Cenk KARAKURT - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat

Transkript

Cenk KARAKURT - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat
KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Adı Soyadı
Cenk KARAKURT
Ünvanı
Yardımcı Doçent Doktor
Birimi
ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü
Doğum Yeri
EskiĢehir
Doğum Tarihi
1977
E-Posta
cenk.karakurt
@bilecik.edu.tr
Web Adresi
EĞĠTĠM DURUMU
Derece
Bölüm / Program
Üniversite
Yıl
ĠnĢaat Mühendisliği
Selçuk Üniversitesi
2000
Y. Lisans
ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim D.
Osmangazi Üniversitesi
2002
Doktora
ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim D.
EskiĢehir Osmangazi
Üniversitesi
2008
Lisans
ALMIġ OLDUĞU AKADEMĠK VE ĠDARĠ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar. Gör.
Niğde Üniversitesi
2003-2004
Ar. Gör.
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi
2004-2008
Yrd. Doç. Dr
Niğde Üniversitesi
2008-2009
Yrd. Doç. Dr
Bilecik Üniversitesi
2009-
Program BaĢkanı
Bilecik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
2009-2009
Bölüm BaĢkanı
Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Müh. Böl.
2009-
Dekan Yardımcısı
Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
2010-
VERMĠġ OLDUĞU DERSLER (Son 2 Yıl)
Dönemi
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Güz
Mukavemet I
4
30
Güz
Yapılarda Kalıcılık I
3
30
Güz
Çelik Yapılar I
2
30
Güz
Teknik Resim
4
45
Güz
Teknik Ġngilizce I
2
50
Güz
Malzeme Bilimi
3
40
Güz
Ġleri Beton Teknolojisi
3
5
Güz
Betonda Kalıcılık
3
5
Bahar
Mukavemet II
4
30
Bahar
Yapılarda Kalıcılık II
3
30
Bahar
Çelik Yapılar II
2
30
Bahar
Teknik Ġngilizce II
2
50
Bahar
Yapı Malzemesi
5
40
Bahar
Malzemelerin ġekil DeğiĢtirme
Özellikleri
3
5
Bahar
Yapıların Deneysel Analizi
3
5
TEZ YÖNETĠMĠ
Yüksek Lisans
Konu
Tez Sahibi
Yıl
Mermer Tozu ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı
Kendiliğinden YerleĢen Betonların Kalıcılık Özellikleri
Mahmut DUMANGÖZ
2012
Beton Yollarda Silindirle SıkıĢtırılmıĢ Beton Kullanımı
M. Resul PEKTAġ
2012
Bilecik Ġli Kamu Binalarının Beton Kalitesinin Karot
Yöntemiyle Belirlenmesi
Emre AKDAĞ
2012
Tez Sahibi
Yıl
Doktora
Konu
AKADEMĠK ÇALIġMALARI
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Yüksek Lisans
Farklı Çimentolu Betonlarda Olgunluk Kavramı
2002
Doktora
Çimento Üretiminde Doğal Zeolit ve Volkanik Tüflerin Endüstriyel
Atıklarla Birlikte Kullanılmasının Beton Performansı Üzerine Etkileri
2008
Projeler
Projenin Adı
Projedeki
Görevi
Görev Süresi
Yıl
Doğal Zeolit ve Taban Külünün Gazbeton Üretiminde
Kullanımı
Yardımcı
AraĢtırmacı
24 ay
2005
Kiremit Kırıklı Betonlarda Yüksek Sıcaklık Etkisi
Yardımcı
AraĢtırmacı
24 ay
2006
Bilecik Mermer Ocağı Atıklarının Zemin ĠyileĢtirme
ve Beton Üretiminde Kullanımı
AraĢtırmacı
12 ay
2010
Mermer Tozu Atıklarının ve Sepiyolitin Çimento
Üretiminde Kullanımının Betonda Alkali Silika
Reaksiyonu ve Yüksek Sıcaklık Tesiri Üzerine Etkisi
Yürütücü
12 ay
2011
Kitapları
Kitabın Adı
Yayınevi
ISBN
Yıl
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C. and Altun, F., "Using the Maturity Method in Concrete Produced
with Setting Agents", ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, Volume 19, Issue 7, pp.
