wııııı

Transkript

wııııı
T.C
KIRIKHAN KA YMAKAMLIGI
i19e Milli Egitim Mi.idi.irltigi.i
Sayt :B.08.4.MEM.0.31.46.19-821/ h!Z-1')
Konu: Etkinlik.
'"7109120 12
. ........................................ M0D0RL0G0NE
KIRIKHAN·
ilgi :
il Milli Egitim Mi.idi.irli.igi.ini.in 12/09/2012 tarih ve 981132565 sayth yaz1s1.
il Milli Egitim Mi.idi.irltigi.ini.in 12/09/2012 tarih ve 981132565 sayth Etkinlik ile ilgili
yaztst ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve ekli yaz1 dogrultusunda gereginin yaptlmasmt rica ederim.
EKLER:
1-Yazt
(4 Sayfa)
DAGITIM
Ti.irn Okul Md. 'ne
ilye Milli Egitim MOdorlogo Kurtulu~ Mah. Kanath Cad. No: I
Eski
·
1440
Tlf
Ayrmult Bilgi iyin: V.H.K.i : R.CEYRANCI
lliliititil
WIIIII]
IQUIII
Page 1 of 1
r.c.
HATA Y VALfLi(;i
11 Milli Egitim Mtidtirlugu
Suyt: R.08 4 MEM -U I.Oll.fJ7.
}Q
! ,2
l.tl5
<j\}
~1.
I'"\
Konu: Ft!-inlik.
(ll~t·
. ............. K.A Y~1AKM·1l.l(ll't\t\
Milli Egitirn :vwdurlti@ul
TU.k-ABD ikill enetji kapsammda, ABD Enerji BakanltgJ koordinusyonunda. I .C.
Enerji ve Tabii Kaym~lar Bakanhgt. izmir AtatUrk. Or~anize Sanayi Bolgcsi ve yirmi Ti.irk
$irketinin kauluruyia yakl~k 2 y1l once ba~lat1lan ·'Near-Zero Zone (NZZ)! S1f1ra Yuktn
Bolge Projesi" ki\pS&nmda biJ· biltlilenJinne toplantJst yap1lacak olur: konuyla ilgili a\ nnt1li
bilgi e!.-u g6nderitmi$tir.
Bilgilerini:r-e rica ederim.
itim Mud(ir V
EK: Yaz1
Omegi t4 SnytaJ
DACilliM:
Til.m il<;e \1illi E~itim Miidi.\rltiklt>rine.
H ~vtl!;, • ~HUll \tdJHI~ugul 'q;.:J:f'\.1~, \b!
A.})<.: llfnat 1-l •.i!Hm .l'o\t.! j.: \o)i...~ .\:lt;ti.,~,..Ji<tiA)
rtf
0 f.lo 227 tiK ~~- 1i'~~ i IJuh•h lll4-il4-ll·ll~l
~oks · u J2f> • 221 b'J 6'1
lHt.~lmrik. .l\t. h~U\1) .mvb e.m .u - www hat.aynu.~' 1:")" u
t-pos~a
hal!!) m~J.D.ill:!!ls:.h,g_Q~:Jr
h++--/lnn11n11~ J...."'+n. .. ,.-..-..\.. ,....,....~ +-fL!l,.,! .... '"t/.~ .... -! ... - - ....
.l~--·- 11 "'\C
II
(
Page lof 1
HATAY.K0LT0R
Klmden:
G6nderme Tarihl:
Kime:
Bilgi:
Konu:
Ekler:
Ha!ay II MiUi E~itlm MudOrlugO {[email protected]
<;al'$amba 29 A~ustos 2012 16:54
l<ultur31 Gmeb.gov tr
[email protected]
FW EBSO & ABD Enef)i 6a~<anltQt i~bir!1Qi ;te '"NEAR ZERO ZONE -SIFIR!-1 YriK:N
B0LGE PROJESI" BilgilendifmE: Top!antiS• 24 Eyiui 201:•
abd_enerJI_duyuru Joe
From: Zellha ONAL [tnailt,Q:[email protected])
Sent: Wectnesday, August'2S, 2012 "1:54PM
To: flrmalar@ebso,org;tr; [email protected]; [email protected]; [email protected];
tumkullanlcilar@ege .ebso.com .tr; enerjiverimllligltallsmagrubu@ebso. org. tr
Subject: EBSO & ABD Enerji Sakanl!gt i1hirligi i!c ''NEAR LERO ZON!:·SIFU<A ,·A~ r:~ oOLG[ ?RC.l.S c'·' .,, .•..·:1:; ,., ,
Toplanttsl, 24 EyiOI 2012
29 08 2012
832e
l.Jiu~lararait lli!Jkoler
"S!lora Yaktn 861ge·
Saym Oyemiz,
T{)rk-ABD ikilt enerji i~birligi kapsammda, ABO Enerji Bakanltgl l<oordmasyonunda. T C Eneqt ve
Tabi; Kaynak~r Sakanhgt, lzmir Atati.trk Organize Sanayi Botgesi (IAOSB) ve yirm1 Turk !?irketm1
kattlimt ite yakla!}lk 2 y1l once "Near-Zero Zone (NZZ)I S1fara Yaktn Bolge Projesi" ba~latilmt!?l;r
Tmktye'nin temiz, verimh enerji elt.onomlstne gevi~ine destek olmak amactyla t>a;;laltlan prcw'
sures111ce, IAQ$8 ~letmetelinde 6n~i 6k;Ode enerji tasanufu elde etmek iQm gerekit tekmk b!lg•
ve deneyimler pay~ilara'k enerji verimliflQi ~irketleri ite ~ahf?malar yaptlm,~tt r
Near·~o lone (NU} Proj~1 l<apsam•oda yaptlan v8h¥11alar.n ozel sektor ve Turktyo,t •<:;HI
kazandtrttfklanru ptOje ~a'ttlltntdati ve uzmantar tarafmdan tarttl?llmast amaCiyla 24 Eyh.ll 2012.
