2011 Faaliyet Raporu+Ekler Final

Transkript

2011 Faaliyet Raporu+Ekler Final
2010
TÜSEV
FAALİYET
RAPORU
2011
ÇALIŞMA
PROGRAMI VE
BÜTÇESİ
Uluslararası İşbirliği Kuruluşları
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
2
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
MĠSYONUMUZ
Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal
alanlarda KAMU YARARINA ÇALIġAN VE KAR AMACI
GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUġLAR olarak Türk Medeni
Kanunu hükümlerine göre kurulmuĢ Vakıflar ile Derneklerin
kendi tüzük ve senetlerinde belirtilen özgün amaç ve hizmet
konularını etkin olarak gerçekleĢtirebilmelerine, uyum ve iĢbirliği
içinde ülke yararına hizmet edebilmelerine, aralarında bir iletiĢim
ve hizmet ağı oluĢturmalarına katkıda bulunmak; bu suretle söz
konusu kuruluĢlardan oluĢan bağımsız sektörün, kamu sektörü
ve kâr amaçlı özel sektör yanında, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR olarak
güçlenmesini ve bu sektörün benzeri uluslararası kuruluĢlarda,
özellikle Avrupa’nın yeniden yapılanmasında hızla örgütlenen
Avrupa
Üçüncü
Sektör
Hareketi
içinde
yer
almasını
sağlamaktadır.
TÜSEV Resmi Senedi: Madde 3
3
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
BÖLÜM 1: YÖNETĠM ORGANLARI
Mütevelliler Heyeti Başkanlık Divanı
Prof. Dr. Üstün Ergüder : BaĢkan
Rahmi M.Koç ve Güler Sabancı : BaĢkan Vekilleri
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Üstün Ergüder
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
(Başkan)
Ġnal Avcı
Vehbi Koç Vakfı
(Başkan Yardımcısı)
Timur Erk
Türk Böbrek Vakfı
(Başkan Yardımcısı)
Hüseyin Topa
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım
Vakfı
Prof. Dr. Tosun Terzioğlu
Sabancı Vakfı
Nurdan ġahin
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Osman Çetin Evranuz
Elginkan Vakfı
Hasan SubaĢı
Hisar Eğitim Vakfı
Candan Fetvacı
Aydın Doğan Vakfı
Alparslan Tansuğ
ENKA Spor Eğitim Sosyal
Yardım Vakfı
Rengin Onay
Türkiye Vodafone Vakfı
(13 Eylül 2010 tarihine kadar)
Denetim Kurulu
Gün Han BaĢik
(Başkan)
Feyziye Mektepleri Vakfı
Kamil Özden
Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Ayhan Ergin
Türk Eğitim Vakıfları DayanıĢma
Konseyi
Genel Sekreter
Namık Ceylanoğlu
4
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
BÖLÜM 2: GENEL DEĞERLENDĠRME
Çok Değerli Mütevellimiz,
TÜSEV olarak, 2009 yılında yaĢanan ekonomik kriz sonuçlarının devredildiği
çok sıkıntılı bir yılı, 2010 yılını geride bıraktık. Bu yıl ekonomik krizlerden
en fazla etkilenen gönüllü üçüncü sektörün krize dayanmasına ve buna
rağmen özellikle vakıf ve derneklerimiz aracılığı ile kamu yararlı hizmetlerin
ısrarla sürdürüldüğüne tanık olduk. Bu hepimiz için büyük bir baĢarı ve
mutluluktur.
Gönüllü üçüncü sektör bu yıl ekonomik kriz nedeniyle önemli bir sınav
vermiĢtir. Vakıf ve derneklerden oluĢan STK’lar sokağın nabzını tutan
organizasyonlar olarak bu krizden ciddi etkilenmiĢ, önemli dersler
çıkartmıĢtır. Bu bağlamda ortaya çıkan ekonomik güçsüzlük hepimizin ortak
sorunu olmuĢtur.
Ekonomik krizi; ekonomik göstergelerde sık sık meydana gelen hızlı ve ani
değiĢikliklerin belirli bir süre devam etmesiyle ortaya çıkan olumsuz
geliĢmelerin bir bileĢeni olarak tarif etmek mümkündür.
Enflasyon, faiz, döviz kurları ve iĢsizlik gibi temel iktisadi unsurların birinde
veya birkaçında baĢ gösteren değiĢimlerin iktisadi piyasanın iki ana öğesi
olan tüketici ve üretici davranıĢlarına etki etmesiyle derinlik ve geniĢlik
kazanan ekonomik kriz, günümüze değin gerek kamu kesiminin gerek özel
sektörün mücadele etmek zorunda kaldığı tehditlerden biri olmuĢtur.
Aslında krizler STK’lar açısından bir fırsatlar ve tehditler ortamıdır. STK’ların
iĢlevleri arasında; demokrasi bilincini geliĢtirmek, küreselleĢmeye katkı
sağlamak, iktisadi kalkınmaya ve sosyal refahın arttırılmasına destek olmak,
kamu yükünü hafifletmek ve ekonomik iĢlevlerini yerine getirmek vardır.
Dünyanın birçok ileri ekonomilerinde gittikçe azalan büyüme oranları, artan
iĢsizlik baĢta olmak üzere bozulan ekonomik göstergeler negatif yönde
geliĢirken kriz birçok toplumsal sorunu da beraberinde getirmiĢtir.
Ülkemizde ise ekonomik büyüme %8 civarında gerçekleĢmiĢtir. Bu çok
önemli bir geliĢmedir. Buna rağmen krizin STK’ların pozisyonlarını
konumlandırmalarında ve gerçek güçlerini ölçümlemelerinde önemli bir rolü
ve etkisi olduğu yadsınamaz.
Bu bağlamda 2010 yılı TÜSEV’in kamu ve uluslararası iliĢkilerindeki
baĢarısı ile ev sahipliği yaptığı ISTR (Uluslararası Üçüncü Sektör
AraĢtırmaları Birliği) konferansı ve özellikle de sivil topluma hizmet
edebilmenin yeni boyutunu oluĢturan sosyal giriĢimcilik ile örgütlenme
özgürlüğünün önündeki engeller konusundaki çalıĢmaları ve basım
aĢamasına getirdiği STEP projesi (Sivil Toplum Endeks Projesi) ile renkli, çok
yararlı ve verimli bir yıl olmuĢtur.
5
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Diğer taraftan TÜSEV yaptığı çalıĢmalarla; örgütlenme özgürlüğünün
önündeki bulanık zihniyetin oluĢturduğu engellerin kaldırılması, toplumun
geliĢmesi ve ilerlemesi, demokrasinin kökleĢmesi ile kalitesinin evrensel
normlara yakınlaĢtırılmasında önemli bir misyon yüklenmiĢtir. Bu çerçevede
her bireyin bir örgüt çatısı altında yer alması, aidiyet duygusunun
geliĢtirilmesi, sorumluluk yüklenmelerinin sağlanması, toplumun sesi
olmaları, hoĢgörünün, açık görüĢlülüğün, perspektif geniĢliğinin ve
paylaĢımcılığın yerleĢtirilmesi çalıĢmaları ile ulusal ve uluslararası sivil
toplum camiasında önemli bir ortak, güvenilir bir muhatap olarak sizler
adına beğeni kazanmıĢ ve takdir edilmiĢtir. Geldiğimiz bu nokta 2010 yılının
zorluklarına rağmen aslında sizlerin sivil toplum alanlarına yansıyan baĢarılı
çalıĢmalarınızın görüntülerinden baĢkası değildir.
Bütün bu geliĢmelere rağmen ülkemizde vakıf ve dernek Ģeklindeki
yapılanmaların 2010 yılında yinede artıĢ gösterdiği, ancak, idari ve mali
kaynak sıkıntısı ile ağır yasal mevzuatın sağlıklı bir örgütlenmeyi
güçlendirdiğini görmekteyiz. Bir örnek verecek olursak ilk kuruluĢ
tarihinden 2010 yılı sonuna kadar kurulan derneklerin %61’i fesih veya
kapatılma yoluyla sivil toplum hayatından çıkmıĢtır. Aktif dernek sayımız
86.943 (16.02.2011 itibariyle) adet olup üye sayısında ise 2009 yılına göre
küçük bir artıĢ kaydedilmiĢtir.
Vakıflara gelince; Vakıflar Meclisi Kararınca kuruluĢ anavarlığının 50.000 TL
alt sınırında tutulmasına rağmen sayısal olarak yeni kurulan vakıf sayısında
önemli bir artıĢ sağlanamamıĢtır. Bugün itibariyle kamu kaynakları ile
kurulan Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarını hariç tutarsak
ülkemizdeki yeni vakıfların sayısı yaklaĢık 3.550’dir. Buna karĢın
Avrupa’dan örnek verecek olursak Almanya’da 2010 yılında ekonomik krize
rağmen çeĢitli yapılarda 914 yeni vakıf kurulmuĢ ve böylece vakıf sayısı
17.272 sayısına ulaĢmıĢtır. Toplam bütçenin ise 100 milyar Euro civarında
olduğu belirtilmektedir. Bunun bir diğer anlamı ise Alman vatandaĢlarının
krize rağmen yıllık gelirlerinin önemli bir kısmını muhtaç vatandaĢlara
aktardığıdır.