527-617, 2007.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., "A discussion of the paper “Physico-mechanical properties of
aerated cement composites containing shredding rubber waste” by A. Benazzouk, O.
Douzane, K. Mezreb and M. Quéneudec", Cement and Concrete Composites, Volume 29, Issue
4, pp. 337-338, 2007.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C. and Sarıdemir, M., “Predicting the strength development of cements
produced with different pozzolans by neural network and fuzzy logic”, Journal of Materials
Design, Volume 29, Issue 10, pp. 1986-1991, 2008.
Kurama, H., Topçu, Ġ.B. and Karakurt,C., “Properties of the autoclaved aerated concrete
produced from coal bottom ash”, Journal Materials Processing Technology, Volume 209, Issue
2, pp. 767-773, 2009.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., “Properties of reinforced concrete steel rebars exposed to high
temperatures”, Research Letters in Materials Science, Volume 2008 (2008), Article ID 814137,
4 pages doi:10.1155/2008/814137.
Karakurt, C., Kurama, H., Topçu, Ġ.B., “Utilization of natural zeolite in aerated concrete
production”, Cement and Concrete Composites, Volume 32, Issue 1, pp. 1-8, 2010.
Karakurt, C., Topçu, Ġ.B. “Effect of blended cements produced with natural zeolite and
industrial by-products on alkali-silica reaction and sulfate resistance of concrete” Construction
and Building Materials, Volume 25, Isuue 4, pp.1789-1795, 2011.
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., "Reaktif Pudra Betonları", ĠMO, Türkiye Mühendislik Haberleri
Dergisi (TMH), Yıl 50/2005-3, Sayı 437, ss. 25-30.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., "Farklı Çimentolar ile Üretilen Betonların Olgunluğu", İMO İstanbul
Bülten, Sayı 80, 2005, ss. 18-22.
Topçu, Ġ.B., Ünverdi, A., Karakurt, C., “EskiĢehir’deki Bir Hazır Beton Firmasının Beton
Kalitesinin Ġstatistiksel Değerlendirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, MühendislikMimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, ss. 87–97, 2005.
Topçu, Ġ.B., Akpınar, A. F. Karakurt, C., "EskiĢehir’de Kullanılan Yapı Çeliklerinin Ġstatistiksel
Olarak Ġncelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi,
Cilt 19, Sayı 1, ss. 1-10, 2006.
Topçu, Ġ.B., Canbaz, M., Karakurt, C., "Beton Üretiminde Kimyasal Katkı Kullanımı", Gazi
Üniversitesi Politeknik Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, ss. 59-63, 2006.
Topçu, Ġ.B., Kurama, H., Karakurt, C., “Gazbeton Üretiminde Taban Külünün Kullanımı”,
Çimento ve Beton Dünyası, Yıl 12, Sayı 68, Ağustos/Eylül 2007, ss. 56-65.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., “Ağır Betonlar”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Haber Bülteni, Yıl 6, Sayı 14, Mart 2002, ss. 22-25.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., "HızlandırılmıĢ Korozyon Deneylerinin Betonda Uygulanması",
Akdeniz İnşaat Haber, Eylül-Ekim 2006, Yıl 2, Sayı 10, ss. 116-117.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., Farklı Çimentolar ile Üretilen Betonlarda Olgunluk Kavramı,
ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, ODTÜ,
Ankara, Türkiye, ss. 477–484.
