Yazı - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü

Transkript

Yazı - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü
T.C
ERGANİ xeyvıaxaıurıĞı
İlçe Milli Eğitim Müclürliiğii
Sayı : 958 139771755/ l l 0l
konu: kalorifer Tesisatı
83
l9
28
.l0 .20l
5
MÜDURLÜĞÜXE
ERGANi
I-1iıvalarııı scığı-ııııası ııccieniy le kaioıili,r tesi sııtlırı,ı ı,ıcla ol ı,ıı-ıısıızl uklarıı-ı yaşanıxaması
Mtidıirltikleriııce asgari tedbirleriıı alııııı-ıası gerekmektedir. Ekte gönclerilen
kalorifer kazanıırı işletme talimatı doğrultıısııı-ıda tedbirleriı-ı alıı-ıınası hususı.ıııda;
içiıı okul
Bilgilerinize rica ederim.
Ahınet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Mtidürü
Ek: l Adet Yazı.
(ll
sai,fa)
*j{iven§i Eiektronik İrrıeal
Aşiı İie Aynıdır.
""!......."i,"?s.
»eĞıııM:
TLim Oku|,/Kurıını VILidtirltikleriııe
, ıı
ıw,a
ıa
ii
i{AiUB UL U T
llvralt Kayıt lMemuru
Keıı,ıertaş Mah. tlükümct Koııağı 2 l 950
E lektroı-ı i k Ağ: rvrı rı ınç-b. gtır,.tr
ortaogretİIı4 7 rı.ııııa ı l. ctııi ı
.
lirgani/DİYARBAKIIt
z\_r,rıntılı
bilgi için: Salih ŞENOL./Meırıur
-fel
: (04l2) 6ll
l''iıks; (0 4l2 )(ı l
5() 23
l 57
30
DLI
KıŞ
YURL]
mevsiminin gelmesi nedeniyle kalorifer tesisatlarında olumsuzlukların
YaŞanmalnasl iÇin
Okııl Müdürltiklerincebazı asgari tec]birlerin alınmasi gerekmektedir.
Bıı tedbirlçr:
'/
'/
'/
'/
Kalorifer tesisatına ait büttln cihazların bakımı yapılmalı, tüm cihazların
çalışıp
çalışmadığı koırtrol edilmelidir.
Kalorif'er tesisatıııdaki Suyun doırnaııası içiı-ı sirkıiliıs1,,on pompalarının nresai clışıııda
da (talil gtinleı'i ı e gcccıleri) çıilıştırılınıısı gı:rclıırre klccliı..
Kalorif'er kazaııIan:lnll1 tatil günlerinde belli aralıklarla
çalıştırılması gerekırrektedir.
Sıvı Yakıtlı kalorifer kazanlarına ait yakıt tanklarının içiııdeki yakıtın donırraması içiıı
Yakıt tankındaır ön ısıtıcı depoya giden yakıt borularının izolasyonlarıııın sağlaırriığı
koııtrol edilmeliclir. Tankın içiııdeki ,val<ıtıır soğı.ık gtiıılerde akma özelliği azaldığıı-ıclaıı
taıık içiııclek i ısıtıcılar koı-ıtrol ecJilıııelitjii.,
'/
Okullardalii kırık camiar yapılmalıclır, Özellikie gece ve tatil günlerincle biittin
pencereler kapalı tutulınalıdır.
'/
Elektrik kesintisinin faz\a oldı-ığu bölgelercle nıtimktiırse Lızun stireli tatillerde tesisat
slıv
'/
Lııı
tı
n
bcı şa
lt i l
ı-ııas
ı
ge rekn-ıekted
i
ı
kalı rakıtlı. sı\'ı ı'alrıtlı r,e tlcığiılgiiz-lı l..iiz.itıılarıı ait işletıııe taiiır-ıatiarı i,erilnıiştir.
