MALİ BAKIMDAM Kooperatifin mali ve idari

Transkript

MALİ BAKIMDAM Kooperatifin mali ve idari
SS EGE TURİSTİK TESİSLERİ TATİL KÖYÜ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
1.1.2014-31.12.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU
Rapor düzenleme tarihi : ...01/.04 /..2015
İncelenen dönem : 1 Ocak – 31 Aralık .2015.
Genel kurul tarihi : 17 /05./.2015
MALİ BAKIMDAM
Kooperatifin mali ve idari durumu ile ilgili 31.12.2014 tarihi itibariyle yapılan denetimde,
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
MALİ DURUM
Banka Hesap Durumu:
T.Halk Bankası(Vadesiz)
T.Halk Bankası(Vadeli)
T.İş Bankası(Vadeli)
Toplam
PTT Çek Hesabı
Genel Toplam
: 42.575.06 TL
: 283.862.50 TL
:
29.67 TL
: 326.467.23 TL
: 17.029.80 TL
: 343.497.03 TL
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
GİDERLER
GELİRLER
Kira
8.437.50
Personel gideri
31.031.12
Yönetim ve DenetimÜcretleri
26.293.60
Genel gider
36.842.75
Mali müşavirlik
5.779.56
Damga vergisi
409.60
Dava icra giderler
2.100.00
Harcırah giderleri
8.721.00
Kıdem taz. Fonu
3.582.45
Amortismanlar
1.004.72
SGK giderleri
11.518.89
Muhtasar vergisi
11.704.21
Demirbaş Sayılan Gider
5.000.00
Noter Ücreti
8.819.11
Banka hesap gideri
451.15
Arazi düzenleme gideri
71.761.80
Genel Kurul Giderleri
700.00
Genel Yönetim Giderleri
234.157.46
GELİR – GİDER FARKI
142.949.02
GENEL TOPLAM
377.106.48
Banka faizi
S.G.K. Teşvik
Üye Aidat Gelirleri
: 16.498.34
: 2.271.59
: 358.336.55
377.106.48
01.04.2015 tarihinde Banka Hesap Durumu;
Halk Bankası (Vadesiz ): 19.763.56
Halk Bankası (Vadeli) :348.430.50
İş Bankası (Vadesiz)
29.67
PTT Bank
: 2.429.80
Kasa
:
630.94
TOPLAM
: 371.284.47
Bilanço ,Gelir Gider Farkı hesabı ve Mali Durum Bölümü
a.-Bilanço ve gelir gider tablosunun, kooperatifin muhasebe defterlerine uygun olarak hazırlandığı,
yanlış, eksik bilgi bulunmadığı, bilanço kalemlerinin ayrıntılı bilgi içerdiği,
b.-Bilanço ve gelir gider tablosunun muhasebe standartları ve ilkelerine göre düzenlenip hazırlandığı
c-Bir önceki Genel kurulda kabul edilmiş olan bütçe ile verilen Günü birlik Tesis Ruhsatı
çalışmaları için bilanço kalemlerine uygun harcama yapılmış olduğu ,
d-Bilanço ‘’ Hazır Değerler ‘’ ‘’Menkul Kıymetler’’ bölümünde yer alan tutarların sayım sonucunda
fiilen bulunduğu,
e-Ortaklardan yapılan her türlü tahsilatın kayıtlara eksiksiz intikal ettirildiği anlaşılmıştır.
f- Vergi ve diğer yasal yükümlülükler zamanında yerine getirildiği, kooperatif faaliyetlerinin
yürütülmesi sırasında herhangi bir faiz, gecikme cezası ödenmediği ,
g-Kooperatif kayıtlarında görünen avans bulunmadığı ,
h-Genel Yönetim giderlerinin usulüne uygun kooperatif iş hacmiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
İDARİ BAKIMDAN
Defter ve Belgeler
a. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan, yevmiye defteri, defteri kebir,
envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defterinin kullanıldığı,
b. Yevmiye defteri kayıtlarının kanunda öngörülen sürede yapıldığı, kayıt nizamına uyulduğu,
c. Envanter ve bilanço defterine, kooperatifin dönem sonu bilançosu ile dönem başı açılış
bilançosunun işlendiği,
d. Yevmiye ve envanter defterlerinin, kanunda öngörülen süre içerisinde noter kapanış tasdikinin
yaptırıldığı,
e. Defterler ile saklanması zorunlu olan belgelerin, Türk Ticaret Kanununda öngörülen süreyle
saklandığı,
f. Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilât ve ödemelerin tümünün kanunen geçerli belgeye dayandığı
anlaşılmıştır.
SONUÇ
Kooperatif işlemlerinin ve evraklarının Türk Ticaret Kanunun, Kooperatifler Kanunu ve Ana
Sözleşme hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden yönetim Kurulunun İbra kanaatinde
olduğumuzu beyan eder onayınıza saygı ile sunarız.
Üye
Prof .Dr. İlhami KİZİROĞLU
Üye
Av. Kadriye ÇAPAN