlama buldum!” diyor; “ABD’de geçerli olan ve
Teknoloji ve Standartlar Ulusal Enstitüsü
(NIST) tarafýndan verilen Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü’nü veya Avrupa’da geçerli olan
Kalite Ýçin Avrupa Mükemmellik Modeli EFQM’i,
bilirsiniz. Ýþte bugün 66 ülkede 131.000 çalýþaný
olan Cargill, bu kriterleri kendi sistemi içinde
sentezleyerek, üstüne de kendi kurumsal kültürünü eklemiþ ve Cargill Ýþ Mükemmelliði Kriterini oluþturmuþtur.”
Üner, ödülü 3. defa kazanmanýn, 66 ülkede faaliyet gösteren bir þirket içinde bulunduklarý saygýn ve güçlü konumlarýný bir kez daha ispatladýðýný da söylüyor: “2001 yýlýnda baþladýðýmýz bu süreçte çok yol kat ettik ancak sistemin tanýmýnda
çok özel bir cümle var; “sürekli geliþim!”. Dolayýsý ile bu yolun sonu yok. Her gün farklý bir detayý
Kapak
öðreniyor, kendinizi geliþtirecek farklý bir konu
görüyorsunuz. Cargill Gýda Türkiye olarak biz de
geldiðimiz konumdan mutlu ve gururluyuz ama
sürekli geliþmekte olmamýz gerektiðini de aklýmýzýn bir köþesinde tutuyoruz.”
“Bundan sonra ne yapacaksýnýz?” sorumuza;
“2012 için sürece devam edeceðiz, artýk çýtayý daha yukarý kaldýrýyoruz. Önümüzde odaklanmamýz
gereken 2 önemli konu var; “benchmarking-kýyaslama” ve “business continuity and disaster recovery - iþin devamlýlýðý ve doðal felaket”. Bu iki
konuda bizimle birlikte çalýþmak isteyen tüm
paydaþlarýmýza kapýlarýmýz açýk; süreçlerimizi
paylaþmak ve onlarla birlikte mükemmelliðe giden yolda bir adým daha ilerlemek istiyoruz.” cevabýný veriyor.
Bugün, Cargill Rafine Yaðlar Avrupa Ýþ Ünitesi
(CROE) Ýþ Mükemmelliði ve Süreç Geliþtirme Liderliði görevini yürüten Ediz Aksoy, 2001 yýlýnda
Cargill Ýþ Mükemmelliði programýnýn, Türkiye’de
uygulamaya geçirilmesi görevini üstlenen ilk
isim. Aksoy; “Ýlk Ýþ Mükemmelliði tanýtýmýný yaptýðým toplantýyý hatýrlýyorum. Gruptaki genel izlenimim gayet pozitif olmasýna raðmen, arkadaþlarýn yüzlerinde açýkça þu soruyu görebiliyordum;
Ýþ Mükemmelliði bizim ne iþimize yarayacak? An-
Soldan saða:
Ali Balcý, Greg Page ve
Selda Özacar, En Ýyi
Fabrika Ödülü ile birlikte.
cak geçen zaman içerisinde ise Cargill Gýda Türkiye, Ýþ Mükemmelliði konusunda önde giden bir
koþucu oldu ve sayýsýz baþarýlar elde ederek tüm
Cargill içerisinde rol model haline geldi.” diyor.
Fabrika Operasyonlarý Kýdemli Finansal Analisti ve iþ ünitesinin sonuçlarýnýn yer aldýðý Element-7 lideri Ýsak Attias’a göre iþ mükemmelliði
süreci ve uygulamalarý, Cargill organizasyonunun
en alt seviyelerine kadar farkýndalýk oluþturuyor
ve çalýþma hayatýnýn vazgeçilmez bir parçasý haline geliyor. Attias “Açýkçasý iþ mükemmelliði süreci öncesi yoðurdu farklý þekilde yiyen yiðitler
(tüm iþ ünitesi çalýþanlarý), iþ mükemmelliði süreci sayesinde yoðurdu ayný þekilde yemeye baþlýyorlar.” diyor.
Ýþ mükemmelliði sürecinde “Ýþgücü Odaklýlýk”
konusunda ekip lideri olarak görev yapmýþ olan
Bakým Müdürü Cem Bilge ise “Ýyi, mükemmelin
düþmanýdýr.” diyor. “Yýllar önce okuduðum ‘Ýyiden
Kazanýlan ödüllerin Cargill Gýda
Türkiye’ye saðladýðý prestijin
yanýnda, büyüme için zeminin artýk
hazýr olduðunu göstermesi
açýsýndan da ayrýca çok önemli bir
fonksiyonu var.
Mükemmele’ isimli kitaptan aklýmda kalan
önemli cümlelerden bir tanesi. Zannediyorum,
bu süreçte Cargill Gýda Türkiye olarak bu cümleyi iyi özümsedik. Görünen o ki, biz bu iþi çok sevdik ve yapmaya da devam edeceðiz...”
Cargill’de Ýþ Mükemmelliði sürecinden en üst
düzeyde sorumlu olan Jerry Rose, ayný zamanda
CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik!
13
CargillHaberler
Soldan saða: Isak Attias, Cargill CEO’su Greg Page ve
Toygun Atlan 2010 Ýþ Mükemmelliði Ödülü ile birlikte.
þirketin Baþkan Yardýmcýsý. Bu süreci, direkt olarak kendisine baðlý çalýþan yakýn çalýþma arkadaþý Laura Huston ile birlikte yürütüyor. Laura Huston, Ýþ Mükemmelliði sürecinde Sera Baysal
Üner’e de yakýn destek vermiþ bir isim. Ödül gecesi, Cargill Gýda Türkiye’nin ödülü kazandýðý haberi üzerine ilk yorumu þu oluyor: “Cargill Gýda
Türkiye için sürekli geliþim ‘bir hayat biçimi’ haline gelmiþti. Onlar, dün yaptýklarýndan hiç bir
zaman tatmin olmadýlar. Bu nedenle onlarý kalpten tebrik ediyorum.”
Cargill Gýda Türkiye’nin Ýþ Mükemmelliði deðerlendirme sürecini de yakýndan takip eden
Huston; “Kuvvetli ve geliþmeye açýk yanlarýný içeren bir geri bildirim raporu aldýlar. Geçtiðimiz 2
sene içinde en çok ilerleme gösterdikleri konular; Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Müþteri Baðlýlýðý, Ölçüm, Analiz ve Organizasyonel Performansta Geliþim konularý oldu.” diyor. Huston,
Cargill Gýda Türkiye’nin sadece kendi süreçlerini
geliþtirmekle kalmayýp, öðrendiklerini Cargill’in dünya genelindeki diðer iþ üniteleri ile
de paylaþtýðýna vurgu yapýyor.
14
CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik!
Kapak
Toygun Atlan ve Isak Attias, Ýþ Mükemmelliði Ödülü’nü, Ýþ
Mükemmelliði Baþkan Yardýmcýsý Phil Forve ve Ýþ
Mükemmelliði Ekip Lideri Laura Huston’dan alýrken...
Bir mükemmel haber daha!
Liderlik Forumu gecesi, bir mükemmel haber daha duyuruluyor: “Orhangazi Fabrikasý 2010 Yýlý
En Ýyi Fabrika (Best Plant 2010) ödülünü kazandý”. Gururu ikiye katlanan Murat Tarakçýoðlu, bu
güzel haberi de hemen Türkiye’deki çalýþma arkadaþlarýyla paylaþýyor. Tarakçýoðlu, baþta bu sürece hazýrlanmada büyük emeði geçen Ali Balcý
olmak üzere, emeði geçen tüm çalýþanlarý tebrik
ederken; “Ýþ Mükemmelliði sürecine oldukça
benzer bir yapýda olduðundan, doðrusu bu ödüle
þaþýrmadým” diyor mesajýnda… Onu asýl sevindiren ise tüm zorluklara, bugüne kadar atlatýlan
badirelere ve kota kýsýtlamalarý nedeniyle dizaynýna uygun olmayan bir sistematikle çalýþmak zorunda olmasýna raðmen çalýþanlarýnýn üstün çabalarýyla Orhangazi Fabrikasý’nýn, Cargill’in dünya üzerindeki yüzlerce tesisi arasýndan bu baþarýya haklý olarak layýk görülmesi oluyor.
Bu sevinci yaþayan bir baþka isim de
Cargill Gýda Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç oluyor. Öyle ki Sayýnataç,
Antalya’da düzenledikleri Müþteri Organizasyonu’nda gýda ve içecek sanayimizin
önde gelen temsilcilerine hitaben büyük
bir gururla; “Yýllardýr güvenerek satýn aldýðýnýz kaliteli hammaddelerimiz, sizlere,
Cargill’in En Ýyi Fabrikasý’ndan geliyor”
açýklamasýný yapýyor.
Her iki süreç de mükemmel iþledi
Bu yýlki Ýþ Mükemmelliði sonuç raporu, Car-
Üst sýra soldan saða: Isak Attias, Bram Klaeijsen,
Toygun Atlan. Alt sýra soldan saða: Murat Tarakçýoðlu,
Selda Özacar, Ali Balcý.
gill Gýda Türkiye’nin her iki ödül sürecinin mükemmel iþlediðini ortaya koyuyor. Sonuç raporunun özetine göre, Cargill Gýda Türkiye’nin müþteri þikayetlerine yanýt verme þeklinin geliþtirilmesini saðlayan Kalite Hizmet Endeksi ile müþteri
memnuniyeti ve rekabet avantajý elde edildi. Raporda, þikayetlerin çözümü için geçen sürenin kýsaldýðý, þikayetlerin azaldýðý ve Lite Hizmet Endeksinde %40 geliþme kaydedildiði vurgulanýyor.
Yine Cargill Gýda Türkiye’nin su kullanýmýndaki azalmanýn, sorumluluk anlayýþýný ortaya koyduðu ve 2007-2008 döneminden bu yana gerçekleþtirilen su kullanýmý azaltma projeleri ve Web
raporlarýyla departmanlarýn su kullanýmýnýn düzenli bir þekilde takibiyle, su kullanýmýnýn üretim baþýna 4 metreküp’ten 3,2 metreküpe düþürüldüðü de belirtiliyor.
18 milyar dolarlýk yatýrým
Ýki yýlda bir düzenlenen Liderlik Forumu’nu Cargill Kurumsal Liderlik Ekibi organize ediyor. Bu
yýlki Forum, 4-6 Ekim tarihleri arasýnda ABD’nin
Minneapolis kentinde gerçekleþtirildi. Foruma
yaklaþýk 250 iþ ünitesi ve dünyanýn dört bir yanýndan gelen Cargill liderleri katýldý. Cargill Gýda
Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu ve beraberindeki ekibi de Forum’a katýlan liderler arasýnda yer aldýlar.
Liderlik Forumu, deðiþik ülkelerdeki iþ ünitelerinden gelen liderleri ve gelecek yýllara iliþkin
aksiyon planlarýný Cargill genelinde paylaþýlan
hedeflerle ayný eksende buluþturmayý amaçlýyor.