ABD’de ise ekonomik krize rağmen hükümet sosyal inovasyon fonundan
hibeler vererek krizin sosyal çevreye etkisinin azaltılmasını öngörmüĢtür.
Bundan amaç ABD’de yerleĢik köklü hayırseverlik eğilimlerinin en çok umut
veren ve bu ülkede bugüne kadar kanıtlanmıĢ önceki yatırımlar üzerine inĢa
edilmesini sağlamak olmuĢtur.
Ülkemizi yakından ilgilendiren bu tablonun geliĢmiĢ ülkeler düzeyine
getirilmesinde ise bizlere ve kamuya çok önemli görevler düĢmektedir. 2011
yılında tüm mütevellilerimize baĢarı ve esenlik dileklerimizi sunuyoruz.
Sonsuz sevgi ve saygılarımızla,
TÜSEV
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
6
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
BÖLÜM 3: 2010 YILI FAALĠYETLERĠMĠZ
2010 yılı faaliyetlerimizle ilgili
www.tusev.org.tr ulaĢabilirsiniz.
daha
detaylı
bilgilere
web
sitemizden
1. Mütevelliler Heyeti Toplantıları
a) 2010 TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı, 6
Mayıs 2010, Ġstanbul:
TÜSEV'in 2010 Mütevelliler Heyeti Toplantısı 6 Mayıs
2010 PerĢembe günü Suna- Ġnan Kıraç Vakfının ev
sahipliğinde Pera Müzesinde gerçekleĢmiĢtir. Toplantıda
2010-2014 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu
üyeleri seçilmiĢ ve vakfımızın 2009 yılı hesap ve
faaliyetleri ile 2010 yılı Bütçe ve ÇalıĢma Programı görüĢülmüĢtür.
b) TÜSEV Mütevelliler Heyeti Sohbet Toplantısı, 29 Aralık 2010, Ġstanbul:
2010 yılının sonuna yaklaĢılması ve Mayıs ayındaki olağan Mütevelliler Heyeti
toplantısında dile getirilen ikinci bir toplantı talebi nedeniyle vakfımız faaliyetlerine
iliĢkin genel bir değerlendirme yapmak ve bazı sorunlarımızı görüĢmek üzere
Mütevelliler Heyetimiz, 29 Aralık 2010 tarihinde toplanmıĢtır. Taslak olarak
hazırlanan Üyelik ve DavranıĢ Kuralları belgesi ile 2011 çalıĢma programı
sunulmuĢ, mütevellilerimizden görüĢ ve önerileri alınmıĢtır. Daha fazla bilgi için
www.tusev.org.tr adresinden ulaĢılabilir.
3. ĠletiĢim ÇalıĢmaları
a) Bülten ve Websitesi: Aylık Türkçe ve üç ayda bir Ġngilizce olarak yayımlanan
TÜSEV e-bültenleri ve düzenli olarak güncellenen web sitemiz
ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluĢları ve diğer
paydaĢlarla bilgi paylaĢımı 2010 yılı boyunca devam etmiĢtir.
TÜSEV web sitesi 17 ġubat 2011 tarihi itibariyle 1.132.978 defa
görüntülenmiĢtir.
b) ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV’in iletiĢim kapasitesini arttırmak
amacıyla iletiĢim ve basın listeleri güncellenmiĢ ve geliĢtirilmiĢtir.
c) TÜSEV Bilgi Bankası: Ülkemizin önde gelen vakıf ve derneklerinden oluĢan,
mütevellilerimizin kurumsal profillerini içeren, Türkçe ve Ġngilizce bir veritabanı
olan TÜSEV Bilgi Bankası 2009 yılında interaktif bir hale getirilmiĢti. Veritabanının
kullanımıyla ilgili 2010 yılı boyunca teknik destek verilmiĢtir. Mütevellilerimiz
kullanıcı adı ve Ģifreleriyle giriĢ yaparak bilgilerini kolayca güncelleyebilmektedirler.
7
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Mütevellilerimizin tanıtım, iletiĢim ve iĢbirliği kapasiteleri ile uluslararası
bağlantılarının geliĢmesinde bir köprü görevi görmeyi amaçlayan TÜSEV Bilgi
Bankasına www.tusev.org.tr/member adresinden ulaĢabilmek mümkündür.
Henüz profilinizi oluĢturmadıysanız eklemeyi, eğer profiliniz mevcut ise en
son bilgilerinizle güncellemeyi lütfen unutmayınız.
4. Üye ĠliĢkileri
a) Üyelik ve DavranıĢ Kuralları Belgesi: Onaya sunulmak üzere hazırlanan ve
yeni üye alımında kılavuz olması açısından üyelik kriterleri, üyelik hak ve
sorumlulukları, baĢvuru süreci ile üyelere sağlanan hizmetler konularında taslak
bir çalıĢma yapılmıĢtır. Yine TÜSEV mütevellilerini faaliyetlerinde yönlendirecek bir
davranıĢ kuralları belgesi de taslak olarak oluĢturulmuĢ olup Mütevelliler Heyetinin
onayına sunulacaktır.
b) Üyelik BroĢürü: TÜSEV’in üyelerine sunduğu hizmetler ve TÜSEV üye profilini
içeren bir üyelik rehberi broĢürü hazırlanarak dağıtılmıĢtır.
5. Ġnsan Kaynakları
a) Stajyerler: 2010 yılında da sivil toplum alanına ve TÜSEV çalıĢmalarına ilgi
duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine staj imkanı sağlanmıĢtır. Bilal Zivali
(Rutgers Universitesi-ABD) Eylül 2009’da baĢladığı stajını 2010 Nisan ayında
tamamlamıĢ, Eva Valentova (Ġstanbul Üniversitesi) Ekim ayında staj yapmıĢtır.
Kasım ayından itibaren ise Tuğçe Demir (Boğaziçi Üniversitesi) yarı zamanlı stajyer
olarak görev yapmaktadır.
b) Eğitimler ve Diğer Konular: Yükselen Liderler Programı 2010, City
University of New York (CUNY), Center for Philanthropy and Civil Society,
Mart-Mayıs 2010, ABD
CUNY Üniversitesi bünyesindeki Sivil Toplum ve Filantropi Merkezince
düzenlenen bu program, 1989’dan beri her yıl sivil toplum alanından genç
liderlere çalıĢma alanlarında araĢtırma yapma ve ağ kurma fırsatları
sunmaktadır. Program süresince okumalar, misafir konuĢmacılar ve saha
gezileri yoluyla ABD’deki sivil toplum ve filantropi alanları tanıtılmakta,
katılımcılara ilgi alanlarında derinlemesine bilgi ve küresel bir bakıĢ açısı
sağlanmaktadır. TÜSEV Program Direktörü Zeynep Meydanoğlu, programa
2010 baharında katılmıĢ ve “Turkish Foundations: From Vehicles of
Philanthropy to Agents of Change” baĢlıklı bir araĢtırma yapmıĢtır.

Sivil Toplum KuruluĢlarında Kaynak GeliĢtirme Temelleri Eğitimi:
Boğaziçi Üniversitesi YaĢamboyu Eğitim Merkezi, “The Center on
Philanthropy, Indiana University-Purdue University Indianapolis”, iĢbirliği ile
9-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Sivil Toplum
KuruluĢlarında Kaynak GeliĢtirme Temelleri
kursu düzenlemiĢtir.
Programa ĠletiĢim Koordinatörü Derya Kaya katılmıĢtır.
6. Teknik Ġhtiyaçlar
Teknik destek, yazılım desteği, web hosting ve mail hosting hizmetleri konusunda
0 ve1 BiliĢim Sistemleri ile anlaĢılarak web sitesinin altyapısı geliĢtirilmiĢ ve teknik
kaynaklardan en verimli Ģekilde faydalanılmıĢtır.
8
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
1. Yasal GeliĢmeler
a) Vakıf Bilgi Yönetim Sistemiyle Ġlgili VGM Duyurusu: Vakıflar Genel
Müdürlüğü (VGM) Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi’nin (VBYS) uygulamasına iliĢkin
28/06/2010 tarih ve 2010/8 sayılı bir genelge yayımlayarak sistemle ilgili son
durumu ve gelecekteki adımları duyurmuĢtur.
