insan kaynakları değerlendirme seçme ve yerleştirme komutanlığı

Yorumlar

Transkript

insan kaynakları değerlendirme seçme ve yerleştirme komutanlığı
SİVİL MEMUR BAŞVURU KILAVUZU
2015
Başvurular
: 25 Aralık 2015 – 25 Ocak 2016 (Saat:08.00)
Başvuru Sonuçları : 12 Şubat 2016 (Saat: 17.00) açıklanacaktır.
DİKKAT!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri
Komutanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir.
Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu
önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.
-1-
Sevgili Sivil Memur Adayları;
Bu kılavuz; Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde
bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek
kapasitede yetişmiş sivil memurların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması amacıyla,
Hv.K.K.lığına nasıl başvuracağınız konusunda sizlere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.
Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuz, Hv.K.K.lığına başvuru ve seçim
aşamaları esaslarını kapsamakta, sadece www.tekok.edu.tr internet sitesinden yayımlanmakta olup, basım
ve dağıtımı yapılmamaktadır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda, gücünü tarihinden
ve yaşamında onurlu, görevinde sorumlu, çevresiyle uyumlu, inisiyatif sahibi personeline olan güveninden
alan Türk Hava Kuvvetlerinin bölgesinde lider, kıtasında etkin bir hava, uzay ve bilgi gücü olma yolunda her
biri ayrı bir değer olan arkadaşlarımızdan olmak istiyorsanız, sizleri Hv.K.K.lığına bekliyoruz.
Başarınız devamlı, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.
Hava Teknik Okullar Komutanlığı
-2-
İÇİNDEKİLER
Sıra
No
Başlık
Sayfa No
1.
Faaliyet Takvimi
4
2.
Başvuru İçin Adaylarda Aranacak Nitelikler
5
3.
Başvuru Şekli ve Tarihi
6
4.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçim Aşamalarına Çağrılacak Adayların
Belirlenmesi
6
5.
Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
7
6.
Seçim Aşamaları
7
a. Evrak İnceleme ve Ön Kontrol
7
b. Kişilik Testi
7
c. Mesleki Yeterlilik Sınavı
7
ç. Mülakat
7
d. Sağlık Muayene Merkezine Sevk
8
e. Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları
8
7.
Asıl ve Yedek Adayların Belirlenmesi
8
8.
Adaylar İçin Önemli Duyurular
8
9.
İletişim ve Ulaşım Bilgileri
9
10.
Tablo-1 (Temin Edilecek İhtisaslar ve Kontenjanlar)
-3-
10-12
1.
FAALİYET TAKVİMİ: (*)
Faaliyet Adı
S.No
Tarihi
25 Aralık 2015
25 Ocak 2016 (08.00)
1.
Müracaatların kabulü.
2.
Seçim aşamalarına çağırılacak
adayların internette yayımlanması.
12 Şubat 2016
3.
Seçim Aşamaları.
19 Şubat 2016
4.
Hastane muayene işlemleri.
22 Şubat 2016
07 Mart 2016
5.
Güvenlik soruşturmaları.
22 Şubat 2016
22 Nisan 2016
6.
Adayların asıl ve yedek durumlarının
internette yayımlanması.
7.
Atama
18 Mart 2016
Güvenlik soruşturmalarının sonuçlanması ve
sağlık raporlarının TSK Sağlık Komutanlığınca
onaylanmasını müteakip, Hava Kuvvetleri
Personel Başkanlığı tarafından atamaları
yapılacaktır.
* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.
-4-
İÇİNDEKİLER
2.
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a.
Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
(1)
Türk vatandaşı olmak,
(2)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(3) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
b.
Askerlik durumu itibariyle;
(1) Erkek adaylar için 22 Nisan 2016 tarihi itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle
ilgisi bulunmamak,
(2)
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
(3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.
c.
Tarafsızlık ve devlete bağlılık: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 7’nci maddesine göre;
(1) “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin
yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar, hiçbir şekilde siyasi ve
ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
(2) Devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan
Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte
faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım
edemezler.”
ç.
Güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,
d.
Başvuru bitiş tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (25 Ocak
1998 ve daha önce doğanlar) olmak,
e.
Her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (TABLO-1)
f.
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde
daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
g.
Seçim ve mülakat aşamalarını asıl ve yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker
Hastanelerinden veya Asker Hastanelerinin Geçici Sağlık Kurullarından “Sivil Memur Olur.” kararlı sağlık
raporu almış olmak,
ğ.
