güvenlik bilgi formu evo-stık serıous glue

Transkript

güvenlik bilgi formu evo-stık serıous glue
YENI DÜZENLEME TARIHI Feb 2015
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EVO-STIK SERIOUS GLUE
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI
EVO-STIK SERIOUS GLUE
ÜRÜN NO.
663671, 663565, 663701, 663749x, 663787x, 663848, 663701Ax, 663565A
TEDARİKÇİ
BOSTIK LIMITED
COMMON ROAD
STAFFORD
STAFFORDSHIRE
ST16 3EH
+44 1785 272625
[email protected]
ACIL DURUM TELEFONU
+44 1785 272650 (24 Hours)
2 TEHLİKELERİN TANITIMI
Gözleri tahriş eder.
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)
Xi;R36.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
İsim
CAS Numarası
İçindekiler %
Sınıflandırma (T.C.27092 ) (67/548/EEC)
3-(Trimethoxysilyl) propylamine GHS
13822-56-5
5-10%
Xi;R41,R38.
DIOCTYLTIN OXIDE GHS
870-08-6
1-5%
Xn;R48/22. Repr. Cat. 3;R62,R63. R52/53.
2768-02-7
5-10%
Xn;R20. R10.
TRIMETHOXYVINYLSILANE
EC No.
220-449-8
Tüm (R) Cümlecikleri Için Tam Metin 16. Bölümde Verilmistir.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
SOLUMA
Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Herhangi bir
rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
YUTMA
KUSTURMAYIN. Hemen doktor çağırın.
CİLTLE TEMAS
Kirlenmiş cildi hemen suyla yıkayın. Giysiler iyice ıslanmış iseler çıkarın ve cildi suyla yıkayın.
GÖZLERLE TEMAS
Hemen gözü suyla çalkalayın. En az 15 dakika durulamaya devam ederek bir sağlık uzmanı çağırın.
5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRME GEREÇLERI
Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın.
1/ 4
YENI DÜZENLEME TARIHI Feb 2015
EVO-STIK SERIOUS GLUE
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
ÖZEL TEHLİKELER
Yangının meydana getirdikleri: Şu maddelerin toksik gazları/buharları/dumanları: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO2).
YANGıNDA KORUYUCU TEDBIRLER:
Etraftaki materyaller için uygun koruyucu aygıt kullanın.
6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin.
DÖKÜNTÜ TEMIZLEME YÖNTEMLERI:
Gerekli koruyucu aygıt takın. Hiçbir tehlike olmaması şartıyla mümkünse sızıntıyı durdurun. Döküntülere el SÜRMEYİN. Su yollarına
veya lağımlara bulaştırmayın. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun. Döküntü alanını temizlemek için bol
suyla yıkayın. Yıkama işleminde kullanılan kirli suyu havuzlara/göllere veya su yollarına bulaştırmayın.
7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
KULLANIM TEDBİRLERİ
Dökmemeye çalışın, cilt ve gözlerle temastan kaçının.
DEPOLAMA TEDBİRLERİ
Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Orijinal kabında muhafaza edin.
DEPOLAMA SINIFI
Kimyasal depolama.
8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
KORUYUCU TEÇHİZAT
ELLERI KORUMA
Direkt temas veya sıçrama riski varsa koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Şu maddeden yapılmış koruyucu eldiven kullanın: Nitril.
GÖZLERI KORUMA
Gözlerle muhtemel herhangi bir teması önlemek amacıyla sıçramayı engelleyen koruyucu gözlük takın.
DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ
Sıvıyla ve buharlarla tekrarlanan veya uzun süreli her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin.
SAĞLıK TEDBIRLERI
Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkayın. Kirlenmiş giysilerin
hepsini hemen çıkarın. Cildin kirlenmesi halinde hemen sabun ve suyla yıkayın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin , içmeyin ve
sigara içmeyin.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ
Sıvı
RENK
Translucent.
KOKU
Hafif koku
ÇÖZÜNÜRLÜK
Suda çözünmez. Dispersible in: Organik çözücüler.
HACİM YOĞUNLUĞU
PARLAMA NOKTASI (°C)
1.05 kg/l
> 100 Kaydı yok.
2/ 4
YENI DÜZENLEME TARIHI Feb 2015
EVO-STIK SERIOUS GLUE
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
10 KARARLILIK VE TEPKİME
KARARLILIK
Normal ısı şartları altında kararlı.
KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Sıcaklık, alev ve diğer ateşleyici kaynaklardan sakının. Kuvvetli oksitleyicilerle temastan sakının.
TEHLİKELİ POLİMERİZASYON
Bilinmiyor.
TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Yangının meydana getirdikleri: Şu maddelerin toksik gazları/buharları/dumanları: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO2).
