Full page photo

Transkript

Full page photo
Değerli Velilerimiz,
Her geçen gün teknolojinin geliştiği, eğitimli iş gücünün değer kazandığı
dünyamızda gelecek, en iyi eğitimi en erken yaşta alabilen dünyanın tüm
kültürlerine
uyum
sağlayarak
yetişen
nesillerin
olacaktır.
Özel ALEV Okulları, ülkemizde eğitim sisteminde kendini kanıtlamış olan
Sankt Georg Avusturya Lisesi geleneğiyle değişimi ve gelişimi bütünleştiren,
anadilinin yanı sıra Almanca ve İngilizce dillerine hakim dünya insanı
yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim kurumudur.
Ülkemizde modern bir eğitim sağlamak üzere on altı yıl önce açılan Özel
ALEV Okulları, gerek eğitim kadrosu, gerekse veliler tarafından özveriyle
desteklenen bir programla bugünlere geldi. Bugün, dünyada evrensel ve
ulusal değerlere sahip, çağın değişimlerine uyum sağlayabilecek öğrenciler
mezun ettiğimizi gururla gözlemlemekteyiz.
Özel ALEV Okulları İstanbul Ömerli’deki elli dönümlük kampüsünün
benzersiz doğası içinde, anaokulundan ilkokul-ortaokul ve liseye uzanan
kesintisiz bir eğitim zinciri oluşturmuştur.
Modern araçlarla eğitimin desteklendiği Özel ALEV Okulları’nda, ulusal
kültürünün bilincinde, yabancı kültürlere açık, sosyal yönleri güçlü, topluma
yararlı, başarılı ve özgüvenleri tam, ülkesini ve dünyayı algılayışı zengin,
yaratmaktan ve üretmekten mutluluk duyan öğrenciler yetiştirilmektedir.
Birlikte çağdaş dünya vatandaşları yetiştirmek inancı ve kararlılığıyla, saygılar
sunarım.
Cahit KUTMAN
Avusturya Liseliler Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
Avusturya Liseliler Vakfı
Kısa adı ALV olarak geçen Avusturya
Liseliler Vakfı, 1994 yılında kültürel alanda
ve iş dünyasında önemli birer yer edinmiş
St. Georg Avusturya Lisesi mezunları
tarafından İstanbul’da kurulmuş bir
vakıftır. St. Georg Avusturya Lisesi Türkiye’de Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak
üzere üç dilde, çok kültürlü eğitim imkanı
sunmaktadır. St. Georg Avusturya Lisesi ve
ALV’nin ortak hedefi Türkiye ile diğer Batı
ülkeleri arasında bir köprü oluşturmaktır.
ALV üyeleri, kendi gördükleri köklü ve
esaslı eğitimi gelecek nesillere taşımayı
kendilerine amaç edinmiş ve 1998 yılında
Özel ALEV Okulları’nı kurmuşlardır.
ALEV ‘de amaçları öğrencilerin iki dile de
ilgilerini uyandırarak, dillerin farklılıkları
ve ortak noktalarını keşfetmelerini ve ufku
geniş birer dünya insanı olarak
yetişmelerini sağlamaktır.
Die privaten ALEV-Schulen wurden durch
eine engagierte Gruppe von Absolventen
des St. Georgs-Kollegs gegründet. Ziel ist
es, der kommenden Generation eine
ebenso fundierte Ausbildung zukommen
zu lassen, wie sie selber sie genießen
durften.
Eine der Grundintentionen dieser Schulen
ist es, in den Kindern Verständnis für
verschiedenen Kulturen zu wecken. Das
Kennenlernen der Unterschiede und
Gemeinsamkeiten soll den geistigen
Horizont erweitern und sie zu weltoffenen
Menschen machen.
Özel ALEV Okulları
Misyonu
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini
en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve
yetkinliklerini geliştirmeyi ilke edinen;
Türkçenin yanında hedef diller olan Almanca ve
İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre
kullanan;
ORFF yaklaşımı sayesinde erken yaştan itibaren
müzik, beden uyumu, estetik gibi nosyonları
içselleştiren;
akademik birikimlerinin yanında sosyal, kültürel,
sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş;
düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen;
evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini
özümseyen;
insana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü,
saygılı ve anlayışlı;
özgüveni yüksek;
çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere
sahip ve geleceği şekillendiren liderler olacak
öğrenciler yetiştirmek üzere tüm eğitim
basamaklarımızda uluslararası kalite normlarında
eğitim vermek temel varlık sebebimizdir.
Nach dem Leitbild der ALEV - Schulen sollen alle
unsere Schüler und Schülerinnen in allen
Bildungsstufen eine Ausbildung nach internationalen Qualitätsnormen erhalten.
