EMP-Centauri S.168 TEK kabloda SEKİZ LNB - TELE

Transkript

EMP-Centauri S.168 TEK kabloda SEKİZ LNB - TELE
TEST REPORT
8-input/1-output DiSEqC 1.2 switch
EMP-Centauri S.168
TEK kabloda
SEKÝZ LNB
Ýþinizi bitirdikten sonra, gururlu bir þekilde zahmetlerinizin mahsulüne
bakýyorsunuz ve evinizin bahçesine kurduðunuz anten parkýnýn üstünde
gözünüzü gezdiriyorsunuz. Antenlerin her birini ayarlamak ne kadar da
zamanýnýzý almýþtý ve her birinden evinize birer kablo çekmek zorunda
olduðunuzdan, evinizin duvarýna açmak zorunda kaldýðýnýz delik ne kadar
da büyüktü.
dunuz… DiSEqC 1.2. Ama DiSEqC 1.2 anten
yönetimi deðiþik yollarla mümkün. DiSEqC
açýyorsunuz.
motorlarý için deðil midir, diye soracaksýnýz
1.2 sisteminin yanýnda, DiSEqC 1.1 proto-
Bakýyorsunuz ki, alýcýnýzýn çektiðiniz bunca
þimdi. Evet, haklýsýnýz, normal olarak bu
kolüyle de yönlendirilebilir. S.168’i standart
kablolarda bir kablodan diðerine atlamasý bir
doðru, ama burada deðil. Ýlk bakýþta, S.168
DiSEqC 1.0 ile bile kullanabilirisiniz, ancak bu
saniye bile sürmüyor. Birden kendinize soru-
her standart DiSEqC sviç gibi görünüyor, tek
durumda sadece ilk dört giriþ kullanýlabilir.
yorsunuz: “Bunun daha kolay yolu yok mu?”,
farký, 8 giriþi ve tek bir çýkýþý olmasý. Ve
Bizim anten parkýmýzda, Galaxy 11 uydu-
diye. Evet, var. Tüm bu çanaklardan sadece
tabi ki kasasýna yerleþtirilmiþ “DiSEqC 1.2”
suna yöneltilmiþ bir adet 3m’lik C/Ku-bant
tek bir kabloyu evinize ulaþtýrmak yeter
ibaresi bu sviçin normal bir sviç olmadýðýný
süzgeç yüzeyli çanak, Intelsat 805 uydusuna
desek? Tek bir alýcýnýn tüm bu çanaklardan
açýða çýkarýyor. Her dokuz baðlantý da stan-
yönelik 1,5 m’lik bir C-bant anteni, Hispasat
tek kabloya raðmen ayrý ayrý sinyal alabil-
dart F-tipi olarak tasarlanmýþ. Tüm stan-
uydusuna ayarlý 1,2m’lik bir Ku-bant anteni,
mesi güzel olmaz mýydý? Çek Cumhuriye-
dart diðer sviçlerde olduðu gibi, sözkonusu
Telstar 12 uydusunda ayarlý 90sm’lik bir
ti’ndeki EMP-Centauri isimli üretici, bu tür
bu alet de alýcý ile çanaklar arasýna monte
Ku-bant anteni, Telstar 5’e ayarlý 76sm’lik
sorunlar için çözüm teþkil eden yeni S.168
edilir. Sekiz giriþi sayesinde sekiz kadar anten
bir diðer Ku-bant anteni ile 50sm’lik Nimiq-
DiSEqC 1.2 sviçlerini tanýttý. Evet doðru oku-
ya da LNB’nin baðlanmasý mümkün. Sviçin
uydularýna yöneltilmiþ çift baþlýklý bir çanak
Artýk uydu TV keyfinin tadýný çýkarmak
için
içeri
girip
televizyonu
bulunur. Bu antenlerin IF çýkýþlarýndan her
biri, S.168 sviçinin 8 giriþine tek tek baðlanýr.
Sviç çýkýþý ise uydu alýcýsýnýn IF giriþine
baðlanýyor. Sviçin kendisi ise, anten parkýnda
monte
edildiðinden,
antenlerden
çekilen
koaksiyel kablolar olabildiðince kýsa olabilir.
Ancak sviçin olumsuz hava koþullarýndan
korunmuþ olduðundan emin olmalýsýnýz,
çünkü kasasý su geçirmez deðil. Bu noktadan
sonra, kullanýlan uydu alýcýsýnýn DiSEqC
1.1 ve/veya 1.2 uyumlu olmasý gerektiðini
anlamýþsýnýzdýr. DiSEqC 1.1 kullanýmý için,
alýcýnýn LNB menüsünde 1 ilâ 4 arasý LNB’ler
için giriþ portu 1; 5 ilâ 8 arasý LNB’ler içinse, 2
olarak ayarlanýr. Bu þekilde seçili LNB’ye baðlý
olarak ön port ve esas port otomatik olarak
ayarlanýr. Örneðin 7 no’lu LNB çaðrýldýðý
zaman, ön port ayarý 2, esas port ayarý ise
