İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Transkript

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
T.C.
SAĞ LIK BAKANLIĞI
TÜ R K İY E HALK SAĞLIĞI K U R U M U
Van Halk Sağlığı M üdürlüğü
Sayı
:3 7 .8 1 1 .5 6 3 -9 3 4 / J 2 3 3
26/12/2013
K onu : Teklife D avet
S a y ın :................................................
T e l: F ak s:
Kurum umuzun ihtiyacı olan (1) kalem H alk Sağlığı Laboratuvarı Bilgisayar Otom asyon Sistemi Alımı ( 8 A y lık ) işi satın
alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 27.12.2013 tarih ve saat 14:00 a kadar gönderm enizi,
teklifinizde teslim at süresinin de bildirilm esini arz/rica ederim.
(
D r.Y İkup İM REN
H alk sağ lığ ı M üdürü
/
J
Satınalm a tarih ve saati : 27.12.2013 - 14:00
T ek lif Başvuru Yeri
: V A N HA LK SAĞLIĞI M Ü D ÜR LÜĞ Ü SATIN ALM A K O M İSY O N ODASI
Teslim at Yeri
: V A N H A LK SAĞLIĞI M Ü D Ü R LÜĞ Ü A Y N İY A T BİRİM İ
T eklif Türü
: T ek lif Birim Fiyat - İşin tamamı
İhtiyaç Listesi
Malın / İşin Adı
Sıra No
1
8 AY LIK B İLG İSA Y A R O TOM A SY O N
HİZM ETİ
Miktar
Birim
1
A D ET
Birim Fiyat
Tutar
EK: Teknik şartname
Satınalmanın Y apılacağı Birim: V an H alk Sağlığı M üdürlüğü
* Teknik şartnam eye uygun m alzem e vereceğim i taahhüt ederim.
* Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.
* T eklif m ektubunda silinti ve kazıntı olm ayacaktır.
* M alzem eler kurum um uz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplam ı yazı ve rakam la yazılacaktır.
* T eklif m ektubunda ad, soyad veya ticaret ünvam yazılm ak üzere yetkili kişilerce im zalanm ış olacaktır.
* T eklif edilen ürünün varsa m arkası teklifte belirtilecektir.
* T eklif kurum um uzun standart te k lif formu ile doldurulacak, veya ilgili firm anın proform a faturasına yazılacaktır.
* İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödem eli olarak kurum um uz satınalm a birim ine
gönderilecektir.
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135 Faks: 432 216 84 76 e-posta: f[email protected] Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
T.C.
VAN VALİLİĞİ
VAN HA LK SAĞLIĞI M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
(H A LK SAĞ LIĞI LA B O R A T U V A R BİRİM İ)
O T O M A S Y O N PROGR A M I T E K N İK Ş A R T N A M E Sİ
KONU: Halk Sağlığı M üdürlüğü koordinatörlüğünde yapılacak kit karşılığı cihaz kullanm a uygulam ası
ihalesi kapsam ında. İl Halk Sağlığı L aboratuvarı bünyesinde hizm et verecek M erkezi L aboratuvarın LİS
bağlantı program ları ile A çs/A çsap.T SM . V erem Savaş ve farklı A ile Sağlığı M erkezleri arasında on- line veri
transferini sağlayan M erkezi O tom asyon program ının yaptırılm ası işidir.
Y üklenici; ihale sonrası verilen teslim alm a süresi içinde aşağıda asgari teknik özellikleri belirtilen
program ı hazırlatarak bu hizm etten yararlanacak tüm birim lere kurm ak/yüklem ek ve doğru işletilm esini sağlam ak
zorundadır.
Firma tarafından kurulacak Merkezi Laboratuvar Otomasyon Sisteminin özellikleri:
1) Firma; A çs/A çsap, TSM , V erem Savaş ve farklı Aile Sağlığı M erkezlerindeki hazır barkotlarla.
internet üzerinden test istem lerinin yapılabileceği, ve gelen kanların istenildiği ünite bazından kan kabulunun
yapılm ası, etiketlendirilm iş kan tüplerindeki hastaların test istem lerinin İl H alk Sağlığı M erkezi Laboratuvarında
ki cihazlarda otom atik olarak tanınıp çalışılabileceği ve sonuçların laboratuvar sorum lusu tarafından da
onaylanabileceği özellikte bir otom asyon sistem i kuracaktır.