11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
SOLUMA
Solunum sistemini tahriş eder.
YUTMA
Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir.
CİLTLE TEMAS
Bu ürünün cildin yağını alan etkisi vardır.
GÖZLERLE TEMAS
Gözleri tahriş eder. Spreyinin veya buharının göze kaçması halinde tahriş ve sızıya neden olabilir.
12 EKOLOJİ BİLGİSİ
EKOTOKSİSİTE
Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided
BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ
Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur.
KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK
Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.
13 BERTARAF BİLGİLERİ
GENEL BİLGİLER
This material is not classified as special waste as defined by Special Waste Regulations 1996.
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
GENEL
Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA,
ADR/RID).
Nakliyat içın ikaz işareti gerekli değildir.
Çevreye zararlı madde/Deniz için
kirletici
No.
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
ETİKETLEME
3/ 4
YENI DÜZENLEME TARIHI Feb 2015
EVO-STIK SERIOUS GLUE
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
Tahriş Edici
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R36
Gözleri tahriş eder.
GÜVENLIK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
S2
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S25
Göz ile temasından sakının.
S26
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S56
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin
/ ettirin.
S64
Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).
AB DİREKTİFLERİ
Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Avrupa Konseyi ve Parlamentosunun Avrupa Kimyasal
Maddeler Ajansını ortaya çıkaran Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasına (REACH) sistemine ilişkin 18 Aralık 2006
tarihli 1907/2006 no'lu (EC) Yönetmeliği, 1999/45/EC Direktifini değiştirerek ve Konsey Yönetmeliği (EEC) No 793/93 ile Komisyon
Yönetmeliği (EC) No 1488/94'ün yanında Konsey Direktifi 76/769/EEC ve Komisyon Direktifleri 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ile
2000/21/EC'yi düzeltmeleriyle birlikte iptal etmektedir.
16 DİĞER BİLGİLER
GENEL BILGILER
This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.
BILGI KAYNAKLARI
This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.
REVIZYON ILE ILGILI AÇIKLAMA
NOT: Kenarlık içindeki satırlar önceki revizyonda yapılan önemli değişikleri göstermektedir. This safety data sheet supersedes all previous
issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.
DÜZENLEYEN
Approved EC
YENI DÜZENLEME TARIHI
Feb 2015
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUGU
5
HAZIRLAMA TARIHI
July 2006
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R10
Alevlenir.
R38
Cildi tahriş eder.
R63
Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski
R62
Doğurganlığı azaltma olası riski.
R41
Gözde ciddi hasar riski
R36
Gözleri tahriş eder.
R20
Solunması halinde zararlıdır.
R52/53
Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R48/22
Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
4/ 4

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification,...

Detaylı

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification,...

Detaylı

güvenlik bilgi formu laybond vınyl

güvenlik bilgi formu laybond vınyl Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICIL...

Detaylı

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification,...

Detaylı

güvenlik bilgi formu bostık super glue

güvenlik bilgi formu bostık super glue Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICIL...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification,...

Detaylı

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification,...

Detaylı

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.

Detaylı

BOSTIK STICKI DOTS

BOSTIK STICKI DOTS This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services. BİLGİ KAYNAKLARI This safety data sheet was compiled usi...

Detaylı

BOSTIK BLU TACK GLUE STICK

BOSTIK BLU TACK GLUE STICK Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification,...

Detaylı