Cargill Ýþ Mükemmelliði Ekip Lideri
Laura Huston’ýn; Cargill Gýda
Türkiye’nin ödülü kazanmasý
üzerine; “Cargill Gýda Türkiye için
sürekli geliþim ‘bir hayat biçimi’
haline gelmiþti. Onlar, dün
yaptýklarýndan hiç bir zaman tatmin
olmadýlar. Bu nedenle onlarý
kalpten tebrik ediyorum.” dedi.
Tarakçýoðlu, Zirve ile ilgili gözlemlerini þu sözlerle aktarýyor: “Bu toplantýyý 2008 ile karþýlaþtýrdýðýmda bu seferkinin çok daha enerjik, katýlýmcý ve pozitif bir atmosferde geçtiðini söyleyebilirim. 2 yýl önceki “bekleyelim-görelim” mesajlarý
yerini büyüme mesajlarýna býrakmýþ. Önümüzdeki 5 yýl içinde þirket 18 milyar USD’lik yatýrým yapacak. Bunun bir kýsmý mevcut tesislerin saðlýklý þekilde devamý, diðer kýsmý ise organik ve inorganik büyümeye ayrýlacak.
Rakam büyümenin boyutunu göstermesi açýsýndan dikkat çekici. Büyümeyi gerçekleþtirecek,
fýrsatlarý ortaya koyacak ve bunlarý uygulayacak
olan birimler Ýþ Üniteleri. Türkiye’de de büyüme
bizlerin elinde… Bütün bunlarý gerçekleþtirecek
olan tabii ki nitelikli iþgücümüz. Baþaracaðýmýza
olan inancým tamdýr”.
CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik!
15
CargillHaberler
Cargill Gýda Türkiye
“Güvenilir iþ ortaðý”
Müþteri Organizasyonu’na katýlan Türkiye’nin önde gelen gýda ve
içecek firmalarýnýn yöneticileri, “güvenilir iþ ortaðý” olarak
niteledikleri Cargill Gýda Türkiye ile birlikte gerçekleþtirmeyi
planladýklarý yenilikçi projelerle fabrikalarýna döndü.
Cargill Gýda Türkiye tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen Müþteri Organizasyonu, bu yýl 15-17
Ekim tarihleri arasýnda Antalya’da gerçekleþtirildi. Cargill’in ürün formülasyonu ve re-formülasyonu sürecinde inovasyon ve maliyet optimizasyonu saðlayan Gýda Bileþenleri Sistemleri Platformu’nun tanýtýldýðý organizasyona ülkemizin
önde gelen gýda ve içecek firmalarýnýn temsilcileri katýldý. Organizasyon sonrasýnda görüþtüðümüz ve birçoðu uzun yýllardýr Cargill Gýda Türkiye ile çalýþan katýlýmcýlar, “Cargill Gýda Türkiye’nin güvenilir bir iþ ortaðý olduðu” ortak deðerlendirmesini yaptýlar.
BÝFA Bisküvi Satýn Almadan Sorumlu Genel
Müdür Yardýmcýsý Tuncay Abbas Baltacý, Cargill’in ARGE yönünden çok güçlü bir firma olduðunu belirterek, “Ticari iliþkiniz ister az ister çok
olsun, Cargill Gýda Türkiye her zaman müþteri
odaklý olmuþtur. Her dönem Cargill çalýþanlarýnýn bizleri ziyaret ettiðini veya bir talebimiz olduðunda en kýsa zamanda cevap verdiklerini biliyorum.” dedi. Organizasyonun hazýrlanýþý ve zamanlamasýnýn da çok iyi olduðunu ifade eden Baltacý,
“Organizasyon, 2010-2011 kota yýlý NBÞ rakamlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan yapýldý. Biz de zaten 2011 yýlý planlamamýzý yapýyorduk.” dedi.
Saray Bisküvi Genel Müdürü Mehmet Ertabak
da “Çözüm ortaðý olarak görüyoruz” dediði Cargill’den ARGE konusunda destek aldýklarýný,
özellikle kakao yaðý ve likör ile ilgili birlikte denemeler yaptýklarýný kaydetti. Ertabak, aromalarla ilgili yeni numuneler istediklerini de sözlerine ekledi.
Bulutoðlu Gýda ve Lojistik Hizmetler AÞ Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Bulutoðlu ise “Etle
týrnak gibiyiz.” yorumunu yaptý. “Firmamýza da
pazarýmýza da kefil oldular.” diyen Bulutoðlu,
bünyelerindeki hazýr yemek (Yemekçi) firmasýyla günde 300 bin kiþiye yemek saðladýklarýný, Yemekçi olarak satýn almalarýnda, kalitesine güvendikleri Cargill’in ham maddesini kullanan firmalara öncelik verdiklerini belirtti.
Þimþek Bisküvi Satýn Alma Müdür Yardýmcýsý
Yunus Türegün, firmasýnýn kuruluþundan bu yana Cargill ürünlerini kullandýðýný, ARGE, numune ve teknik destekler konusunda da sürekli iþ
birliði içinde olduklarýný söyledi. Türegün, “Cargill’in tüm ürünleri bizim için kalite ve güven demek. Bu bizim mal verdiðimiz firmalar tarafýndan da biliniyor.” açýklamasýný yaptý. Organizasyona katýlan diðer birçok firma temsilcisi de benzer görüþlerini Cargill Haberler ile paylaþtý.
Sayýnataç konuþmasýnda, günümüzün rekabetçi
ortamýnda önde olmak için güvenilir, kalite ve
fiyat yönünden tutarlýlýk sunan ham madde
temini ile tedarik zincirine kolay ulaþýlabilirliðin
önemli olduðunu vurguladý.
16
CargillHaberler - ‘Güvenilir iþ ortaðý’
ARGE’ye 220 milyon dolar
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Cargill Gýda Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç,
Natureworks de katýldý. Bu bölüm, þeker ve
dekstrozdan biyoplastik üretiyor. Katýlýmcýlar,
Natureworks ürünleri ile de yakýndan ilgilendiler.
Organizasyonda, iki gün boyunca
çeþitli sunumlar yapýldý ve Cargill’in
yeni ürün konseptleri tanýtýldý.
Cargill’in gýda platformunun, gýda ve içecek sektörünün ‘yeni ürün geliþtirme çabalarýna’, dünya
genelindeki 22 bine yakýn çalýþaný ile öncülük ettiðini belirtti. Cargill’in global ölçekte yýllýk 220
milyon dolar civarýnda bir bütçeyi ARGE’ye ayýrdýðýný söyleyen Sayýnataç, biri ABD’de diðeri de
Belçika’da olmak üzere iki önemli ARGE merkezi
bulunduðunu kaydetti. Sayýnataç; “Bunun yaný
sýra Avrupa -Ortadoðu ve Afrika bölgelerine hizmet veren dört ülkede unlu mamuller, þekerleme-sakýz, hazýr gýdalar, ilaç, süt ve süt ürünleri,
içecekler ve et olmak üzere toplam dokuz kategoride Uygulama Merkezlerimiz bulunuyor.” dedi.
ye olarak, son 2 yýldýr “Tadýnýza tat katýyoruz”
konsepti ile tanýttýðýmýz yenilikçi ürünlerimizle
bu sorularýnýza birlikte cevap arýyoruz”.
Organizasyonun konuk konuþmacýsý Akþam
Gazetesi Yazarý Ekonomist Deniz Gökçe de katýlýmcýlara son geliþmeler doðrultusunda Türkiye
ekonomisine dair genel bir tablo çizdi. Türkiye’nin 2010 yýlý ikinci çeyreðinde OECD ülkeleri
arasýnda en fazla büyüme oranýna sahip ülke olduðunu kaydeden Gökçe, bu büyümede özel tüketim artýþýnýn etkili olduðuna dikkat çekti.
Uygulama Merkezlerinden 28 numune
Sayýnataç konuþmasýný þu sözlerle bitirdi: “Günümüzün rekabetçi ortamýnda oyunda bir adým
önde olmak oldukça önemli. Ýþte bu noktada; güvenilir, kalite ve fiyat yönünden tutarlýlýk sunan
ham madde temini ve tedarik zincirine kolay ulaþýlabilirlik en önemli faktörler olarak ön plana çýkýyor. Belki þu sorularý da sormak gerekiyor: Bundan 5 yýl sonra oyunun neresinde olmak istiyorsunuz? Þirketinizin, ürününüzün geleceðini inþa
ederken hangi desteklere ve kimlerin desteðine
gerçekten ihtiyacýnýz olacak? Cargill Gýda Türki-
Cargill Gýda Türkiye çatýsý altýndaki organizasyona, Cargill’in dünya çapýnda faaliyet gösteren,
Aroma Sistemleri, Kakao ve Çikolata, Kývam Vericiler, Saðlýk ve Beslenme Ýþ Üniteleri ile Cargill’de özel bir iþ ünitesi olan Natureworks ve
Cargill Uygulama Merkezleri katýldý.
Ýki gün süren organizasyonun hazýrlýklarý, Cargill Gýda Bileþenleri Sistemleri Pazarlama Ekibinin desteði ve yönlendirmesiyle 3 ay önce baþla-
Güncel
Bu yýl organizasyona Cargill’de özel bir bölüm olan
dý. Organizasyonda katýlýmcýlara, Türkiye ekibi
ile Cargill’in dünya çapýndaki 5 farklý Uygulama
Merkezinde (Vilvoorde, Cape Town, Baupte, Rubi, Amsterdam) üretilen 6 farklý kategoriden 28
gýda ve içecek numunesi sunuldu. Ýki gün boyunca sunumlar yapýldý ve Cargill’in yeni ürün konseptleri tanýtýldý. Ayrýca yarým gün boyunca süren
katýlýmcýlarla birebir yapýlan görüþmelerde yeni
projeler, ortak çalýþma olanaklarý görüþüldü. Cargill’in yurtdýþýndan gelen çok sayýda ticari ve teknik yetkilisi de tüm organizasyon boyunca hazýr
bulunarak, müþterilere bilgilendirme yaptýlar.
Katýlýmcýlar, Cargill’in yeni konseptleri yanýnda Natureworks ürünleri ile de yakýndan ilgilendiler. Natureworks Cargill’de özel bir bölüm çünkü diðer iþ ünitelerinden tamamen farklý bir üretimi var. Bu bölüm, biyoplastiklerle ilgileniyor.
Temel bileþen olarak þeker ve dekstrozdan biyoplastik üretiyor. Cargill dekstrozu, tatlandýrýcýlar
ve pek çok baþka ürünün üretiminde kullanýyor;
Natureworks ise biyoplastik üretiminde kullanýyor. Bu bölüm Cargill ile paralel çalýþýyor, büyük
markalara hizmet ediyor. Büyük firmalar bileþenlerini Cargill’den aldýklarý gibi biyoplastik için de
Natureworks’u tercih ediyorlar. Son birkaç yýlda
ürün portföyünü geniþleten Natureworks bu organizasyonda yakýn gelecekte projelere dönüþecek olan iþ baðlantýlarý kurdu.