Buna göre 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren vakıflarla ilgili bilgi takipleri ve
güncellemeleri VGM tarafından Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi’nin (VBYS) üzerinden
yapacaktır.
b) Vakıflarda Kurucu Ġrade: Prof. Dr. Teoman Akünal, Prof. Dr. Cevdet Yavuz ve
Prof. Dr. Ergun Özsunay tarafından hazırlanan muktezanın BaĢbakan Yardımcısı
Cemil Çiçek’e sunulmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye
Bakanlığı’na iletilmiĢ ve görüĢ istenmiĢtir. 9 Aralık 2010 tarihinde ise bu konuda
Ankara’da bir panel düzenlenmiĢtir. Toplantıyla ilgili detaylara 2.d bölümünde yer
verilmiĢtir.
c) Vakıflar Kanunu ve Yönetmelik çalıĢmaları: TURMOB’un iç denetim ve
denetçilerin seçimine iliĢkin açtığı davanın bilindiği üzere yürütülmesi DanıĢtay
tarafından durdurulmuĢ olup, dava da karar aĢamasına gelinmiĢtir. VGM iç
denetimle ilgili taslak bir düzenleme hazırlamıĢtır.
d) Vergi Savunu Projesi: Türkiye Gönüllü TeĢekküller Vakfı (TGTV) ile bu konuda
bir toplantı düzenlenmiĢtir.
e) 2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranı: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
392) uyarınca yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 2,2 (iki virgül iki) olarak
tespit edilmiĢtir. Bu oran, aynı zamanda 2010 yılına ait son geçici vergi dönemi için
de uygulanacaktır. Kararın tam metnine 12.11.2010 tarih ve 27757sayılı Resmi
Gazeteden ulaĢabilirsiniz. Bu çerçevede 2011 yılı Yeniden Değerleme oranı %2,2’dir.
2. Toplantılar
a) Dernekler Mevzuatı Eğitimi, 4 Mart 2010, Ġstanbul : TÜSEV, 4 Mart 2010’da
Ġstanbul’da çeĢitli alanlarda çalıĢan 25 dernek temsilcisinin
katılımıyla
bir dernekler mevzuatı eğitimi düzenlemiĢtir.
Eğitimde derneklerin mevzuattan kaynaklanan sorunları ve
sorumlulukları yanında son değiĢiklikler hakkında da
bilgilendirme yapılmıĢtır.
b) Aktif VatandaĢlığa Kamusal Destek Üzerine Ġyi Uygulamalar Semineri,
26-28 Mayıs 2010, Ankara: ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı ve
Avrupa Komisyonu Teknik Destek Bilgi DeğiĢim Ofisi (TAIEX) iĢbirliğinde STK’ları
ilgilendiren idari ve mali mevzuat üzerine üç günlük bir seminer gerçekleĢtirilmiĢtir.
Seminerde Türkiye ve AB üyesi ülkelerde yasal durum, STK’ların kuruluĢ ve
iĢleyiĢi, STK’ların mali açıdan Ģeffaflığı ve hesap verebilirliği konularındaki
uygulamalar, yabancı STK’lara yönelik düzenlemeler, kamunun STK’lara yönelik
mali desteği konusunda finansal modeller, vergi istisnaları ve bağıĢlara iliĢkin
mevzuat tartıĢılmıĢtır.
9
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
c) Forum for the Future of Democracy, 19-21 Ekim 2010, Ermenistan: Avrupa
Konseyinin tüm paydaĢları biraraya getirerek gerçekleĢtirdiği en büyük yıllık
etkinliği olan “Forum for the Future of Democracy” 19-21 Ekim tarihlerinde
Ermenistan’ın baĢkenti Erivan’da gerçekleĢtirilmiĢtir. Altıncı kez gerçekleĢtirilen
Forumun alt baĢlığı “2020’deki Perspektifler - Avrupa’da Demokrasinin Geleceği”
olarak belirlenmiĢtir.
d) Vakıfların Resmi Senetlerine Yansıyan Kurucu Ġradesinin Korunması ve
Sürdürülmesi, 9 Aralık 2010, Ankara: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ile
Türk Ekonomik Hukuk AraĢtırmaları Vakfı (TEHAV) tarafından 9 Aralık 2010 günü
Ankara’da “Vakıfların Resmi Senetlerine Yansıyan Kurucu Ġradesinin Korunması ve
Sürdürülmesi” konulu bir panel düzenlenmiĢtir.
Panel Prof. Dr. Ergun Özsunay tarafından yönetilmiĢ, Avukat Suat Ballar, Vakıflar
Genel Müdürlüğü I. Hukuk MüĢaviri Oya Ercil ve Mali DanıĢmanımız Hayati ġahin
birer tebliğ sunmuĢtur.
Panelde kurucu irade çerçevesinde öne çıkan sorunlara değinilmiĢ, kurucu
iradesinin mahkemeler tarafından katı bir Ģekilde değerlendirilmesi üzerine
örnekler tartıĢılmıĢtır. Panel sonuçlarının yakın zamanda bir yayın haline
getirilmesi ve tüm ilgililerle paylaĢılması planlanmaktadır.
e) STK Kapasite GeliĢimi ve Kamu Kaynaklarının STK’lara Aktarımı:
25-26 Kasım tarihlerinde Azerbaycan’ın baĢkenti Bakü’de Kar Amacı Gütmeyen
KuruluĢlara Devlet Desteği Konseyi’nin organizasyonuyla “STK Kapasite GeliĢimi
ve Kamu Kaynaklarının STK’lara Aktarımı” baĢlıklı bir konferans
düzenlenmiĢtir. Toplantıya yirmiden fazla AB üyesi ve aday ülke STK’larından
katılım olmuĢtur. Farklı ülkelerde kaynak aktarımıyla ilgili uygulanan modeller, iyi
ve kötü örnekler tartıĢılmıĢtır. Toplantıda ayrıca bölgesel iĢbirliklerinin geliĢtirilmesi
konusu gündeme getirilmiĢ ve bu konuda ileride ortak çalıĢmalar yapılması
yönünde birlikte bir iradeye varılmıĢtır.
3. Örgütlenme Özgürlüğünün Ġzlenmesi Ġçin Metodoloji GeliĢtirilmesi Projesi
(Monitoring)
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun mali destek sağladığı, TÜSEV’in
STGM (Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi) iĢbirliğiyle yürüttüğü Örgütlenme
Özgürlüğünün
Ġzlenmesi (monitoring) için
Metodoloji
GeliĢtirilmesini
amaçlayan proje AB komisyonu ile mutabık kalınarak Nisan 2010’da
tamamlanmıĢtır. Proje kapsamında 2010 yılında tamamlanan etkinlikler Ģunlardır:

Sivil Toplum-Kamu Yuvarlak Masa Toplantısı, 17 ġubat 2010, Ankara
Toplantıda öncelikle proje kapsamında hazırlanan “Dernekler Mevzuatının
Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi Raporu” tartıĢılmıĢ
ve katılımcı bir yöntemle oluĢturulan ve 175 derneğin cevaplarıyla ortaya
çıkan Ġzleme Anketi sonuçları ilk defa sunulmuĢtur. Toplantı Dernekler
Dairesi BaĢkanlığı personelini STK’larla bir araya getirmesi açısından
oldukça faydalı olmuĢ bu çerçevede yapılacak yasal değiĢiklik çalıĢmalarının
yakın zamanda birlikte yürütülmesi kararlaĢtırılmıĢtır.

Rapor: Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller
Proje bulguları Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki
Engeller adlı bir raporla bir araya getirilmiĢtir. Editörlüğünü TÜSEV Program
Direktörü Tevfik BaĢak Ersen’in yaptığı rapor iki bölümden oluĢmaktadır.
10
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Av. Orhan Kemal Cengiz tarafından hazırlanan
raporun ilk bölümü, derneklerin kuruluĢ ve
iĢleyiĢinde mevzuattan kaynaklanan sorunlarını
tespit etmekte ve bu sorunların giderilmesine yönelik
öneriler sunmaktadır.
TÜSEV ĠletiĢim Koordinatörü Derya Kaya tarafından
hazırlanan ikinci bölümde ise sivil toplum ve kamu
temsilcilerinin katılımıyla dernekleri ilgilendiren
mevzuatın uygulamasının takibi için oluĢturulan pilot
izleme mekanizmasının sonuçlarına yer verilmiĢtir.
Pilot mekanizma olarak 175 derneğe online bir anket
uygulanmıĢ, mevzuattan kaynaklanan iĢ ve iĢlemleriyle ilgili detaylı sorular
yöneltilmiĢtir.

Basın Toplantısı, 29 Nisan 2010, Ġstanbul: Toplantı sonuçları ve rapor
basın mensupları ve sivil toplum kuruluĢlarının katıldığı bir toplantı ile
kamuoyuyla paylaĢılmıĢtır.