Kalorifer l<azanları Çalıştırılırkeır bı-ı talin-ıatlara LıygLııı olarak çalıştırılmalıdır.
l].kte
EK:l
KAZANLARININ
Kalorif-er kazaırları ateşçi elıliyetli
İ
LETME TALIMATI
işiler tiiraflııciaıı işletilmelidir. Kazan yılda bir
defa makiııa mühendisleri odasına kontrol ettirilmelidir. kazan clairesini
1.
k
ÇalıŞtıracak Personel yetkili kurı-ılı-ış
serti
1l
kal ancl
ı
ı,ı
l
ıııal
ı
cl
MMO
tarafından eğitime tabi
tutı_ılup
ır
2,
Bacanızı seııede en az bir c]eıı tcıııizletiıı. cJunıııı-ı borııları \,e duınıın kırı-ıalıııı
lıaftada en az iki defa tenıizlet iniz.
a
Yanma havası iYi aYarlanmalı külltik ı,e hava kapaklarınln uygun açıklıkta
olması
sağlanmalıdır.
1
4.
I(azaııı 1,akmadaır önce tesisatıı"ı sLı se\/i}/esiııi l-ıicJrcıı-ıretreden kontrol
eciin. Eksiltse
SLIYLlllLl taı-ııaı-ı-ılıı\'ılı. İı-ı-ıbisat dcpcısıı 1-ıa[,ıcı,ci borı_ısııııc]an sLı
geldiğincle
lıidroııretreııin kırıırızı ibresini silah ibre |izeride ise sistem su ile dolnrı_ış
denektir.
5, Kalorifer
kazanlarını zorunlu olınadıkça söndürıneyerek uyutun. Uyı.ıtı.ılııruş
kazanla.,n,z| sabah 05-06 arasl işletnıeye alın.
6,
AteŞ kaPağılıl aÇlP lzgaranrıı sağıı-ıa. solı-ıııa ı,e ocağıır arkasıııa liöı-ııtir atııı
[ıoş
kalaı-ı 1Zgaranll-ı tizerine bcıl lı.ağıı. \,Ltfsiı ağır
1,ıığa birtırılırrış tistiıbtı koydııktan
kırılmış oclııırları çatııı ve tı_ıtuşturun.
Odunlar köınürü yakacak dı;ruma gelince mtiınkün olcluğu kadar parça
Sonra arkadan öıre doğru
7
,
köırıtirlerden birkaç kürek serperek vAllaıı oiJııı-ılarıı-ı tizerine atın.
B, ScrPileıı köılliir
ttıtı-ıŞı-ıı-ıca ttiıı-ı
ızgııriı Lizcı,inclc l0--15 cııı ltalınlığıııcla bir
tabeikası elcle edilciikteıı sOııra. ouağıı
1,eı-ıi ııtııcııığıırız
köııürti
c-lış
ateş
hava sıcaklığına
Ve biııanızln lS1 ilrtiYacına göre ızgaranın tamanrına yaymayıp yarısına yastık
Şeklinde atın diğer Yarlslndaki ateşiır tizerini kapatmayın. Bı_ı dur1ıırıda 1,,eıri atılaıı
liömtirdeır Çıkan Yanlcl gazlar ızgafanlıı cliğer yarısıııdaki alev ve bı_ıraclan
ocağa
girerı Yanlllıl har,'ası
ile kolavca \ eıııııiı tıliiııağı bıılacak
\,,e
issiz bir
\,anıııa
sıığlaıracaktır.
9,
Kazan SuYu lslnmaYa baŞlayınca çalıştıracağınız polTıpanın giriş-çıkış vanalarını
aÇln Ve PomPaYa Yol verin. SuYı"ın yedek pompanin üzerinden by_pass
)/apnıai]ıası
iÇin Yeclek PoıııPa eıııiş vanasıııı kapatııi. Poı-ı-ıpalar ön[incle
çek va]f varsa, ana
dolaŞını borı-ısıı üizerincJeki bv- ]]ı-tss viıııiı hiiriç diğeı,ı,ıınaları açık durı.ıırıa getirin.
Ka'zana giren Çıkaıı devreler \/e kolektör iizeriııcleki vanalar binaya su akışını
engellemeYecek Şekilde kesinlikie lıer zaman açık bı_ılundurı_ılmalıdır. Eiektrikler
kesilirse bY-Pass Vallasl açık kontıma getirilir ponrpalar
çalışırken kapatılır.
i 0,
SirkiilösYoıı PonlPaSı çalışıırcıı lıazııı,ı sLıyLı sıcaklığı dLişecektir. Dış hava
sıcaklığına u)iglln kazan sLıyLı sıcaklığı sağlayın caya kadar kazanın başından
ayrılmayın.