CargillHaberler - ‘Güvenilir iþ ortaðý’
17
CargillHaberler
yayýlmasýný saðlayacak. Bir diðer örnek de “Tedarikçi ve Fason Üreticiler Yönetim Komitesi.”
9. Ýþ Ortaklarý Günü
Birlikte büyüyoruz!
Cargill Gýda Türkiye’nin her yýl iþ ortaklarýný bir araya getirmek
amacýyla düzenlediði ‘Ýþ Ortaklarý Günü’nün dokuzuncusunda
“büyümede iþ ortaklarýnýn rolü” konuþuldu.
argill Gýda Türkiye, 1960’tan bu yana iþ ortaklarýyla birlikte kârlý bir büyüme sergiliyor. Bu yýl 9.’su düzenlenen Ýþ Ortaklarý Günü’nde, ortak hedefleri gerçekleþtirmede iþ ortaklarýna düþen rol konuþulurken, global ölçekte
Cargill ile iþ ortaklýðý fýrsatlarý da masaya yatýrýldý. 22 Ekim’de Ýstanbul The Green Park Hotel
Bostancý’da gerçekleþtirilen Ýþ Ortaklarý Günü,
Cargill Gýda Türkiye’nin iþ ortaklarýnýn birbirlerini tanýmasý ve sinerji fýrsatlarý yaratmasý açýsýndan da oldukça verimli geçti. Bu özel güne, Cargill Gýda Türkiye’ye tedarik hizmeti saðlayan firmalarýn 150’yi aþkýn temsilcisi katýldý.
C
Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný
Murat Tarakçýoðlu, Türkiye’de iþ ortaklarýyla birlikte kârlý bir büyüme sergilediklerini vurguladýðý konuþmasýnda, tedarikçileriyle olan iliþkileri-
ne sadece bir alýþveriþ iliþkisi olarak bakmadýklarýný kaydetti.
Yeni organizasyonel deðiþiklikler
Cargill Gýda Türkiye Fabrika Operasyonlarý Müdürü Alpar Tosun da katýlýmcýlara yaptýðý sunumda; Cargill’in stratejik öncelikleri, vizyonu ve
2015 hedefleri hakkýnda bilgi verdi. Tosun, sunumunda Cargill’deki önemli geliþmeler konusunda
tedarikçileri bilgilendirdi: “Geliþmelerin en
önemlisi, yapýlan birtakým organizasyonel deðiþiklikler oldu. Global bazda gýda güvenliði ile ilgili çalýþacak, üst düzey yöneticilerin liderlik ettiði
komiteler oluþturuluyor. ‘Gýda Güvenliði Risk Komitesi’ bunlardan bir tanesi. Bu komite, Cargill’in
gýda güvenliði konusunda vizyon ve stratejisini
belirleyecek ve dünya üzerinde tüm lokasyonlara
2009-2010 Yýlý Tedarikçisi Ödülleri
18
2009 hasat yýlýndaki mýsýr tedariklerinden dolayý
•
Gencer Ambalaj Sanayi LTD.ÞTÝ.
teþekkür plaketi alan firmalar:
•
Erdoðdular Tarým LTD.ÞTÝ.
•
Erkan Pamuk Çýr. LTD.ÞTÝ.
•
Say Tarým Ürünleri LTD. ÞTÝ.
•
Sönmezler A.Þ
•
Teknik Tarým Ürünleri LTD. ÞTÝ.
•
Seçer Tarým A.Þ
2009-2010 Yýlýn Tedarikçisi Ödülü-Hizmet Sektörü
•
Akþif A.Þ
•
Özova Tarým Ürünleri LTD.ÞTÝ.
•
Helvacý Çýrçýr Tarým LTD.ÞTÝ.
Birinci
Ýkinci
Üçüncü
•
Tünay Tarým Ürünleri LTD.ÞTÝ.
•
Karhanlar Tarým Sanayi ve Ticaret A.Þ
•
Altýnkaya Tarým LTD.ÞTÝ
•
Toros Tarým Gýda A.Þ.
•
Donatlar Nakliyat LTD.ÞTÝ.
•
Köseoðlu Tarým LTD.ÞTÝ.
Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ödülü
•
Ultar Tarým ve Hayvancýlýk LTD.ÞTÝ.
NB Çevre Saðlýðý Hizmetleri A.Þ.
CargillHaberler - ‘Güvenilir iþ ortaðý’
Özufuk Ýnþaat LTD.ÞTÝ
Reysaþ Taþýmacýlýk A.Þ
Securitas Güv. Hiz. A.Þ
2009-2010 Yýlýn Tedarikçisi Ödülü-Üretim Sektörü
Birinci
Ýkinci
Üçüncü
Endress Hauser
Ak-Kim Kimya
Selnikel Isý
Sistemsel açýdan yapýlan bir deðiþiklik de gýda
güvenliði sertifikasyonunda oldu. Cargill, gýda
güvenliði sistemi olarak ISO 22000’den de daha
kapsamlý olan FSSC 22000’e geçmeye karar verdi.
Bu standart kaðýt üzerinde uygulamalarýn belirlendiði bir sistem deðil, ayný zamanda sahada
yaptýðýmýz uygulamalarý da kapsayan bir standarttýr. Cargill Türkiye, bu ay içindeki denetimin
ardýndan sertifikalandýrýlmýþ durumda.
Gýda güvenliði kültürü ve davranýþsal gýda güvenliði de nispeten yeni bir konu. Önceki yýllarda
iþ güvenliði kültürü ve davranýþsal iþ güvenliði ile
ilgili bu uygulamalarýmýzdan bahsettiðimizi hatýrlayacaksýnýz. Bugün benzer þeyleri gýda güvenliði için konuþuyoruz. Bu program da çalýþanlarýmýzýn ve iþ ortaklarýmýzýn gýda güvenliði ile ilgili
doðru davranýþlar geliþtirmesini hedefleyen bir
Güncel
program. Amacýmýz, gýda güvenliði açýsýndan
doðru davranýþlarýn birer alýþkanlýk haline getirilmesi. Önümüzdeki dönemde siz iþ ortaklarýmýzý da yakýndan ilgilendiren geliþmeler olacak.
Ocak 2011’de baþlayacak bir program ile pilot lokasyonlara karar verilip, etki alanlarýna göre tedarikçi ve fason üreticiler belirlenecek.
Tedarikçi ve fason üretici bazýnda yapýlacak
risk deðerlendirmeleri ile belirlenecek geliþim
alanlarý firmalar ile paylaþýlýp, bir geliþim planý
oluþturmalarý beklenecek. Sonrasýnda da firmalarýn performans takipleri yapýlacak. Bu uygulamada amaç Cargill’in gýda güvenliðinde kritik
aþamalarýndan biri olan tedarik ve fason üretimi
doðru bir þekilde yönetmek, iyi uygulamalarý bulup ortaya çýkartmak ve etkin yönetim sistemleri
oluþturmak. Bu dönemde sizden beklentilerimizden biri de bu konuda bizimle tam bir iþbirliði
içinde olmanýz.
Cargill’in önem verdiði bir diðer konu da kaynak kullanýmý. Enerji tüketimi (ve sera gazý
emisyonu) konusunda son beþ yýlda dünya üzeCargill Gýda Türkiye, 1960’tan bu yana iþ
ortaklarýyla kârlý bir büyüme sergiliyor.
rinde %12’lik bir iyileþtirme saðladýk. Türkiye
olarak baktýðýmýzda bu oran %35’lere çýkýyor. Diðer bir doðal kaynaðýmýz olan su tüketiminde ise
globalde %3’lük bir iyileþtirmenin yanýnda, Türkiye olarak %18’lere çýktýk. Bu hedefler arasýnda
bizi en çok zorlayan yenilenebilir enerji oluyor.
Önümüzdeki dönemde de bu konu üzerinde çalýþýyor olacaðýz. Fikirleri olan iþ ortaklarýmýz ile bu
konu üzerinde konuþmak ve olabilirse ortak projeler üzerinde çalýþmak istiyoruz.
Alkan Yüksel, “Böyle günlerde tedarikçilerimizle çoklu
kontak kurma imkâný yakalýyoruz. Tedarikçilerimiz de
birbirleriyle tanýþarak yeni iþ kontaklarý kurma fýrsatý
yaratabiliyorlar.” diyor.
Artýk daha merkezi bir strateji etrafýnda yönetilen, lokal, kategori bazýnda ekipler oluþturuyor
olacaðýz. Bu ekiplerden çýkan fikirlerin ve projelerin tüm Cargill’e yayýlmasý amaçlanacak. Bu
dönemin, yeni fýrsatlarýn doðabileceði bir dönem
olduðunu düþünüyorum. Bunun için yakýn iþbirliðimiz lazým.”
Tedarikçiler ödüllendirildi
9. Ýþ Ortaklarý Günü’nde her yýl olduðu gibi bu yýl
da geçen yýl gösterdikleri yüksek performanslarýndan dolayý bazý tedarikçi firmalar ödüllendirildi. Ödül alan firmalar, Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarýnýn oylamalarý sonucu belirlendi. Ayrýca
katýlýmcý firmalar arasýnda yer alan 17 mýsýr tedarikçisine de 2009 hasat yýlýndaki ham madde
tedariklerinden dolayý teþekkür plaketi verildi.
Cargill Gýda Türkiye Satýn Alma Müdürü Alkan
Yüksel, “Böyle günlerde tedarikçilerimizle çoklu
kontak kurma imkâný yakalýyoruz. Ayrýca tedarikçilerimiz de birbirleriyle tanýþarak yeni iþ kontaklarý kurma fýrsatý yaratabiliyorlar.” dedi.
Ýþ Ortaklarý Günü’nün konuk konuþmacýsý ise
Akþam Gazetesi Ekonomi Yazarý Deniz Gökçe oldu. Deniz Gökçe, katýlýmcýlara Türkiye ekonomisi hakkýnda genel bir deðerlendirme yaptý.
Bu yýl ilk defa þirket dýþýndan bir konuk konuþmacý çaðýrdýklarýný belirten Yüksel, Deniz Gökçe’nin sunumunun tedarikçiler tarafýndan ilgiyle
izlendiðini ve Gökçe’ye son ekonomik durumla ilgili sorular da sorulduðunu kaydetti.
CargillHaberler - ‘Güvenilir iþ ortaðý’
19
CargillHaberler
Dünyanýn en popüler lezzeti çikolata
Tatlý bir rüya mý,
reolojik bir kâbus mu?
Gýda endüstrisindeki en karmaþýk reolojik sistemlerden biri
olarak çikolata, üreticiler açýsýndan bazý zorluklar taþýyor.
