1 ASANSÖR TESİS SÖZLEŞMESİ EKİDİR. İşbu ek metin

Transkript

1 ASANSÖR TESİS SÖZLEŞMESİ EKİDİR. İşbu ek metin
ASANSÖR TESİS SÖZLEŞMESİ EKİDİR.
ASANSÖR TESİS SÖZLEŞMESİ EKİDİR.
İşbu ek metin …….../…..…./20….. tarihli, ………. sayılı işveren ve yüklenici firma
tarafından akdedilen Asansör Tesis Sözleşmesinin ayrılmaz ekidir. Burada anılan
hükümlere işveren ve yüklenici firma uymayı bu ek metin sonundaki imzaları ile
taahhüt etmişlerdir.
A- YÜKLENİCİ FİRMANIN YAPACAĞI İŞLER ve HİZMETLER:
1- Yüklenici firma tesis edeceği asansörle ilgili malzemelerin şantiyeye sevkini
kendi imkânları ile yapacaktır. Sevkini yaptığı malzemelerin bir nüshasını
şantiye görevlisine ibraz edecektir.
2- Yüklenici firma sözleşme konusu asansörleri tesis edeceği kuyularda
elemanlarının iş güvenliği tedbirlerini alacaktır. Baret, emniyet kemeri, çelik
burunlu ayakkabı, tulum veya yelek, koruyucu gözlük gibi iş güvenliği
donanımlarını bulundurmak ve elemanlarına da bunları kullandırmakla
mükelleftir.
3- Yüklenici firma sözleşme konusu inşaatlarda çalıştıracağı elemanların
sigortalarını kendi bünyesinde yaptıracak ve SGK primleri ile stopajlarını
kendisi ödeyecektir. İnşaatlarda
4- Yüklenici firma işin gidişatı hususunda “iş seyir defteri” tutacaktır. İnşaatta
çalışılan günlerde neler yapıldığı ve hangi aksaklıklarla karşılaşıldığı ile ilgili
tutulan sayfa işverenin şantiye şefi tarafından onaylanacaktır.
5- Yüklenici firma işi belirlenen tarihte bitirecek ve resmi mercilere müracaat
ederek asansör işletme ruhsatını alacak ve işverene bir tutanakla teslim
edecektir.
6- Yüklenici firma, asansör tesisi işinin yürütülebilmesine mani inşaat işlerini
işverene bildirecek ve tamamlanmasını talep edecektir.
B- İŞVEREN FİRMANIN YAPACAĞI İŞLER ve HİZMETLER:
a) İnşaat İşleri
1- İşveren tarafından asansör kuyuları TSE, CE standartları ve yürürlükteki
yönetme-liklere uygun olarak hazırlanmış, kalıp tahtaları ve demirlerinden
tamamen arındırılmış, sıva ve boyası yapılmış, kuyu dibi tamamen temizlenmiş
olacaktır.
2- Asansör kuyusunun iki veya daha fazla asansör için planlanmış olması
durumunda, işveren kuyu aralarının duvarla örülmesini veya çelik
konstrüksiyon ile bölünmesini sağlayacaktır. Ray ve kapı montajı için gerekli
beton tabliyesi veya duvar yok ise, işveren yine çelik yapı ile bölmeleri
yaptıracaktır.
3- İşveren anılan kuyu dibi derinliği zemin kat asansör kapısı seviyesinden 150 cm.
aşağıda olmasını sağlayacaktır.
1
ASANSÖR TESİS SÖZLEŞMESİ EKİDİR.
4- İşveren asansör kuyuları içine asansör firmasının verdiği projeye göre teleskopik
demirlerden mamul iskele kurduracak, yüklenici firma tarafından eksik ya da
aksak kurulan bölümlerini düzelttirecek, iş bitiminde de iskeleyi söktürecektir.
5- İlk dört maddenin gerçekleşmesi sonunda asansör kuyusunu tutanakla yüklenici
firmaya teslim edecektir.
b) Elektrik İşleri
1- İşveren asansör kuyu aydınlatmasını yüklenici firma işe başlamadan önce
yaptıracaktır. Kuyu tabanından 50 cm yüksekten başlayacak olan kafesli
armatür lambalar her 7 metrede bir konulacak, kuyu dibine bu lambaların
kontrolünü sağlayacak anahtar ile 220 Volt bir priz monte ettirecektir.
2- İşveren asansör montajı için geçici elektrik ihtiyacını temin edecek, montaj
ve test çalışmaları için geçici güç hattını sağlayacaktır.
3- İşveren firma makine dairelerine beher asansör için ve güç ihtiyacı için 1
şalter ve 3 sigortalı elektrik panoları yaptıracak, pano içinde Pako şartel,
kaçak akım rolesi, kuyu lambası şarteli, makine dairesi aydınlatma şarteli ve
6 amperlik kabin aydınlatma şarteli bulunacaktır.
4- İşveren firma makine dairesini yeterli derecede aydınlatılacaktır. Bu
aydınlatmada tetiklemeli flüoresan tip ampul kullanılmayacaktır. İşveren
elektrik voltaj değişiminin %5’i geçmemesini sağlayacak, kuyu ve kapı
önlerine aydınlatma ve priz tesis ettirecektir.
c) Makine Dairesi İşleri
1- İşveren asansör makine dairelerinin kapılarını dışa açılır şekilde demirden
yaptıracaktır. Kapıda havalandırma menfezi olacak, gömme tip anahtarlı kilit
bulunacaktır.
2- İşverence asansör makine daireleri içindeki kapı ve kuyu kapakları
şartnamelere uygun vaziyette anahtarsız kapanıp kilitlenebilir bir halde