1
1,
İleri saatlerde Yanmayı kontrol ecliıı. Ocağııı sağına ve sol1ına süngü vurdtıktaıı
Sonra ateŞi dıizenlel'iıı ve bıı defa köı-ı-iiirti ızgaranııı diğer varısına yastık
şekiincle
atıı] ı'e lzgaranln diğer yarısınr ırıı*ıtlaka aleı,,li bırakıır, yeni atılan könrtirlerin issiz
bir şekilde yakılması mümkündür.
12.
AteŞin tizeri küllenmiş ve küllüğe ışık sızmıyorsa ateşi süngüleyip clLizeııle,v-iıı.
AteŞi düzeıriedikteıı Soılra kazanı besleyiıı gece yatınadan önce neııılendirilnriş toz
köıııtir ve cLirı"ıf k;ırıŞınıı ile ocağı [-ıastıı,ııı
\,,L,
}Jiıııı-]ıavı azaltın. Daıı-ıperi kısııı.
ktilltik kaPağlırı kapatın. dolaşıırı poıııpasıırı doıııı-ıayı öniemek için kapatınayın..
13. Balıksıılı yöntemiyle günlük yalıışa clevam eclin.
sıcaklığıırın 15oC altıııdaolınası dı-ıruıırı_urcla; iç ortaırr sıcaklığı 20.C deı-ı
Ylıkarı olrııaYacak Şekilde yal..ııı. Kazan işletn-ıesiıri aşağıdaki sıcaklık cetıeliıre
14. DıŞ hava
göre vaPln. DıŞ I{ar';r sıcaklığı (-1]"C') olaıı bir
il için
1,akiaşık kazaııgicliş sLıyLı
sıcaklıkları.
DIŞ HAVA
SıCjAKLlĞl
("C)
KAZAN ÇİUiŞ SUYU
SICAKLIĞI
("C)
-11
-lt}
-5
0
3
l0
l5
90
87
85
75
69
55
40
KATI YAKITLI KALORİFER KAZANLARININ İŞLETMESİNDE
EMNİyET vE TASARRUF TtrDBiRLERi
l. Kazanın iŞletilmesi
ile
görevlenclirilecek persone1, oılaya çıkabilecek her
duruma müdahaleden sorumlı-ıclur. Bunun için de personel her
şeyden öırce
btitüır doıranım görevleri, çalışına özellikleri, çalışma basınç ve sıcaklığı ile
akıŞ ıniktarları lrakkında taı,ıı bilgi sahibi olnıalı. sisteırıde bulı_ııııuı btitliıı
kontrol cler,'releri ve ölçti aletleri ile elektrikli korunıa donanıınıırıı1 görev ve
çalışmasını iyi bilmelidir.
2.
Kömürün dePolanmasl durunıunda ytiksekliği 1.5 mt üçgen
şeklinde torbalar
lıalinde dePolanıP kömürüıı lravalaıııııası sağlaırınalıdır. Havalanmayan könıür
keı-ıdi keııdine tutı-ıŞabilir. lrarl<lı tip köıniirleri karıştırııra1,|17|,z. Köı1ıtir içincle
f-arltl
a
J.
ı
ıı-ı
iıl ze ıı-ı e b u] undurıTı a}, ı n ı z.
BaÇa Ve baca bağlantılarının hava sızdırnıamasına ctikkat ediniz. yannıa
esnasında baca bağlantısında bulı-ııraır temizleırıe kapağının kapalı oldı_ığuııdaır
enrin oluırı.ız.
4.
AteŞÇileri kazaıı dairesiııcJc
\/e\,;,ı
ocak gazlarııııır sızabileceği
yerlercle
Yatırnravıır. Kötü bir baca çeltişi ltazaırın verimini dtişürdüğü gibi sağlığa
zararlı sonuçlar da doğurabilir.
