Kamyon kantarı çözümleriniz için BX6W Kantar Terminali

Transkript

Kamyon kantarı çözümleriniz için BX6W Kantar Terminali
BX 6W Kantar Terminali
Kamyon kantarý çözümleriniz için
Özellikleri:
?
OIML 10000e, 2x6000e onay
?
Saðlam endüstriyel kutu; paslanmaz çelik
üst kapak ve ön panel, galvaniz gövde
?
Standart PC klavye, VGA monitör ile
çalýþma
?
20mm parlak LED gösterge
?
3 x RS232C port, Ethernet ve 2 x USB
baðlantýsý
Fonksiyonel üstünlükleri:
Standart tartým, kantar üzerinde otomatik
?
dolum ve operatörsüz tartým çalýþma
seçenekleri
?
Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan tartým
ekraný, tartým fiþi, kullanýcý
yetkilendirme
?
Esnek ve detaylý raporlama
?
Kodlu araç tartýmý
?
Çoklu kantar network kullanýmý
?
Otomatik / manuel bilgi transferi
?
Doðrudan PC / PC network
entegrasyonu
?
Kontrol edilen ekipmanlar;
- Trafik ýþýklarý
- Bariyer
- Optik sensör ( araç pozisyon )
- Alfanümerik sürücü göstergesi
- Harici kantar göstergesi
- Proximity kart okuyucu
- RFID manyetik kart okuyucu
- PLC I/O – otomatik kesme
BAYKON BX6W kamyon ve demiryolu kantar uygulamalarý
için tasarlanmýþ, OIML R76 10000e ve 2x6000e onaylý bir
terminaldir. Kullanýcý tarafýndan tasarlanan tartým ekraný,
tartým fiþi, bilgi giriþ tablolarý ve kodlu araç tartýmý, detaylý
raporlama olanaklarý ile son derece kolay ve güçlü kullaným
imkaný saðlar. Çoklu network olarak çalýþabilme, tartým
bilgisinin otomatik yada manuel transferi, doðrudan PC
network entegrasyonu ayrýcalýklý üstünlükleridir.
BX6W terminal, trafik ýþýðý, bariyer ve araç pozisyon
sensörleri, operatör göstergesi, Proximity kart okuyucu,
RFID okuyucu vb. araç tanýma düzeneklerine doðrudan
baðlanabilir.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Onay
OIML 10000e , 2 x 6000e
BX
Kutu1 SPECIFICATIONS
Paslanmaz çelik kapak ve ön panel,
Yük hücre
Baðlantýsý
Gösterge
Baðlantý
Besleme
Sýcaklýk
galvaniz yapýda endüstriyel tip
6 x 350 Ù yada 18 x 1100Ù(Min.58Ù)
Kablo uzunluðu 274m/mm²
20 mm kýrmýzý LED
3 x RS232C, 2 x USB,
Ethernet TCP/IP
90-260 VAC, 50/60 Hz
-10 °C ile +45 °C, %85 baðýl nem
FONKSÝYONEL ÜSTÜNLÜKLER
·
Standart tartým, operatörsüz tartým ve kantar
üzerinde otomatik dolum çalýþma modu
·
Tartým ekraný, tartým fiþi, yetki tanýmý kullanýcý
tarafýndan tanýmlanýr.
·
Bilgi giriþ tablolarý ve araç kodlamasý ile kolay ve
hatasýz tartým
·
Standart raporlar ve kullanýcý tarafýndan
biçimlendirilebilen detaylý raporlama imkaný
·
Doðrudan PC entegrasyonu, çoklu kullaným
·
Baðlanan çevre ekipmanlarý: Trafik ýþýklarý, Araç
pozisyon optik sensörleri, Bariyer, RFID okuyucu,
Proximity kart okuyucu, Harici gösterge, Alfanümerik operatör göstergesi, Harici fiþ yazýcýsý,
PLC I/O kontrol birimi, 3 x IP Kamera
BX6W Tartým Ekraný
Ýlgili alt ekranlara mouse yada klavye tuþlarýndan eriþim,
kullanýcý tarafýndan programlanabilen tartým ekraný, önceden
düzenlenmiþ tablo penceresinden kolay ve hatasýz bilgi giriþi.
1. tartýmý yapýlan araçlarýn listesi ana tartým ekranýnda
gösterilir. Kontrol paneli üzerinde çevre cihazlarý trafik ýþýklarý,
araç pozisyon optik sensörleri, Proximity kart ve RFID kart
bilgisi, Operatör gösterge mesajlarý, Ethernet baðlantýsý ve
3 x IP Kamera baðlantý durumlarý gösterilir.
(Deðiþiklik hakký saklýdýr. 06/2012)
Harici Gösterge
RFID Anten
Etiket
Yazýcý
Trafik Iþýðý
Optik
Sensör
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB. Organik Cad. 31
Tepeören, Tuzla 34956 - Istanbul, Turkey
T : +90 216 593 26 30 F: +90 216 593 26 38
E: [email protected]
www.baykon.com

Benzer belgeler