Ü
ç bin yýlý aþkýn süredir çikolata dünyanýn en
popüler gýdasý ve lezzeti olmaya devam ediyor. 2009’da tek baþýna 68,4 milyar euro olan çikolata dünya perakende pazarýnýn, gelecek beþ yýl
içinde %8’in üzerinde artýþ kaydetmesi bekleniyor. Boyut ve etki açýsýndan büyüyen Ortadoðu,
Afrika, Doðu Avrupa ve Asya Pasifik’te bu oranýn
ikiye katlanacaðý tahmin ediliyor.
Ancak gýda endüstrisindeki en karmaþýk reolojik sistemlerden biri olarak çikolata, üreticiler
açýsýndan bazý zorluklar taþýyor. Kolay iþlenme,
yapý çeþitliliði ve istikrarý için çikolatanýn reolojik özelliklerinin ayarlanmasý, daha fazla kakao
yaðý eklemek ya da sütü azaltmak kadar basit deðil; bileþenlerle ilgili uzmanlýk ve bilginin eþit
oranda gerektiði bir sanattýr.
Çikolatayý tanýmlayan özellikler
Teknik olarak çikolata kakao, þeker ve süt bileþenlerinden oluþan katý karýþýmýn yaðla harmanlandýðý bir sistemdir. Avrupa’da çikolata türleri,
içermesi gereken minimum kakao katý maddele-
ri oranýna göre siyah (%35), sütlü (%25) ya da
beyaz (%20) olarak etiketlenir. Yüksek kaliteli
kuvertür çikolatada kakao (%70 ya da daha fazla) ve yað (%30-40) oraný çok daha yüksek, kakao yaðý içeriði de genellikle %32 civarýndadýr.
Evrensel olarak çikolatanýn kalitesini deðerlendirmede kullanýlan temel özellikler; görünüþ, aroma,
lezzet, yapý, koku ve aðýzda býraktýðý tattýr. Çikolata pürüzsüz, yumuþak ve kremsi olmalý (ama yaðlý ve yapýþ yapýþ
olmamalý) aðýzda erimelidir.
Çikolatanýn görünüþü parlak olmalý, renk deðiþiklikleri, çizgiler ya da noktalar olmamalýdýr. Çikolatanýn pürüzlü ve donuk görünüþlü olmasý
doðru þekilde üretilmediðini gösterir. Yüksek kaliteli sütlü çikolatanýn aromasý ve tadý zengin, þekerli ve kremsi olmalý; kesinlikle sert ve buruk
olmamalý, aðýzda hoþ bir tat býrakmalýdýr. Yüksek
kaliteli çikolata kýrýldýðýnda düzgün bir þekilde
bölünmeli parçalara ayrýlýp ufalanmamalýdýr.
Çikolatanýn mükemmelleþtirilmesi
Yað matrisinde çözünmeyen bileþen parçacýklarý
çikolatanýn hem iþlenme hem de tüketim kalitesini etkiler. Þekerin özellikle viskozite üzerinde
olmak üzere önemli bir etkisi vardýr; þeker kristalleri ne kadar ince olursa viskozite o kadar artar. Bunun sonucunda çikolata kütlesinde viskozite çok artarak katýlaþabilir. Bunun önlenmesi
için karýþýma daha fazla kakao yaðý eklenir.
Ancak kakao yaðý en pahalý çikolata
ham maddesi olduðundan bu, maliyet
açýsýndan en uygun seçenek deðildir.
Bu nedenle, çikolata yapýmýnda genellikle bir emülgatör kullanýlýr. Bu ajanlar
çikolatanýn akýþkanlýk özelliðini ayarlayarak kolay þekil almasýný, kaplama olarak kullanýlmasýný
saðlar ve kalýba dökülmesi sýrasýnda hava giriþini
engeller. Ayrýca emülgatörler þeker, süt tozu gibi
farklý katý bileþenlerin yað içinde daðýlýmýný ve
dengelenmesini kolaylaþtýrýr, karýþtýrma süresini
kýsaltýr ve pürüzlü bir yapý oluþmasýný önler.
Avrupa Birliði’nde çikolata yapýmýnda kullanýlmasýna izin verilen altý farklý emülgatör vardýr;
lesitin, amonyum fosfatid, poligliserol-polirinsi-
Cargill, geçen yýl 16 milyon euro yatýrým yaparak Hollanda
Deventer’deki dolgu ve kaplama tesislerinin kapasitesini arttýrdý ve
tesisi bir Uzmanlýk Merkezi olarak geliþtirdi. Deventer’de üretime
aðýrlýk verilerek yapýlan yatýrým, kaplama kapasitesini ikiye katlayarak
Cargill’in çikolata, fýrýncýlýk ve dondurma sektörleri baþta olmak üzere
pazara sunduðu ürün yelpazesini geniþletmesini saðlayacak.
20
CargillHaberler - Tatlý bir rüya mý, reolojik bir kâbus mu?
Cargill çözümleri
Çikolatanýn kalitesini deðerlendirmede kullanýlan temel
özellikler; görünüþ, aroma, lezzet, yapý, koku ve aðýzda
býraktýðý tattýr. Çikolata pürüzsüz, yumuþak ve kremsi
olmalý, aðýzda erimelidir.
nolad, sorbitan tristerad, yað asidi monodigliseridleri ve monodigliseridlerin sitrik asit esterleri.
Lesitin: Doðal emülgatör
Lesitin, çikolata yapýmýnda en çok kullanýlan
emülgatördür ve genellikle %0,3-0,6 oranlarýnda
kakao yaðýnýn yerine kullanýlýr. Doðal kaynaklardan elde edilen lesitin için temel kaynaklar soya fasulyesi, ayçiçeði ve kolza tohumudur. Lesitinler tek tip,
standart maddeler deðildir ama
genel emülsiyonlaþtýrma performansýna katký saðlayan bir yüzey-aktif bileþenler
karýþýmý olarak kullanýlýr. Lesitinin türü ve miktarý, ürünün formülü ve iþleme gereksinimlerine
uygun olarak akýþkanlýðýn optimize edileceði þekilde ayarlanýr. Örneðin, yað miktarý fazlaysa daha az lesitine ihtiyaç olur ya da þeker parçacýklarý ince olduðunda daha fazla lesitin gerekir.
Bileþen uzmaný olarak Cargill, farklý lesitin
türlerinden oluþan bir yelpazeye sahip. Bu geniþ
ürün yelpazesi ile de müþterilerine çikolata barlarý, kaplamalarý ve dolgularý gibi ürünlerle sürülebilir çikolatalarda ürün özelliklerine göre kullanýlabilecek kalite güvencesi verdiði kategorileri sunuyor.
Çikolata barlarý
Çikolata barlarýnda Cargill’in birinci sýnýf sývý ayçiçeði lesitini Topcithin™SF pürüzsüz, ince bir
doku saðlayýcý ve iyi emülsifiye edici özelliktedir.
Topcithin™SF, soya lesitinin aksine GDO’suzdur
ve alerjen olarak etiketlenmesi gerekmez.
Çikolatada sunduðu duyusal
özellikler ve performans açýsýndan Topcithin™SF, saðladýðý viskozite, görünüþ ve tatla %0.5 soya lesitinine eþittir. Amonyum fosfatid ve sitrik
asit esterleri gibi sentetik olarak üretilen emülgatörlerin yerine de kullanýlabilir.
Çikolata kaplamalarý
Fazla miktarda yað (%55-70) içeren kaplamalarda durum, az yað (%28-35) içeriðine sahip standart çikolata barlarýndan daha farklýdýr. Kaplamalarda viskozite ve verim düþüktür. Bu koþullar
altýnda klasik lesitinin kullanýlmasý akýþkanlýk
özelliklerini istenmeyen þekilde deðiþtirirken,
Cargill’in özel lesitini Chocotop™320 lesitinin
kullanýlmasý baþka avantajlar da sunar. Örneðin,
iþleme sýrasýnda nem penetrasyonu ve sýcaklýk
farklarýnýn olduðu dondurma kaplamalarýnda
Chocotop™320, viskozite ve verimi etkilemeden
bu sorunlarý ortadan kaldýrýr. Ayrýca soðutma sýrasýnda kaplamanýn çatlayýp kýrýlmasýný önler.
Çikolata dolgularý
Þekerleme endüstrisinde çikolatalý dolgularda
genellikle yað oranýný arttýracak fýndýk, karamel
ya da baþka bileþenler kullanýldýðýndan nihai
üründe rafta bozulma riski artar. Cargill’in Emulpur™ IP lesitini bu sorunun üstesinden gelerek
bu tür ürünlerde raf ömrünü uzatýr.
Yeni geliþmeler
Cargill, geçen yýl 16 milyon euro yatýrým yaparak
Hollanda Deventer’deki dolgu ve kaplama tesislerinin kapasitesini arttýrdý ve tesisi bir Uzmanlýk
Merkezi olarak geliþtirdi. Deventer’deki yatýrým,
kaplama kapasitesini ikiye katlayarak Cargill’in
çikolata, fýrýncýlýk ve dondurma sektörleri baþta
olmak üzere ürün yelpazesini geniþletmesini saðlayacak. Cargill, uzmanlýðýný Türkiye’ye de taþýyarak tüm þekerleme ve çikolata uygulamalarý için
özel çözümler sunuyor.
Yenilikçi ürün geliþtirmelerinizde
teknik destek için Tolga Baþtacý,
ticari destek için Toygun Atlan’ý arayabilirsiniz.
CargillHaberler - Tatlý bir rüya mý, reolojik bir kâbus mu?
21
CargillHaberler
Latin Amerika Cargill Inovasyon Merkezi
Her zaman daha yenilikçi
Mart 2011 itibariyle günde en az bir müþteri, 30 kiþinin çalýþacaðý
merkezi ziyaret ediyor ya da dünya genelindeki Cargill uzmanlarýyla görüntülü baðlantý kuruyor olacak.
argill Brezilya, Brezilya’daki bölgesel ve global iþ ünitelerinin sponsorluðunda 7,5 milyon dolarlýk yeni bir müþteri inovasyon merkezi
açmaya hazýrlanýyor.
C
Müþteriler hiçbir ücret ödemeden en son teknolojiye sahip bu merkeze gelebilecek, yeni ürünlerle ilgili beyin fýrtýnasý yapabilecek, prototipleri test edebilecek ve Cargill’in teknik uzmanlarýna danýþabilecekler.
Cargill Brezilya Baþkaný Marcelo Martins
“Brezilya’da güvenilir ve saygýn bir gýda üreticisi
olarak tanýnýyoruz. Artýk inonasyona daha fazla
aðýrlýk vermek istiyoruz. Bu, yenilikçi bir firma
olarak Cargill için oluþturmak istediðimiz yeni
imajýnýn bir parçasý.” diyor.
Sekiz iþ ünitesi, müþterilerin saðlýk, refah, sürdürülebilirlik ve formül inovasyonlarý gibi her
türlü konudaki ihtiyaçlarýný ele almalarýna yardýmcý olacak yeni Latin Amerika Cargill Inovasyon Merkezi’nin sponsorluðunu üstleniyor.
