ECASm Series - ensim.com.tr

Yorumlar

Transkript

ECASm Series - ensim.com.tr
ECASm seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda,
katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü
amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.
Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim
ayar sýnýrýný geçtiði zaman kontak çýkýþý vermektedir.
Zor proses þartlarý için tasarlanmýþtýr. Yüksek sýcaklýk ve basýnç
ortamlarý için soðutuculu modelleri imal edilebilir.
Tetikleme noktasý ve röle çalýþma aralýðý kalibrasyonu iþletme þartlarýnda
kullanýcý tarafýndan yapýlabilir. Yatay veya dikey olarak baðlanabilir.
Uygulama Alanlarý :
Sývý tanklarý, glikol tanklarý, gýda makinalar, soðutma sývý tanklarý,
gemiler , salamura tanklarý, atýk su, þarap depolarý, temiz su depolarý...
Yað tanklarý, CO2 sývý tanklarý, yüksek sýcaklýklý tanklar, düþük iletkenlikli
sývýlar.
Tahýl deposu, çimento silosu, kum, hamur, süt tozu, yem, un, organik
ve plastik granül tanklarý.
Yapýþkan ve yüksek viskoziteli asit ve kimyasal sývýlar.
Teknik Özellikleri :
ECASm
Ölçülecek Malzeme
Katý partiküllü malzemeler
Yapýþkan ve asit/bazik malzemeler
KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ
Besleme
Çýkýþ
ECASm 101
Ýletken sývýlar, soðutucu akýþkan
Min.Di-Elektrik Sabiti
24 VDC
1 NANK x5 A/250VAC Röle
1,6
er
Baðlantý Malzemesi
304 Pas. Çelik Ops. 316 Pas. Çelik
ECASm 305
Ýzolasyon Malzemesi
PFA
Ops. PTFE, Delrin, Peek, Seramik
ECASm 408B , 408P , 408T
Muhafaza Malzemesi
Alü. Enjeksiyon (std.)
ECASm 203
Avantajlarý :
Yüksek sýcaklýða, basýnca dayanýklý dizayn.
Kolay montaj edilebilir ve hassasiyet ayarý
yapýlabilir.
Köpük ,sývý sýçramasý ve probun
kaplanmasýndan etkilenmez.
Çalýþma Basýncý
Maks. 150 bar (Modele göre deðiþir.)
Çalýþma Sýcaklýðý
(-) 30 / (+150 ºC
(Peek Ýzolasyon ile 230 ºC )
(Soðutucu aparat ile 200 C ye kadar)
Ortam Sýcaklýðý
Gösterge
Güç Tüketimi
Elektrik Baðlantýsý
Koruma Sýnýfý (EN60529)
Test
Proba Gelebilecek Aðýrlýk
(-)20...(+)60ºC
Power ve kontak ledli
Maks. 1 W
Klemens
Alüminyum
EMC, Düþük voltaj
ECASm 101 için 190 gr.
Aðýrlýk
Maks. 40 NM
1
ECAS
Çalýþma Prensibi :
Elektriksel kapasite tanýmý, iki paralel iletken plaka kullanýldýðý varsayýlarak;
Ýzolasyon
C(Farad)
d
S,d (mt)
S
C
C=
eo.er.S
d
ifadesiyle tanýmlanabilir.
R
Ancak pratikte bu ifadenin kullanýlabileceði sensör tipi yok denecek kadar azdýr. Özellikle aralýk (d) büyük olduðundan (ki genel olarak böyledir.)
Kaçak alanlarýn artmasý nedeniyle, yukarýdaki formulün doðruluðuna güvenmek artýk mümkün olmayacaktýr.
O halde özellikle mesafe ölçümlerinde artýk kapasiteden çok empedans ölçmek çok daha doðru sonuç vermektedir.
Kapasite
Empedans
+ ( jC
e
Empedans ifadesi Z = R + jL
e
Mesafe
Mesafe
)-1 þeklinde verilir. R reel bileþen olarak tanýmlanýr ve ortamýn iletkenliðini temsil eder.
jLw ikinci bileþen endüktif reaktans olarak tanýmlanýr. Bu bileþen kapasitif ölçüm yapýyor olsak bile mevcuttur.
Ancak biz bunu yok farzederiz. Bu þekilde ölçümlerde ortamýn elektrostatik özelliklerini baz alarak sonucu deðerlendirdiðimizden
hata olmayacaktýr. Sonuçta empedans ifademiz Z= R + (jC )-1 olacaktýr.
Ürettiðimiz kapasitif sensörlerde ölçüm yük transferi metoduyla yapýlmaktadýr.
Toplam emdedans Z = Y / I ifadesiyle verilir.
I (Akým) I = Q / t
Q (Coulomb)
-1
e
Ölçmek istediðimiz kapasitif reaktans ise; (jC ) þeklindedir . Yani yük ile empedans ayný fazdadýr. ( I ve C
Özetle, ortama aktarýlan yük, kapasitif reaktans ile doðru orantýlýdýr.
e
t (sn)
)
Koaksiyel tarzda üretilmiþ sensörler için ;
a : Merkez elektrod yarýçapý
b : Dýþ ekran yarýçapý
L : Uzunluk
C=
2.p.eo.er
ifadesi ile empedans hesabý yapýlmaktadýr.
In (b/a)
2
ECAS
e