5. Kazanı
iÇerİsİırde Çevre
ıııi ktarı 1,tiksek yakı
tl
ve insaıı sağlığıııı telrclit edeıı ınaddelerle
ar y alrı inraı-ır ıil
ı
cl
ktiktirt
ır,
6.
Kazanınızıı-ı baca klapesini iicsiıılil<le taııı olıırak kapatılırıaıı-ıalıclır,
7.
Kalorifbt kazaııının imbisat deposlıiıa bağlaııtısıırı teıırin eden gidiş ve dön|iş
emniYet borı-ıları üzerinde hiçbir akış kesici vana olırıamalıdır. Ayrıca kalorifer
kazanı ÇalıŞırkeır, kalorifer kazaıııırdaki sıcak su çıkış ve döırtiş bor.ıları
iizeriılcleki vaııalar açık olnralı. hiçbir stırette kapatılırıanıalıclır.
8,
I(azaıı dairesiııiıl l-ıar"alaııcJırılı-ııası teıı-ıiz lıava bacası veya panjuru ile
sağlanmalıdır. Ayrıca kazan c1airesi içiııdeki kirli hava için pis hava bacası
yapılmalıdır.
9.
I(azanınızı benzin. ispirto, gazvağı gilrİ yanıcı ve parlayıcı nraddelerle
tııtuşturıııa\ ıtıız.
10.
kazaırıır içerisine patlayıcı ınatlcleler
11.
G|ivenliğiniz Ve
iyi bir
atı
lırıaırıalıcJır
yanma sağlaınak
içiıı
baca|ar temiz
ve
bakımlı
olmalıdır. Bu Yüzden kazanınızı yakmadan önce baca çekişini kontroi ediniz.
12. Kazanıı] öı-ıtiııdeki kömür atııra kapağı yalnız könıür atma ve kömLir karıştırnra
zaı-ıı;ıırl iırı ııcjıı aç
ıl
mal
ı cl
ır.
13.
Kazan boruları kirlendikçe öırderı firça vasıtasıyla teınizlenir. Kazanın arka
tarafinda bulunan duman kollektorti ve duman kanalı içine düşen kuruın
kollektörtin iki tarafinda ve baca irtibatı tizerinde bulunaıı kapaklar vasıtasıyla
ara sıra
1,1.
ten-ı
izleırmelidir.
Yanırır köıııtir tizeı,iıre kijı,ııtiı, ııtılıi-ıaz-. 1astıIilaıı-ııı r,aparak yakıır.
Kazaı-ıcJa
könrtir ırriktarı I5-20 cm. ytikseklikte olmasııra ve tam yanma sağlanırrahdır.
15.
Dış hava sıcaklığı 15 oC ve üzeriırde ise, kullanma boyler sıcak su ilıtiyacı
hariç bina ısıtmak için kalorifer kesiıılikle yakılıııamalıdır.
16.Kazana su ilavesi kazan suyıı soğıık ikeı-ı yapılıııalıdır. Kazandan sLı sızıyorsa
çalıştırıııa\ ıııız,
1
7. İçerisinde su yokken kazankesinlikle yakılmaınalıclır.
18.Kazan takati düştüğü zaman kazana yeni kömür atılır. Bu kömtirtin miktarı
hiçbir
1C).
zaITIan
bir saatlik ihtiyaçtaıı faz|a olnaııalıdır.
I(azanıılıztı aşı[ı ı,tiklemc },iılı]ı]avıııız.
veriı"ıısiz- \"LııııılLı\eı \,e
ızgiırıılarıııızııı
Aşırı
ıı"ikleır-ıe yetersiz oksijenle
cia öııırtiırtiı-ı kısalmasıı-ıa nedeıı olur.
20. Su sıcaklığı düşürülmek İsteniyorsa baca danıperinin'/q oraırında açık tı_ıtı-ılması
yanmayl yavaşlatacağından, İsteırİleıı al,arlana bu şekilde yapılmalıd ır.
21 .