Son mezun olunan öğrenimle ilgili olarak, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak
ve bu sınavdan ortaöğretim mezunları için KPSS P94, önlisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları
için KPSS P3 ve İngilizce öğretmenliği için 2015 yılı KPSS P121 puanına sahip olmak,
h.
İlan edilen unvanların öğrenim şartı için, son mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
(Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomaları yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca
onaylandığını gösteren “Denklik Belgesi”ne sahip olmak),
ı.
Başvuru kılavuzunda belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmaktır.
i.
Adaylarda aranacak nitelikler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel ve özel
şartların yanı sıra Hv.K.Klığının kadro ihtiyaçları esas alınarak belirlenmiştir.
-5-
İÇİNDEKİLER
3.
BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
a.
Başvurular, 25 Aralık 2015 Cuma günü saat 17:00’da başlayıp, 25 Ocak 2016 Pazartesi günü
saat 08:00’da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yer alan başvuru
linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacaktır. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin
doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.
b.
Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, adaylara işleminin
tamamlandığını belirten bir şifre verilecektir. Bu şifre kullanılarak doldurulan bilgiler kontrol edilebilecek,
varsa başvuruların sona ereceği tarihe kadar değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru bilgilerine
başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, verilen şifrelerin gizli tutulması gerekmektedir.
c.
Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile
hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.
ç.
Başvurularının tamamlanmasından sonra adreslere herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden,
adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir.
İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk
adaylara aittir.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN
BELİRLENMESİ:
a.
Temin süreci Evrak İnceleme ve Ön Kontrol, Kişilik Testi, Mesleki Yeterlilik Sınavı, (Her unvan
için yapılmamaktadır.) mülakat sınavı (Her unvan için yapılmaktadır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik
soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
b.
Mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi
katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak
üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki
adayla eşit puan alan adaylarda sözlü sınava alınacaktır.
c.
Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı alınacak
personel sayısının altı katına kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylarda sınavlara
çağrılacaktır.
ç.
Adaylara www.tekok.edu.tr adresinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımaktadır. Adayların
adreslerine ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. Adayların cep telefonlarına kısa mesajla bilgilendirmede
bulunulabilecektir. Bu nedenle adayların müraacat işlemlerinde geçerli bir cep telefonu numarası girmeleri
önem arz etmektedir.
d.
İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, yapılan tüm başvurular, adayların
beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.
e.
Başvurusu kabul edilen adaylara 12 Şubat 2016 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet
adresinden bilgi verilecek ve seçim aşamalarına getirilmesi gereken belgeler duyurulacaktır.
f.
Başvurusu kabul edilen adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen
tarih, saat ve yerde seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi
tamamen adayın sorumluluğundadır.
-6-
İÇİNDEKİLER
5.
BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR:
a.
İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması ve bilgilerde eksiklik,
yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin
sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet
haricinde posta/kargo vb. ile yapılması ve yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını
taşımadığının belirlenmesi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
b.
Belgelerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi
durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda
bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin
9’uncu maddesi uygulanacaktır.
6.
SEÇİM AŞAMALARI:
a.
Evrak İnceleme ve Ön Kontrol:
Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına
gelirken adayların getirmeleri gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin
adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilmektedir.
b.
Kişilik Testi:
Adayların aidiyet, dürüstlük, kendi başına görev yapabilme, liderlik, zor koşullar altında
çalışabilme gibi kişilik özelliklerinin, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının tespitine yönelik anket
şeklinde uygulanan bir testtir. Başarılı/başarısız gibi bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.
c.
Mesleki Yeterlilik Sınavı:
(1)
Adayların mesleki bilgisini ölçmek maksadıyla kurum tarafından mesleki yeterlilik sınavı
yapılabilir.
(2) Mesleki yeterlilik sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurul/Komisyon üyelerince
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Kurul/Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalaması mesleki yeterlilik sınav sonucu puanını oluşturur.
(3) Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan üzerinden
en az yetmiş olması şarttır.
(4) Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başalamak üzere
atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit
puan alan adaylarda sözlü sınava alınır.
ç.
Mülakat:
(1)
Mesleki yeterlilik sınavından sonra yapılan veya doğrudan yapılan mülakat sınavında
adayın;
(a)
Duyuruda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
(b)
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(c)
Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(ç)
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(d)
Genel yetenek ve genel kültürü,
(e)
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilir.