Üretimde olan tüm modellerimizde uzunluða baðlý olarak 10 KHz...250KHz aralýðýnda uyarým uygulanmaktadýr. ( = 2 x p x f)
Ýletkenlik bileþeni (R) etkisinin doðrusallýk hatasýna sebebiyet vermesi elektronik devre tasarýmý ve mekanik tasarým ile engellenmiþtir.
1ppm deðerinden az ve sýfýr kabul edilebilir bir deðere düþürülmüþtür.
Proses Basýnç / Sýcaklýk Grafiði
P proses (bar)
150
-30 -20
20
Soðutucu
16
Aparat Ýle
0
40
80
150
200
Tproses (°C)
Ortam Basýnç / Sýcaklýk Grafiði
T ortam (°C)
80
Soðutucu
Aparat Ýle
40
-30
0
100
150
Tproses (°C)
200
L
Tetikleme Noktasý
Hissetme Bölgesi
3
Röle çalýþma aralýðý
ayarlanabilir. (%50)
ECAS
Uygulama Örnekleri:
ECASm
ECASm
ECASm
ECASm
ECASm
ECASm
4
ECAS
Uygulama Örnekleri:
ECASm
ECASm
ECASm
ECASm
ECASm
ECASm
5
ECAS
Parçalar :
Kapak Vidasý
Kapak
Conta
Kart
Muhafaza Vidasý
Muhafaza
Kablo Rekoru
Ara Boru
Baðlantý Rekoru
Komple Ýzoleli Prop
Koaksiyel Prob
Tip
Malzeme
Koruma Sýnýfý
Sýcaklýk
(C)
B035
Alüminyum
IP65
Ýlave Conta Ýle
-30...+150
36
Muhafaza:
B035
80
Kablolu Elektronik Ünite : Sahada kolay kalibrasyon için dýþ þartlara karþý korumalý bir kablo kullanýlarak elektronik ünite
ile sensör kýsmý ayrýlabilir.Kullanýlan kablonun özelliði ile kapasitif ölçüme bir etkisi bulunmadan
kullanýcýya montaj kolaylýðý saðlamaktadýr.
Örnek Model :
6
ECAS
Elektrik Baðlantýsý:
· RlyLED ( Kýrmýzý):
Normal çalýþma sýrasýnda “Röle aktif” ; Kalibrasyon sýrasýnda iþlemin devam ettiði anlamýna gelir.
Normal çalýþma modunda –röle aktif ise– sürekli, kalibrasyon modunda kesikli yanar. Kýrmýzý renklidir.
· PwrLED ( Yeþil):
Normal çalýþma sýrasýnda sensör arýzasý olmadýðý, kalibrasyon sýrasýnda ise “istenilen ölçme deðerinin,
hafýzaya yüklendiði” anlamýna gelir. Flaþ yaparak çalýþýr. Sürekli yanýyor olmasý, arýza iþaretidir. Yeþil renklidir.
· CAL - S Butonu:
Kalibrasyon sýrasýnda, “ Yüksek seviye-Span-” deðerini almak için kullanýlýr.
· CAL - Z Butonu:
Kalibrasyon sýrasýnda, “ Alçak seviye-Sýfýr-“ deðerini almak için kullanýlýr.
· SET - TRG Potu:
Röle tetikleme noktasýný, Sýfýr-Span deðerleri arasýnda ayarlar.
· SET - DIF Potu:
“TRG Potu” ile aktif edilmiþ olan rölenin, “Býrakma” seviyesini ayarlar. Ayarlanabileceði en yüksek deðer,
“Z ve S” ile belirlenmiþ çalýþma bölgesinin yarýsý ( %50) kadardýr. Yani, DIF Potu %100 iken,
eðer röle çekili ise , býrakmasý için seviye, toplam skalanýn yarýsý kadar azalmýþ olmalýdýr.
Relay
Röle Çýkýþlý
Mekanik Baðlantý :
AA
Diþli
B
b
Soðutucu:
(ISO 228-1)
Ölçü
AA
Diþ Boyu
B
(mm)
b (mm)
R 3/8"
R 1/2"
R 3/4”
R 1”
R 1 1/4”
R 1 1/2”
R 2”
M14
M16
M18
1/2” NPT
3/4” NPT
1” NPT
27
27
32
36
51
60
70
27
27
27
27
27
27
14
14
14
23
23
23
23
12
14
14
16
23
23
68
27 AA
R 1/2”
L
7
PFA
ECAS
Örnek Modeller:
YAPIÞKAN ve ASÝT/BAZÝK
SIVILAR
KATI PARTÝKÜLLÜ
MALZEMELER
ÝLETKEN OLMAYAN
SIVILAR
ÝLETKEN
SIVILAR
Model
Ölçüm Sahasý
Prob
Proses
Basýncý / Sýcaklýðý
ECASm 101
Komple Ýzoleli Prob
-1...+150 bar
L=100 mm (Std.)
Ýletken Tank
-30...+150°C
ECASm 203
Koaksiyel Prob
-1...+100 bar
L=100 mm (Std.)
Ýletken/Yalýtkan Tank
-30...+150°C
ECASm 305
Kýsmi Ýzoleli Prob
-1...+60 bar
L=100 mm (Std.)
Ýletken Tank
-30...+150°C
ECASm 408P
Çift Prob
-1...+25 bar
L=100 mm (Std.)
Ýletken / Yalýtkan Tank
-20...+80°C
ECASm 408B
Çift Prob
-1...+60 bar
L=100 mm (Std.)
Ýletken / Yalýtkan Tank
-30...+150°C
ECASm 408T
Çift Prob
-1...+25 bar
L=100 mm (Std.)
Ýletken / Yalýtkan Tank
-40...+200°C
8
ECAS
Örnek Modeller:
ECASm 305
27 AA
Maks.65 mm
ECASm 203
Maks.65 mm
Maks.65 mm
ECASm 101
27 AA
R 1/2”
41AA
R 1/2”
R 1”
PTFE
L
L
L
PFA
Ø12
L=100 mm (Std)
L=100 mm (Std)
Maks.65 mm
46 AA
Delrin
41 AA
ECASm 408T
Maks.50 mm
ECASm 408P
Maks.50 mm
ECASm 408B
L=100 mm (Std)
PTFE
R 1”
46 AA
R 1”
R 1”
PTFE
L
L
