Akademik CV - Sanko Üniversitesi

Transkript

Akademik CV - Sanko Üniversitesi
EK-3
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Medet KORKMAZ
2.
Doğum Tarihi: 03.02.1974
3.
Unvanı: Yardımcı Doçent
4.
Öğrenim Durumu:
5.
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Hemşirelik
Dokuz Eylül Üniversitesi
1996-2000
Yüksek Lisans
İç Hastalıkları Hemşireliği
Dokuz Eylül Üniversitesi
2000-2003
Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği
Ege Üniversitesi
2003-2007
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
6.
1 Aralık 2008
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Yasemin
GÜN,
Hipertansiyon
Tanısı
Almış
Hastaların
Tedavi
Uyumları
ve
Etkileyen
Faktörlerin
Değerlendirilmesi-2011. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Tamamlandı).
Kerime ÖĞÜT DÜZEN, Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi, Semptom Kontrolü ve Tamamlayıcı ve Alternatif
Tıp Kullanım Durumlarının İncelenmesi-2011. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Tamamlandı).
Halime ÖZCAN, Diyabet Güçlendirme Süreci Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması-2011 (Tamamlandı).
Şefika TUĞBA YANGÖZ, Kanser ağrısı olan hastaların ve bakım verenlerin ağrıya ilişkin görüşleri ve bakım
yüklerinin belirlenmesi-2011. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Tamamlandı).
Ümmühan ASLAN, Diabetli Bireylerin İnsülin Uygulama Bilgi Beceri Düzeyleri, Yanlışları ve Etkileyen Etmenlerin
İncelenmesi-2011. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Tamamlandı).
Halil İbrahim TUNA, Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin hemşire hasta iletişimine yönelik
düşüncelerinin incelenmesi, 2014. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Tamamlandı).
Suna EROĞLU, MI Sonrası Uygulanan Eğitim Programının Kardiyak Risk faktörleri, Hastalık Algısı ve Yaşam
kalitesine Etkisi -2011. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Devam ediyor).
Burçin ÇAKIN, Kalp yetmezliği olan hastalara uygulanan rehabilitasyon programının yorgunluk, uyku kalitesi ve
yaşam kalitesi üzerine etkisi-2011. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Devam ediyor).
Cennet İZGİ, Diyabetli hastalarda hastalık algısının diyabet yönetimine etkisi ve etkileyen faktörlerin
incelenmesi-2014. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Tamamlandı).
Eda ACAR, Hemodiyaliz Hastalarının Vasküler Erişim Yolunun Bakım-Kullanımı İle İlgili Yaptıkları
Uygulamaların Ve Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi -2014. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet Korkmaz
(Tamamlandı).
Kübra KULAK, Hipertansiyon Hastalarına Uygulanan Eğitim Programının Tedaviye Uyum Ve Yaşam Kalitesine
Etkisi-2014. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Tamamlandı).
Nilay KARAKUŞ, Kronik atriyal fibrilasyonda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi-2014. Tez
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Tamamlandı).
1
Nuray ÇETİN, Astım’lı hastaların ve hemşirelerinin eğitim gereksinimlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi-2014.
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Devam ediyor).
Tuğba YEŞİL, Kronik hastalığı olanlara bakım verenlerin bakım yükü ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi2014. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Devam ediyor).
Gonca YALÇIN, Tip 2 diyabet hastalarının diyabete ve diyabetik ayağa ilişkin bilgi düzeylerinin ve kendi
yaptıkları uygulamaların belirlenmesi-2014. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ (Devam ediyor).
6.2. Doktora Tezleri
Yok
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Bektaş, M., Malak, AT., Yumer, AS., Korkmaz, M., Özkan, A. “Turkish University Students’ Nutritional Habits
Regarding Cancer Prevention and Healthy Lifestyles”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 11, p:
1347–1350, 2010.
B.Yıldırım, Ş.Özkahraman, Korkmaz M, Ersoy S. (2011). Examination of Critical Thinking Disposition in
Nursing, HealthMED, Volume 5,(6),1549-1557.
Sarıoğlu, Ö., Usta, Y.Y., Dikmen,Y., Hicks,F.D., Korkmaz, M. (2013) A comparison of critical thinking
disposition among nurses in Turkey, HealthMED, Volume 7,(1),17-25.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Korkmaz, M., Tuna H.İ. The Nurse-Patient Communication In Critical Care Units,Ocak-Şubat-Mart
2014 Uluslar Arası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2014,
Sayı: 11 Cilt: 4, Ss: 14-24.