(2) Mülakat sınavında başırılı sayılmak için, Kurul/Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
-7-
İÇİNDEKİLER
d.
Sağlık Muayene Merkezine Sevk:
Seçim aşamalarında başaralı olan adaylar “Sivil Memur Olur.” kararlı sağlık raporu almak
amacıyla; askeri hastanelere veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilerek, gerekli
işlemlerini tamamlaması sağlanır.
e.
Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları:
(1) Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır. Mesleki yeterlilik ve mülakat
aşamalarında elenme olması durumunda, elenme olan seçim aşamasının yapıldığı alan terk edilmeden
aynı gün içerisinde yazılı itiraz etmek mümkündür.
(2) Mesleki yeterlilik ve mülakat sınavına yönelik yapılan itirazlar, İtiraz Komisyonu üyelerince
yapılan inceleme sonucu kurula bildirilir. İtiraz sonucu adaya sözlü olarak bildirilir.
(3) İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, diğer bir komisyonda yeniden
değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları halinde bir sonraki aşamadan itibaren devam
edebilmektedir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci itiraz hakkı bulunmamaktadır.
7.
ASIL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
a.
Adayların, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre KPSS puanı, mesleki uygulama sınavı ve
mülakat notu dikkate alınarak performans puanları hesaplanmaktadır.
b.
Performans puan sıralamasına göre her unvan için asıl ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
Asıl ve yedek aday isim listelerinin onaylanmasını müteakip, 18 Mart 2016 tarihinde saat 17.00’da
www.tekok.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya
gazete ilanı verilmeyecektir.
8.
ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR:
a.
Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.tekok.edu.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.tekok.edu.tr genel ağ adresinde
yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
b.
Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen
nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.
c.
Seçim aşamalarında adayların kaybolan eşya ve malzemelerinden Hv.Tek.Okl.K.lığı sorumlu
değildir.
ç.
Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu
gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası
eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. (Şehit, malul ve muharip gazi eşi TSK’ya mensup ise bağlı
olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup
oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklar ve bu belgelerin
fotokopisini Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme
Komutanlığı Gaziemir/İZMİR adresine PTT APS veya PTT kargo yoluyla gönderilecektir. Diğer kargo
şirketleri ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecek ve mülakat aşamasına çağrılmaları halinde bu belgenin
aslını getirecektir.)
d.
Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü ileteşim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar,
silah ve benzeri teçhizatlar ile sigara ve çakmak sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların yukarıda
belirtilen malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.
-8-
İÇİNDEKİLER
9.
İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ:
a.
İletişim Bilgileri
İnternet adresi :
http://www.tekok.edu.tr
Telefon
0 232 251 79 29
:
0 232 251 16 00 (Dâhili: 4186)
b.
Ulaşım Bilgileri
(1) Seçim aşamaları için otobüsle İzmir’e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj – Gaziemir
minibüslerine ya da belediye otobüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM
durağında inebilirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde
bulunan İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.
(2) Hava yolu ile İzmir’e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine
binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava
Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre
içeridedir.
(3) Adayların taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç
köprüsünün hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD
yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin
yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.
(4) Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM
bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.
-9-
İÇİNDEKİLER
10. TABLO-1:
Sınıfı
(1)
EÖHS
Kadro Unvanı
(İhtisası)
İngilizce
Öğretmeni
(2)
Adaylarda Aranacak Öğrenim Şartı
İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olmak veya
ilgili bölüm mezunu olup formasyon eğitimi almış
olmak.
Cinsiyet
KPSS
Puan Türü
Sınav Şekli
Göreve Başlayacağı
Derece/Kademe
Personel İhtiyacı
Duyulan Kadrolar
İl/İlçe
Sayı
Bayan / Erkek
KPSS-P121
Uygulama Sınavı
ve Mülakat
9’uncu Derecenin
1’inci Kademesi
İzmir
1
Erkek
KPSS-P3
Mülakat
8’inci Derecenin
1’inci Kademesi
Kütahya
1
Psikolog
Psikoloji lisans programlarından mezun olmak.
THS
Bilgisayar
Mühendisi
Bilgisayar
Bilimleri
Mühendisliği,
Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği programlarından birinden
mezun olmak.
Bayan / Erkek
KPSS-P3
Mülakat
8’inci Derecenin
1’inci Kademesi
Ankara
1
THS
Mimar
Mimarlık Lisans programından mezun olmak.
