ROMA`DA B‹R BAHAR AKfiAMI

Transkript

ROMA`DA B‹R BAHAR AKfiAMI
ROMA’DA B‹R BAHAR AKfiAMI
tafl›n›yordu eskiden. Roma, tarihi
eserlerinin çoklu¤uyla, çekicili¤iyle,
bu binalar›n bir k›sm›n›n hala kullan›l›yor olmas›yla milyonlarca turistin ilgisini çekiyor. Sokaklarda
dolafl›rken kentin bir tarihi ve turistik eser deposu oldu¤u izlenimi de
bundan kaynaklan›yor. Villa
Borghese gibi büyük bahçeli villalar
ve içlerindeki sanat ürünleri, kentin
geçmiflteki canl›l›¤›n›n bir baflka
göstergesi. Buraya turlarla çok
say›da Türk de geliyor.
Roma ‹mparatorlu¤unun tarihi çeflitli entrikalarla, birbirini deviren
imparatorlarla dolu. ‹mparatorlardan
biri Roma için "yönetilemez" demifl.
Yönetilemez oluflu kenti saran iflte
bu entrikalardan kaynaklanm›fl olsa
gerek. Bugün bile Roma'da trafi¤i
yönlendirmesi için bir kavfla¤a iki
trafik polisi yerlefltirildi¤inde, bütün
kentin trafi¤i kilitleniyor. Yasaklarla
aras› çok da iyi olmayan Romal›,
düdük çalan polise de yüzde yüz
uymuyor, trafi¤e kapat›lan yola girerek geçip geçemeyece¤i konusunda
flans›n› denemek istiyor.
Kentin kuruluflhikayesine de gelince. Alba Longa’da Amulius, kardeflini devirir ve yönetimi ele geçirir.
Ye¤eni Silvia’y› da iktidara talip olabilecek bir erkek çocu¤u do¤urmamas› için Vesta'ya rahibe olarak
sürgün eder. Fakat Silvia, anlafl›lan
rahat durmam›flt›r, savafl tanr›s›
Mars'tan hem de ikiz çocu¤u olur.
Silvia'n›n Romulus ve Romus
ad›nda iki çocuk do¤urdu¤unu haber
alan Amulius, çocuklar›n bugün
Roma'n›n içinden geçen Tiber
nehrine at›lmas› emrini verir. Çok da
gaddar olmayan Amulius, çocuklar›n özel bir küvete konarak nehire
b›rak›lmas› emreder. Ama küvet,
nehrin bir yerinde devrilir, çocuklar
çamurun üzerinde kal›r. Ba¤r›flmalar›na bir difli kurt yetiflir ve çocuklar› ma¤aras›na götürüp, kendi
sütüyle besler. Roma'n›n sembolü,
alt›nda iki çocu¤un süt emdi¤i bir
kurttur. Ayn› flekilde, Roma'n›n önde
gelen futbol kulübünün de sembolü,
bir kurt kafas›d›r.
Herneyse, çocuklar kurtulur, ve
kral›n domuz bak›c›s›n›n himayesinde güçlü birer delikanl› olarak
yetiflirler. Zamanla kim olduklar›
ortaya ç›kar ve kendi flehirlerini kurmalar›na izin verilir. Ama kardeflinin
inflaat etraf›na çevirdi¤i çitten atlayan Romus'a çok k›zan Romulus
tutar kardeflini öldürür. fiehrin kurulufl hikayesi böyle.
Eskiden gladyatörlerin savaflt›¤›,
insanlar›n e¤lence için aslanlara at›ld›¤› meflhur Colosseum, 1999'dan
beri ölüm cezalar›na karfl› sembol
olarak kullan›l›yor ve dünyan›n
neresinde olursa olsun bir idam
cezas›n›n infaz edilmesinden vazgeçildi¤inde Colosseum, 48 saat
33
Hakikat Çeflmesi
ayd›nlat›larak siyasi bir mesaj verilmek isteniyor. Santa Maria kilisesi
içindeki Hakikat Çeflmesi’nin üzerine oyulmufl maskenin a¤z›na elinizi
sokarsan›z do¤ruyu söyleyip söylemedi¤iniz belli olurmufl diye bir
inanç var. Çok turist gelip uzun uzun
kap›da bekliyor bunun için.
Roma'da normal porsiyon bir pizzan›n fiyat›, ayakta yiyorsan›z 3-7
bin Liret ($2-5 CDN) dolay›nda.
Ayakta bir kahve içerseniz 50 cent,
oturur da içerseniz $5 CDN. Yerken
ne yapt›¤›n›z mühim k›sacas›.
Havaalan›ndan flehre taksiyle giderseniz ücret $100 CDN. Bir valiz
fazlan›z farsa fiyat› yükseltirler
dikkat! Burada 100 Mark taksitle
araba sat›yorlar dolay›s›yla sokaklar
arabayla dolu.Trafik felaket. En h›zl›
ulafl›m metro ile yap›labiliyor. Bu
zor ama harika flehri görünce afl›k
olacaks›n›z. Bekleriz.
Ersoy Y›lmaz, Roma, Ekim 2000

Benzer belgeler

antik roma`da gladyatör oyunları

antik roma`da gladyatör oyunları İmparatorluk Çağı boyunca devam etmiş ve sayıları yüz binleri bulan sıradan seyirciyi bu tür gösteri merkezlerine çekmiştir. Nasıl ki Makedonya Kralı B. İskender, Pers İmparatorluğu üzerine düzenle...

Detaylı