Korkmaz, M., Yangöz, Ş.T., Hastanın kanser tanısına uyumunun sağlanmasında hemşirenin rolü,
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Sayı:
08 Cilt: 3, ss: 77-86.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Korkmaz M., Fadıloğlu, Ç.: “Akciğer Kanseri Olan Hastaların Evde Bakımı”, 1. Uluslararası Katılımlı Evde
Bakım Kongresi, 06-08 Kasım 2006 (Poster bildiri).
Korkmaz M, Fadıloğlu Ç. Akciğer Kanseri Semptom Skalasının Geçerlik Güvenirlik Çalışması” Uluslararası
Katılımlı 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 5-7 Nisan 2007,
İZMİR. (Poster+Sözel Bildiri)
Eroğlu S, Korkmaz M, Duran ET, Özkahraman Ş. “Hemşirelik son Sınıf Öğrencilerinin Uygulama
Deneyimlerinin Meslek Algılarına Etkisi”, 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,
28-30 Nisan 2011 Gaziantep, (Sözel Bildiri).
Gün Y, Yıldırım B, Korkmaz M, Duran ET, Özkahraman Ş. “ Hemşirelik Öğrencilerinin eleştirel Düşünme
Eğilimlerinin Belirlenmesi”, 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan
2011 Gaziantep, (Sözel Bildiri).
Öğüt KD, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Duran E.T. “Üniversite Öğrencilerinin Mesleğe Atanma Durumuna
Bağlı Umutsuzluk düzeyleri”, 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan
2011 Gaziantep, (Sözel Bildiri).
2
Çarkın B, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Duran E.T. “ Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları”, 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011 Gaziantep,
(Poster Bildiri).
Korkmaz M, Fadıloğlu Ç. Investigation Of The Effect Of Discharge Plan On Symptom Control And Quality Of
Life In Patients With Lung Cancer, 5. International APOCP Conference, 3 to 7 April 2010, Istanbul, Turkey
(Poster Presentation)
Malak AT, Bektas M, Yumer AS, Korkmaz M. Nutritional Habits In Protection From Cancer And Healthy
Lifestyle Of Students In School Of Health, 5. International APOCP Conference, 3 to 7 April 2010, Istanbul,
Turkey (Poster Presentation).
Gökdoğan F, Oksel E, Korkmaz M, (2010). “Hemodiyaliz Hastalarında Üremik Pruritis: Çok Merkezli Bir
Çalışma”. 27. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 20. Ulusal Böbrek
Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya. (Sözel Bildiri).
Ersoy S, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Uslusoy EÇ. “Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku kalitesinin
Değerlendirilmesi”, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa
(Sözel Bildiri).
Ersoy S, Korkmaz M, Uslusoy EÇ, Özkahraman Ş. “Isparta ili yoğun bakım hemşirelerinde yaşlı
ayrımcılığının incelenmesi”, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim 2011,
Şanlıurfa (Sözel Bildiri).
Korkmaz M., Özkahraman Ş, Aslan Ü. “Hemodiyaliz Tedavisi gören hastalarda yorgunluğun yaşam
kalitesine etkisi”, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa (Sözel
Bildiri).
Ersoy S, Korkmaz M, Uslusoy EÇ, Özkahraman Ş, Duran ET. “ Lise son sınıf öğrencilerinin mesleğe bakış
açılarının belirlenmesi”, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa
(Poster Bildiri).
Ersoy S, Korkmaz M, Uslusoy EÇ, Özkahraman Ş. Üniversite öğrencilerinin alkol kullanımı ve alkole
yaklaşımlarının incelenmesi”, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim 2011,
Şanlıurfa (Poster Bildiri).
Korkmaz M, Özkahraman Ş, Yangöz ŞT. “ Yoğun bakım hemşirelerinin çalışma alanını tercih etme durumu
ile iş doyumu ilişkisi”, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa
(Poster Bildiri).
Korkmaz M, Ersoy S, Özkahraman Ş. “ Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi
Düzeyleri”, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa (Poster
Bildiri).
Ersoy S, Korkmaz M, Uslusoy EÇ, Özkahraman Ş, Duran ET, Ersoy Hİ. “ Isparta ve Burdur İlleri
Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon ve Malnütrisyon Değerlendirmesi”, 13. Ulusal Hemşirelik
Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa (Poster Bildiri).
Duran ET, Özkahraman Ş, Korkmaz M. “ Toplumun Kanserden korunma ve erken tanıya ilişkin tutumlarının
sağlık inanç modeli ile incelenmesi”, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim
2011, Şanlıurfa (Poster Bildiri).