Sie sollen
- mit dem Bewusstsein des lebensbegleitenden
Lernens, ihr allerhöchstes Potential in die Praxis
umsetzen können und ihre Kompetenzen
entwickeln lernen.
- neben ihrer Muttersprache Türkisch, die Zielsprachen Deutsch und Englisch entsprechend des
Europäischen Referenzrahmens anwenden.
- durch die Orff-Methode die Verbindung zwischen Musik, Sprache und Bewegung verstehen
und verinnerlichen.
- neben dem akademischen Wissen auch über
soziale, kulturelle, sportliche und künstlerische
Kompetenzen verfügen.
- das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung vermitteln und erlebbar machen.
- globale Werte und die Prinzipien und Reformen
von Atatürk wertschätzen.
- Werte wie interkulturelles Verständnis, Toleranz
und Respekt vor Menschen und Umwelt verstehen.
- sich durch ihre vielfältigen Kompetenzen ein
hohes Selbstvertrauen erwerben
- kompetent im Bereich der Informationstechnik
sein.
- über Kompetenzen verfügen, die sie zu
Führungskräften der Zukunft werden lassen.
¸
Yaparak – Yasayarak
˘
Ögrenme
ALEV’ de etkili ve öğrencinin kendi yaşantısına katacağı çalışmalar
yürütülür. Öğrencilerimizin öğrenmekten zevk almalarını sağlamak
için, gerçek yaşamla ilişkilendirilerek deneyler yapılır, uzmanlarla
tartışma ortamları yaratılır, röportajlar, ders konularını pekiştiren
geziler, projeler uygulanır.
ALEV Öğrenci Profili
Evrensel düşünen
Öz bilinçli
Sorgulayan
Araştıran
Etkin dinleyen ve kendini ifade eden
Risk alabilen
Çözüm odaklı
Akademik, sosyal ve fiziksel alanda dengeli gelişen bireyler.
Evrensel doğruların kazandırıldığı eğitimi en erken yaşta ve en doğru
yerde alabilen, dünyanın tüm kültürlerine yakın durabilen, insanı
seven ve sayan nesillere ihtiyacımız vardır.
Çağımızda eğitimli, nitelikli iş gücü en büyük değerdir. Bilgi, bütün
güçlerin en üstünde yer alır. Yabancı dil ise dünyamızın sınırlarını
çizer.
Unser Prinzip ist der handlungsorientierte Unterricht
An den ALEV-Schulen steht der handlungsorientierte Unterricht im
Vordergrund.
Diesem
Grundsatz
entsprechend
werden
Unterrrichtstechniken wie zum Beispiel projektorientiertes Lernen,
angewendet.
Das ALEV Schülerprofil
Unsere Schüler sind…
… weltoffen
… selbstbewusst
… wissbegierig
… forschend und entdeckend
… kommunikativ
… risikofreudig
… sachkundig
… ausgeglichen (Sie verstehen die Bedeutung von physischer und
psychischer Balance und persönlichem Wohlbefinden.)
Der frühe Beginn einer fundierten Ausbildung an einer kompetenten
Einrichtung, der mit dem Erwerb von Fremdsprachen einher geht,
führt zu einer offenen aufgeschlossenen Haltung gegnüber anderen
Kulturen, Völkern und Sprachgemeinschaften.
deutsch?
“Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die
Grenzen meiner Welt.”
“Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.”
Ludwig Wittgenstein
˘
ALEV’de Yabancı Dil Egitimi
Almanca
Öğrencilere, yaş gruplarına uygun yöntem ve
tekniklerle, dört temel dil becerisi olan
dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetkinlikleri, AB dil kriterlerinde belirtilen standartlara uygun olarak kazandırılır.
Öğrencilerin Almanca dil yeterlilikleri,
Goethe Enstitüsü
-Fit (A1),
-Fit (A2)
-DSD I (A2-B1)
(Almanya Eğitim Bakanları Konferansının Dil
Diploması)
DSD I (A2-B1)
-DSD II (B2-C1)
-Telc C2
ile belgelendirilir.
İngilizce
Öğrencilere, ilkokul 2.sınıftan itibaren
İngilizce, bireysel farklılıkların gözetildiği bir
sınıf ortamında öğretilir.
İngilizce dil yeterlilikleri Cambridge üniversitesi ESOL Sınav Merkezi tarafından uygulanan
-Young Learner’s Exam
-KET (A2)
-PET (B1)
-IELTS (C1)
sertifika sınavlarıyla değerlendirilir.
Almanca ve İngilizce dil becerileri uluslararası
proje ve yurtdışı yaz okulları ile pekiştirilir.