Kömürı"iır sönnıemesi
içiıı baca
damperi tamameır kapatılırranraiı
sLı
borularıı-ıclaki l-ıavanııı alıırıı-ıış tılıı-ıasıı-ıA dikliat edilııielidir. Körrıür atııra kapağı
devanrlı kapalı tutı-ılınaiı yalnızca besleı-ııe esııasında açılmalıdır. Sıcaklığın 90
oC nin üzeriıre
çıkmamasına özeır gösterilnrelidir.
22. Ateşçi, kazanııı ön cephesiııdeki gözetlenıe deliğinden kömtir yanışıııı koııtrol
etıııeli. aynı zamanda bacadan çıltaıı dı-ıırranın rengi mat beyaz o\acak şekilde
Lı),gLııı yalııııa seiğlaırmal ıdır.
23. Uzuıı stire işletiln-ıeyecek ltazaıılaı, liurı-ı ıııııhaf'aza edilıı-ıelidir.
EK:2
KeLoRİFEıı
SIVI YAKITLI
razexıanıxıx
1. Kalorifer kazan|arı yetki belgeli kişiler
iŞı-Erıı,ıp .reıinna.rı
tarafıırdaır
işletilnrelidir.
Kazan
dairesiııi çalıştıracak personel ı,etkili kurı-ıluş MMO tarafından eğitiıne tabi
tiıtı-ıl Lip sert ifl kal aııc-l ırı l nıal ıclır
2.
Bacalar seırede en az bir del'a.
clı-ıı-ıraır
borı-ıları r,e duırran kanah haftada en az
bir def'a temizlenmelidir.
3.
Yakıt devreleri ve donanlml devamlı gözden geçirilmeli, tüın ölçü aletleriııin
arızalı olup. olmadığı koııtrol edilırıelidir. Yakıt akıııtıları kaı-ıalizasyoııa
veri
l ı ı-ı
eı-ıre
1. Kazanı
l i cl i
r.
yakmadan öı-ıce tesisııtııı sLı seviü,esini lridrometrecleıı koııtrol
edilmelidir. Eksikse ilave ederek slıylın basıncını ayarlanmalıdır. Kapalı
genleşme deposu hava basıııcını; çatı havalık tıipti ile kazan dairesi döşenesi
arasıırdaki vtiksekliğe (nıetre), clolaşııı-ı l]onıpa basıncı (nretre ss) ilave eclilerek
Lılılı-ıııtıı', [.ıç: l<atlı bir oktılcia işlctırıe L-ıasıı-ıcı vaklaşık
l7 ınss
+3mss yani 20
mss yaıli 2 bardır.
5. Kapalı
genleşme deposu basıncını eksikse portatif lrava kompresörti ile
aYarlayınız. Basınç fazla ise supaptaır ayarlayınız. Kazan çalışınaz ikeır- sLı
soğuk iken- işletme basıncınıır ı,alilaşık 5 ıııss fazla olarak ayarlaırııbilir. Üç
katlı bir biııacla ı,alilaşık ?0.-5-,25 ı-ııss 1aıri 2.5 bar. Ancak bunlar örırek olarak
verilnıiş yaltlaşık değer olııp yetkili servislerce ayarlanmalıclır.
6.
Kazan terırrometresinin sağlamlığını koırtrol edin, reırkli slvınln içiıie daldığı
kovanı sıvı yağ doldurun (ısı iletiıııi daha doğrıı ölçüliir).
],
I(azaııa gireı-ı çılitrn devreler ı c koleklör tizeriı-ıclelti vaıııılırr biıraı,a sıı akışıırı
eı"ıgelleıırel'ecelı şekilde kesiııliltle her zAtııaı] açık buluırdı_ırı_ılmalıdır.
8.
Yakıt deposunda yakıtın durunrı-ı kontrol edilıırelidir. Depo binalarııı yaııgıııdaır
korı"ınnıası yönetmeliklere Lıygun yerleştirilip yerleştirilmediği ltoıitrol
edilmelidir.
9.
Yakıt depcısuııdan brtilöre
kacJar cılaıı der,redeki ı,anaların
açık olnıası gerekir.
Brülör nemesi lrer hafla mazot ile yılianıp teırrizleııir
1
0.