Duran ET, Özkahraman Ş, Korkmaz M, Bıyık A, Çet Ö, Güllü A. “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte
Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Belirlenmesi”, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
3
(Uluslar arası Katılımlı) 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa (Sözlü Bildiri).
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Korkmaz, M., Yaşlılıkta İlaç Kullanımı ve Polifarmasi, İleri Geriatri Hemşireliği, (Edt: Çiçek Fadıloğlu) Meta
Basım, İzmir, 2006, s: 70-77.
Korkmaz, M., Eroğlu,S. (2012) Kalp Krizi Geçirmiş Hastalar İçin Rehber, 32 Copy Center, Isparta.
Korkmaz, M., Çakın, B. (2012) Kalp Yetmezliği: Hasta ve Aile Rehberi, 32 Copy Center, Isparta.
Korkmaz, M., Fadıloğlu, Ç. (2013) Akciğer Kanseri: Hasta ve Aile Rehberi, 32 Copy Center, Isparta.
Korkmaz, M., Yılmaz H. (2013) Diyabetik Ayak, 32 Copy Center, Isparta.
Fadıloğlu, Ç., Yıldırım Y., Korkmaz, M., Şenuzun, F., Bozkurt, N. Kanserli Hastalar ve Aileleri İçin Evde Bakım
ve Semptom Yönetimi Rehberi, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 2006.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Korkmaz, M.: (2008) “Sağlık Çalışanlarında Delici Kesici Alet Yaralanmaları”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,
Cilt: 3, Sayı: 9, ss: 17-37.
Korkmaz, M., Yıldırım, Y., Özçelik, H., Fadıloğlu, Ç.: (2008) “Güncel Bir Sorun: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi”,
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 9, ss: 67-85.
Orak, S., Korkmaz, M., Orhan, H.: (2009) “Isparta İli Binbirevler Mahallesindeki Evli Kadınların
Sosyodemografik ve Sağlık Bilgilerinin İncelenmesi”, SDU Yaşam Dergisi, Cilt 1 (1); 13-18.
Korkmaz M, Kızılcı S. Posture and Its Effect on Peripheral Oxygen Saturation, and Some Hemodynamic
Parameters in Patients with Heart Failure, Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2012;4(2):85-93.
Korkmaz, M., Ersoy, S., Özkahraman, Ş., Duran, E.T., Uslusoy, E.Ç., Orak, S., Orhan, H. (2013), Süleyman
Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin tütün mamulleri- alkol kullanım durumları ve sigaraya yaklaşımları, S.D.Ü.
Tıp Fak. Derg. 20(2)/34-42.
Gün,Y., Korkmaz, M. (2014) Hipertansif hastaların tedavi uyumu ve yaşam kalitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7 (2), 98-108.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Korkmaz, M., “Kesici Delici Alet Yaralanmaları”, VI. Ege Dahili Tıp Günleri, 25-28 Nisan 2007., İzmir, (tam metin
olarak yayınlandı).
Korkmaz M., Yıldırım Y., Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2006), “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi”, 8. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi, 13-17 Eylül 2006, Antalya, (Poster + Sözel Bildiri- tam metin olarak yayınlandı).
Fadıloğlu, Ç., Korkmaz, M., Büyükkaya, D.: (2005) Transkültürel Hemşirelik, Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş IV.
Ege Dahili Tıp Günleri IV. İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 13-16 Nisan 2005 İzmir, (Sözel Bildiri).
Akar, B., Korkmaz, M., Esen, A.: “Organ Nakli Ve Bağışı Konusunda: Ne Biliyoruz? Ne Kadar Duyarlıyız?” IV.
Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005, Ordu (Poster Bildiri)
Akyol, D.A., Yıldırım, Y., Korkmaz, M., Yurtsever, D., Dinçer, H. (2006). “Diyabetli Bireylerin Yaşam Kalitesinin
İncelenmesi”, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006, Antalya, (Poster Bildiri).
Korkmaz, M., Esen, A.: “Ektopik Böbrek Gebelik ve Hemşirelik Yaklaşımları” Olgu Sunumu (2004), Türk
Nefroloji Derneği 21. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon, 14. Böbrek Hastalıkları Diyaliz
ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Antalya, (Poster Bildiri).
Orak S, Korkmaz, M., Önal S. Yalvaç Meslek Yüksekokulu Ve Yalvaç Teknik Bilimler Yüksekokulu
4
Öğrencilerinin Tütün Mamulleri Ve Alkol Kullanma Durumları, Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli
Sempozyumları, 26 Nisan 3 Mayıs 2010 Isparta (Sözel Bildiri)
Orak S, Korkmaz, M., Önal S. Yalvaç Halkının Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumlarının
İncelenmesi, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan 3 Mayıs 2010, (Sözel
Bildiri) ISPARTA.
