ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında deneyimlerimiz

Yorumlar

Transkript

ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında deneyimlerimiz
AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARINDA DENEYİMLERİMİZ Y. B. Üstün, E. Köksal, C. Kaya, F. Özkan, B. Sarıhasan, E. Çam, Y. Yıldırım ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. AD GİRİŞ ve AMAÇ •  Son yıllarda ilerleyen teknoloji ile cerrahiye alternaUf olarak gelişen daha az invazif yöntemler, ameliyathane dışı anestezi (ADA) eşliğinde ar\k birçok bölüm tara_ndan uygulanmaktadır* •  Bu çalışmada OMÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalınca 2005-­‐2010 yılları arasındaki ameliyathane dışı anestezi uygulamalarının retrospekUf analizi amaçlandı *:Bonnet F. Anaesthesia outside the opera4ng room: conflic4ng strategies? Current Opinion in Anesthesiology 2008 BULGULAR •  Toplam 3702 hasta kaydı tarandı. •  Hastalar; erişkin, pediatrik (1-­‐16 yaş) ve yenidoğan (0-­‐1ay) olmak üzere üç sınıla ele alındı. HASTA DAĞILIM (%) ERİŞKİN 1781 (48,1) PEDİATRİK 1593 (43) YENİDOĞAN 328 (8,9) TOPLAM 3702 (100) GİRİŞİMLER ERİŞKİN HASTA SAYISI (%) PEDİATRİK HASTA SAYISI (%) YENİDOĞAN HASTA SAYISI (%) GİR-­‐KAR. ERCP RT EKT END-­‐KOLON GİR-­‐RAD PTK İVF MR ESWL DİĞER 80 (4,5) 214 (12,0) 29 (1,6) 60 (3,4) 367 (20,5) 147 (8,3) 208 (11,7) 423 (23,8) 85 (4,8) 9 (0,5) 159 (8,9) GİR-­‐KAR. ERCP RT EKT END-­‐KOLON GİR-­‐RAD PTK BT MR ESWL DİĞER 594 (37,3) 9 (0,5) 215 (13,5) 6 (0,4) 241 (15,1) 67 (4,2) 1 (0,1) 4 (0,3) 204 (12,7) 63 (4) 189 (11,9) GİR-­‐KAR. RT END-­‐KOLON GİR-­‐RAD MR ESWL DİĞER 257 (78,5) 6 (1,8) 7 (2,1) 6 (1,8) 26 (7,9) 2 (0,6) 24 (7,3) GİR-­‐KAR: Girişimsel kardiyoloji PTK :Perkütan transhepaLk kolanjiografi ERCP: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi İVF: İnvitroferLlizasyon RT : Radyoterapi MR:ManyeLk rezonans görüntüleme EKT: Elektrokonvulsif tedavi ESWL: Taş kırma END-­‐KOLON: Endoskopi-­‐ kolonoskopi GİR-­‐RAD: Girişimsel radyoloji DİĞER: Karaciğer biyopsi, tomografi, transösefageal eko, pediatrik eko, pediatrik lomber ponksiyon gibi randevu günü olmayıp uygun zamanlarda kabul edilen girişimler HASTA GA/SEDASYON TERCİHİ HASTA SAYISI (%) ERİŞKİN GENEL ANESTEZİ 587 (33,0) SEDASYON 1194 (67,0) GENEL ANESTEZİ 145 (9,1) SEDASYON 1448 (90,9) GENEL ANESTEZİ 6 (1,8) SEDASYON 322 (98,2) GENEL ANESTEZİ SEDASYON 738 (19,9) 2964 (80,1) PEDİATRİK YENİDOĞAN TOPLAM Genel Anestezi ve sedasyon uygulamalarımızda ilaçların kullanım oranları GENEL ANESTEZİ SEDASYON İLAÇ İLAÇ UYGULANAN UYGULANMAYAN HASTA HASTA % % İLAÇ UYGULANAN HASTA % PROPOFOL 707 95,8 31 4,2 1623 54,8 1341 45,2 REMİFENTANİL 580 78,6 158 21,4 1435 48,4 1528 51,6 11 1,5 727 98,5 1046 35,3 1918 64,7 581 78,7 157 21,3 2676 90,3 288 