Pazartesi gunU. :e;3....12:00 st:iatleri arastnda Odamtz Meclis Salonu·nda· b1r l>ttgilef1(iirrnt7
toplantt~t dOzenlenecelqir
Ekte prog.ramt sunolan ve Odamrz Mecltt. Salonu'nda ucretsiz. olarak di.lzenlenecek et~1n!tk 1\W
kayttlar llt!P_Lig.tls.inlli\..!Q~Q..Qrg!!! adrestnden yapllmaktadu.
Eikmlik kapsammda 2013 QcaK a..y1nda istanbvl'da duzenlenecek 3 gunlul< tekntk f;.)gtllrn prowan11
hakk ;ode bitgflendimle de yap,lacaktt r.
Soz ko(ILJSU pitot proje deneyimle~inden faydatanmak, pe.zarlarda daha karh ve rekabet~• olmal<
n;;m enerji maliy~tlerini azaltmiilk konusunda i~letmeletde yapdabilecek duzenlerneler hak•nd<t
bt!gi sahibi olmaK amacryla etkinlige kat11tmtn1z hususunda konuyu btlgsmze sunanz
Sayg1lanmla,
httn·//www h~tavmeh.Qov.tr!bilsis2/vazisma
dosya/125 yaz1 1347449391.jpg
13.09.2012
Page 1 of 1
29 OS 20'2
8}28
Uluslarar<~s• IIJ~I<>Ie·
"Srf•ra "ak'" f1·jlge
Sayan Oyemlz.
Turk-ABO ikili enerji i~birli~i kapsammda
ABO Enerji BakaPI!{,n
koordinasyonunda. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhg•, tzmir Atalll<k
Organize Sanayi Bolgesi (IAOSB) ve yirm1 TOrk ~irketint katthm• ile yakla$1k 2
ytlonce 'Ne:-r-Zero Zone (NZZ)I Stfna Yakm Bo\ge Projesi" ba~tat1trnr~ttr
Ti.Jrkiye'nin temiz, venmlt eneq1 ekm,omisl!"'€ geG:~,,~e destek '-'!:nak :w y , .
ba~lattlan proJe suresmce
IAOSB i~letrnelerinde one mil bt;;;ud!C' t.•r ·,~, :·
tasarrufu elde etmek i~in gerekl~ teknil< bilgi ve deney1mler paylal?tlarak enerp
verimliligi 'irketlerl ile ysh~malar yeprlmt~ttr.
Near-Zero Zone (NZZ) Projest kapsamtnda yap1lan <;ah§rnalann ozel sek!(ir
ve TOrkiye i<;in kazandtrdlktanm proJe katthmctlan ve uzmanla1 tarafmdan
tart1~J.imast amaotyla; 24 EytOI 201:2. Patartesl gunu. 8:30-12:00 saatlerr
bit(lilenrtirme
10u1zw·· ...
arastnda
Odamtz
Mec!is
Satonu'nda
bir
duzenlenecektir.
Ekte program1 . sunulan -ve Odam1z Meclis &ttonu'nda ucretsiz otarak
dLizenleriecel< etktnlik l~in kaytt1ar hty>·//etkinlik.~b$0 org.tr/ adresmdun
yaptfmaktadw.