Merkez, Sao Paula yakýnýnda birçok üniversitenin bulunduðu Campinas’ta yer alýyor. Merkez’in konumu müþterilere ve üniversitelerdeki
22
CargillHaberler - Her zaman daha yenilikçi
genç yeteneklere kolay eriþim saðlanmasý için
Cargill tarafýndan özellikle seçilmiþ.
Marcos Guirardello “Burasý Cargill’in, müþterilerinin kârlýlýðýna katký saðlamayý isteyen bir firma olduðunu gösteren bir merkez, para harcayacaklarý bir merkez deðil. Kendilerine yardým edecek bir tedarikçiye ihtiyaç duyduklarýnda ilk
akýllarýna gelecek firma Cargill olacak.” diyor.
Þu anda Cargill’in müþterilerle yürüttüðü teknik çalýþmalarýnýn yaklaþýk %80’i müþterilerin tesislerinde gerçekleþtiriliyor. Latin Amerika gýda
teknoloji lideri Carmen Arruda “Bu merkezle
müþterilerimizi kendi evimizde aðýrlayacaðýz.
Müþterilerimizle teknik geliþme, tüketici testleri
ve her türlü analiz konusunda birlikte çalýþmak
istiyoruz.” diyor.
Bu merkezi oluþturma fikri, Gýda Bileþenleri
ve Sistemleri iþ ünitelerinin müþterileriyle daha
yakýn iþbirliði içinde çalýþacak yollar aramasý ve
Cargill hizmetlerini bir merkezde toplama düþüncesinden hareketle ortaya çýktý.
Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Ünitesi Ticari Ýliþkiler Müdürü Paulo Hoffmann “Müþterilerin bek-
lentileri giderek artýyor. Düþük kaliteli gýda
ürünlerini satýn almýyor, daha uygun, saðlýklý
ve lezzetli gýdalar istiyorlar.” diyor.
Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Ünitesi Ýþ
Geliþtirme Müdürü Cesar Pellegrini “Geliþmiþ ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda Brezilya
açýsýndan gýda ürünlerini daha sofistike bir
düzeye taþýma konusunda yapacak çok þey
var. Örneðin, yoðurt Brezilya’nýn güneyinde
çok popüler. Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Ýþ
Ünitesi’nde yeni yoðurt ürünlerinin geliþtirilmesine yardýmcý olacak uygulamalar gerçekleþtiriyoruz. Yoðurdun sindirim enzimleri ilaveli,
az yaðlý ve tatlý türlerinin bulunabildiði ABD ve
Avrupa ile kýyaslandýðýnda burada çok büyük bir
boþluk var.” diyor. Mart 2011 itibariyle günde en
az bir müþteri, 30 kiþinin çalýþacaðý merkezi ziyaret ediyor ya da dünya genelindeki Cargill uzmanlarýyla görüntülü baðlantý kuruyor olacak.
Merkez’in Foods Venezuela ve Flour Mercosur,
Cargil Un Sistemleri, Cargill Tekstüre Çözümler,
Cargill Saðlýk ve Beslenme Ýþ Ünitesi gibi Brezilya dýþýndan da global sponsorlarý var. Brezilya’dan diðer sponsorlar da Brezilya Gýda, Brezilya
Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar ve Brezilya Kakao Ýþ
Üniteleri.
Arruda “Bence bu, en doðru an. Daha yenilikçi
olma arzumuzun somut bir göstergesi. Brezilya
ve pek tabii ki Cargill buna hazýr.” diyor.
Inovasyon
Latin Amerika Inovasyon Merkezi,
Cargill müþterilerinin kârlýlýðýna katký
saðlamayý amaçlýyor. Bundan sonra bir
tedarikçiye ihtiyaç duyduklarýnda
müþterilerin ilk aklýna gelecek firma
Cargill olacak.
Mimari çizimler, inþa
edilmekte olan Inovasyon
Merkezi’ni gösteriyor. Yeni Merkez,
müþterileriyle yakýn iþbirliði kurarak çalýþan yenilikçi
bir firma olarak Cargill markasýnýn bir parçasý olacak.
CargillHaberler - Her zaman daha yenilikçi
23
CargillHaberler
Su, þeker ve niþasta hiç bu kadar ünlü olmamýþtý
Türk Lokumu ya da
nâm-ý diðer Hacý Bekir
“Hacý Bekir ailesi 5 kuþaktýr
lokumun tarihini yazýyor.
Tarihteki ilk örnekleri daha
eskilere dayansa da lokum,
Hacý Bekir’den önce hiç bu
kadar tanýnmamýþ, hiç bu
kadar sevilmemiþti.”
ürkiye’nin en eski markasý, dünyanýn en eski 100 markasý arasýnda… Öyle bir marka ki
genç Cumhuriyet’in Ýnkýlap Kanunlarý yürürlüðe
girdiðinde Hacý, Bey, Aða, Paþa ve benzeri birçok
unvan ve lâkap isimlerden çýkarýlýrken, Osmanlý
Bankasý ile birlikte dünyaya Türk Lokumu’nu tanýtan Hacý Bekir’e de özel müsaade çýkýyor. Gerçek þu ki su, þeker ve niþastadan yapýlan bu tatlý,
Hacý Bekir’den önce hiç bu kadar tanýnmamýþ,
hiç bu kadar sevilmemiþti.
T
Ýki asrý aþan tarihinde Hacý Bekir’in lokum ve
akide þekerlerinin Napolyon, Churchill, Pablo Picasso gibi birçok ünlü ismin sevdiði tatlar arasýna girdiði biliniyor. Gilda filmiyle ünlü Amerikalý
aktris Rita Hayworth’ýn da Hacý Bekir lokumlarýnýn hayraný olduðu yazýlanlar arasýnda. Öyle ki
Ýstanbul’a geldiðinde merhum Abdi Ýpekçi’ye bir
türlü röportaj vermeyen Hayworth, bir kutu Hacý
Bekir lokumu sevdasýna buna razý oluyor. Abdi
Ýpekçi bu durumu röportajýnda anlatýyor. Ýstiklal
Caddesi’ndeki tarihi binalarýnda tadýna doyulmaz bir sohbet gerçekleþtirdiðimiz Hacý Bekir
Þekerleri Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Þahin
de “Röportajý Abdi Ýpekçi yapmýþ. Kendisi de bunu yazmýþ, düþünün. Kesinlikle reklâm deðil,
ama bir jesttir bu!” diyor.
Akide þekeri de öyle… Dizilerde bile dünyaca
ünlü lezzetine atýf yapýlmýþ. ABD televizyonlarýnýn ünlü dizilerinden Law&Order’da zengin iþ
adamý rolündeki Malcolm McDowell, bir cinayeti
araþtýran dedektifler kendisini ziyarete geldiðinde, onlara akide þekeri ikram ederek “Dünyanýn
en iyi þekeri, Hacý Bekir… Ýstanbul’dan getirdim.” diyor.
Þahin ile sohbetimizi Beyoðlu Ýstiklal Caddesi’ndeki
merkez ofisinde gerçekleþtiriyoruz. Binanýn hemen
giriþindeki maðaza, baþtan sona birbirinden lezzetli
þekerleme ve lokum çeþitleriyle dolu. Tabii biz de o
lezzetiyle ünlü lokumlarýn tadýna bakmadan edemiyoruz.
24
Ama sadece bunlarla kalmýyor hikâye… Çünkü Hacý Bekir edebiyata da konu oluyor. 1897 yýlýnda Ýstanbul'da doðmuþ, anne tarafýndan Ýstanbullu, baba tarafýndan Ýdra’lý (Yunanistan) olan
yazar Maria Iordanidou, “Loksandra, Ýstanbul
CargillHaberler - Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir
Düþü” adlý kitabýna Hacý Bekir’i de yerleþtiriyor.
Bir baþka kitapta, Mekke Emiri'nin kýzý Misbah
Haydar’ýn Arabesk adlý kitabýnda, ise “Ortaþark'ý
bildiðini iddia eden her kiþi, lokum yapan Hacý
Bekir'i de bilmek zorundadýr.” sözü geçiyor.
Sözün özü Hacý Bekir’in 1777 yýlýnda Ýstanbul
Bahçekapý’da baþlayan ve romanlara, dizilere konu olan hikâyesi tam 233 yýldýr baþarýyla devam
ediyor ve Hacý Bekir, Türk þekerciliðinde bir ekol
olmayý sürdürüyor. Bugün Hacý Bekir Þekerleri,
ailenin 5. kuþaðý tarafýndan yönetiliyor. 5. kuþaðýn temsilcisi olan Doðan Þahin, “233 sene Hacý
Bekir olarak lokumla bütünleþmiþseniz; tabii ki
lokum Hacý Bekir’i, Hacý Bekir de lokumu çaðrýþtýracak.” diyor.
Ali Muhiddin Hacý Bekir'in merhum kýzý Aliye
Haným’ýn eþi olan Doðan Þahin’in esas mesleði
yüksek inþaat mühendisliði. Kendisi pek bahsetmiyor ama ayný zamanda milli bir yüzücü olan
Þahin, 1961 yýlýnda Manþ’ý yüzerek geçen
ilk Türk unvanýný da taþýyor. Aileye
katýlalý 50 yýldan fazla olmuþ,
“50 seneye yakýndýr þekercilikle uðraþýyorum, aile iþi diye. Daha önce mühendislik
yapýyordum.” diyor. Hatta
Bahçekapý’da Hacý Bekir’in 1777’de bir göz olarak açtýðý ve arka bölmesinde bulunan ocakta
imalat yaptýðý ilk þekerci dükkânýný da kendisi
restore etmiþ. “Arkada
Hacý Bekir’in ocaðý
vardý, saklýydý. O
ocaðý meydana çýkarttým.” diyor.
Beþ nesildir þe-
Hacý Bekir, 233 yýldýr Türk þekerciliðinde bir
ekol olmayý sürdürüyor. Hacý Bekir Þekerleri
Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Þahin,
“233 sene Hacý Bekir olarak lokumla
bütünleþmiþseniz; tabii ki lokum Hacý
Bekir’i, Hacý Bekir de lokumu
Sohbet
çaðrýþtýracak.” diyor.
Doðan Þahin, Hacý Bekir ailesinin 5. kuþak temsilcisi.
6. kuþakta ise kýzlarý var. Bir kýzý Ýsviçre’de yüksek
tahsilini yapan Doðan, “Bir kýzým Yelken Federasyonu
Baþkaný. Onun devlet izni var.” diyor.
CargillHaberler - Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir
25
CargillHaberler
“
kerci dükkâný olarak kullanýlan o eski dükkân,
geçmiþten gelen þöhretiyle halen Ýstanbullularýn
ve turistlerin ilgi odaðý olmaya devam ediyor.
Sarayda o dönem þekercilik
Helvani, helvadan geliyor.
Bugün Hacý Bekir Þekerleri; bir fabrikaya, iki
imalathaneye ve Japonya’dan Amerika’ya uzanan
geniþ bir ihracat aðýna sahip.