4. Diğer
a) ICNL Uluslararası STK Hukuku Ġzleme Projesine Destek Verilmesi: ABD’de
yerleĢik International Center for Not-for-profit Law (ICNL) tarafından hazırlanan ve
STK hukukuyla ilgili geliĢmelerin ulusal ve küresel çapta izlenmesi amacını taĢıyan
projenin ülke ortağı TÜSEV olmuĢ ve Türkiye’deki yasal mevzuatla ilgili bir çalıĢma
yapmıĢtır. Bu çalıĢma tamamlanmıĢ ve ICNL web sitesine eklenmiĢtir.
b) VGM Stratejik Raporu Hakkında Bilgi Notu: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM),
2010-2014 yıllarında uygulanacak stratejik planını hazırlayarak web sitesine
eklemiĢtir. Buna göre VGM’nin stratejik amaçları arasında STK’lar ve vakıfları
politika oluĢum süreçleri hakkında bilgilendirilerek toplumsal yardımlaĢmanın ve
günümüzde devletin üzerinde olan hizmetlerin yürütülmesinde etkin rol almalarının
sağlanması, vakıflarla iĢbirliğine yönelik çalıĢmaların arttırılması, ortak proje ve
etkinliklerin yaygınlaĢtırılması, teknolojik altyapının geliĢtirilmesi, mevzuatla ilgili
bilgilendirme toplantıları yapılması bulunmaktadır. Vakıf bilincini arttırmak
baĢlığında ise MEB ile müfredatta vakıflara yer verilmesi konusunda çalıĢmalar
yürütüldüğü, üniversitelerde vakıf hukukunun ders olarak okutulması için
giriĢimlerde bulunulmasının planlandığı ve vakıfların sektörel büyüklüğünü ölçüp
değerlendirmeye yönelik bir sistemin çalıĢmalarına baĢlandığı belirtilmiĢtir.
c) Vakıf ve Derneklerin Mal ve Hizmet Alım/Satımında Uymaları
Gereken Belge Düzeni Raporu: Vakıf ve Derneklerin mal ve hizmet alım/satımında
uymaları gereken belge düzenine iliĢkin hazırlamıĢ olduğumuz rapor güncellenerek
web sitemize eklenmiĢtir. Tüm dernek ve vakıfların arĢivlerinde bulundurmalarını
önerdiğimiz belge gelir vergisi stopajı, SSK Primi, damga vergisi, KDV gibi vergi
oranları ve açıklamaları ile düzenlenecek belge türünü ve düzenleyecek kurumu da
içermektedir.
d) EFC Vakıf Ülke Profilleri Projesine Destek Verilmesi: Avrupa Vakıflar Merkezi
(EFC) tarafından derlenen ülke profilleri 27'yi aĢkın Avrupa ülkesinde vakıfların
içinde bulunduğu yasal ortam, izin verilen faaliyetler, kuruluĢ prosedürleri,
yönetiĢim ve Ģeffaflık koĢulları gibi konularda bilgi vermekte ve karĢılaĢtırma yapma
imkanı sunmaktadır.Vakıfların vergi mevzuatları karĢısındaki durumları, özellikle
gelir vergisi, iktisadi iĢletme gelirleri ve varlık yönetimi gibi baĢlıklar altında
incelenmektedir.
11
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Ülkelerdeki bağıĢ ortamında ise bireysel ve kurumsal bağıĢlar için mevcut vergi
teĢvikleri ve ülkeler arası bağıĢ konularına değinilmektedir. Türkiye ülke profili ilk
kez 2010 yılında TÜSEV tarafından hazırlanmıĢ olup 2011 yılında EFC tarafından
yayınlanacaktır.
e) Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Yapılan Üst Düzey Atamalar: Vakıflar Genel
Müdürlüğü’ne BaĢbakanlık MüsteĢar Yardımcısı Dr. Adnan Ertem 13 Ekim 2010,
Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığına ise Ali Hürata 12 Ekim 2010 tarihi itibarıyla
atanmıĢlardır. TÜSEV olarak sağlık, esenlik ve baĢarılar dileriz.
1. British Council Sosyal GiriĢimcilik Projesi: British Council, sosyal
giriĢimcilik alanında Ġngiltere ve Türkiye arasında ortaklıklar oluĢturmak
üzere bölgesel bir proje uygulamaya baĢlamıĢtır.
Proje, Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Gürcistan ve Hırvatistan’da
gerçekleĢtirilmektedir.
Amacı sosyal bir misyonu bulunan bireysel giriĢimciler ve STK’lara
çevrelerinde bir fark yaratmalarını, giriĢim, yenilikçilik ve yaratıcılık yolu ile
olumlu toplumsal değiĢime katkıda bulunmalarını sağlamak için bir platform
sağlamaktır. Proje kapsamında elveriĢli bir ortamın (yasal, mali, iĢlevsel)
oluĢturulması için lobi faaliyetleri yapılmaktadır. Bu kapsamda TÜSEV ve
British Council “Sosyal GiriĢimcilik Projesi”ni 1 Mart 2010 itibarıyla
uygulamaya baĢlamıĢlardır. Bu çerçevede;
a) Tamamlanan Faaliyetler
Odak Grup Toplantısı, 17 Mart 2010, Ġstanbul: Önde gelen sosyal giriĢimci ve
sosyal giriĢimlerin katılımıyla sosyal giriĢim modelinin önündeki fırsat ve engellerin
değerlendirildiği bir toplantı düzenlenmiĢtir. Toplantıda sosyal giriĢimlerle ilgili bir
SWOT analizi (güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) yapılmıĢtır.
Saha Gezisi, 24-26 Mart 2010, Londra: BirleĢik Krallığa sivil toplum ve kamu
temsilcilerinden oluĢan bir heyetle çeĢitli sosyal giriĢimlere ziyaretler düzenlenerek
sosyal giriĢim çalıĢma modelleri ve faaliyetleri hakkında bilgi edinilmiĢ, görüĢ
alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur.
AçılıĢ Konferansı, 31 Mart 2010, Ġstanbul: Türkiye’de Sosyal GiriĢimcilik
Konferansı” baĢlıklı açılıĢ konferansı 31 Mart 2010
ÇarĢamba günü düzenlenmiĢtir. Toplantı kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarından 100
temsilciyi bir araya getirmiĢtir. Konferansta
Türkiye ve BirleĢik Krallık’ta Sosyal GiriĢimcilik
ve Sosyal GiriĢimler ile Türkiye’den Ġyi Örnekler
baĢlıklı iki panel ve iki adet paralel atölye çalıĢması
yapılmıĢtır. Konferansa Social Enterprise Europe
Direktörü Cliff Southcombe da katılarak BirleĢik
Krallık tecrübelerini paylaĢmıĢtır.
Sosyal GiriĢimcilik Seminerleri: 21 Eylül 2010 Salı günü özel sektör ve sivil
toplum temsilcilerine yönelik, 22 Eylül ÇarĢamba günü ise kamu temsilcilerine
yönelik birer günlük seminerler düzenlenmiĢtir.
12
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Seminerlere BirleĢik Krallık merkezli uluslararası bir sosyal giriĢimci ağı olan igenious CEO’su Tommy Hutchinson ve Sivil Toplum Ofisi Sosyal GiriĢimler
Müdürü Claire Michelet de katılarak BirleĢik Krallık’taki tecrübelerini
paylaĢmıĢlardır. 7 Ekim 2010 tarihinde Ġstanbul’da sivil toplum ve özel sektör
temsilcilerine yönelik seminere ise Richard Litchfield (Eastside DanıĢmanlık) uzman
olarak katılmıĢtır.
Ġhtiyaç Analizi Raporu: Sosyal giriĢimlerle ilgili mevcut durumu, tehdit ve fırsatları
içeren bir rapor hazırlanarak Aralık ayında yayımlanmıĢtır.
b) Gelecek Faaliyetler
Web portalı: Sosyal giriĢimlerle ilgili tanımlar ve modellerle birlikte çeĢitli bilgi
kaynakları, linkler ve araçlar içeren www.sosyalgirisim.org adresli bir web portalı
hazırlanmaktadır, portal 2011 yılı baĢında eriĢime açılacaktır.
2) Toplantılar
a) Global GiriĢimcilik Haftası, Sosyal GiriĢimcilik Projesi Sunumu, 6 Kasım
2010: Dünya genelinde 102 ülkede kutlanan Global GiriĢimcilik Haftası yerel,
ulusal ve küresel etkinliklerle gençleri yenilikçilik potansiyellerini keĢfetmeye ve
giriĢimciliği kariyer seçeneği olarak değerlendirmeye teĢvik etmektedir. Türkiye'de
5–12 Kasım 2010 tarihleri arasında düzenlenen Global GiriĢimcilik Haftası'na
TOBB himayesinde TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu, TOBB Kadın GiriĢimciler
Kurulu ve Endeavor eĢ ev sahipliği yapmıĢtır. TÜSEV, Sosyal GiriĢimcilik Projesiyle
ilgili bir sunum yaparak etkinliklerde yer almıĢtır. Sunum, 6 Kasım Cumartesi
günü Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde yapılmıĢtır.
TÜSEV, 2010 yılında bilgi üretimi yoluyla üçüncü sektörün Türkiye ve uluslararası
düzeylerde görünürlüğünün artması ve daha iyi anlaĢılması amacıyla bir dizi
araĢtırma projesine imza atmıĢ, çeĢitli makaleler yayınlamıĢ ve bu çalıĢmalarını
geniĢ kitlelere ulaĢtırıp gündem oluĢturulmasını sağlamıĢtır.
1. Makaleler
a) Global Philanthropy Kitabı, “Türkiye’de Vakıflar: Filantropinin Aracı,
DeğiĢimin Temsilcisi”: Network of European Foundations’ Mercator Fund
tarafından yayımlanan tüm dünyadan filantropi alanında yirmiyedi uzman
tarafından hazırlanan Global Philanthropy (Küresel Filantropi) çalıĢmasıdır.