2) Bu sistem de; İl H alk Sağlığı Laboratuvarın da çalışılan testler, laboratuvar sorum lusunun iki seviyeli
onayından hem en sonra internet üzerinden görülebilm eli ve sonuç raporları A çsap, TSM , V erem Savaş ve farklı
A ile Sağlığı M erkezlerinde ki yazıcıdan alınabilm edir.
3) O tom asyon sistem inde, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesindeki M erkezi L aboratuvar da yapılan
tüm testler tam m lanabilm eli, kullanılıcılara göre ünite veya m odül yetkisi verilebilm eli ve istendiği şekilde sonuç
raporu alm abilm elidir (hastanın adı soyadı, başvurduğu doktorun ve aile sağlığı m erkezinin adını, cinsiyetin
yaşını cinsiyete ve yaşa özel referans aralıklarını ve bir önceki sonucunda raporda gösterebilecektir.)
4) Sistem güvenli ve düzenli bir yedeklem e sistem ine sahip olm alıdır.
5) N um unelerin İl Halk Sağlığı L ab o ratu v arfn a kabul edildiği zam anı kaydetm eli, test isimlerini
cihazlara otom atik aktarıp ve sonuçlan buradan veri tabanına otom atik olarak alıp saklayabilm elidir.
6) H astanın verilerine T .C .kim lik num arası, hasta adı veya soyadı ile ulaşılabilm eli, hastanın daha önceki
sonuçları ile o günkü sonuçlarının karşılaştırılabildiği, TC kim lik no' suna göre tarih aralıkları verilerek
laboratuvar tarafından istenebilecek her türlü istatistiksel sorgulam anın yapılabildiği bir sistem olmalıdır.
7) Sistem de
geliştirilebilm elidir.
faturalandırm a
m odülü
olm alı,
on-line
sağlık
uygulam alarına
uygun
olarak
8) O tom asyon sistem inde A ile Hekim leri; Laboratuvardan isteyebilecekleri kota m iktarlarını ve tetkik
m iktarını görebilm elidir.
9). Laboratuvar Bilgi Sistem indeki (LİS) bakım, arıza ve aksaklıklardan firm a sorum lu olacaktır.A rıza
ve O tom asyon problem lerin giderilm esinde en geç yarım saat içinde m üdahele edecektir. O tom asyon sistem inden
kaynaklanacak hizm et aksaklıklarından firm a sorum lu olacaktır.3(üç) saat içinde arızaya m üdahele edilm ezse.bu
sure zarfında kan istemi yapılm am ışsa yüklenici firm a hizm et aksayan her gün için aylık hak edişinden % 20 ceza
kesilecektir. O tom asyon arızası giderilm eye Yüklenici firm a dan 2 (ik i) teknik personelin iletişim telefonlarını
Laboratuvar birim ine verm ek zorundadır. A rıza durum larında ilgili teknik personele( birim yetkilisine) telefon
yada faks ile çağrıda bulunulm ası(m esai içi ve dışı dahil) yeterli olacaktır.
10) İhtiyaç duyulm ası halinde firm a tarafından. A çsap. Tsm, V erem Savaş ve farklı A ile Sağlığı M erkezi
Hekim lerinin kullandığı A ile Hekim liği Bilgi Sistemi (A .H .B .S.) program larıyla tam entegrasyonu
sağlanabilm eli. tetkik sonuçlarının görülebilm esini sağlayacak, laboratuvardaki program la bağlantı kurabilecek
ücretsiz bir ara yüz program ı yapılacaktır.
11) Sistem yazılım ve donanım bakım ından güncelleştirm elere açık olm alıdır.H alk Sağlığı M üdürlüğü
ve Üst kurum larca istenen yenilik ve güncellem e talepleri sözleşm e süresince ücretsiz karşılanm alıdır.
12) A ile Sağlığı M erkezlerindeki ve İl Halk Sağlığı L aboratuvarındaki, A D SL internet bağlantısı için
fırına ücret ödem eyecektir.