1
l. Fotosel her hafta kuru ve temiz bir bez ile silinerek temizlenir E,lektrot
mazota batırılmış temiz
bir bez ile siliırerek
temizleırir.
gerekiyorsa yapılır. Eğer elektrrıt ı-ıçlarıırda ınazotlı-ı bez
ile
Aralık
ı_ıçları
ayarı
çıkrı-ıayaıı bir
katınaıılaşırra c-ılıılLışsa zıılıpara ile teıı,ıizlenerek giderilir. Ttirbülatör gtinltik
olarak kontrol edilerek üzerinde oluşabilecek zift mazot ile veya bir kazıyıcı
metal parçası ile temizlenip ayarlanır
12. Brülörü ÇalıŞtırmak içiır ana tablo şalteri açılııralı, brülör dtiğnıesi açık durtıırra
getirİlmelidir. Takribeı-ı on dakikiıj sonra briilör ateşlenırıiş olur. 01 dakika hafif
vakıt ile brtilörti ÇalıştırcJıktaı"ı soııra gtiııltik yakıt cleposu çıkış vanası açılmalı,
aynı zamanda brülör elektrİklİ ısıtıcısına elektrik verilmelidir.
13.
Fotosel camından brülöriin parlak turuncı-ı bir alevle yanışı kontrol edilebilir
11.
OÇak iÇinde yanan yakıtıı-ı reı-ıgi parrlak ttırııııcrı alev reı-ıgincle olıııalıdır.
I(ontrcıl Peırceresİııdeıı bakılcİığıııcia alev reııgi görtilebilir, Yakıtıı-ı bu renkte
}'anlllasl lıaliııde bacadan ı-ııat bey,az reırgincie dı_ıınan çıkar. Yakıt lravasıııın
gİrişi hava ayff klapesiyle ayarlaııır.
15.
Kazan termostatı vasıtasıyla slıyun iimit sıcaklığı dış sıcaklığa
göre
al'arlannıalı ve kontrol edılıııelidir, Bu ternostat azaıni sıcaklık kontrolü liınit
terıııtlsiııtı olıırak çalıştırılaciilıtıı,, I(esiııliltle B5-9O
C y.i
geçırıeıı1ek
gerekıırektecJİr. Lİnrİt ternıostatıır ı-ıyglın çalışıp çalışırıadığı yetkili servislere
her zaman kontrol edilmeli gerekli durı.ımlarda yenisi ile cleğiştirilmelidir.
16.
Gece fazla ıslya ihtiyaç olmadığıırdaır suylıı] hızla dolaşıııasına gerek yokttır.
Btırıuıı içiı-ı poınpa durdı-ırı-ıl
17
ııı,.
DıŞ lıııı'ıl sıcaklığırıın 15of' iı]tıiı.iiı olı-ıııısı clıırııı-ırı_ıırda: iç ortanr sıcaklığı 20"C
den Ylıkarı olınayacak şekilcle yakıır. I(azıin işletmesiııi sıcaklık cetveline göre
yapln.
1B.
Brülör Yılda bir kez ehil bir tekııisyeıre koırtrol ettirilip gerekli bakınr
ve
avarları 1,aptırılmal ıdır.
19.
Kaltıritbr liazaıııı-ıııı. genleşı-ıre ttıııkı r,c
eıı-ıı-ıiı,,ct
vcntili bağlaı-ıtısındıi kesiı-ılikle
lıiÇbir akıŞ kesici vaıra olııraırralıdır. Enrııiyet ventili heın kazanın üzerinde hem
de vana görmeyen başka bir yerde (genleşne tankı bağlantısı v.b. gibi)
iki
adet
Yedekli olmalıdır. Çalışıp çalışıı-ıadığı Lı)/gLın basıııçlarda açıp açınadığı yetkili
scrr is ve
DIŞ
HAVA
SICAKLıGI
ı'etliili l<ııllaıııcılarla
("C)
I(AZAN cİnİş SLlYLl
SICAKLIĞI
(.C,)
-1
90
1
c'le
r,ııııılı l<oııtrol eclilı-ııelicJir.