13
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Yeni Zelanda’dan Pakistan’a tüm dünyada bu alanda yapılan çalıĢmalarla ilgili
genel bir perspektif sağlamayı amaçlayan TÜSEV tarafından kaleme alınan
“Türkiye’de Vakıflar: Filantropinin Aracı, DeğiĢimin Temsilcisi” adlı bir
makalede Türkiye’de vakıf kurumunun dünü, bugünü ve yarınına değinilmiĢtir.
b) AGNA Bülteni, “Üyelik Stratejileri: Ulusal KuruluĢlar için Zorluklar ve
Fırsatlar”: TÜSEV benzeri ulusal dernek ve vakıf ağlarını buluĢturan AGNA’nın
(Affinity Group of National Associations) aylık bülteninde TÜSEV tarafından
hazırlanan ve bu kurumların üyelik yapılarına değinen “Üyelik Stratejileri: Ulusal
KuruluĢlar için Zorluklar ve Fırsatlar” isimli bir makale ile katkıda
bulunulmuĢtur.
c) AB 2010 Ġlerleme Raporunda Sivil Toplumu Ġlgilendiren Bölüm ve Maddeler
Hakkında Bilgi Notu: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan, Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki mevcut durumunu analiz eden yıllık ilerleme
raporu 9 Kasım 2010 tarihi itibariyle yayımlanmıĢtır. TÜSEV, Ġlerleme Raporu’nun
sivil toplumu ilgilendiren baĢlıklarını bir bilgi notu haline getirmiĢ ve web sitesine
eklemiĢtir. Rapora göre, devlet-sivil toplum iliĢkileri açısından anayasa değiĢikliği ve
yolsuzlukla mücadele süreçlerinin yeterince kapsayıcı olmadığı belirtilmiĢtir.
Reformların uygulanması,mülteci ve göçmenler gibi konularda katılımın arttırılması
gereğine değinilmiĢ, Avrupa Birliği’nden Sorumlu Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci
Egemen BağıĢ’ın katılımıyla düzenlenen istiĢari toplantılar olumlu karĢılanmıĢtır.
Örgütlenme özgürlüğü konusunda ise , yasal çerçeve Avrupa Birliği standartlarıyla
aynı çizgide bulunurken, derneklerin yasal gereklilikleri yerine getirirken zorluklarla
karĢılaĢtıkları ve bazı derneklerin orantısız kontrollere maruz kaldığının altı
çizilmiĢtir.
2. Raporlar
a) TÜSEV 2010 Sivil Toplum Değerlendirme Raporu: AB Kurumları ile Türkiye
Cumhuriyeti devleti arasında Kopenhag Kriterleri konusunda devam etmekte olan
müzakerelerin beĢinci yılında, sivil toplum kuruluĢları olarak bu kriterlerin yerine
getirilmesi, uygulanması ve yerleĢmesinde gösterdiğimiz çabayı, attığımız somut
adımları ve tespit ettiğimiz sorunları aktarmak büyük önem arz etmektedir.
TÜSEV, bu ihtiyaçtan yola çıkarak Türkiye’de sivil toplum-kamu iliĢkilerinin
durumu, yasal çerçeve ve sivil toplum kuruluĢlarının politika oluĢum süreçlerine
etkilerine değinen TÜSEV 2010 Sivil Toplum Değerlendirme Raporu’nu
hazırlamıĢtır. Raporda yer alan bilgiler, TÜSEV araĢtırma projeleri, mütevellileri ve
uzman ekibinin görüĢ ve tecrübelerine dayanmaktadır.
TÜSEV bu kapsamda 2009-2010 yıllarında yürüttüğü kapsamlı bir sivil toplum
Ġhtiyaç Analizi çalıĢması olan Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) bulguları,
Türkiye’nin önde gelen dernek ve vakıflarından oluĢan mütevellilerine uyguladığı
anket çalıĢması ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri tespit eden
raporundan faydalanmıĢtır.
3.AraĢtırmalar
a) Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP)
Ġlki 2005’de yürütülen STEP projesi Türkiye’nin ilk uluslararası karĢılaĢtırmalı ve
en kapsamlı sivil toplum araĢtırma projesi olmuĢtur. 2008-2010 yılları arasında
yürütülen ikinci STEP çalıĢması ise, kapsam ve uluslararası boyutuyla ilk projeyi
aratmamakta, ayrıca sektörün son yıllarda geçirdiği değiĢimi bilimsel bir çerçeveden
gözlemleme imkânı vermektedir.
14
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
TÜSEV yayınlarından 2011’in ilk günlerinde çıkacak olan kapsamlı ülke raporu,
Türkiye’de sivil topluma iliĢkin bazı kilit konuları irdelemekte ve verdiği güncel
cevaplarla bu genç sektöre yeni bir bakıĢ getirmektedir.
b) STEP Ermenistan-Türkiye Sınır Ötesi GiriĢimi
Uygulandığı 56 ülkede sivil toplumun detaylı birer portresini çizen STEP çalıĢması
kapsamında ülkeler arası karĢılaĢtırmalı incelemelerde bulunmak ve projeye dahil
olan sivil toplum paydaĢları arasında sınır ötesi iletiĢim ve iĢbirliğini teĢvik etmek
mümkün olmaktadır. Bu kapsamda STEP Ermenistan-Türkiye Sınır Ötesi
GiriĢimi baĢlatılmıĢ; bir dizi saha ziyareti gerçekleĢtirmiĢ; projeyi Ermenistan’da
uygulayan Counterpart Armenia ile TÜSEV iki ülkenin sivil toplumlarının
karĢılaĢtırılması ve birbirlerini daha iyi anlaması amacıyla ortak bir yayın
çıkarmıĢtır.
c) Akdeniz’de Üçüncü Sektör AraĢtırma Projesi
TÜSEV, 2010 yılında Fondazione Roma Terzo Settore ve Jacques Maritain Institute
öncülüğünde yürütülen “Akdeniz’de Üçüncü Sektör” Projesi kapsamında bir
ortaklığa imza atmıĢtır. Proje kapsamında Türkiye’de üçüncü sektörde tanım,
kurumlar, katılım, yönetiĢim, kaynaklar, iyi ve kötü uygulamalar ve yasal çerçeveye
iliĢkin kapsamlı bir bölüm hazırlanmıĢtır. Cezayir, Mısır, Lübnan, Fas ve Türkiye’de
üçüncü sektöre iliĢkin karĢılaĢtırmalı bir perspektif sunacak yayının 2011 yılında
Fondazione Roma Terzo Settore tarafından yayınlanması, aynı yıl içinde ise Türkiye
ve diğer Akdeniz ülkelerinde tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi planlanmıĢtır.
TÜSEV’in uluslararası iliĢkiler programı Türkiye’deki üçüncü sektör kuruluĢlarının
uluslararası düzeyde
tanınması ve iĢbirliği
imkânlarının
yaratılmasını
amaçlamaktadır. Bu kapsamda TÜSEV 2010 yılında da bu alanda önemli
giriĢimlerde bulunmuĢ; iyi örnek ve tecrübelerin paylaĢılması için ortak platformlar
oluĢturmuĢtur.
Ev sahipliği Yaptığımız Toplantılar
a) Üçüncü Sektör AraĢtırmaları Birliği (ISTR-International Society for Third
Sector
Research)
9.
Uluslararası
Konferansı,
7-10
Temmuz
2010,
Ġstanbul:
Rakamlarla ISTR Konferansı
2008 yılında Avrupa ve dünyanın önde gelen
vakıf ve bağıĢçı kurululuĢlarını Ġstanbul’da
Konferans programında 150
buluĢturan 20. Avrupa Vakıflar Merkezi Genel
kadar panel, atölye çalıĢması ve
Kurul ve Konferansı’nın ardından 2009 yılında
sunum yer almıĢtır.
Avrupa Konseyi’nin Sivil Toplum DanıĢma
Konferansa 70 ülkeden 600’e
Seminerine ev sahipliği yapılmıĢtır. Bu
yakın kiĢi katılmıĢtır.
kapsamda 2010 yılında ise sivil toplum
alanında araĢtırma yapan akademisyen,
Konferansa Türkiye’den yaklaĢık
enstitü,
üniversite
ve
sivil
toplum
40 akademisyen, araĢtırmacı ve
kuruluĢlarını bir araya getiren Üçüncü Sektör
sivil toplum temsilcisi katılmıĢ,
AraĢtırmaları Birliği’nin (ISTR-International
ülkemiz sivil toplumuna dair bir
Society for Third Sector Research) 9.
panel ve workshoplar
Uluslararası
Konferansı’na
evsahipliği
düzenlenmiĢtir.
yapılmıĢtır.
15
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Ġki yılda bir dünyanın farklı bir Ģehrinde düzenlenen ISTR Uluslararası
Konferansı’nda dünyanın önde gelen araĢtırmacıları sivil toplum alanında yaptıkları
çalıĢmaları sunmuĢtur. Konferans, sivil toplumun durumuyla ilgili vizyon
sağlaması, uluslararası iliĢkilerinin geliĢmesi ve ülkemizde sivil toplumun
tanıtılması açısından da önemli bir adım olmuĢtur.