Hatta bizim Mýsýr’daki eski
Fabrikalaþma ne zaman oldu?
diye bir tabir yok. Arapçasý
dükkanda Helvani Hacý Bekir
uzaklaþarak yaptýðý
çalýþmalarla ‘þekerleme’
ekolünü kurmaya baþlýyor.
“
o zamanlar, helvadan
Doðan Þahin
yazardý. Demek ki Hacý Bekir
Fabrikalaþmadan ziyade þöyle demek daha doðru
olacak zannediyorum; daha büyük kapasitede
imalatý daha rahat yapabilmek. Burada yine hand
made (el yapýmý) var. Dýþarýda bile hand made
var. Þimdi bu fabrikayla bir postada bir ton lokum
imal edebiliyorum. Ama yine ayný Hacý Bekir geleneði ile… Þimdi olan nedir? Vakum kullanýyorum, buhar kullanýyorum. Eskiden bu ocaklarda
yapýlýyordu. Hatta el ile karýþtýrýlýyordu. Fabrikalaþma dediðim, bir takým teknik imkânlarýn imalat prosedürüne sokulmasýndan ibaret.
Doðan Þahin,
“þekerleme imalatýnýn
dýþýnda, þeker
tüketimine bakmamýz
lazým. Þekercilik de
zaten, þekeri yedirme
sanatýdýr.” diyor.
Peki, lokum yapýmý çok zahmetli bir süreç mi?
Zahmetli… Seri imalatta yapabiliyorsunuz tabii
ama ben þöyle diyorum, seri imalat tam Türk lokumunu vermiyor. Seri imalattan kastým þu; lokumu dinlendirme yapmadan ambalaja veremezsiniz. Vermeniz için formülü deðiþtirmelisiniz. O
zaman da lokumdan uzaklaþýyorsunuz. Lokumun
ambalajlanmadan önce en az iki gün beklemesi
lazým, ki rutubetini yavaþ yavaþ versin.
Niþasta ve þeker kullanýmý ilk Hacý Bekir’de görülüyor. Bu kýrýlma noktasý mý oldu?
Çok daha önceleri bal ve pekmezle yapýlýyordu.
Çok eski bir lokum formülümüz de var; niþastasýz. Biz imal ediyoruz. Kastamonu’nun Araç ilçesinde bir festival var. Hacý Bekir Þekerciler-Pastacýlar ve Yayla Kültürü Festivali. O festivalde niþastanýn bulunmasýndan, yani 19. yüzyýldan önceki lokumu yapýyoruz, gelenlere ikram ediyoruz.
Tabii niþasta ve þeker kullanýmý bir dönüm
noktasý sayýlýr. Þekerci Hacý Bekir, 1800’lerde bir
26
CargillHaberler - Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir
Sohbet
Alman bilgini tarafýndan bulunan niþastayý un yerine kullanarak, þeker ve niþasta terkibi ile bugünkü nefasetteki lokum imalatýný gerçekleþtirmiþ. Niþasta çok maksatlý bir ürün. Þekerleme
sektörünün bir hamle yapmasýna neden olmuþ
niþastanýn bulunmasý.
da þekerlemeyi muhafaza ediyor. Rutubet alýþveriþini yok ediyor, hatta kurumasýný temin ediyor.
Þimdi lokumu döktün, içinde yüzde 20 rutubet
var. Yüzde 15’e düþtüðü zaman hakiki kalite oluyor. Yüzde 5’lik bir rutubet alýþveriþi olacak. Ona
yardýmcý oluyor niþasta iþte. Piþmenin kývamdaki
yeri ayrý. Piþmedeki jelleþmeyi tamamladýnýz; iki
gün, üç gün, bir hafta gibi bir bekleme ömrü var.
Bu bekleme ömründe odanýn rutubetinin yüzde
60’tan fazla olmamasý lazým. Buna raðmen bütün
þekercilikte böyle, hatta baklavada bile… Yani
niþastayý kullanmasan yufkayý açamýyorsun.
Çok çeþitte niþasta var tabii… Daha önce buðday niþastasýndan yapýlýyordu lokum. Þimdi mýsýr
niþastasý ile… Buðday niþastasý 80 derecede, mýsýr niþastasý 75 derecede çiriþleniyor. Burada ýsý
önemli. Bir de biz modifiye niþasta kullanmýyoruz. Sebebi baþka, formülasyonun deðiþmesi lazým. Dokusu deðiþiyor. Ona da lokum diyorlar
ama ne yazýk ki lokum olmuyor. Biz lokumu lokum olarak yapýyoruz. Kullandýðýmýz doðal niþastayý Cargill’den alýyoruz. Bir takým ticari münasebetlerde, karþýlýklý itimatta ve kalitenin deðiþmemesi anlamýnda Cargill ile iyi iliþkilerimiz var.
Bakýn, benim üç sene önceki araþtýrmalarým var. Biz hala þeker tüketiminde geriyiz. Þekerleme demiyorum, þeker tüketiminde… Yunanistan
üç kilo þeker yiyorsa günde, biz bir kilo yiyoruz. Bir kere bu fark var. Yani þekerleme imalatýnýn dýþýnda, þeker tüketimine bakmamýz lazým.
Þekercilik de zaten, þekeri yedirme sanatýdýr.
Peki, maliyetlerinize bir etkisi var mý?
“Üç beyazdan uzak durun” derler biliyorsunuz…
Bizim köklü bir formülümüz var. Bu köklü formülümüzü; niþasta pahalý, niþasta ucuz diye deðiþtirmeyiz. Ancak niþastanýn kalitesi, rutubeti, muhafazasý gibi þeylere dikkat ederiz. Niþasta higroskopiktir deðil mi? Rutubet de alýr, rutubet de
verir. Zaten biz bunu kalýp niþastasý olarak da kullanýyoruz. Mesela niþastanýn içine döküyoruz lokumu.
Lokum kendini alana kadar ayný zamanda
lokumu veyahut
Tabii tabii… Bakýn, ne derler þeker hastalýðý
için? Medeniyetin hastalýðýdýr, derler. Ben, ‘Medeniyette farkýna varýldý.’ derim hep. Þimdi þeker
tüketimine baktýðýnýzda, ayný zamanda bir konfor ve medeniyet derecesini gösteriyor. Þekerlemeyi bir kenara býrakýn; bir Amerikalý, bir Ýngiliz
bizden fazla þeker tüketiyor. Þekerleme de o þeker tüketiminin bir parçasý. Yani þekerli mamuller, baklavasý, lokumu vb hepsini alýn, bakýyorsunuz ki Türkiye’deki nüfus baþýna olan þeker tüketimi beklediðimiz seviyede deðil. Bu maddi
Þekerlemede geldiðimiz yer hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Gerçek þu ki su, þeker ve niþastadan yapýlan bu tatlý, Hacý
Bekir’den önce hiç bu kadar tanýnmamýþ, hiç bu kadar
sevilmemiþti.
imkânsýzlýktýr ya da ne derseniz… Bu itibarla diyorum ki þeker tüketiminde yeni yeni bir hýzlanma var. Bu hýzlanmada þekerciliðin, þekerleme
sektörünün rolü var. Ancak hayat seviyesinin de
yükselmesi söz konusu. Yani ekmeði alamayan
adam, þekeri düþünmez. Mesela Avrupa’yý daha
az þeker yiyor zannediyorlar ama deðil. Bizden
fazla tüketiyorlar.
Kaç ilde satýþ noktanýz var? Yurt dýþý
ile nasýl çalýþýyorsunuz?
Biz þimdi iki þirket halindeyiz. Ali
Muhittin Hacý Bekir ve Hacý Bekir.
Hacý Bekir toptan satýcý. Bayiliðimiz,
þubemiz yok. Distribütör þeklinde çalýþan firmalar var. Mesela Ankara’da, Erzurum’da, Ýzmir’de var. Bunlar bizim eski müþterilerimizdendir. Kimisi benden de eskidir. Babadan oðula geçmiþtir. Gentlman’s agreement çalýþýyoruz.
Almanya’da da Ýngiltere’de de ayný. Avustralya’da bir Türk arkadaþýmýz var bizim malýmýzý satan. Arada sýrada gelir Türkiye’ye döner. Eskiden
yoktu Türkler; Rumlar, Ermeniler vardý. Mesela
bizim Amerika’daki temsilcimiz ki babasýný da tanýrým; bir Ermeni Ýstanbullu ailedir. Hatta kavgalar yapar oradan… Buraya benden gizli göndermiþsin der baþkasý aldýðý zaman. Fransa’da da
var. Bunlar, dediðim gibi bir kýsmý distribütör
þeklinde, yoksa mukaveleli bizim temsilcimiz deðildir. Ama tercihli ithalatçý, yani güvendiðimiz,
tanýdýðýmýz, tuttuðumuz kiþilerdir.
CargillHaberler - Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir
27
CargillHaberler
Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Aydýn:
“Öðretmenliðin keyfi apayrý”
“Þu anda idarecilik yapýyorum ama inanýn bazen öyle bir an
geliyor ki burnumun direði sýzlýyor... Öðretmenliðin, benim için
apayrý bir keyfi var.”
am 25 yýl… Öðretmenliðe baþladýðý 1985 yýlýndan bu yana tam 25 yýldýr milli eðitimin
içinde olan bir öðretmen Ýbrahim Aydýn. Þimdilerde idareci pozisyonunda hizmet verse de öðretmenliðin yeri ayrý onun için. Bunu kendisi de
üstüne basa basa söylüyor: “Öðretmenliðin, benim için apayrý bir keyfi var.”
T
Ancak eðitimde idareciliðin, ayrý bir sorumluluk ve hizmet alaný olduðunu düþünüyor; “Bu nedenle ciddi bir sebep olmayýnca idarecilikten de
ayrýlamýyor insan.” diyor.
“
Böyle söylese de o saf ve temiz öðrencileri görünce, dünyasý deðiþiyor. Aydýn’ý en fazla mutlu
eden þey ise mesleðe baþladýðý ilk yýllardaki öðrencilerinin, bugün bile kendisini arayýp hal hatýr sormalarý. “Ýþte bu nedenle öðretmenliðin yeri
çok ayrý.” diyor. “Öðrencilerimin iyi yerlerde olduðunu görüyorum. Bu da beni hakikaten çok gururlandýrýyor.”
Öðretmenlik, ham maddesi
Bu nedenle çok ciddi vebali,
sorumluluðu var. Bu kutsal
mesleði hakkýyla icra
edebilene ne mutlu!
28
Ýbrahim Aydýn
insan olan tek meslek bence.
”
CargillHaberler - ‘Öðretmenliðin keyfi apayrý’
Öðretmen adaylarýna ise tek tavsiyesi var; öðretmenliðin kutsal bir meslek olduðunu hiçbir
zaman unutmamalarý. Ham maddesi insan olan
tek mesleðin öðretmenlik olduðunu söyleyen Aydýn, bu açýdan eðitimin hep bir “süreç” iþi olduðundan bahsediyor: “Bir iki günlük deðil, hayat
boyu devam eden bir süreç. Böyle baktýðýnýzda
öðretmenliðin çok ciddi vebali, sorumluluðu var.
