Dr. Cengiz Candan - Çocuk Nefroloji Derneği

Transkript

Dr. Cengiz Candan - Çocuk Nefroloji Derneği
Hipokalemik tübüler hastalıklar
Dr CengizCandan
MedeniyetÜniversitesi
GöztepeEğitimveAraştırmaHastanesi
ÇocukNefroloji Derneği,Ankara,4Haziran2016
Potasyum
• Ekstrasellüler
– İstirahathc membran
potansiyeli
– Nöromusküler eksitabilite
– Kardiyakileti
• İntrasellüler
–
–
–
–
Hc büyümesi
İntrasellüler pH
Hc enzimişlevi
DNAsentezi
Potasyumhomeostazisi
Potasyum’untübüler ekskresyonu
Hipokalemi
• Alımazlığı
• Hc içinegeçişteartış
– Alkaloz
– İnsülinaktivitesindeartış
– β adrenerjik aktiviteartışı
• Kayıp
– Deri
– Böbrek
– GİS
İdrarlaKkaybındaartış
• Distal nefrona gelenNa vesumiktarındaartış
–
–
–
–
–
Diüretikler
Emilemeyeniyonlar
Osmotik diürez
Tübüler hasar(TIN,sisplatin...)
Genetiktübüler bozukluklar
• Mineralokortikoid aktivitesindeartış
– Hipovolemi
– Hipertansif hst:GRA,Liddle,AME,
Hipokalemik tübüler hastalıklar
Tuzkaybettirentübülopatiler
Bartter benzerisendromlar
•
•
•
•
•
Hipokalemik hipokloremik
metabolik alkaloz
Otozomal resesif
JGAhiperplazi
RAASstimulasyonu
Normotensif hiperaldosteronizm
•
•
•
•
•
Başlangıçyaşı
Klinik
Üriner konsantrasyondefekti
Hipomagnezemi
Kalsiyumekskresyonu
Tuz emiliminde farklı nefron segmentleri
Molekülertemel
Genetik
Hastalık
OMIM
Kalıtım Lokus
Gen
Protein Segment
Antenatal Bartter Send (aBS)
Hiperprostaglandin ESend (HPS)
TipIBartter Sendromu
601678
OR
15q15‐
q21.1
SLC12A1
Na‐K‐ 2Cl
Kotranportır
NKCC2
TAL
Antenatal Bartter Send (aBS)
Hiperprostaglandin ESend (HPS)
TipIIBartter Sendromu
241200
OR
11q24
KCNJ1
Kkanalı
ROMK
(Kir1.1)
TAL
CCD
Antenatal Barter Send +Sağırlık
(aBS +SND)
TipIVBartter Sendromu
602522
OR
1p31
BSND
Barttin
CIC‐Ka/b’nin
β subüniti
TAL
DCT
KlasikBartter Sendromu
(cBS)
TipIIIBartter Sendromu
607364
OR
1p36
CLCNKB
Cl kanalı
CIC‐Kb
TAL
DCT
Gitelman Sendromu
(GS)
263800
OR
16q13
SLC12A3
Na‐Cl
kotransportır
NCCT
DCT
Devuyst Oetal.Pediatric Nephrology Textbook 7thed,2016
SENDROMİKVEGENETİKTERMİNOLOJİ
YENİTERMİNOLOJİ(FARMAKOLOJİKSINIFLAMA)
Seyberth HW,Nat Clin Pract Nephrol,2008;PediatrNephrol,2011ve2016
Fizyopatoloji
PGE2 ↑↑
Kalıtsal tübüler defekt
↓ NaCl transport TAL ‐ DCT
↑ üriner Na ‐ Cl
ekskresyonu
ESS volüm kontraksiyonu
Makula densa duyarlılığı ↓
RAAS ↑↑
↑ üriner K ve H itrahı
Hipokalemik
metabolik alkaloz
↓Üriner
konsantrasyon yeteneği
Medüller perfüzyon ↑
Osmotik gradient kaybı
Poliüri
Seyberth HW,PediatrNephrol 2016
aBS/HPS
•
•
•
•
•
•
•
•
TipI:NKCC2
TipII:ROMK
Polihidramniyoz
Prematüredoğum
Ciddipoliüri (>15ml/kg)
İdrarosm ↓(<300mOsm/kg)
Hiperkalsiüri/nefrokalsinozis
Ciddidehidratasyon
Büyümegeriliği
HPSsistemikbulgular
–
–
–
–
–
Ateş
İshal
Kusma
Nöbet
Osteopeni
aBS/HPStipIveII:önemlifark
ROMKmutasyonlarında
• YDdöneminde
– Geçicihiperkalemi !