Der Fremdsprachenunterricht an der ALEV
Deutsch
Orientiert an den entwicklungspsychologischen
Voraussetzungen der jeweiligen Altersstufe
unserer Schüler werden
entsprechende
Unterrichtsmethoden und – techniken eingesetzt
und den Kriterien des
Europäischen
Referenzrahmen
für
Fremdsprachen
entsprechend die Fertigkeiten Hörverstehen,
Sprechen, Lesen und Schreiben vermittelt.
Zertifikatsprüfungen - Deutsch als Fremdsprache
Wir bieten unseren Schülern die Möglichkeit an
folgenden Zertifikatsprüfungen teilzunehmen:
Goethe – Zertifikat A1: FIT in Deutsch
Goethe – Zertifikat A2: FIT in Deutsch
Deutsches Sprachdiplom der
Kultusministerkonferenz A2-B1: DSD I
Deutsches Sprachdiplom der
Kultusministerkonferenz B2-C1: DSD II
Telc C2
Englisch
Ab der 2.Schulstufe beginnen unsere Schüler mit
dem Erwerb der Fremdsprache Englisch.
Die Vermittlung der Kommunikationsfähigkeit
erfolgt auch hier in schülerzentrierten
Arbeitsformen, um die Eigenaktivität der Schüler
sicherzustellen.
Zertifikatsprüfungen - Englisch als Fremdsprache
Young Lerner’s Exam
KET (A2)
PET (B1)
IELTS (C1)
Unser Fremdsprachenprogramm wird durch die
Durchführung von internationalen Projekten
und Sommersprachkursen im Ausland
abgerundet.
¸ Teknolojileri ve
Bilisim
Yazılım
İnternet’le birlikte bilginin bu kadar hızlı yayıldığı bir
dönemde sanal dünyayı her yönüyle analiz edebilen,
yenilikçi yaklaşımlarla teknolojiyi takip eden, kullanan ve
paylaşan öğrenciler yetiştirmek programımızın temelidir.
IT im Unterricht
Ein Grundsatz des gesamten Ausbildungprogrammes ist
es, unsere Schüler zur Beschaffung, Auswahl Weitergabe,
Archivierung und Präsentation von Lerninhalten, an die
Nutzung der IT heranzuführen.
Dadurch soll die Selbständigkeit und Eigenverantwortung
unserer Schüler gefördert werden.
Yaratma Yetenegi
˘
Sonsuz Sanatçı
ALEV Resim Atölyelerinde sanatın çeşitli alanlarında ders
programları uygulanır. Üç boyutlu çalışmalar, grafik tasarımlar,
kil çalışmaları ve plastik sanatlarla öğrencilerimizin
yaratıcılıkları geliştirilir.
ALEV’de düzenli sunulan klasik müzik dinletilerinde
Mozart, Strauss, Bach gibi ünlü bestecilerin notaları
duyulur. Öğrencilerimizin parmaklarında bu notalar hayat
bulur. Bu iki taraflı bir keyiftir; çalanlar ve dinleyenler...
Kendini anlatmanın en gerçek yollarından biri de tiyatrodur.
ALEV’li çocuklar tiyatro ile kendilerini daha yakından
tanırlar, tanıtırlar.
Darstellende Kunst und Musik
Wir legen besonderen Wert darauf, unseren Schülern
vielfältige Erfahrungsbereiche als Ergänzung zum reinen
Schulbetrieb zu ermöglichen. Aktivitäten im ALEVKunstatellier, die Begegnung mit klassischer Musik und
Theater gehören bei uns zum Alltag.
Hayatın Ritmi Orff
“Carl Orff’un elementer müzik ve hareket eğitimi anlayışı her
çocuğun kendine özgü bir yeteneği olduğunu kabul eder. Orff
sürekli olarak müzik ve hareket eğitiminin gerekliliğini
vurgular. Müzik ve hareket eğitiminde söz konusu sadece müzik
eğitimi değildir, amaç insan yetiştirmektir. Bu tür bir eğitim,
ders programında belirlenen müzik derslerinin çok daha
ötesindedir.”
Prof. Dr. Ulrike Jungmair
Özel ALEV Okulları Türkiye’deki tek “Carl Orff Okulu” ve
elementer müzik- hareket eğitimi alanındaki model okuldur.
Orff yaklaşımıyla eğitim okul öncesinden başlayarak
ilkokulun sonuna kadar devam eder. Bu eğitim felsefesi tüm
temel prensipleriyle yalnız müzik derslerinde değil diğer
branşlarda da eğitime destek vermektedir.
Der Orff-Unterricht
"Die
Philosophie
der
elementarer
Musikund
Bewegungserziehung nach Carl Orff besteht darin, die
individuelle Persönlichkeit jedes einzelnen mit ihren
grundeigenen Fähigkeiten und Talenten so anzunehmen wie sie
ist. Im Mittelpunkt steht der aus sich bewegte, spielende,
sprechende,musizierende, tanzende Mensch, der die Fähigkeit
hat aus sich selbst tätig zu werden.