İz FB, Özen TA, Korkmaz M. “Toplumun Organ Bağışı İle İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi”, V. Ulusal
Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, 15-16 Nisan 2011, Ankara, (Poster Bildiri)
Ersoy S, Özkahraman Ş, Korkmaz M, Yıldırım B. “Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı ve Öz
Bakım Gücü Düzeyinin İncelenmesi”, 13. Ulusal İç Hastalıkları kongresi, 5-9 Ekim 2011 Antalya, (Poster Bildiri).
Ersoy S, Özkahraman Ş, Altuntaş A, Korkmaz M. “Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Yaşama Uyum”, 13. Ulusal
İç Hastalıkları kongresi, 5-9 Ekim 2011 Antalya, (Poster Bildiri).
Korkmaz M, Ersoy S, Duran ET, Özkahraman Ş, Uslusoy EÇ. “Kanser Tanısı İle Yüzleşme: Fenomenolojik Bir
Çalışma”, 13. Ulusal İç Hastalıkları kongresi, 5-9 Ekim 2011 Antalya, (Poster Bildiri).
Ersoy S, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Ersoy İH. “ Dahili Servislerde Çalışan Hemşirelerde Yaşlı Ayrımcılığı”, 13.
Ulusal İç Hastalıkları kongresi, 5-9 Ekim 2011 Antalya, (Poster Bildiri).
Korkmaz M, Ersoy S, Özkahraman Ş, Duran ET, Uslusoy EÇ, Orak S, Orhan H. “Üniversite Öğrencilerinin
Tütün Mamülleri ve Alkol Kullanma Durumları İle Sigaraya Yaklaşımları”, 13. Ulusal İç Hastalıkları kongresi, 5-9
Ekim 2011 Antalya, (Poster Bildiri).
Çetinkaya E.U., Taşçı E.D., Korkmaz, M. İntörn Hemşire Öğrencilerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerinin
Belirlenmesi, Hemşirelikte Güncel Sorunlar Ve Yaklaşımlar Sempozyumu Kitabı, 11-12 Nisan 2013, 79, Denizli.
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
Korkmaz, M., Yaşlı Gündüz Bakım Evi Projesi, Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türk
Kızılayı İzmir Şubesi, Konak Belediyesi işbirliği ile hazırlanan Avrupa Birliği Projesinde Koordinatör ve Eğitmen
olarak görev almıştır. (Proje kabul edilmemiştir.) 2005
Fadıloğlu, Ç., Korkmaz, M., Yıldırım, Y., Kuzeyli Yıldırım, Y., Uslu, R., Göksel, T., Çetinkaya, Y., Bozkurt, N.
(2006) “Kanser Hastalarında Evde Bakım Eğitim Programının Hastaların Semptom Yönetimi Ve Yaşam
Kalitesine Etkisi”.
Korkmaz, M., Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı Çerçevesinde Kabul edilen 2009.4
No'lu "Türkiye'de İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Nitelikleri, Çalışma Koşulları ve Sorunları”
Projede Isparta İl Temsilcisi düzeyinde katılım sağlanmıştır.
Korkmaz, M., Isparta Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, SDU işbirliği ile, “Sigaraya Başlamayı
Engelleme Projesi”, (2010).
Korkmaz, M., Erguvanlar Çiçek Açıyor Tubitak Destekli Proje, 2011 (Sağlık Görevlisi, Eğitmen).
Korkmaz M. Gün Y. Hipertansiyon Tanısı Almış Hastaların Tedavi Uyumları ve Etkileyen Faktörlerin
Değerlendirilmesi-BAP Projesi, Proje no: 2895-YL-11, Bütçe: 3120,00TL, Proje Başlangıç Tarihi 30.09.2011,
(Proje Yürütücüsü).
Korkmaz M. Çakın B. Kalp Yetmezliği Olan Hastalara Uygulanan Rehabilitasyon Programının Yorgunluk, Uyku
Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi-BAP Projesi, Proje
no:
2906-YL-11, Bütçe: 3442,00TL, Proje
Başlangıç Tarihi 30.09.2011, (Proje Yürütücüsü).
5
Korkmaz M. Düzen KÖ. Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi, Semptom Kontrolü ve Tamamlayıcı ve Alternatif
Tıp Kullanım Durumlarının İncelenmesi-BAP Projesi, Proje no: 2902-YL-11, Bütçe: 1067,00TL, Proje Başlangıç
Tarihi 30.09.2011, (Proje Yürütücüsü).