ISTR Konferansı’nın 2010 yılı teması
“Krizle YüzleĢmek: Üçüncü Sektör ve
Sivil Toplumun KarĢılaĢtığı Güçlükler
ve Fırsatlar” olmuĢtur. Konferans;
devlet-sivil toplum iliĢkileri, yönetiĢimhesapverebilirlik, sosyal ekonomi, sosyal
giriĢimcilik
ve
sosyal
giriĢimler,
kalkınma yardımları ve Güney-Kuzey
diyaloğu,
filantropi,
gönüllülük,
kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal
sermaye ve yoksulluk gibi baĢlıklara
odaklanmıĢtır.
AçılıĢ
ve
kapanıĢ
konuĢmacıları
BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreter
Yardımcısı ve Nüfus Fonu Direktörü
Thoraya Ahmed Obaid ile Hindistan merkezli Asya Katılımcı AraĢtırma Birliği (PRIA)
BaĢkanı Rajesh Tandon olmuĢtur. Bu etkinliğe üniversitenin bütün mekan ve
imkanlarını açan Kadir Has Üniversitesi’ne teĢekkür ederiz. Ayrıca bu etkinliğe
verdikleri değerli desteklerden dolayı Amerikan Konsolosluğu, BaĢbakanlık Tanıtma
Fonu Kurulu Sekreterliği, Black Sea Trust – A Project of the German Marshall Fund
of the United States, Calouste Gulbenkian Foundation, Kadir Has Üniversitesi,
Trust Africa, Türk Havayolları, Türkiye Vodafone Vakfı’na teĢekkürlerimizi sunarız.
b)
STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 1. Küresel Kongresi, 28-30 Eylül
2010, Ġstanbul: 2010’da gerçekleĢtirdiğimiz bir diğer ev sahipliği STK Etkin
Kalkınma Açık Forumu 1. Küresel Kongresi olmuĢtur.
70 ülkeden sivil toplum, hükümet ve bağıĢ
kuruluĢları 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleĢen
Kongre’de (Open Forum for CSO Development
Effectiveness)
70
ülkeden
temsilci
STK
kalkınma etkinliği üzerinde ortak akıl geliĢtirmiĢtir. 200 katılımcıya açılıĢ
konuĢmasında hitap eden Asya Katılımcı AraĢtırma Birliği (PRIA) BaĢkanı Dr.
Rajesh Tandon, Açık Forum sürecini “uygun, acil ve kritik” olarak nitelendirmiĢtir.
70 ülkedeki ulusal danıĢma toplantılarının sonucu olan Kalkınma Etkinliği ilkeleri
Küresel Kongrenin ilk iki gününde tartıĢılmıĢtır.
Küresel Kongre ilk kez bağıĢçılar, sivil toplum ve hükümetleri ulusal danıĢma
toplantılarının sonuçlarını değerlendirmek üzere biraraya getirerek süreçte önemli
bir dönüm noktası olmuĢtur. Ġstanbul prensipleri sivil toplumu 2011’de Güney
Kore’de yapılacak Üst Düzey Forum sürecinde yönlendirecek ve bilgilendirecektir.
2. Düzenlediğimiz Toplantılar
a) Avrupa Vakıf Haftası Türk Vakıfları Etkinlikleri, 31 Mayıs-4 Haziran 2010,
Belçika
TÜSEV ayrıca Avrupa’da vakıflarımızın görünürlüğünü arttırmayı, çalıĢmalarını
tanıtmayı ve AB üyelik sürecinde vakıflarımızın rolünü vurgulamayı ve pekiĢtirmeyi
hedefleyerek 2010 yılında ilki düzenlenen Avrupa Vakıf Haftası’nda aktif rol
üstlenmiĢtir.
16
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (European Foundation Centre-EFC) 31 Mayıs-4
Haziran 2010 tarihlerinde Brüksel’de düzenlediği Avrupa Vakıf Haftası kapsamında
önde gelen vakıflarımız bir araya gelerek “Türk Vakıfları: Yeni Ufukların
Hizmetinde Eski bir Gelenek” baĢlığı altında bir dizi etkinlik gerçekleĢtirmiĢtir.
TÜSEV öncülüğünde hazırlanan etkinlikler Aydın Doğan Vakfı, Kıbrıs Vakıflar
Ġdaresi, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı mali desteği ile hayata geçirilmiĢtir.
Etkinliklere Türkiye’den Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Mess Eğitim Vakfı, Lösemili
Çocuklar Vakfı ve Türkiye Ġnsan Kaynakları Vakfı temsilcileri de katılmıĢtır.
Vakıf Haftası boyunca vakıflarımızın yoğun etkinliklerini aĢağıda bulabilirsiniz.

TÜSĠAD Daveti: TÜSĠAD Brüksel Temsilciliği Avrupa Vakıf Haftası’na katılan
Türk vakıf temsilcilerini 31 Mayıs akĢamı gerçekleĢtirilen bir davette
ağırlamıĢtır.

Fuar-Türk Vakıfları KöĢesi: Vakıf Haftası kapsamında EFC tarafından
hazırlanan fuar alanında beĢ gün süreyle vakıflarımızın tanıtım materyalleri,
videoları ve yayınları sergilenmiĢtir. Stand ziyaretçileri ile Türk vakıfları
hakkında bilgi paylaĢılırken, Türkiye’de çalıĢmak ve vakıflarla ortaklık
yapmak isteyen çok sayıda kuruluĢun sorularına cevap verilmiĢtir. Vakıf
materyalleri ayrıca EFC sergi alanında da katılımcılarla paylaĢılmıĢtır.

Panel ve Resepsiyon, Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir
Gelenek: Vakıf Haftası kapsamında 1 Haziran 2010 günü 10.00-13.00
saatlerinde Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir
Gelenek (Turkish Foundations: An Old Tradition in Service of New
Horizons) baĢlıklı bir panel gerçekleĢtirilmiĢtir.
TÜSEV
Yönetim
Kurulu
BaĢkanı
Prof.
Dr.
Üstün
Ergüder’in
moderatörlüğünü yaptığı panele Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu BaĢkanı
Candan Fetvacı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü
Nurdan ġahin, Kıbrıs Vakıflar Ġdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal
Kaymakamzade, Sabancı Vakfı Programlar Yöneticisi Filiz Bikmen Bugay ve
Stiftung Mercator Proje Direktörü Rana Aydın konuĢmacı olarak katılmıĢtır.
Panelde konuĢmacılar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta vakıfların odaklandığı ana
sorunlara, çalıĢmalarına ve ülkenin kalkınmasında vakıfların oynadığı
rollere, vakıf sektörünün geleceğiyle ilgili vizyonlarına, AB üyelik sürecinde
vakıfların ve bir bütün olarak sivil toplumun etkisine değinmiĢlerdir.
Etkinliğe AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp ve
Avrupa Parlamentosu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi
Anna Maria Corazza Bildt ile birlikte Avrupa Komisyonu, Brüksel merkezli
sivil toplum ağları ve çeĢitli vakıflardan temsilciler de katılmıĢtır. Paneli minikonser eĢliğinde gerçekleĢtirilen bir resepsiyon takip etmiĢtir.
17
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
 Özel Ziyaretler: 2 Haziran günü Türk vakıfları heyeti bir dizi ziyaret
gerçekleĢtirmiĢtir. Avrupa Konseyi GeniĢleme Müdürlüğünden Fernando
Criado Alonso, GeniĢlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Füle’nin Kabine
Üyesi Rudiger Boogert, GeniĢleme Genel Müdürlüğü (DG Enlargement)
Türkiye Masası yetkilileri ile Türkiye’nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Selim Kuneralp’e ziyaret edilmiĢtir. Ziyaretlerde AB yetkilileri ile
vakıflarımız arasında daha etkin bir bilgi akıĢının sağlanması gereğine dikkat
çekilmiĢtir.
Verdikleri mali destek ile etkinliklerin en baĢarılı Ģekilde gerçekleĢmesini sağlayan
Aydın Doğan Vakfı, Kıbrıs Vakıflar Ġdaresi, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç
Vakfı’na; organizasyon desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na
ve TÜSĠAD Brüksel Temsilciliği’ne teĢekkürlerimizi sunarız.
3. Katıldığımız Toplantılar
2010 yılında TÜSEV çalıĢmalarını çeĢitli ulusal ve uluslararası etkinlik ve
platformlarda paylaĢmaya devam etmiĢtir. Bu etkinliklerden bazıları aĢağıda
özetlenmektedir.