-10
-5
0
a
J
10
15
87
B5
75
69
55
40
EK:3
DoĞALGAz yAKI,ILI KALoRir,ıııı KAzANI i LETME TALiMATI
i - Doğalgazlı kazanIarda her bölgenin ana yetkili doğalgaz dağıtım müdtirlüklerinin
talimatları alınmalı ve kazanclya eğitimi verilmelidir. Geçerli işletme talimatları. alınacak
olan talimatlardır. Ana yetkili müdtirlüklerin Lıygun gördtiğti zaman\arcla doğ algaz kaçağı,
elektrik tesisatı, alarm tesisatı ve doğalgaz tesisatında bir problemin olı_ıp olmaJığı koııtrol
ettirilmelidir. Mahalli gaz dairesinin belirlediği alt tist lıavalandırlı]a saglİııııııalıdır.
Havalandırına n-ıeııfezleri kapatılmaırralıdıı,. I(;ızıııı cJairesiııi çalıştıracak persoı"ıel yetkili
kı-ıruluş MMO tarafından eğitiırıe tabi tutulı,ıp sertifikalandırılmalıdır
2,
Kalorifbr l<azanları yetki belgeli kişiler tarafından işletilırrelidir.
3-
Doğalgazkazan borularıırda aşırı kirlenırıe 1,apııaclığıııdan normal periyodik bakııı1ıııı
'ra9lilz.
1-
Kazan sıcakkerı su ilavesi yapııray.n|z,
5- Kazanı Yakmadan önce tesİsatın su seviyesiıri hidrometreden kontrol edilmelidir. Eksikse
ilave ederek SuYun basıncını ayarlanmalıdır. Kapalı geııleşme deposu lrava basıııcıııı;
çatı
iravalık tüpü ile kazan dairesi döşemesi arasındalii yıiksekliğe (nretre). dolaşın potnpa basıncı
(nretre ss) ilave edilerek bı"ıluııı-ır
6-
Kapalı geırleşme deposıı basıncını eksikse portatil'hava kompresörti ile
aYarlaYınız..BasınÇ faz|a İse supaptan ayarlayınız. Kazan çalışmaz iken- su soğuk ikeniŞletııre basıncının yaklaşık 5 mss fazla olarak ayarlaırabilir. Üç katlı bir biııada yaklaşık
20+5:25 mSS yani 2,5 bar. Ancak bunlar örnek olarak verilmiş olup yaklaşık değer olı_ıp
yetkili servislerce ayarlanııralıdır.
7- Kazan ternıoıı-ıetresiııiıı sağlan,ılığıırı kt,ıntı,tıl etiin. ı,cı-ıkli sıı,ıı-ııı-ı içiıre claldığı koyiıı-ıı sıv,ı
yağ doldLırltn. (ısı iletiıııi c,lal,ıa doğrıı ölçülıir)
B-
Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki vanalar açık bulı;ndurulmalıdır.
9-
Kazan dairesinde brülörün vanma havasınııı akışııra eırgel şeyleri ortadan kalclırınız
10- Kazaıı
cJairesiı-ıiı-ı dur,ıır ve döşeı-ıresiı-ıiıı
bı-ıltınduruııLız.
1
1-
ıslıııııraslıııı engel cıllıniız, tJvqrtn vatlgııı ttipü
Fotoseli ve brülörü her hafta kuru ve temiz bir bez ile siliniz.
12- Ark YaPabilecek elektrik tesisatını ex-proof olacak şekilde yenileyin, nıtimktinse
tesisatına dayanımlı elektrik sistemi kurdurlınlız.
1
3-
gaz
Gaz detelitörtiııiiiı çırlıştığıııı kontrol ettiı.ıııiz.
14- Kazan termostatı vasıtasıyla suyun sıcakiığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalı ve kontrol
edilmelidir. Bu termostat azami sıcaklık kontrolti linrit termostatı olarak çalıştırılacaktır
15- Brülörti çalıştırmak içiır
getirilır-ıe|i,
ga,z,
ana tablo şalteri açılmalı. brtilör dtiğmesi açık duruıııa
vanası açılırıalı r,,e dolaşım poı,I]lıııları çalıştırılı-ııalıdır
I6- Arıza durumunda ilgili brülör firmasının el kitapçığındaki ar:zaprosedürleri yerine
getirilmelidir
17, Selonoid
vanalard a gaz kaçağını kontrol ediıı,
1B- Gaz filtresiııi ve lıava faıııırı teınizleı,ip
test ediııiz.
