zam` a zingo - Polatlı İstiklal Gazetesi

Transkript

zam` a zingo - Polatlı İstiklal Gazetesi
.:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
ZAM’ A ZÝNGO
Onaylayan Alaattin TAYMAZ
Monday, 07 January 2013
- Býraksak mý kanka? - Neyi? - Sigarayý diyorum, býraksak mý? - Miadý dolmuþ sevgili mi la bu, nereye býrakýyorsun? He
yerine ne koyacaksýn? Leblebi, çekirdek mi? - Bi deneyelim, ne kaybederiz? - Ben denedim bi kaç kez, býrakýlmýyor Ýçmememiz lazým… Eðer içmezsek garanti býrakýrýz… - Kahvaltýdan ya da akþam yemeðinden sonra sevgili gibi
özleniyor meret. Allah’tan sezon arasý yoksa Fener gol attýðýnda ya da yediðinde ne yaparýz? Keyiften ya da efkârdan
içeceðimiz iki- üç dublenin de boynu bükülecek haliyle… - Ýyi de Ati 1,5 TL birden koydular, y(k)azýk deðil mi? ’prestige’’ sahibi yapamayacaklar beni, 20 TL bile yapsalar tüttüreceðim. - Nasýl yani? - Zam karþýtý
deðilim, hobi olarak yine yapsýnlar. Hem zam deðil ki onlar bi kere ‘’zamcýk’’... Asgari ücretine 34
TL zam alanlar memnunken halinden, ben niye 1,5 TL için vazgeçeyim keyfimden… Tütün kolonyasý koklamaya talim
edip ‘’padiþahým çok yaþa’’ derken millet, ben niye arýza çýkarayým, ‘’benden
otlanmasýnlar’’ der geçerim… Nasýlsa yakýnda her zabýtanýn elinde bir nikotin metre olacak…
‘’hohh de bakiim’’ deyip ceza yazýlacak günler de gelir, ohh misss… - O zaman sen
býrakma Ati, ben arada senden otlanýrým? - Çok geç kaldýn dostum, yakýnda sarma sigara ve tütün vergisi ile otlakçýlarý itlaf y
tasarýsý hazýrlanýyor… - Valla mý? - Yok, kankaya, hep aðalarýmýz mý eðlenecek bizimle? Bi de biz þaka yapalým dedik
kendimize… Zaten yýlbaþý çekiliþinde de çýkmadý amorti bile, çalýþýp da zengin olmak için; hoppp yardýr Türkiye!!! BAK
HAYAT Bak bu insan, peþinen tanýyorum deme, yanýlýrsýn. Bak bu erkek, kalbine giden yol yine kalbinden geçer, mideden
diyenlere kanarsan mutfaktan çýkamazsýn. Bak bu kadýn, anlattýðý kadar deðildir asla, anlatmadýklarýný da anlamazsan yarý
býrakýrsýn. Bak bu þiþman, kýþlýktýr, atlas yorganlar gibi sarýlýr, uyur, uyanýr, ýsýnýrsýn. Bak bu minyon, 34 beden, lepist
çocuk reyonundan bile hediye alýrsýn. Bak bu sevgili, soymadan sevmeyi bil, anlayacaðýn vitamini kabuðunda, þaþýrmayasýn
Bak bu para, taparsan kalbini cüzdanýnda taþýrsýn. Bak bu yalan, yeni yalanlar doðurur da zincirleme yalan tamlamalarý
duyarsýn. Bak bu ihanet, cinsiyet fark etmez,daðýnýk yataklardan kalkýp toparlanýrlar, görsen namus timsali sanýrsýn. Bak b
haným, efendisine bile riyâkar, haným-efendi muamelesi yaptýn ya günü gelince olmayan aklýna þaþarsýn. Bak bu ruhunun ve
etinin tüccarý, çocukluðunda kiraladýðýn bisikletler gibi, paran kadar turlarsýn. Bak bu sofra, besmelesiz baþlama, doymadan
kalkarsýn... Bak bu yol, doðru insanla çýkmazsan kendini bile bulamazsýn. Bak bu yolcu, göz kapaðýndan öper ayrýlýrsýn.
rüya, masum baþlar hepsi, kâbusa çeyrek kala uçuk çýkarýrsýn Bak bu umut, kýrsalar da yine sayesinde yaþarsýn... Bak bu ha
kurarsýn kurarsýn da yine hayalinden kýrýlýrsýn... Bak bu gülüþ, görünce yine hayal kurmaya baþlarsýn... Bak bu gözyaþý,yýka
silinmez yanaðýndan izi, kurusun diye güneþe asarsýn. Bak bu gündüz, hep bi yerlere yetiþmek için koþuþturursun, telaþlanýrsý
bu gece, el ayak çekilir, tenhalaþýrsýn. Bak bu o, yürekten verdiklerin baþýnýn gözünün sadakasý olsun, boþ ver üstü kalsýn...
hayat, yaþarsýn yaþarsýn bi halt anlamazsýn. ASKCA KALIN… DÝP NOT: Zorunlu eðitim 12 yýla çýkmasýna raðmen
‘’2012-2013 eðitim-öðretim yýlýnýn birinci döneminde toplam 136 bin 115 öðrenci örgün eðitimden ayrýldý’&
haberlerini okudum gazetelerde, doðruysa çok yazýk… BÝP NOT: 2012 yýlý boyunca ‘’zam
zamstyle’’ ve yýllýk enflasyon oraný % 6… Ýlgili formülasyonu bize de öðret TÜÝK… TÝP NOT: Kadýn
etkilemek için 40 milyar harcayarak 24 ayar altýndan gömlek yaptýran Hintli Datta Phuge… Durum bu kadar mý vahim?
Bizde ki karþýlýðý þu Hint kumaþý zannetme kendini diye; eþeðe altýn semer vursalar eþek gene eþek… VÝP NOT:2 Ocak
günüydü ve halâ 81300 Moda adresi yokluðundan bu yana birleþemedi iki ayrý koldaki kol düðmeleri… Ýyi ki doðdun Barýþ
Abi…
http://www.polatliistiklal.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 10:29

Benzer belgeler

kulağımızın arkası , pos makinası

kulağımızın arkası , pos makinası .:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.

Detaylı