Im Unterricht wird beim Menschen mit seinen selbst gegebenen
Möglichkeiten begonnen, was den Ansatzpunkt bietet, ihm zu
individuellen Darstellungsformen zu verhelfen und auch
außerhalb des Musikunterrichts zu deren schöpferischer
Gestaltung anzuregen.”
Prof. Dr. Ulrike Jungmair
Seit dem Wintersemester 1999 wird an den ALEV-Schulen
Orff-Unterricht erteilt, in dem Schüler ihre rhythmische
Sicherheit, Grobmotorik und Kreativität entfalten.
Spor ve Sosyal Etkinlikler
ALEV'de sosyal etkinlikler eğitimin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimiz kişisel yetenek ve ilgileri
doğrultusunda yaratıcılıklarını açığa çıkaran birçok etkinlik arasından seçim yaparlar. Yaratıcı drama,
seramik, cam tasarım, binicilik, voleybol, doğa sporları, futbol, masa tenisi, yaratıcı dans, yaylı çalgılar,
klasik gitar seçebilecekleri etkinliklerden bazılarıdır. Amacımız sporu eğitimin aracı olarak kullanmak olsa
da kayak ve jimnastikte öğrencilerimiz milli takımlarda yer alırken takım halinde Türkiye çapında
başarılara imza atmaktadırlar. Müsabaka gerektiren satranç, masa tenisi, orienteering ve voleybol gibi
branşlarında da öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil etmekte, derece ve ödüller almaktadır.
Sport und soziale Aktivitäten
Sport und soziale Aktivitäten sind an den ALEV-Schulen ein wichiger Bestandteil des gesamten
Lernprogramms.
Nach individueller Neigung und Interesse wird unseren Schülern die Möglichkeit geboten aus einem
breiten Angebot, wie zum Beispiel Schach, Tischtennis, Orientierungslauf oder Voleyball zu wählen und
sich bei Wettkämpfen erfolgreich zu beweisen.
Dogada
Egitim
˘
˘
ALEV, özel bir programla doğayla aramızdaki ilişkiyi geliştirir. Doğada oynanan çeşitli oyunlarla
öğrencilerin gelecekteki çevre bilinçleri pekişir. Bu
programlı oyunlar onlara deneyim kazandırarak
pedagojik
gelişmelerine
katkıda
bulunur.
Öğrencilerimiz kendilerini tanırlar, kişilikleri
gelişir, ekip ruhunu kavrarlar.
Naturerfahrung
Die ALEV-Schulen ermöglichen den Schülern
durch ein besonderes Umwelterziehungsprogramm
intensive Naturerfahrungen zu machen. Im
Rahmen
von
Erlebnispädagogik
werden
Naturerfahrungsspiele durchgeführt, die dazu
beitragen eine Beziehung zwischen Mensch und
Natur aufzubauen und dadurch die eigene
Persönlichkeit zu bilden und zu strken.
¸
Toplumsal Duyarlılık ve Karsılıksız
Hizmet Projeleri
ALEV’li öğrenciler “Toplumsal Duyarlılık ve Karşılıksız Hizmet Projeleri” geliştirerek çevrelerine
karşılık beklemeden katkıda bulunurlar. Neler yapabilecekleri konusunda farkındalıklarını artırırlar.
Bu projelerle üreten ve değiştiren bir vatandaş olmayı dostluğu, doğruluğu, paylaşmayı, kardeşliği ve
sadece almayı değil karşılıksız hizmet etmeyi öğrenirler. Bu projeler çerçevesinde kendilerine en
yakın çevre olan Ömerli ve civarındaki köylerde çalışırlar. Yöre çocuklarına çeşitli olanaklar sunarlar.
Yanı sıra yurdumuzun her köşesindeki ihtiyaç sahiplerine de ellerini uzatırlar.
Soziale Projekte
Die Schüler der ALEV-Schulen beteiligen sich auch immer wieder an sozialen Projekten. Bei einigen
dieser Projekte arbeiten wir mit den umliegenden Dörfern der Gemeinde Ömerli zusammen.
Durch die Hilfeleistungen wird ethische und soziale Kompetenz entwickelt und dadurch nicht
zuletzt auch das eigene Selbstvertrauen gestärkt.
İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLDUĞUMUZ KURUMLAR:
Özel ALEV Okulları bir
Avusturya Liseliler Vakfı kuruluşudur.
Ömerli Mahallesi, Kadirova Cad. No:56 34782 Çekmeköy - İstanbul
Tel: 0216 435 83 50 Faks: 0216 435 83 54
www.alev.k12.tr

Benzer belgeler