Bayan / Erkek
KPSS-P3
Mülakat
8’inci Derecenin
1’inci Kademesi
Ankara
1
THS
İnşaat
mühendisi
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Erkek
KPSS-P3
Mülakat
8’inci Derecenin
1’inci Kademesi
Ankara
1
THS
İnşaat
mühendisi
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Erkek
KPSS-P3
Mülakat
8’inci Derecenin
1’inci Kademesi
Kayseri
1
THS
Harita
Kadastro
Teknikeri
Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme,
Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro, Tapu ve
Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Erkek
KPSSP93
Mülakat
9’uncu Derecenin
2’nci Kademesi
Diyarbakır
1
THS
Harita
Kadastro
Teknikeri
Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme,
Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro, Tapu ve
Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Erkek
KPSSP93
Mülakat
9’uncu Derecenin
2’nci Kademesi
Batman
1
SHS
- 10 -
İÇİNDEKİLER
Sınıfı
(1)
Kadro Unvanı
(İhtisası)
Adaylarda Aranacak Öğrenim Şartı
Cinsiyet
KPSS
Puan Türü
Sınav Şekli
Göreve Başlayacağı
Derece/Kademe
Personel İhtiyacı
Duyulan Kadrolar
İl/İlçe
Sayı
Makine
Teknisyeni
Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi/Makine
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Makine Model,
Model, Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar Destekli
Endüstriyel
Modelleme
(Plastik
Modelleme),
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Metal
Modelleme),
Bilgisayar
Destekli
Endüstriyel
Modelleme (Bilgisayar Destekli Modelleme), Makine,
Makine Ressamlığı, Teknik Resim (Makina),
Tesviye,
Tesviyecilik,
Tornacılık,
Frezecilik,
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik
Kontrollü Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık,
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Erkek
KPSS-P94
Uygulama Sınavı
ve Mülakat
12’nci Derecenin
2’nci Kademesi
Diyarbakır
1
THS
Elektrik
(3)
Teknisyeni
Ortaöğretim
kurumlarının
Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının Elektrik, Elektrikçilik
Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Yüksek Gerilim
Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü,
Endüstriyel Bakım Onarım, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı) Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
Erkek
KPSS-P94
Uygulama Sınavı
ve Mülakat
12’nci Derecenin
2’nci Kademesi
Batman
1
YHS
Aşçı
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi,
Yemek Pişirme Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Erkek
KPSS-P93
Uygulama Sınavı
ve Mülakat
10’uncu Derecenin
2’nci Kademesi
İstanbul
2
YHS
Aşçı
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi,
Yemek Pişirme Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Erkek
KPSS-P93
Uygulama Sınavı
ve Mülakat
10’uncu Derecenin
2’nci Kademesi
Ankara
1
YHS
Aşçı
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi,
Yemek Pişirme Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Erkek
KPSS-P93
Uygulama Sınavı
ve Mülakat
10’uncu Derecenin
2’nci Kademesi
Muş
1
THS
- 11 -
İÇİNDEKİLER
Sınıfı
(1)
YHS
YHS
Kadro Unvanı
(İhtisası)
Adaylarda Aranacak Öğrenim Şartı
Cinsiyet
KPSS
Puan Türü
Sınav Şekli
Göreve Başlayacağı
Derece/Kademe
Personel İhtiyacı
Duyulan Kadrolar
İl/İlçe
Sayı
Garson
Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel
İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Ağırlama
Hizmetleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm
ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Turizm ve Konaklama
İşletmeciliği,
İkram
Hizmetleri
ön
lisans
programlarının birinden mezun olmak
Bayan / Erkek
KPSS-P93
Uygulama Sınavı
ve Mülakat
10’uncu Derecenin
2’nci Kademesi
İstanbul
2
Garson
Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve
Otel İşletmeciliği, Ağırlama Hizmetleri, Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, TurizmOtelcilik, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği, İkram
Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun
olmak
Bayan / Erkek
KPSS-P93
Uygulama Sınavı
ve Mülakat
10’uncu Derecenin
2’nci Kademesi
Ankara
3
(1)
THS: Teknik Hizmetler Sınıfı; SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı; EÖHS: Eğitim Öğretim Hizmetler Sınıfı; GİHS: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı anlamında kullanılmıştır.
(2)
Klinik ortamında çalışmayacak olup, Birlik ve Karargâhlarda görev yapacaklardır.
(3)
“EKAT Yetki Belgesi” alabilecek durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir.
- 12 -
İÇİNDEKİLER

Benzer belgeler