13) Sistemi kullanacak Açsap, Tsm, Verem Savaş ve farklı A ile Sağlığı hekim lerine ve M erkezi
L aboratuvarda çalışacak tüm H alk Sağlığı laboratuvarı elem anlarına kurum un belirleyeceği süre de eğitim i firma
tarafından ücretsiz verilm elidir.yüklenici firm a otom asyonu nasıl kullanılacağını kısa öz bir dökum anı’da kurum a
teslim edecektir.
14) Y üklenici Firm a, Laboratuvarda m eydana gelebilecek hem donanım sal ve yazılım sal hem de
laboratuvarda kurulan tüm cihazlarla ilgili problem lerin giderilm esinde destek verecek ve sorunun çözüm ünü
sağlayacaktır.
15) Firm a, Î1 H alk Sağlığı Laboratuvarın da yapılan Su A naliz Testleri, sıtm a talepleri v.b. nin de
tanım lanabilip, kullanıcılara göre ünite veya m odül yetkisi verilebilen, istenildiği şekilde sonuç raporu alınabilen,
istatistik m odülünü de içeren bir yazılım ı da M erkezi O tom asyon Sistem ine dahil edecek ve kuracaktır.M odülde
O naylanm ası gerekenler. O naylanm ası gerekenler(tüm ü hazır), sonuç bekleyenler(hareket görm üş),tekrar için
bekleyenler, tekrar edilm iş hastalar, bugünkü tüm kayıtlar ,bugün çalışılan hastalar,kabul edilm iş hastalar, sıtm a
çalışılacak hastalar, sıtm a çalışılan hastalar, çalışılm ayan örnekler,çalışılm adı yapılacaklar,bugünkü kimyasal
kayıtlar. T eknisyen onaylılar v.b yazılım larım da halk sağlığı kurum un ilgili birim lerine de kuracaktır.
16)Yüklenici firma Halk sağlığı laboratuarı performans değerlendirme yöntemi ve kriterlere göre
modül veya veri sağlayıcı sistem i kurabilm elidir, on-line sağlık uygulam alarına uygun olarak geliştirilebilm elidir.
a)R eddedilen num unelerin reddedilm e sebeplerine göre aylık istatistiki verilerin sistem üzerinde
elde edilm esini sağlayabilm elidir.
b)Reddedilen num unelere yönelik işlem leri başlatabilecek sistem olm alıdır.örneğin ( İşlem başlatılan
num une sayısı / reddedilen num une sayısı) x tavan puan şeklinde sistem olm alıdır.
c) Z am anında verilen sonuç veya karşılanan talep sayısı m odülü olm alıdır. Ö rneğin
(zam anında
karşılanan sonuç veya talep sayısı / toplam sonuç veya talep sayısı)x Tavan Puan şeklinde bir sistem olmalıdır.
d) Z am anında verilm eyen sonuçların veya taleplerin sebeplerine yönelik işlem leri başlatacak modül
olm alıdır. Ö rneğin.( işlem başlatılan sonuç veya talep sayısı / Z am anında verilm eyen sonuç veya talep sayısı)x
tavan puan şeklinde sayısal veri verebilecek sistemi kurabilm elidir.
e) Test bazında kullanılan kit verim liliği ve laboratuvar analiz verim liliği bütün bleşenleriyle birlikte
hesaplanacak bir sistem kurabilm elidir.
17) İl H alk Sağlığı M üdürlüğü veya İl Sağlık M üdürlüğü w eb sitesinden hastaların online Laburatuvar
test sonuçlarına ulaşm asını sağlayacaktır.
18)Halk Sağlığı M üdürlüğü A ile hekim leri için barkod yazıcı alacaksa firm a bunu otom asyon sistem ine
entegre edecektir.A ile hekim leri tarafından, cihazdan kan num une tüpü için barkod bir kez yazdırılm ışsa ikinci
kez tekrar yazdırılırken ya uyarı veya engelleyebilecek bir sistem kurabilm elidir.
19) K urulacak program W eb tabanlı ve Sistem Sağlık, net’e uyum lu olm alıdır.
20) Bu teknik şartnam e 2(iki) sayfadan ibarettir.

Benzer belgeler