PFA
L
Ø4
Ø6
PFA
Ø4
Ø6
L=100 mm (Std)
L=100 mm (Std)
9
L=100 mm (Std)
ECAS
Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.
MODEL ECASm
Ýletken Sývýlar.........................................1
Ýletken Olmayan Sývýlar.....................2
2
Katý Partiküllü Malzemeler..................3
Yapýþkan ve Asit/Bazik Sývýlar.......................4
SERTÝFÝKA
Yok ........................................................0
3
PROB TÝPÝ
Komple Ýzoleli Prob ...........................1
Koaksiyel Prob ..................... Ø10....3
Yarý Çýplak Prob....................................5
4
DALMA BOYU
50 mm ............................................0
100 mm (Standart)................................1
5
Özel.....................................................................x
PROSES SICAKLIÐI
Standart 150°C......................................0
Soðutucu Aparat Ýle 200°C.................1
6
Kýsmi Ýzoleli Çift Elektrodlu Prob ....................8B
Ýzolesiz Çift Elektrodlu Prob ..................8P
Ýzoleli Çift Elektrodlu Prob ..................8T
Özel..................................................x
Plastik (Delrin) Model Ýçin 80°C........................2
Plastik (PVDF) Model Ýçin 120°C.......................3
BAÐLANTI
Rekor (ISO 228-1)
R
R
R
R
3/8”..............................................0
1/2” ................................................1
3/4” ................................................2
1” ....................................................3
R 1 1/4”..........................................................4
R 1 1/2” .............................................................5
R 2” ..................................................................6
7
Röle Çýkýþlý ...........................................5
8
KABLO GÝRÝÞÝ
PG7 (std)...............................................1
9
M12 - 5 Pin Soket...............................................2
Özel.....................................................................x
MUHAFAZA MALZEMESÝ
Alüminyum (B035)................................4
Özel.....................................................................x
10 ÝZOLASYON MALZEMESÝ
PFA....................................................0
Kauçuk..............................................1
FKM......................................................2
...FE.......................................................3
PEEK..................................................4
Seramik....................................................5
Polyamid...........................................................6
Özel....................................................x
11 BAÐLANTI MALZEMESÝ
316 Paslanmaz Çelik ........................1
Delrin.....................................................2
PTFE.....................................................3
12 OPSÝYONEL
Yok......................................................./ 0
PVDF......................................................4
Pirinç.........................................................5
Polipropilen.......................................................6
Özel....................................................x
Kablolu Elektronik Ünite................................../ S
ÖRNEK
ECASm - 101 -1 - 1 - 1 - 5 - 1 - 4 - 0 - 1 / 0 Ýletken Sývýlar Ýçin, L=100mm, R 1/2”, Soðutucu Aparatlý

Benzer belgeler

ECAPm OEM Series

ECAPm OEM Series hata olmayacaktýr. Sonuçta empedans ifademiz Z= R + (jC )-1 olacaktýr. Ürettiðimiz kapasitif sensörlerde ölçüm yük transferi metoduyla yapýlmaktadýr. Toplam emdedans Z = Y / I ifadesiyle verilir. I...

Detaylı

ECAS100Series - ensim.com.tr

ECAS100Series - ensim.com.tr Köpük ,sývý sýçramasý ve probun

Detaylı