A) Ulusal Toplantılar
a) 2. Kadir Has Üniversitesi STK Günleri, 3-4 Mart 2010, Ġstanbul: Kadir Has
Üniversitesi, Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından düzenlenen
2. Kadir Has Üniversitesi-Sivil Toplum KuruluĢları Günleri hem çeĢitli panellere,
hem de bir STK fuarına ev sahipliği yapmıĢtır.
b) Koç Üniversitesi Alternatif Kariyer Günleri, 28 Nisan 2010, Ġstanbul: Sivil
toplum alanında kariyer yapmak isteyen Koç Üniversitesi öğrencilerine sivil
toplumda insan kaynaklarıyla ilgili eğilimler paylaĢılmıĢ, TÜSEV’deki kariyer
olanaklarına değinilmiĢtir.
c) Fark Yaratanlar KapanıĢ Etkinliği, 17 Mayıs 2010, Ġstanbul: Sabancı
Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçen ve Cüneyt Özdemir’in sunumuyla 32 hafta
boyunca CNN Türk ekranlarında yayınlanan “Fark Yaratanlar Programı”nın sezon
finali gerçekleĢmiĢtir. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti BaĢkanı Güler Sabancı ve 32
hafta boyunca programa konuk olan Fark Yaratanlar’ın katıldığı beĢN birK
Programında fark yaratan hikayeler paylaĢılmıĢtır.
d) "Toplumsal DönüĢüm için Sosyal GiriĢimcilik" Konferansı, 4 Haziran 2010,
Ġstanbul: Dünyanın en prestijli iĢletme okullarından INSEAD tarafından her sene
çeĢitli kentlerde düzenlenen Uluslararası Sosyal GiriĢimcilik Konferansı'nın
dördüncüsü bu yıl Ġstanbul'da gerçekleĢmiĢtir. Sosyal GiriĢimcilik Platformu ve
Sabancı Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı "Toplumsal DönüĢüm için Sosyal
GiriĢimcilik" baĢlıklı konferans, 4 Haziran 2010'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde
yapılmıĢtır.
f) Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu, 3-4 Kasım 2010, Ġstanbul: Ġstanbul
2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Ajansı Kent Kültürü Yönetmenliği tarafından 2009
yılının Ağustos ayında baĢlatılan “Ġstanbul 2010 Gönüllü Programı”
18
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Avrupa Kültür BaĢkentliğinin son iki ayına girildiği Ģu günlerde, deneyimlerini
paylaĢmak, gönüllülüğün katılım, kültür sanat, yurttaĢlık, hizmet, savunuculuk,
yardım, sivil alan, demokrasi gibi kavramlarla iliĢkisini tartıĢmak için “Uluslararası
Gönüllük Sempozyumu” düzenlemiĢtir.
g) TEGV 5. Dünya Gönüllüler Günü Konferansı, 1 Aralık 2010, Ġstanbul: Eğitim
Gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü
1 Aralık’ta Ġstanbul’da
düzenlediği, 30 farklı STK’dan temsilcilerin ve gönüllülerin katıldığı “Gönüllülük ve
Sürdürülebilirlik” konferansı ile kutlamıĢtır. TEGV tarafından gönüllülerin
sürdürülebilirliği ile ilgili yapılan araĢtırma sunulurken, Gönüllülük ve
Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Gönüllü Programları baĢlıklı iki panel
gerçekleĢtirilmiĢtir.
h) Sabancı Vakfı, “Hayırseverlik Dünyayı DeğiĢtirebilir mi?” Semineri, 10
Aralık 2010, Ġstanbul: Sabancı Vakfı’nın her yıl düzenlediği, sivil toplum
sektörüne, kapasite geliĢtirme ve sosyal iletiĢim ağı oluĢturma konularında ıĢık
tutan, “Sabancı Vakfı Seminerleri”nde bu yıl,
“Hayırseverlik Dünyayı
DeğiĢtirebilir mi?” sorusuna yanıt aranmıĢtır. 10 Aralık 2010 tarihinde Sabancı
Center’da düzenlenen seminerin konukları The Economist Dergisinin Amerikan ĠĢ
Dünyası Editörü ve New York Büro ġefi Matthew Bishop ve Belçika’lı King
Baudouin Vakfı’nın Yönetici Direktörü Luc Tayart de Borms olmuĢtur. 1974 yılında
tüm mal varlığını bağıĢlayarak Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük eden
merhum Sadıka Sabancı’nın anısına düzenlenen seminere aralarında kamu, özel
sektör, sivil toplum kuruluĢu ve medya temsilcilerinin yer aldığı konuklar
katılmıĢtır.
B) Uluslararası Toplantılar
a) Sivil Toplum KuruluĢları Üzerine AraĢtırmalar Hakkında Bölgesel Konferans,
26-28 Ocak 2010, Ürdün: Foundation for Future adlı kuruluĢun ev sahipliğinde
yapılan konferansa Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da sivil toplum araĢtırmaları yapan
kuruluĢlar katılarak araĢtırma konusundaki tecrübelerini paylaĢmıĢlardır.
b) European Network of National Associations, 11-13 Mart 2010, Londra:
Temmuz 2009’da gayri resmi bir ağ olarak kurulan Avrupa Ulusal KuruluĢlar Ağı
(ENNA) ilk toplantısını 26-29 Kasım 2009 tarihlerinde Polonya’da yapmıĢtı.
Londra’da düzenlenen ikinci toplantıda Brüksel’de kurulmasına karar verilen
derneğin üyelik kriterleri, yapısı ve tüzüğü tartıĢılmıĢtır. Lizbon AnlaĢması’nın
ardından AB düzeyinde sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımının
önünü açan 11. maddenin uygulanmasında ENNA’nın rolü tartıĢılmıĢtır.
c) CIVICUS Dünya Kongresi, 20-23 Ağustos 2010, Montréal-Kanada: Dünyanın
en önemli küresel sivil toplum etkinliklerinden olan
CIVICUS Dünya Kongresi 20-23 Ağustos 2010
tarihlerinde
Kanada’nın
Montréal
Ģehrinde
gerçekleĢmiĢtir. Adil Bir Dünya için Ortak Hareket
ana
temasıyla
düzenlenmekte
olan
Dünya
Kongrelerinin 2010 teması ise Çözümler Aramak:
Ekonomik Adalet olarak belirlenmiĢti. Etkinlikte
TÜSEV, Ulusal KuruluĢlar Ağı (AGNA) toplantısında
ulusal kuruluĢlarda üyelik konusunda oluĢturulan
çalıĢma grubu kapsamında yapılan çalıĢmaların
sonuçlarını sunmuĢtur. Ayrıca toplantıda Sınırlar Arası AraĢtırma: Sivil Toplum
Endeksi ĠĢbirliği GiriĢimleri baĢlıklı bir atölye gerçekleĢmiĢ, bu toplantıda TÜSEV
ve Counterpart Armenia, Türkiye ile Ermenistan arasında devam etmekte olan
STEP Sınır Ötesi GiriĢimini sunmuĢtur.
19
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
d) CIVICUS Webinar, 15 Temmuz 2010-16 Ağustos 2010: CIVICUS tarafından
Ģeffaflık ve hesapverebilirlik temalı webinar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu online
seminerlerde hem kavramlar irdelenerek kavramsal çerçeve hakkında bilgi verilmiĢ,
hem de tecrübeler paylaĢılmıĢtır.
e) Karadeniz STK Forumu, 21-23 Ekim 2010, Romanya: Her yıl Karadeniz
bölgesi ülkelerinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren forumun üçüncüsü
21-23 Ekim tarihlerinde Romanya’nın Köstence kentinde gerçekleĢti.
“Ortak Geleceğimize Yatırım Yapmak” genel teması altında Demokrasi ve
VatandaĢ Katılımı, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Uluslararası BağıĢçı
KuruluĢlar, Gençlik Politikaları, Ġklim DeğiĢikliği, Sosyal Medya konularının sivil
toplum perspektifinden irdelendiği forumda oturumlara ek olarak bir STK fuarı ve
yerel STK’lara saha gezileri düzenlendi. Forumun ev sahipleri Romanya Sivil
Toplum GeliĢtirme Vakfı, Romanya STK Federasyonu, Romanya DıĢiĢleri Bakanlığı,
Avrupa Komisyonu ve German Marshall Fund of United States, katılımcıları ise
200’ü aĢkın sivil toplum temsilcisi oldu. Toplantıda TÜSEV, Temmuz ayında
Uluslararası Üçüncü Sektör AraĢtırmaları Konferansı (ISTR) sırasında
gerçekleĢtirdiği Karadeniz Bölgesi’nde Sivil Toplum GeliĢimi için Strateji GeliĢtirme
Atölyesi sonucunda hazırlanan Karadeniz Bölgesi KarĢılaĢtırmalı Sivil Toplum
Raporu ile birlike Türkiye Sivil Toplum Ülke Profili, Karadeniz Bölgesi VatandaĢ
Katılımı ve Karadeniz Bölgesi Kamu-Sivil Toplum ĠliĢkileri konularında sunum
yapmıĢtır.
f) Forum for the Future of Democracy, 19-21 Ekim 2010, Ermenistan: Avrupa
Konseyinin tüm paydaĢları biraraya getirerek gerçekleĢtirdiği en büyük yıllık
etkinliği olan “Forum for the Future of Democracy” 19-21 Ekim tarihlerinde
Ermenistan’ın baĢkenti Erivan’da gerçekleĢtirilmiĢtir. Altıncı kez gerçekleĢtirilen
Forumun alt baĢlığı “2020’deki Perspektifler - Avrupa’da Demokrasinin
Geleceği” olarak belirlenmiĢti. Konsey üyesi ülkelerden 300’ü aĢkın sivil toplum,
hükümet, yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı çeĢitli toplantılarla birlikte Forum
süresince Demokrasi Fuarında sivil toplum kuruluĢları kendilerini tanıtma ve
çalıĢmaları hakkında bilgi paylaĢımı Ģansı buldular.
g) EFC Yönetim Kurulu Toplantısı, 7-8 Kasım 2010, Belçika: 2011 bütçe ve
çalıĢma programı, program alanlarındaki geliĢmeler, 2011-2016 stratejik planı
görüĢülmüĢtür.
h) Uluslararası Çanakkale STK’lar
Kongresi, 3-5 Aralık 2010: Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi tarafından
düzenlenen "VII. Uluslararası Sivil Toplum KuruluĢları Kongresi" 3-5 Aralık
tarihlerinde yapılmıĢtır. “Sosyal Adaleti Maksimize Eden Toplumsal DönüĢüm
Çabalarının Yeni Fenomeni: Hayırseverlik” baĢlığı altından gerçekleĢen
sempozyumda STK’ların Hayırseverlik Misyonları, Afet Yönetimi ve STK’ların BakıĢı,
Tarihsel Süreçte STK’lar ve Hayırseverlik, KüreselleĢme ve Hayırseverlik,
Kamu/Yerel Yönetimler ve Hayırseverlik, Toplumsal EtkileĢim ve Hayırseverlik ve
Sosyal GiriĢimcilik ve Hayırseverlik gibi çok sayıda panel gerçekleĢtirilmiĢtir.