yapılacaktır.
3- İşveren makine dairelerinin her birinde mutlaka 6 kg. kapasiteli kuru tip
yangın söndürme tüpü bulunmasını sağlayacaktır.
4- İşveren asansör makine dairelerinin tabliye yükseltilerinin kenarlarına 80
cm yüksekliğinde demir korkuluk yaptıracak, bu tabliye için yine demirden
korkuluklu merdiven yaptıracaktır.
5- Asansör makine daireleri boyalı olacak, en az iki adet 50x50 cm. ebatlarında
panjurlu havalandırma penceresi yapılacaktır. Bu pencerelerdeki panjurlar
kuşların giremeyeceği sıklıkta olacaktır. Makine dairesinde yangın ihbar
hattı bulunacak, yangın ve duman bacası mevcut olacaktır.
6- İşveren, yüklenicinin tarif edeceği şekilde kuyu dibine inilmesini sağlayacak
merdiven yaptıracaktır.
7- Asansör kapılarının montajının yapılmasından sonra kenar ve boşluklarının
örülmesi, sıvanması veya metal ile kaplanması işverence yaptırılacaktır.
8- İşveren kuyu içinden sair enerji hattı, su hattı gibi tesisatların geçirilmesine
mani olacak, makine daireleri ve kuyu diplerinde başkaca tesisatlara
müsaade etmeyecektir.
2
ASANSÖR TESİS SÖZLEŞMESİ EKİDİR.
9- İşveren, inşaatta çalışan diğer personelin veya ziyaretçilerin asansör kat
kapısı panellerinin montajının tamamlanmasına kadar, kuyu önlerine
yaklaşmalarını önleyici tedbirler alacak ve uyarı levhaları koyacaktır.
d) Diğer İşler ve Hizmetler
1- İşveren, asansör montaj mahallinde malzemelerin hırsızlığa ve kötü niyete
karşı korunması için kapalı ve kilitli bir depo alanı ayıracaktır.
2- İşveren yüklenici firmanın iş süresi boyunca yaptığı imalatları koruyacak ve
zarar verilmesini önleyecek tedbirler alacaktır.
3- İşveren firma, asansör tesisinin ilerleyebilmesine mani inşaat işlerini
tamamlanmasını sağlayacaktır.
4- Yüklenici firma sözleşme süresince oluşabilecek riskleri karşılamak
amacıyla Montaj Tüm Risk ve 3. Şahıs Ürün ve Mali mesuliyet poliçelisi
yaptırmakla yükümlüdür.
5- Asansör işletme ruhsatının alınması esnasında yerel yönetimlere ödenecek
harç ve vergiler ile muayeneci kurumlara ödenecek ücretler işveren firmaya
aittir.
6- İşveren firma asansör işletme ruhsatı alınmadan önce asansörün kendisine
teslim edilmesini talep edemeyeceği gibi asansörle inşaat malzemeleri, eşya
ve personel taşınmasını da talep edemez.
7- Montajı devam eden asansörün yarı çalışır veya tam çalışabilir vaziyette
iken yükleniciden habersiz kullanılması veya kullandırılması işverence
engellenecektir. Bu tür kullanımlarda doğabilecek kazalardan ve hukuki
sorumluluklardan işveren firma sorumludur.
8- Yüklenici firma, asansör tesisinde çalıştırdığı personelin inşaattaki diğer
imalatlara veya inşaat malzemelerine verebileceği zararlardan mesul olup
tanzimle yükümlüdür.
C-) ASANSÖRÜN TESLİMİ :
Asansör yüklenici firma tarafından işverene ancak asansör işletme ruhsatının
alınması sonrası çalışır vaziyette,
a) Asansör bakım sözleşmesi (Ek-1)
b) Acil müdahale ve kurtarma eğitimi verildiğine dair tutanak (Ek-2)
c) Asansör teslim tutanağı (Ek-3)
imzalandıktan sonra teslim edilir.
E-) ANLAŞMAZLIK HALİ
İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları
nezdinde ……………………………………… mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
3
ASANSÖR TESİS SÖZLEŞMESİ EKİDİR.
ASANSÖR TESLİM TUTANAĞI (Ek-3)
(Her bir asansör için ayrı düzenlenir.)
Aşağıda özellikleri belirtilen asansörün yüklenici firma tarafından ilgili proje ve
yönetmeliklere göre montajı yapılıp bitirilmiş ve “Asansör İşletme Ruhsatı”
alınmıştır. İlgili asansör için işveren firma veya bina yönetimi ile karşılıklı “Bakım
Sözleşmesi” akdedilmiş olup “Acil Müdahale-Kurtarma Talimatı ve Eğitim
Tutanağı” düzenlenerek imzalanmıştır.
İlgili asansör çalışır ve noksansız vaziyette kullanıma açılarak işverene veya
işveren adına yetkili kıldığı kişiye veya bina yönetimine bu tutanakla teslim edilmiştir.
ASANSÖR TESİS ADRESİ
ASANSÖRÜN MARKASI
ASANSÖRÜ TESİS EDEN FİRMA
ASANSÖRÜN İMAL YILI
ASANSÖR TESCİL TARİHİ
ASANSÖR TESCİL NUMARASI
ASANSÖRÜN TAHRİK TÜRÜ
ASANSÖRÜN HIZI
ASANSÖRÜN KAPASİTESİ (KİŞİ/BEYAN
YÜKÜ)
ASANSÖRÜN DURAK SAYISI
ASANSÖR TESLİM TARİHİ
……/……./200….
ASANSÖRÜ EKSİKSİZ TESLİM EDEN
(İsim, Kaşe, İmza)
ASANSÖRÜ EKSİKSİZ TESLİM ALAN
(İsim, Kaşe, İmza)
4

Benzer belgeler