3 diye deðiþir. Denemede S.168’in her sekiz
LNB arasýnda sorun yaþamadan deðiþtiðine
þahit olduk. Kullanýlan alýcý DiSEqC 1.1’ý
desteklemiyorsa, sviçin kontrol edilmesi için
DiSEqC 1.2 kullanýlabilir. Alýcýnýn açýsýndan
bu ayar seçeneði kullanýldýðýnda, S.168 sviçi
bir DiSEqC motoru pozisyonundadýr. Alýcýyý
sanki bir DiSEqC motoru baðlýymýþ gibi prog-
56
TELE-satellite International — www.TELE-satellite.com
ramlamak yeterlidir. Sadece alýcýnýn menüsünde DiSEqC 1.2 motor kontrolü bölümüne
+
girip, her antenin giriþini ‘motor’ bölümünde
deðiþik birer konum olarak tanýmlayýn. Bir
S.168, geniþ bir anten parkýna sahip olup da, bu antenlerden gelen
sinyalleri tek kablo ile alýcýlarýna ulaþtýrmak isteyenler için mükemmel bir çözümdür. Sekiz kadar çanak veya LNB bu þekilde bu sviçe
baðlanarak uyumlu bir alýcý tarafýndan DiSEqC 1.1 ve/veya 1.2 ile
yönetilebilir. S.168 ayrýca DiSEqC 1.0 sviçlerle de uyumludur.
numaralý sviç konumuyla baþlayarak, sinyal
þiddetinin ilk anten için maksimum kaliteye ulaþana dek alýcýnýn menüsünü anteni
‘çevirmek’ için kullanýn. Maksimum veriye
-
ulaþtýðýnda sanal hareketi durdurup, sinyal
kalitesinin
maksimum
deðere
Uzman görüşü
ulaþtýðýný
Ron Roessel
TELE-satellite
Test Center
North America
S.168 olumsuz hava koþullarýna dayanýklý deðildir. Bunun için dýþarýda monte
edildiði zaman, korunmasý gerekir. Bir DiSEqC 1.0 sviçi olarak kullanýldýðý takdirde,
8 giriþinden sadece 4’ü kullanýlabilir.
doðrulayýn ve bulunulan konumu kaydedin.
Bu prosedürü geri kalan 7 giriþ için birer birer
tekrarlayýn, ta ki tüm konumlar kaydedilene
kadar. Bunu yaparken giriþleri taramanýn
bir
dakikadan
daha
fazla
sürebileceðini
TECHNICAL
ve motor konumlarýnýn alýcýdan alýcýya
deðiþebileceðini gözden kaçýrmayýn.
DATA
Manufacturer
EMP-Centauri, 339 01 Klatovy, Czech Republic
Fax
+420-376-323-809
her sinyale, anteni sanal olarak ‘çevirerek’
E-mail
[email protected]
eriþebilir. Ve antenleri ayarlarken bir anten-
Model
S.168
den diðerine deðiþirken, sanal ‘hareket’ için
Function
8-input/1-output DiSEqC 1.2 switch
Operational Frequency Range
950-2300 MHz
yayýnlanan iki kanal arasýnda deðiþiyormuþ
Insertion Loss
5 dB
gibi kýsadýr. Galaxy 11, Intelsat 805, Hispa-
Isolation
30 dB typ.
sat, Telstar 12, vd. uydular arasýnda ileri geri
Power Consumption
50 mA
LNB Current
400 mA max
Sekiz anten konumu bu þekilde ayarlandýktan
sonra, alýcý artýk sviçin giriþlerine baðlý olan
daha zaman gerektiyse, kullanýmda antenden
antene deðiþirken geçen zaman, ayný uyduda
deðiþedurduk ve her durumda S.168 deðiþimi
sorunsuz yaptý.
www.TELE-satellite.com — TELE-satellite International
57

Benzer belgeler

Stab HH90 Bu motoru çocuk bile takar - TELE

Stab HH90 Bu motoru çocuk bile takar - TELE mekanik olarak düzeltmeye çalışabilirsiniz (ki bunu tavsiye ederiz) ya da alıcınızı bu şekilde en iyi sonucu veren uyarlanmış boylam değeriyle kandırabilirsiniz. Bu şekilde 1 derece kadar olan fark...

Detaylı

Torodial ve Multifocus çanakların ayarlanması

Torodial ve Multifocus çanakların ayarlanması uyduyu istediğiniz kadar çok sayıdaki farklı kullanıcıya paylaştırabilirsiniz. Bir DiSEqC ile tek kablodan 4 LNB çıkışını birleştirerek bir uydu alıcısına götürebildiğiniz gibi farklı DiSEqC protok...

Detaylı