– Sonraılımlıhipokalemi
• Psödohipoaldosteronizm tipI
• Persistan hiperkalemi
• Metabolik asidoz
aBS +sensörinöral sağırlık(tipIV)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BSND (barttin)
CLCNKA+B (CIC‐Ka+b)
CiddiaBS kliniği
Üriner PGE2↑↑
Hafifhiperkalsiüri
CiddiMgKaybı
Sağırlık
Büyümegeriliği
Motorgecikme
Renal yetersizlik
İndometazine kötüyanıt
• Ted:NaCl +KCl
• Tx ?
•
KlasikBartter sendromu:tipIII
• CLCNKB inaktivasyon mutasyonları
• TALveDCT’de NaCl reabsorbsiyonu ↓
• Genişfenotipik değişkenlik
– Mutasyontipi
– Kompansasyon mekanizmaları
• Sıklıklahayatınilk1yılında
– HMAilebirliktehipotoni veletarji
• Sağırlıkyok
– CIC‐Kb/barttin→ CIC‐Ka/barttin
• Residüel TALişlevi
– İdrarkonsantrasyonkabiliyeti
– Hiperkalsiüri %20
Gitelman sendromu
• SLC12A3 işlevkaybımutasyonları(NCCT)
• HMA+hipomagnezemi +hipokalsiüri
– Mg:TRMP6’da“downregulation”
– Ca:PCT’de Na bağımlıpasifgeriemilim ↑
• Tuzkaybıdahaaz
• Okulçağı veergenlikte
– Kaszayıflığı
– Karpopedal spazm
– Tetani atakları
• Hipotansiyon,ventriküler aritmi
• Kalsiyumpirofosfat kristalizasyonu
Bartter benzerisendromlardaklinik
Yaş
Prematurite
Polihidramnios
Poliuri‐polidipsi
idrar osmolaritesi
Dehidrasyon atakları
Büyüme geriliği
SN Sağırlık
Tetani /spazm
Kondrokalsinozis
Serum Mg
İdrar Ca
Nefrokalsinozis
Renin/aldosteron
İdrar prostaglandin
Antenatal Bartter
Klasik Bartter
Gitelman
antenatal
+++
+++
+++
↓↓
+++
+++
tip IV
‐
‐
‐
Çok yüksek
++
değişken
nadir +/‐
++
N ↓
+
++
‐
nadir
‐
Düşük %20
N‐yüksek
+/‐
Geç çocukluk ‐
‐
nadir
N
nadir
‐
‐
+++
++
Düşük %100
Düşük
‐
Çok yüksek
Yüksek
Normal
Tedavi
Tedavi
TipI
TipII
TipIV
TipIII
Gitelman
NSAID
+++
+++
Etkisiz
+++
‐/+
Oral K
+++
++
+++
+++
++
OralMg
‐
‐
‐
+
+++
K+ diüretik
++
+
+++
++
+
NaCl
IV(YD)
IV(YD)
IV(YD)
↑sıvıalımı
↑sıvıalımı
İndometazin:0,5‐2,5mg/kg/gün,aBS’de postnatal 4‐6hf sonra
yenidoğan dönemindeverilmez;ülser,perforasyon,NEC
tipII’de oligürik ABYvehiperkalemi riski
Biyokimyasalvesistemikbulgularıdüzeltir
YDdönemindetedavisürekliNaCl desteği
Prognoz
• İlerleyiciböbrekyetersizliği
– Hipokalemik nefropati,nefrokalsinozis,indometazin
– Hipovolemiye sekonder RAASaktivasyonları(profibrojenik etki)
– Proteinüri (hiperfiltrasyon hasarı)
• Kardiyakdisritmiler:akuthipokalemi ataklarıileaniölüm
– UzunQTsendromu
– AVblok2:1
• Rabdomyoliz
– ABY(+hiperkalemi)
• Sekonder nefrojen DI:hipokalemi,hiperkalsiüri
• Nefrokalsinozis:Bartter sendromu
• Ektopik kalsifikasyonlarveBMD↑:Gitelman Sendromu
• BHeksikliği
Khosravi M,PediatrNephrol,2015
CaSR mutasyonu– ADH:tipVmi?