Bu kutsal mesleði hakkýyla icra edebilene ne
mutlu!” diyor.
Bugün 815 öðretmenle Orhangazi eðitimindeki
kaliteyi yükseltme hedefiyle çalýþan Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýbrahim Aydýn, 2010-2011 eðitim
ve öðretim yýlýna hem fiziki þartlar ve personel
bakýmýndan sorunlarý minimuma indirmiþ olarak
hem de güzel yeniliklerle baþladýklarýný söylüyor.
Yeni eðitim ve öðretim yýlý ile ilgili ilçedeki son
durum hakkýnda bilgi verir misiniz?
2010-2011 dönemi itibariyle 13.441 öðrenci ile
eðitim ve öðretime devam etmekteyiz. 677 öðrencimiz ana sýnýfýnda, 9.552 öðrencimiz ilköðretim
okulunda ve 3.889 öðrencimiz lisede okuyor. Kadrolu, sözleþmeli ve ders ücreti karþýlýðý çalýþan
toplam 815 öðretmenimiz var.
Öncelikle 2010-2011 eðitim ve öðretim yýlýna
hem bazý yeniliklerle hem de fiziki þartlar ve personel bakýmýndan en düþük seviyede, sorunlarý
minimize etmiþ olarak baþladýðýmýzý belirtmek
isterim. Nitekim bu yýl Hürriyet Ýlköðretim Okulumuz da açýldý. Bu okul, belli bölgelerdeki öðrencilerimizin rahatlýkla eðitim görmesini saðladý. Ayrýca 24 derslikli, 720 öðrenci kapasiteli Orhangazi Anadolu Öðretmen Lisesi’ni de bu yýl hizmete açtýk. Bunu da orta dereceli okullarýmýz
için hem rekabet hem de eðitimin kalitesi açýsýndan fevkalade iyi bir geliþme diye düþünüyoruz.
Önceki yýllarda Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu
Lisemiz vardý. Þimdi buna ilave olarak Orhangazi
Anadolu Öðretmen Lisesi’ne 120 öðrenci aldýk.
Ýnþallah önümüzdeki yýllarda 180 öðrenci daha
alarak tam kapasiteyle eðitime devam edeceðiz.
Bir þeyi daha belirteyim; özellikle geçen yýl
okuma-yazma bilmeyen vatandaþlarýmýz için yapmýþ olduðumuz çalýþma örnek çalýþmalardan bir
tanesidir. Halk Eðitim Merkezimizin bizzat kaymakamýmýz Ertan Peynircioðlu baþkanlýðýnda
yapmýþ olduðu bir çalýþma vardý. Okuma-yazma
ile ilgili 25 tane kurs açýldý ve 306 kursiyerimiz
katýldý. Bu çalýþmayý da önemsiyoruz ve devam
ettirmeyi düþünüyoruz.
Geride býraktýðýmýz eðitim-öðretim yýlýndaki
sýnavlardan Orhangazi adýna sevindirici sonuçlar
çýktý. Siz baþarýyý nasýl ölçümlüyorsunuz?
Biz, deðerlendirme ve hedef belirlemelerimizi
dört grupta yapýyoruz. Eðitim alanýnda, akade-
Sohbet
Ýbrahim Aydýn, Marmara
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
mezunu. 1985’te öðretmenliðe
baþlayan Aydýn, mesleðini 10 yýl
aralýksýz olarak sürdürdükten
sonra idareciliðe ilk Sinop
Ermenek’te, Milli Eðitim Þube
Müdürü olarak baþladý.
CargillHaberler - ‘Öðretmenliðin keyfi apayrý’
29
CargillHaberler
Orhangazi’nin son dört yýldaki
akademik baþarýsý
deðerlendirildiðinde güzel bir
tablo ile karþýlaþýlýyor.
400 puan ve üzerinden yapýlan
bir deðerlendirmede, SBS,
YGS ve üniversite sýnavlarýnda
Orhangazili öðrencilerin
2007 yýlýna göre çok daha iyi
sonuçlar aldýklarý görülüyor.
Öðrenciler, son yýllarda sportif
baþarýlarý ile de konuþuluyor.
“
Ýbrahim Aydýn, eðitim çalýþmalarýnda
aile içi iletiþime çok önem veriyor.
Aydýn, “Bu dönem konuyla ilgili bazý
seminerler planlýyoruz.” diyor.
mik baþarýlarý deðerlendiriyoruz; SBS ve YGS sonuçlarý gibi… Ayrýca okullarýmýzýn fiziki durumlarýný deðerlendiriyoruz. Üçüncü kriterimiz sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetler… Son olarak da sportif faaliyetler. Bu dört ana baþlýkta
okullarýmýz hedeflerini belirliyorlar. Geçen yýlla
bu yýlýn genel kýyaslamalarýný deðiþik toplantýlarda deðerlendirdiðimizde çok güzel sonuçlar aldýðýmýzý gördük.
Eðitimi bir sac ayaðý gibi
düþünün... Baþarýda okul, aile
ve öðrenci iþ birliði çok
önemli. Bu üçlü sac ayaðýný
oluþturmak için elbette
herkesin bir katkýsý olmasý
gerekiyor. Bu anlamda þu anda
Orhangazi’de çok güzel bir
muhtarlarýmýza hatta okul aile
birliðindeki normal bir
üyemize varýncaya kadar
özverili çalýþmalar görüyoruz.
30
Ýbrahim Aydýn
hava yakaladýk. Öyle ki
”
CargillHaberler - ‘Öðretmenliðin keyfi apayrý’
Örneðin; karate ve tekvandoda öðrencilerimiz
Türkiye þampiyonu oldular. Hatta Balkanlar’da
da yarýþmalara katýldýlar. Çok iyi dereceler elde
ettiler. Ýlçemiz itibarýyla son dört yýllýk akademik
baþarýyý deðerlendirdiðimizde de çok güzel bir
tabloyla karþýlaþtýðýmýzý belirtmek istiyorum. Nitekim 2007 yýlýnda 8. sýnýflara baktýðýmýzda, 400
puan üzeri 25 öðrenci, daha sonra 62 öðrenci, bu
yýl ise 203 öðrencimiz 400 puanýn üzerinde almýþ.
Yine fen, anadolu öðretmen ve anadolu liselerini
bir grup olarak deðerlendirdiðimizde, 2007 yýlýnda toplam 102 öðrencimiz bu okullarý kazanýrken
2010 yýlýnda 269 öðrencimiz kazanmýþ.
Yükseköðretim yerleþim durumuna baktýðýmýzda da yine 2007 yýlý ile kýyaslarsak, 4 yýllýk fakültelere giren 125 öðrenci iken bu yýl 201 öðrencimiz dört yýllýk fakülteyi kazanmýþ. Yine bizim
için önemli bir kategori olan okul öncesi öðrenci
sayýlarýna baktýðýmýzda 3-6 yaþ grubundaki 677
çocuðumuza okul öncesi eðitimi verilmekte.
Baþarýyý neye baðlýyorsunuz? Kadroya mý, öðretmen sayýsýna mý veya eðitsel faaliyetlere mi?
Eðitimi bir sac ayaðý gibi düþünün... Baþarýda
okul, aile ve öðrenci iþ birliði çok önemli. Bu üçlü sac ayaðýný oluþturmak için elbette herkesin
bir katkýsý olmasý gerekiyor. Bu anlamda þu anda
Orhangazi’de çok güzel bir hava yakaladýk. Baþta
ilçe Kaymakamýmýz Ertan Peynircioðlu, siyasilerimiz, belediye baþkanýmýz olmak üzere bizzat bu
iþin mutfaðýnda olan okul müdürlerimiz ve öðretmenlerimizin bu konularda inanýlmaz motivasyonu var ve hakikaten özverili olarak çalýþan çok
öðretmenimiz var. Buna ilaveten velilerimizin ve
sivil toplum örgütlerinin de çok ciddi katkýlarý
oraný oldukça yüksek,
özellikle ilköðretim
seviyesinde bu oran
%98’e çýkmýþ durumda.
Sohbet
Orhangazi’de okullaþma
Aydýn, Cargill Ýlköðretim Okulu için “ilçenin parmakla
gösterilebilecek mükemmel bir okulu” deðerlendirmesini
yapýyor. “Öðretmenler Odasý” projesinin ise örnek bir
sosyal sorumluluk çalýþmasý olduðunu vurguluyor.
var. Bu kolektif çalýþmanýn etkileri iyi sonuçlar
doðuruyor, öyle ki muhtarlarýmýza hatta okul aile
birliðindeki normal bir üyemize varýncaya kadar
özverili çalýþmalar görüyoruz.
ketlerimizin desteðini çok önemsiyorum. Çünkü
yapacak daha çok iþ var. Özellikle sanayi kuruluþlarýmýzýn elini bu anlamda taþýn altýna koymasý
gerekir diye düþünüyorum.
Ýlçe ekonomisinde sanayinin aðýrlýðý gözleniyor.
Sanayi kuruluþlarýnýn eðitimle ilgili yaklaþýmlarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Bu vesileyle þunu da belirmek isterim; Cargill
yaklaþýk altý yedi yýl önce bir karar almýþ ve burada hakikaten parmakla gösterebileceðimiz mükemmel bir okul binasý yapmýþ. Þu anda öðrencilerimiz Cargill Ýlköðretim Okulu’nda çok mutlu
bir þekilde eðitimlerini sürdürmekteler.
Toplumun deðiþik katmanlarýna baktýðýmda hepsinin eðitime deðiþik katkýlarý olduðunu görüyorum. Bazý sanayi kuruluþlarýmýz da belli dönemlerde eðitimle çok daha yoðun ilgilenmiþler. Buradan onlara huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum.
Fakat bu, dönemsel kalmýþ. Büyük sanayi kuruluþlarý arasýnda, hakikaten eðitimi ileriye götürecek þekilde fiziki yatýrým bakýmýndan bize destek
veren kuruluþlarýmýz olmuþ. Ama bugün için yeterli mi, maalesef yeterli seviyede deðil bu.
Elbette ki devletimiz tüm imkânlarýný eðitim
için seferber etmekte ama bunun yanýnda da yetiþemediði konularda hayýrseverlerimizin ve þir-
Yine bazý okullarýmýza bilgi-teknoloji sýnýfý ile
diðer bazý ihtiyaçlarý karþýlamak suretiyle ciddi
destekler vermiþ. Ayrýca iki yýl önce de altý tane
öðretmen odamýzý tefriþ ederek bir örnek oldu.
Bu da kenara atýlacak bir þey deðil; çok önemli
bir katký...