19- AteŞlenre ve iyonizasyon elektrotlarınln pozisyoılulıu kontrol
20,
Hava ve gazproses tatlarının ayarlarını kontrol edin.
2I,
Gaz basınç regtildtörünüıı ayarını koııtrol
edin.
eciiı-ı.
22-
Gaz kokı"ısu l-ıissettiğiııizde sistemi durcitırııp. aııa gaz vanasını kapatıp yöneticiye haber
verip gaz öiçtinr servisini çağırlnlz.
23- Brtilör,vılda bir kez ehil bir teknisyene koııtrol ettirilip gerekli
servise yaptırılnıalıdır
bakınr ve ayarları yetkili
24-
DıŞ haı'a sıcııklığlı-ıın 15"C altında cılı-ı,ıası clı.ıriıır-ıııırda; iç ortam sıcaklığı 20oC cJeıı
Yiıkarı olnral'acak Şeltilde y,akıır. Ka,zan işletmesiıri sıcirklık cetveliıre göre yapın.
25-
Kalorifer kazanının genleşme tankılıa ve eırrııiyet ventili bağlantısıııda kesiıılikle hiçbir
akıŞ kesici vana olmamalıdır. Emniyet veııtili heın kazanıııüzerinde henı de vana
görme,v"eır baŞka bİr yerde (genleşme tankı bağlaırtısı v.b. gibi) iki
adet yedekli
olmalıdlr. ÇalıŞıP ÇalıŞııadığı uyguı-ı basıııçlarda açıp uç-u,],gı yetkili servis ye veti<ili
k.ıllanıcılarla der,,aı-ıılı koırtrol edilıı-ıelicl i r.
HAVA SICAKLIĞI
KAZAN cİnİş SLjYL]
DIŞ
SICAKLIĞI
("C)
("C)
-1
90
1
-10
B]
-5
0
a
10
15
85
75
69
55
40
1
noĞeıçaz vaxıııı razaxren»a nnÜrÖn anıZALARt
Br|ilör ar|Za)'a geÇiııcc beŞ dakika bekley,ip
1,eıiicleıı çalıştırııı çalıştıramasa
prosedürleri gerçekleştiriniz.
1-
Brtilöre elektrik gelip gelmediğini kontrol ediniz.
2,
Gazhattındaki vanaların açık olup olmaclığını koııtı.ol ediıriz
nız
aşağidaki
3- Kazaıı PanOSu. brtilör PanosLı LizerincJeki aııiıl,ıtıırlıırıır çalıştırıııa pozisyonunda olı;p
olmadığını kontrol ediııiz.
4-
Termik şalterleri kontrol ediniz.
5-
Yukarıdaki kontrolleri Yaptıktan sonra brıilör tekrar
çalışmıyorsa yetkili servisi çağırıırız.
KAZAN DAİRErrnİxuP uYurı,ıesı
cnRr*r*
"ürr*rix
xunaLLARI
Kazan dairesinde Yangln cinsine uygun yangın söndürnre tüpleri buluırdurunuz
Gaz kokusu lrissettiğiııizde yAda gaz alarnı cletektörti siıryali alclığın ızdaaşağıdaki
prosedürleri uvgtılar,ınız.
1-
panik yapmadan sakiıı olup yanan
tüm ateşleri söııclürtiır
2-
Tüm kapı ve pencereleri açln
3-
Gazi|e ÇalıŞan cilıazların vanalarını ve ana gaz vaııasını kapatıır.
4-
Ç-akınak. kibrit çakn-ıalııı. sigara içıneviıı.
5-
Elektrik düğmelerine dokunmayln.(ark patlanraya neden olabilir)
6-
Elektrikle çalışan cihazları çalıştırmayın.
7-
Fiş çekip takınal,ıı-ı
B-
Zi1 kullanmayln.
9-
Telefon kullanmayın
1O-Yöneticiııize haber verip ilgili gaz şirketiııi aray nllz,
Muhsiır TEYFL]R
MEM Makine Mühendisi