Korkmaz M. Özcan H. Diyabet Güçlendirme Süreci Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması-BAP Projesi, Proje
no: 2912-YL-11, Bütçe: 4175,00TL, Proje Başlangıç Tarihi 30.09.2011, (Proje Yürütücüsü).
Korkmaz M. Yangöz ŞT. Kanser Ağrısı Olan Hastaların Birinci Derece Yakınlarının Deneyimleri ve
Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi-BAP Projesi, Proje no: 2903-YL-11, Bütçe: 1067,00TL, Proje Başlangıç
Tarihi 30.09.2011, (Proje Yürütücüsü).
Korkmaz M. Aslan Ü. Diabetli Bireylerin İnsülin Uygulama Bilgi Beceri Düzeyleri, Yanlışları ve Etkileyen
Etmenlerin İncelenmesi-BAP Projesi, Proje
no: 2897-YL-11, Bütçe: 3308,00TL, Proje Başlangıç Tarihi
30.09.2011, (Proje Yürütücüsü).
Korkmaz, M. 2010. IDE 3: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi III, Tubitak Proje No: 110B089,
Eğitmen
Korkmaz, M., 2011. IDE 4: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi IV Tubitak Proje No: 111B223,
Eğitmen
Korkmaz, M., 2012. IDE 5: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi V Tubitak Proje No: 112B129,
Bütçe: 79.000 TL, Görevi: Eğitmen.
Korkmaz, M.,Tabiat Ana Ve Biz, Tubitak Projesi, 2012 Proje No: 112B114, Bütçesi: 85.750 TL, Görevi:
Eğitmen.
Korkmaz, M., Kızıldağda Doğa Eğitimi 2012, Proje No: 112B126 Bütçesi: 85.000 TL, Görevi: Eğitmen.
Korkmaz M. Eroğlu S. Miyokard İnfarktüsü (MI) Sonrası Uygulanan Eğitim Programının Kardiyak Risk
Faktörleri, Hastalık Algısı ve Yaşam kalitesine Etkisi -BAP Projesi, Proje no: 3103-YL-12, Bütçe: 4,938,00 TL,
Proje Başlangıç Tarihi 06.04.2012, (Proje Yürütücüsü).
Korkmaz, M. Baş başa hayat projesi, Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Sosyal Proje. Görevi: Danışman.
Korkmaz, M. Çetin, N. Astım’lı Hastaların ve Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimlerine İlişkin Görüşlerinin
İncelenmesi, SDÜ BAP, 3697-YL1-13Nolu Proje, Bütçe: 2020.00TL, Proje Başlangıç Tarihi 25.10.2013 (Proje
Yürütücüsü).
Korkmaz, M., Yeşil, T. Kronik Hastalığı Olanlara Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitelerinin
Değerlendirilmesi, Bütçe: 1066,25 TL, Proje Başlangıç Tarihi …….. (Proje Yürütücüsü).
Korkmaz, M., İzgi, C. Tip II Diyabetli Hastalarda Hastalık Algısının Diyabet Yönetimine Etkisinin İncelenmesi,
Bütçe: 1066,25 TL, Proje Başlangıç Tarihi …….. (Proje Yürütücüsü).
Korkmaz, M., Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kış Okulu, Tubitak Proje No: 1799B031300133, Bütçe:
…. TL, Görevi: Eğitmen, Konu: Doğada İlk Yardım. 2013.
9.
İdari Görevler
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Başkan Yardımcısı (2008-2009)
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı (2008-)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi-Yrd. Doç. Temsilcisi (2009-2012)
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2008-2009.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkan Yardımcılığı, 20013-
6
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
HEM-ARGE (2003-ÜYE)
Türk Hemşireler Derneği (Üye: 2004-) (Isparta Şubesi Başkanı: 2009-2012)
İç Hastalıkları Hemşireliği Derneği (Üye: 2006-)
Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği (Üye: 2005-)
11. Ödüller
Gökdoğan F, Oksel E, Korkmaz M, (2010). “Hemodiyaliz Hastalarında Üremik Pruritis: Çok Merkezli Bir
Çalışma”. 27. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları
Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
2012-2013
2013-2014
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik
Uygulama
Sayısı
Güz
İç Hastalıkları Hemşireliği
8
12
250
Güz
İlkyardım
2
0
23
Bahar
İntörnlük I-II
0
32
90
Güz
İç Hastalıkları Hemşireliği
8
12
250
Bahar
İntörnlük I-II
0
32
90
Bahar
Onkoloji Hemşireliği
2
0
116
Yaz
İç Hastalıkları Hemşireliği*
16
24
32
*Yaz okulu
7

Benzer belgeler