Ama böylesi bir sanayi kentinde eðitimin ne
denli önemli olduðunu göz önünde bulundurursak, Cargill ve diðer sanayi kuruluþlarýndan bu
anlamda hizmetlerinin devamýný bekliyoruz.
Sorunlarý minimuma indirdiðinizi söylemiþtiniz,
peki gelecek yýllara dair planlarýnýzda neler var?
Eðitimde bazý þeylerde süre sýkýntýsý var. Ama
adým adým sorunlarý aþýyoruz. Mesela benim fiziki bakýmdan çok önemsediðim üç konu var bu
yýl… Birincisi, öðrenci yurdu; þu an hazýrlýklarýmýz tamamlandý. Yerini bulduk. Belediye de saðolsun bu konuda çok olumlu yaklaþtý. Ýnþallah bir
sonuç alacaðýz diye düþünüyorum. Bunun yaný sýra okullarýmýzda kapalý spor salonuna ihtiyacýmýz var. En azýndan bir tane kapalý spor salonu
muhakkak olmasý gerekiyor. Sportif faaliyetlerde
disiplinli bir þekilde çalýþýlabilmesi sürekli baþarý için þart. Bu da süreç istiyor. Ya bir özel sektör
kuruluþunun bu konudaki yardýmýný ya da devlet
imkânlarýný beklememiz gerekiyor. Ayrýca öðretmen evi bizim için çok önemli… 800’e yakýn görevde olan, 400’e yakýn da emekli öðretmenimizin
bir sosyal tesise ihtiyacý olduðunu düþünüyorum.
Ancak, bunlarý aþamadýk demiyorum. Bu sadece
bir süreç sorunu ve zaman içerisinde halledeceðiz inþallah...
CargillHaberler - ‘Öðretmenliðin keyfi apayrý’
31
CargillHaberler
Daha güzel yarýnlar için iz sürerken,
Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn
yaþamýna dokunmak!
Cargill Türkiye Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi (GOSCE)
çalýþanlarýnýn anýlarýnda, yarýnlara umutla tebessüm eden
yüzlerce çocuðun yüzü kaldý.
OSCE Kýdemli Dýþ Ticaret Operasyon Sorumlusu Asuman Þahin, bu yýlki sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ramazan ayý erzak daðýtýmý için nereye yardýmda bulunabileceklerini düþünüyordu. Birkaç gün sonra tesadüfen
bir radyo programýnda Lokman Hekim Saðlýk
Vakfý Müdürü Mukadder Doðanay’ýn konuþmasýna rastladý. Doðanay, Vakfýn sosyal sorumluluk
projelerinden bahsediyordu ve bu projeler tam
da nereye yardým yapacaklarýna henüz karar verememiþ olan Þahin’in dikkatini çekti.
G
Aslýnda vakfý tanýyordu. Çünkü bundan birkaç
yýl önce ofise Vakfýn atýk kâðýt toplama kutularý
konmuþtu. Ofis çalýþanlarý atýk kâðýtlarý artýk bu
kutulara atýyorlardý. Þahin, bununla kalmayýp
Vakfýn web sayfasýný incelemiþ, Vakfýn atýklarýn
geri kazanýlmasý yolu ile yoksul insanlara saðlýk
hizmeti saðladýðýný görmüþ ve etkilenmiþti. Dinlediði bu radyo programý sonrasýnda hemen telefona sarýldý ve Doðanay ile irtibata geçti.
32
Telefondaki tanýþmanýn ardýndan Þahin, vakýf
merkezine giderek Doðanay’ý ziyaret etti ve GOSCE’nin sosyal sorumluluk projesini anlattý. Sonuçta bu projeyi birlikte gerçekleþtirmeye karar
verdiler. Böylece Ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi
40 aileye erzak yardýmýný ulaþtýrabildiler.
Bu ortak çalýþmanýn hemen ardýndan ziyaret
ettiðimiz Vakýf Kurucu Baþkaný Dr. Ayhan Tokgöz
ve Vakýf Müdürü Mukadder Doðanay, “Bizleri tanýdýktan kýsa süre sonra vakýf olarak destek verdiðimiz 40 ailemize gýda yardýmýnda bulundular
ve en güzeli bu daðýtýmý bizzat kendileri gerçekleþtirdiler. Böylece kýsa sürede aramýzda çok
olumlu bir dostluk, karþýlýklý sevgi, saygý ve güven duygusu oluþtu.” dediler.
Þahin ise vakýfla birlikte Gebze’de gerçekleþtirdikleri ilk çalýþmanýn ardýndan izlenimlerini
þöyle aktardý: “Ramazan ayýnda yaptýðýmýz erzak
daðýtýmýnda, bölgenin çok yoksul olduðunu ve ge-
CargillHaberler - Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak!
nelde ilkokula giden çocuklu ailelerin fazla olduðunu fark ettik.”
Bu ilk projeden sonra Vakfýn her yýl eðitim desteði verdiði çocuklara spor ayakkabý temin edilmesi gündeme geldi. Aslýnda erzak daðýtýmý için
ayýrdýklarý bütçeden, baþka bir dönemde tekrar
gýda yardýmýnda bulunabilmek amacýyla bir miktar yedekte býrakmýþlardý. Þahin, “Ancak okullarýn açýlmasýyla bu parayý çocuklarýn ihtiyaçlarýna
harcamayý yeðledik. Vakfa, çocuklarýn nelere ihtiyaçlarý olduðunu sorduk.” dedi.
Spor ayakkabý alýnmasýnýn çok yerinde olduðu
söylenince tekrar hararetli bir çalýþma baþladý.
Gebze’de yardýma muhtaç ailelerin ilkokula giden çocuklarý için spor ayakkabý baðýþýnda bulunuldu. Lokman Hekim Vakfý’nýn organizasyonu
ile GOSCE çalýþanlarý 272 çift spor ayakkabýyý ihtiyacý olan çocuklara ulaþtýrdý.
Doðanay duygularýný, “Daha önceleri Cargill ve sosyal sorumluluk kapsamýndaki çalýþmalarý hakkýnda ne yazýk ki
bilgimiz yoktu. Artýk
hem bilgi sahibi olduk
Yardýmlarýn kapsamý geniþleyecek
Cargill’deki diðer iþ üniteleri gibi
Sosyal Sorumluluk
hem de güzel yürekli Cargill ailesini tanýma þansýmýz oldu. Bizi Cargill ailesi ile tanýþtýran sevgili
Asuman Þahin’e teþekkür borçluyuz.” sözleriyle
özetledi. Þahin ise kendisi ve arkadaþlarýnýn anýlarýnda, yarýnlara umutla tebessüm eden yüzlerce çocuðun yüzünün kaldýðýný söyledi ve “Ýþin en
sevindirici tarafý, onlarýn hayata dair umutlarýna
destek olduk.” dedi.
GOSCE’de sosyal projelere önem
veriyor. Asuman Þahin, sosyal
sorumluluk projelerinde Cargill’in
belirlemiþ olduðu eðitim, saðlýk ve
beslenme, doðal kaynaklarýn
korunmasý hedeflerine
Daha 1981 yýlýnda bir vakýf kurma düþüncesi olan
Kurucu Baþkan Dr. Ayhan Tokgöz, 1986’da kurduklarý Vakfýn ve Gebze’de bir gecekonduda baþladýklarý hasta tetkik, tedavi ve kontrol hizmetlerinin bu kadar benimseneceðini ilk baþlarda tahmin etmediklerini söyledi. 1987 yýlý Temmuz
Vakfýn, profesyonel kurumlarla
yarýþacak nitelikte hizmetleri
var. Gezici saðlýk tarama
araçlarý ile iþyeri çalýþanlarýnýn
saðlýk kontrollerini yapýyor, ayný
zamanda sertifikalý ilk yardým
eðitimi veriyorlar.
odaklandýklarýný belirtiyor.
ayýndan bu yana yaklaþýk 560.000 (2009 yýlý sonu
itibariyle) hasta tetkik, tedavi ve kontrolü yapýldýðýný belirten Dr. Tokgöz, bu tedavilerin yaklaþýk
180.000'inin çok düþük bir baðýþ karþýlýðý
veya tamamen ücretsiz gerçekleþtiðini de sözlerine ekledi.
Bugün modern bir hastane ile yardýma muhtaç
bölge insanýna hizmet verdiklerini kaydeden Dr.
Tokgöz, “Ancak týp eðitimi verebilen bir hastane
olmayý planlýyorduk ama henüz bu projeyi hayata
geçiremedik.” dedi.
Dr. Tokgöz, bundan sonrasý için öncelikle saðlýk hizmeti olarak planladýklarý sosyal sorumluluk projelerini; eðitim, gýda, mobilya, kýrtasiye,
giyim gibi yardýmlarý da içine alacak þekilde artýrarak devam ettirmek istiyor.
624 aile
Lokman Hekim Saðlýk Vakfý, baþta saðlýk yardýmý olmak üzere; eðitim, gýda, giyim ve ev eþyasý gibi yardýmlarda bulunuyor. Kriterleri
ise asgari ücret veya altýnda gelir sahibi
olmak ve kirada oturmak. Bu þartlara sahip aileler Vakfýn Sosyal Komitesi’ne müracaat ediyor. Sosyal komite üyeleri bizzat ilgili eve gidip yerinde denetim yapýyor. Gelen faturalara, ailenin yaþam
standartlarýna ve ihtiyaçlarýna haiz oluyor. Bununla da yetinilmeyip ailenin
komþularý, bakkalý, muhtarý vs gibi kiþilerle de temasa geçilip ailenin verdiði beyan doðrulanýyor. Arkasýndan da destek
olmak için onay veriyor ve aile, tüm bireyleri ile destek olunan insanlar grubuna dahil ediliyor. Þu anda tüm bu elemelerden
geçmiþ ve vakýf tarafýndan destek alan 624 aile mevcut. Ýhtiyaçlarýna göre gruplandýrýlan
bu ailelerden bir kýsmý tüm yardýmlardan, bir
kýsmý ise yalnýzca ihtiyaç duyduðu yardýmlardan faydalanýyor.
www.cargill.com.tr
-
www.cargill.com

Benzer belgeler

Mayis - Cargill

Mayis - Cargill Dünyadan - 50 milyon dolarlýk yeni rafineri - Sakýzlý vitaminler kalp saðlýðýný destekliyor

Detaylı

CargillHaberler

CargillHaberler Dünyadan - 50 milyon dolarlýk yeni rafineri - Sakýzlý vitaminler kalp saðlýðýný destekliyor

Detaylı

Temmuz - Cargill

Temmuz - Cargill Zeytin tadýnda festival 32. Orhangazi Zeytin Festivali 1 Kasým’da yapýlan

Detaylı

Mayıs - Cargill

Mayıs - Cargill dondurma ve daha birçok alt sektör tarafýndan ham madde olarak kullanýlýyor. Ayrýca, özellikle niþasta bazlý þeker üretimimiz esnasýnda, mýsýrdan niþasta ve þurup elde edilirken meydana çýkan kepek...

Detaylı