9,7 70 9,5 668 90,5 393 13,3 2571 86,7 SAYISI KETAMİN MİDAZOLAM FENTANİL SAYISI SAYISI İLAÇ UYGULANMAYAN HASTA % SAYISI Genel Anestezi ve sedasyon uygulamalarımızda ilaçların kullanım oranları GENEL ANESTEZİ SEDASYON HASTA SAYISI % HASTA SAYISI % PROPOFOL 707 95,8 1623 54,8 REMİFENTANİL 580 78,6 1435 48,4 KETAMİN 11 1,5 1046 35,3 MİDAZOLAM 581 78,7 2676 90,3 FENTANİL 70 9,5 393 13,3 KOMPKOMPLİKASYON KOMPLİKASYONLAR VE ORANLARI KOMPLİKASYON HASTA SAYISI ORAN (%) SOLUNUM DEPRESYONU 12 0,3 KARDİYAK ARREST 5 0,1 BRADİKARDİ 41 1,1 HİPOTANSİYON 4 0,1 TOPLAM 62 1,6 TARTIŞMA •  Ameliyathane dışında çok çeşitli hasta profili ile karşılaşan anestezi ekibi; deneyimli, problemi hızlı tanıyıp müdahale edebilme yeteneğine sahip, temel ve ileri yaşam desteği eğiUmi almış olmalıdır •  Hastanemizde bu ekip 2 kıdemli 1 kıdemsiz asistan, 1 anestezi teknisyeni, 1 uzmandan oluşan 2 gezici ekip ve acil durumda yardım istenecek önceden halalık programla belirlenmiş ameliyathanedeki öğreUm üyelerinden oluşmaktadır TARTIŞMA •  Anestezist için ADA uygulamalarında sorumluluk işlem öncesi değerlendirme ile başlar; planlanan prosedür hakkında detaylı bilgi edinilmeli, hasta ayrın\lı bir şekilde değerlendirilmeli ve onam alınmalıdır •  Girişimin Upi, süresi genel anestezi veya sedasyon gerekliliği de bu değerlendirmede dikkate alınmalıdır.* Bizim uygulamalarımızda işlem öncesi hastalar anestezi polikliniği tara_ndan görülmektedir *(ASA klavuzu). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Anestezi Uygulama Kılavuzları: Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları 2005 TARTIŞMA •  Hasta ve ekibinin güvenliğini sağlamak için işlem yapılacak birim işlem öncesinde değerlendirilmelidir •  Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında bir kontrol listesinin*hazırlanarak işlem öncesi gözden geçirilmesi hataları azaltabilir •  İşlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm bakımın belgelenmesi, kapsamlı hasta bakımını kolaylaş\rır, inceleme ve araş\rma için bilgi sağlar ve aynı zamanda \bbi / yasal kayıt olarak kullanılabilir *:Kotob F Anesthesia outside the opera4ng room: general overview and monitoring standards. Int Anesthesiol Clin. 2003 Sonuç olarak, ameliyathane gibi güvenli bir ortamdan uzakta aynı risk ve hasta sorumluluğunu yüklenerek giskçe artan sayıda prosedüre eşlik etme, anestezistler açısından ancak belli standartların ve protokollerin oluşturulması ile sorunsuz gerçekleşebilir kanaaUndeyiz 

Benzer belgeler

Gümüş - Bior

Gümüş - Bior Nilüfer Aldinç

Detaylı

Sayının İçindekiler - Türkiye Klinikleri

Sayının İçindekiler - Türkiye Klinikleri Kornea Kroslink Sonrası Kullanılan İki Farklı Tip Bandaj Kontakt Lensin Karşılaştırılması Elvin HALİLİ, Banu ACAR, N. Melda YENEREL

Detaylı