• CaSR:paratroid bezveböbrekte
– PT,CD‐principal hc apikal yüzeyi,
DCTveTALbazolateral membranda
– Ca veMgtübüler geriemilimi
• TAL[Ca]artınca
– cAMP azalır
– Araşidonik asitvemetabolitleri
• CaSR işlevartırıcımutasyonları
– Otdominanthipokalsemi
Vit Dilenefrokalsinoz venefrolityazis
Bartter‐like sendrom
AA ve 20 HETE
cAMP ve ATP
Otozomal dominanthipokalsemi
• Ciddimutant CaSR hastalarda
– Ekstrasellüler [Ca]aşırıhassasiyet
– TAL’da NaCl geriemilimi inhibe
• Bartter‐like bulgular
–
–
–
–
Hipokalsemi:karpopedal spazm,nöbet…
Hiperkalsiüri ‐ nefrokalsinozis
Poliüri
Hipomagnezemi (%20)
• Tedavi
– Vit DveCa desteğisadecesemptomatikse !!
(nefrokalsinozis venefrolityazis riski)
– Hidroklorotiyazid
Hipokalemik hipertansif hastalar
Lurbe E,JHypertens,2009
Familyal hiperaldosteronizm tipI
• ‘Glucocorticoid remediable aldosteronism’
• Kimerik gen: CYP11B1/CYP11B2 rekombinasyon (8.kromozom)
ACTH
Ang II ve K
Familyal hiperaldosteronizm tipI
• Otozomal dominant(aileöyküsü)
• (Hipokalemik)metabolik alkaloz vedüşükrenin
• Erkendönemde(<21yaş)ciddihipertansiyon
• Tanı:
– 18‐oksohidrokortizol / tetrahidroaldosteron ↑↑
– Deksametazon süpresyon testi(aldosteron<4ng/dl)
• Tedavi
– Deksametazon:mümkünolanendüşükdozda
(0,125‐0,250mg/gün)
– Amilorid /Eplerenon (+nifedipin)
Liddle sendromu
Amilorid sensitif epitelyal Na kanalları
Liddle sendromu
• ‘Pseudohiperaldosteronizm’
• Otozomal dominant
• SCNN1BveSCNN1Gişlevkazandıranmutasyonlar
– eNAC betavegamasubünitleri
• Tanısıklıkla10‐30yaş
• Hipokalemik metabolik alkaloz
• Renin↓,aldosteron ↓↓
• Amilorid oldukçaetkin(10‐20mg/gün)
– Spiranolakton etkisiz
Aşikarmineralokortikoid fazlalığı
‘Apparent mineralocorticoid excess’
HSD11B2 genindeişlevkaybımutasyonları
• 11β‐hidroksisteroid dehidrogenaz tipII
– Plasenta,adrenal,ASDN
– Kortizolün kortizonaçevrilmesinisağlar
– MR’yi kortizolden korur
• İşlevkaybıMRaşırıuyarılması:primer hiperaldosteronizm
–
–
–
–
Ciddihipertansiyon
Büyümegeriliği
Poliüri
Polidipsi
• Tedavi
– Spiranolakton
– Steroidler
– Kalsiyumkanalblokerleri
Hipokalemik tübüler hastalıklar
Sabrınıziçinteşekkürler…
Potasyumhomeostazisi
Fizyopatoloji

Benzer belgeler