Topçu, Ġ.B., Canbaz, M. and Karakurt, C., “Determination Pozzolanic Activity of Powdered
Waste Tile”, 2nd Symposium TREMTI 2005, 24-26 October 2005, Paris, France.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., "EskiĢehir’de Kullanılan Yapı Çeliklerinin Ġstatistiksel Olarak
Ġncelenmesi", ACE 2006, 7th International Congress in Civil Engineering, October 11-13, 2006,
Yıldız Technical Univ., Ġstanbul, Turkey, Book of Abstracts, p. 458.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., “Effects of Different Industrial Wastes and Natural Pozzolans on
Cement Properties”, TÇMB, 3rd International Symposium “Sustainability in Cement and
Concrete, 21-23 May 2007 in Ġstanbul, Turkey, pp. 179-189.
Karakurt, C., Kurama, H. and Topçu, Ġ.B.,"Utilization of Thermal Power Plant Bottom Ash in
Lightweight Concrete Production", 10th Conference of European Ceramic Society, 17-21 June
2007, Berlin, Germany.
Kurama, H., Karakurt, C. and Topçu, Ġ.B., “Usability of the Turkish coal bottom ash and
natural zeolite in concrete applications”, REWAS 2008 Global Symposium on Recycling, Waste
Treatment and Clean Technology, October, 12-15 2008, Cancun-Mexico, pp. 1151-1156.
Karakurt, C., Topçu, Ġ.B., “Effect of Blended Cements Produced with Natural Zeolite and
Volcanic Tuffs on Sulfate Resistance of Concrete”, 1st International Symposium on Sustainable
Development, 09-10 June 2009 Sarajevo, Bosnia&Herzegovina, pp. 150-156.
Topçu, Ġ.B., Demir, A., Karakurt, C., "Gazbeton Kırıklarının Betonda Agrega Olarak
Kullanılması", Kocaeli Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005, Grand YükseliĢ Hotel, Kocaeli,
Özler Kitabı, s.158.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., "Doğal Zeolitlerin Hafif Beton Teknolojisinde Kullanılması", 12.
Ulusal Kil Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 5-9 Eylül 2005, Van, ss. 291-298.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., "Kentsel Altyapılarda Reaktif Pudra Betonlarının Kullanımı", 4.
Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, 15-16 Aralık 2005, EskiĢehir, ss. 365-373.
Topçu, Ġ.B., Boğa, A.R., Karakurt, C., "EskiĢehir’de Beton Üretiminde Kullanılan Doğal ve
KırmataĢ Agregaların Reaktifliğinin Ġncelenmesi", 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 1-2 Aralık
2006, Ġstanbul, ss. 145-150.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., "Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufunun Çimento Üretiminde Katkı
Olarak Kullanımı", 7. Ulusal Beton Kongresi, 28-30 Kasım 2007, Ġstanbul, ss. 395-404.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C., “Yüksek Sıcaklık Etkisinde KalmıĢ Betonarme Donatı Çeliklerinin
Özelikleri”, Yapı Mekaniği Semineri 2007, 2 Kasım 2007, ODTÜ-ESOGÜ, EskiĢehir, ss. 163170.
Topçu, Ġ.B., Karakurt, C. ve Sarıdemir, M., “Farklı Puzolanlarla ÜretilmiĢ Çimentoların
Dayanım GeliĢiminin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi”, Bilimde Modern Yöntemler
Sempozyumu BMYS 2008, 15-17 Ekim 2008, EskiĢehir, ss. 901-908.
Topçu, Ġ.B., Karakurt C., “Seyitömer Termik Santrtali Taban Külünün Çimento Üretiminde
Katkı Olarak Kullanımı”, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 12-14 Kasım 2008,
Ġstanbul.
Kurama, H., Karakurt, C. and Topçu, Ġ.B., “Usability of the Turkish coal bottom ash and
natural zeolite in concrete applications”, REWAS 2008 Global Symposium on Recycling, Waste
Treatment and Clean Technology, October, 12-15 2008, Cancun-Mexico, pp. 1151-1156.
Karakurt, C., Topçu, Ġ.B., Effect of blended cements produced with natural zeolite and
volcanic tuffs on sulfate resistance of concrete”, 1st International Symposium on Sustainable
Development, 09-10 June 2009 Sarajevo, Bosnia&Herzegovina, pp. 150-156.