Etktnhk kapsamtnda 2013 Ocak aytnda tstanbul'da duzenlenecek 3 gunluk
teknik egitim program; hakkmda bilgilendirme de vap1lacaktrr
Sez k.onusu pilot proje deneyirnlerinden faydalanmak. pazarla1da daha ka1i1
ve rekabet¢i otma~ «;in; enerji rnatiyetlerlni azaltmak konusunda i~letl neterde
yaptlabilecek dOzenlemeler haktnda bltgi sahibi olmak amac1yla etkinilqe
katthmtnrz: hu~usunda konuyu bitginize sunanz.
Saygtlanmla,
~-MALV('!If(CU
Gcn'l.tfh~r
EK: Etkintik Programt
htto://www.hatavmeb.gov.tr/bilsis2/vazisma dosya/125 yazi_1347449408.jpg
13.09.2012
-~~.'~l?~~~J!~~:¥~1-P¥-:,c~:%
Pagel
aff. · · .· ··
Near-Zero Zone (NZZ) "S1f1ra Yakm Bolge Projesi"
Bilgilendlrme Toplanttsl Program•
24 EYitll 2012, Pazartesi
EBSO MeeHs Salonu
~;.~~~~;:4sl .ABD·Tu;kiy;-~le;;;j-$t;i~tl0l-P;anai;~,j;;(3;~~-,-8ak;; - --- ...
. Ender Yorgaootar
1 Ege Botgesi Sanayt Odast Yonetim Kurulu
j Sana.yfde E~ll Verimfil~nln flrket Rekabeti
!
.
I Andrt!a LockWOOd
..
_ .
09 15 09 30
IABO Enerji BakanhQt MOste~?ar
Yafdtmets;
···--·---··--·----- •
•••••·---·--·••
~··-····----·~··-• •••-Y•·r-----··••·-··--~--··-·-----~
,
•
Ve Turk Ekonomik Bilyi.imesi
Oz'erlncf•Uc:l Pobinafyei-Etktsine G6nel Baklf
! 08:45-09:15
·
Ba~"-an,
..--······-······------~ ........
r~
•
!Turttiye'deki Sanayi Enerjl Verlmliligi konusundaki te,vikler
o
1 Erdal C:altko~u.
--t-~E~~rji v~~~~~~ Kay~~k~~ Bakanlt?~-~:~~~n:br::r Enerjt~~n-el ~~vi.
:_~:30.09:~ IKA~~~~t-
· ·" :.:r ,,,.
--------·-------- ·-- ····· - - - . -... · - - -.. -·
1 Moderator:
; Srinivas Mirmira. Ph.D., ABO Enerjt Bakanlrgt, Poutika ve Uluslararasr ll:~kiiE:!
; Ktdemli Darul(iman
i 0$5 PerspeWfiiide Enerji Verimlln§i (10 dkl
IHilmi U~urtq, izmir AtatOrk Orgamze Sanay1 Botgest Yonet;m K,,rvc. Ba~,· 'l' ,
l PanetA:
ISa~l~.En,-; VerltJ\Qflii Potanstyellnin Oe(JetlendirUmesi (30 dk)
11. ~ K~; Honiywelt
:
[2. Murat Tarim,.EndU$ltiyel Eoerji
_ .
i 3. ~~~~Abott. LEFD AP, Shaw <;:evre ve Altyapt Grubli. Ulusal Uygularna LidPn.
09 45 11 30
·
·
i
Surdurulebihrtik. EnerJt ve Karbon Yonettmt
' 4 Selc~ SaY!Iir. GE Kuresel BOyume ve Operasyonlar Turkiye T;can Geil$11'1
,I
Muooru
t
t Panel8:
I Taurruf t'mttlft'll Sunan enetJJ Verimtntti Uyeutama Onerlleri
1 1.
i
(30 dk)
Sed~Jifl
Colakl<aya. IJmlf Ataflirk Organize Sanayi BOlgest Elek.riK
2. IAOSB NZZ projesine kattlan firma temsilcileri
l~ler• Muduru
I
! Panel C:
: EnerJ1 VerimtHifJini Flnanse Etmek t~n Onerller (30 dk)
: 1 Janna Fortmann. TOrktye SOrdun.ilebiUr Eneqi Ftnansmaru Program'
'
. ,2. Pe~o.-&amn,jor, D•n""•'n fuel Yal,.,m !;"":I> Gel~. ~~~n~ M.u.d~--"_·
L22.~~11:40 _Andrea toekwoQd, Mustel}ar ~arthmclst, ~~~ Ene~i-~~~:r1hg1__
•
·······
Etkinlik siiresince simunane tercume yapllecaktlf.
httn://www h~t~vmP.h unv tr/hilsis?/v::~zism::~ ciosv::~/1 ?'\
V::l7.1
114744942?.. inP
11 09 ?012

Benzer belgeler