Demir, A., Karakurt, C., and Topçu, Ġ.B.”Utilization of crushed autoclaved aerated concrete as
aggregate in concrete”, 2nd International Conference on Sustainable Construction Materials
and Technologies, June, 28, Ancona Italy, Vol. 1, pp. 501-511.
Karakurt, C., Topçu, Ġ.B., “Effect of blended cements with natural zeolite and industrial byproducts on asr of concrete”, 2nd International Conference on Sustainable Construction
Materials, June, 28-30 2010, Ancona, Italy, Vol. 2, pp. 729-736.
Ural, N., Karakurt, C., Cömert, A., “Utilization of Bilecik marble quarry wastes for soil
improvement and concrete production”, International Sustainable Buildings Symposium, May,
pp. 26-28, 2010, Ankara, Turkey
Karakurt, C., Demir, A., Canbaz, M., “Mermer tozu ve sepiyolit katkılı çimentoların alkali silis
reaksiyonu ve yüksek sıcaklık dayanıklılığına etkisi”, 8. Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim 2011,
Ġzmir, pp.89-98.
Canbaz, M., Demir, A., Karakurt, C. Melasın akıĢkanlaĢtırıcı katkı olarak kullanılabilirliği, 8.
Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim 2011, Ġzmir, ss.583-592.
Ural, N., Karakurt, C. “Altyapı sistemlerinin deprem performansı açısından değerlendirilmesi”,
6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Antalya 14-15 Ekim 2011, ss. 595-600.
Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar
Title: Preparation of autoclaved aerated concrete using copper tailings and blast furnace slag
Author(s):
Huang
Xiao-yan;
Ni
Wen;
Cui
Wei-hua;
et
al.
Source: CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Volume: 27 Issue: 1 Pages: 1-5
DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.08.034 Published: FEB 2012
Thermal
Insulation
and
Strength
of
Autoclaved
Light
Author(s):
Yang
Ruochong;
Zhu
Jipeng;
Wu
Zhishen;
Source: JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS
EDITION Volume: 26 Issue: 1 Pages: 132-136 DOI: 10.1007/s11595-011-0184-6
FEB 201
Concrete
et
al.
SCIENCE
Published:
Moisture and heat transport and storage characteristics of two commercial autoclaved aerated
concretes Author(s): Jerman Milos; Keppert Martin; Vyborny Jaroslav; et al.
Source: CEMENT WAPNO BETON Volume: 16 Issue: 1 Pages: 18-+ Published: JAN-FEB
2011
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
BĠLĠMSEL KURULUġLARA ÜYELĠKLER
KATILDIĞI SEMĠNERLER – TARTIġMALAR - BĠLGĠ ġÖLENLERĠ
KATILDIĞI BĠLĠMSEL VE TEKNĠK GEZĠLER
Sançim Bilecik Çimento Fabrikası Gezisi, 2012.
Ytong Gazbeton Fabrikası Gezisi, 2011.
Ġstanbul-Ankara Hızlı Tren Yolu Tünel ĠnĢaatı Gezisi, 2011.
Çimsa Çimento Fabrikası Gezisi, 2007.
Ġstanbul Formula 1 Pisti ĠnĢaatı Gezisi, 2005.
Oysa Niğde Çimento Fabrikası Gezisi, 2004.
ALMIġ OLDUĞU HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM VEYA KURSLAR
“A Short Course on Concrete Durability by P.K. MEHTA”, ODTU, Ankara, 2002.
“ĠnĢaat Mühendislerine Beton Kursu”, ĠMO EskiĢehir ġubesi, 2006.
“Capacity Building in Environment–Related Issues: Recovery and Recycling of Construction
Materials”, Twas- Forgea, Iglesias-Italy, 2007.
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
Yıl
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
2007
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
2007
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
2008
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
2009
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
2010
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
2011

Benzer belgeler