4. ĠĢbirlikleri ve Diğer Konular
a)
TACSO Projesi Ulusal DanıĢma Kurulu Üyeliği: AB tarafından sağlanan
Sivil Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’de
yürütülmeye baĢlanan ve sivil toplum kuruluĢlarının teknik kapasitesinin
artmasına destek vermeyi amaçlayan Sivil Toplum KuruluĢları için Teknik Destek
(TACSO) Projesi için oluĢturulan Ulusal DanıĢma Kurulu’na TÜSEV de seçilmiĢtir.
TÜSEV’le birlikte kurulda Arı Hareketi, Doğa Derneği,
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
20
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
(KA-DER) ve Helsinki YurttaĢlar Derneği yer alacaktır. TACSO Projesi araĢtırma,
rehberlik ve yardım masası; kapasite arttırma ve STK ve paydaĢ iliĢkileri
alanlarında çalıĢmalar yürütecektir. Bu kapsamda 9 ġubat 2010, 16 Temmuz 2010
ve 27 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen DanıĢma Kurulu toplantılarında TÜSEV
temsil edilmiĢtir.
b) 2011 Yılının Ġlk Önemli Konferansı:
CSOs challenge public authorities
From political commitment to active dialogue
Uluslararası Avrupa Hareketi (EMI) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
11-12 ġubat 2011 tarihlerinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde,
“STK’lar ve Kamu KuruluĢları: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga” baĢlıklı bir
kongre düzenleyerek AB üyesi, aday ve aday adayı ülkelerde sivil toplum-kamu
iliĢkilerini 300’den fazla katılımcıyla değerlendirmiĢlerdir.
Brüksel merkezli bir uluslararası ağ olan Uluslararası Avrupa Hareketi (European
Movement International-EMI) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 11-12 ġubat
2011 tarihlerinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde Avrupa Birliği
kurumlarından üst düzey bürokratlar, AB üyesi ülkelerden parlamenterler, kamu
ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla uluslararası bir kongre düzenlemiĢtir.
Kongre; aday ülkelerde sivil toplumun geliĢimi, sosyo-ekonomik ortaklıklar,
yönetiĢim, iĢbirlikleri gibi konulara odaklanmıĢtır.
Kongre, TÜSEV Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, Ġstanbul Bilgi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven, Uluslararası Avrupa Hareketi BaĢkanı
Pat Cox (Avrupa Parlamentaso eski BaĢkanı), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
BaĢkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Avrupa
Komisyonunun
GeniĢleme ve KomĢuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve Devlet
Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BağıĢ tarafından yapılan açılıĢ konuĢmalarıyla
baĢlamıĢtır. AçılıĢ oturumu Belçika Devlet Bakanı Charles-Ferdinand Nothomb
kolaylaĢtırıcılığında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Prof. Dr. Üstün Ergüder, konuĢmasında AB süreci ve bu kapsamda yapılan yasal
reformların ülkemizde sivil toplumun geliĢmesindeki önemine değinerek, TÜSEV’in
ana çalıĢma konularından olan kamu-sivil toplum iliĢkileri konusundaki bu
toplantının gerçekleĢmesinden duyduğu memnuniyeti ve toplantının iliĢkilerin
kurumsallaĢması ve geliĢmesi yönünde önemli bir araç olacağını umduğunu
belirtmiĢtir.
Prof. Dr. Halil Güven, hem sivil toplum, hem de Avrupa Birliği konusunda birimler
ve enstitülere sahip üniversitelerinde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor
olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirmiĢtir.
21
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Pat Cox , Türkiye’de sivil toplumun geliĢiminin etkileyici olduğunu belirterek, iyi
yönetiĢimin vatandaĢların ve dolayısıyla onları temsil eden sivil toplum
kuruluĢlarının katılımı ve onayıyla olabileceğine vurgu yapmıĢtır.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlanması için çaba
gösterdiklerini ve Türkiye’nin genç ve dinamik bir ülke olduğuna, Avrupalıların
Türkiye ile ilgili olarak doğru bilgilendirilmesi gerektiğine değinmiĢtir.
Stefan Füle,sivil toplum kuruluĢlarının karar alma süreçlerine katılmasının siyasi
kriter açısından çok önemli olduğunu, hükümetlerin sivil toplumu bir ortak gibi
görmesi, iliĢkilerin Ģeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri çerçevesinde kurulması
gerektiğini belirtmiĢtir. Ayrıca Türkiye’de yasama süreçlerine tam ve doğru
zamanda sivil toplum katılımın sağlanması gerektiğine değinen Füle, sivil toplumun
geliĢimi için devlet teĢviklerinin gerektiğini vurgulamıĢtır.
Egemen BağıĢ, AB üyelik sürecinde yapılan reformlar ve sağlanan mali destek ile
sivil toplum kuruluĢlarının geliĢmesine büyük katkı yapıldığının, AB üyelik
sürecinin derinleĢmesinde sivil toplumun anahtar bir rolü olduğunun ve
hükümetin sivil toplumu bilgilendirmesi ve taleplerinin hayata geçirilmesi
konularındaki görevlerinin altını çizmiĢtir.
Ġki gün süren Kongre programının konuĢmacıları arasında Avrupa Ekonomik ve
Sosyal Konseyi (European Economic and Social Committee-EESC) BaĢkanı Staffan
Nilsson, Karaman Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlemento BaĢkanı Lütfi
Elvan, Bursa Milletvekili ve TBMM Avrupa Komitesi BaĢkan Yardımcısı Onur
Öymen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, üst düzey bürokrat ve sivil
toplum temsilcileri yer almıĢtır.
Toplantının “Ulusal Reformlar Süreci” baĢlıklı atölyesinde TÜSEV Program
Direktörü Tevfik BaĢak Ersen konuĢmacı olarak yer almıĢ ve ülkemizde sivil
toplumu ilgilendiren mevzuatın AB üyelik sürecindeki değiĢimini, mevcut durumu
ve ihtiyaçları özetlemiĢtir.
22
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
BÖLÜM 4: 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI
1. ĠletiĢim ÇalıĢmaları:
a. Bülten ve Websitesi: Her ayın sonunda yayımlanan aylık Türkçe e-bülten,
üç ayda bir yayınlanan Ġngilizce e-bülten ve düzenli olarak güncellenen web
sitemiz ile çeĢitli paydaĢlarla bilgi paylaĢımına devam edilecektir.
b.
Basın ĠliĢkileri: TÜSEV faaliyetlerinin, yayınlarının ve diğer çalıĢmaların
basındaki yansımalarını takip etmek amacıyla Interpress ile imzalanan
basın takibi sözleĢmesi yenilenmiĢtir. TÜSEV faaliyetleri doğrultusunda
basın iliĢkileri yürütülecektir.
c.
ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV’in iletiĢim kapasitesini
arttırmak amacıyla program alanları bazında basın ve iletiĢim adres
bankaları güncellenmeye ve geliĢtirilmeye devam edilecektir.
d. TÜSEV Bilgi Bankası: TÜSEV Bilgi Bankası’nın içeriğinin en güncel bilgilerle
geliĢtirilmesi için tanıtım ve iletiĢim çalıĢmaları devam edecektir. Ayrıca
profillerini güncellemek isteyen kuruluĢlara teknik destek verilecektir.
e. Üye ĠliĢkileri: Yeni üyelerin katılması, katılım payı bağıĢlarının toplanması,
davranıĢ kurallarının yürürlüğe girmesi için yapılacak bir dizi çalıĢma
öngörülmektedir.
f. Ġnsan Kaynakları
Sivil toplum alanına ilgili duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine kısa ve
uzun dönemli staj olanağı sağlanmaya devam edilecektir.
2. Teknik Ġhtiyaçlar
Teknik destek, yazılım desteği, web hosting ve mail hosting hizmetleri
konusunda 0ve1 BiliĢim Sistemleri ile çalıĢılmaya devam edilmektedir.
1. Genel ÇalıĢmalar: Mevzuat takibi ve paylaĢılması ile dernek ve vakıflarımıza
yasal ve mali konularda danıĢmanlık verilmesi çalıĢmalarımız devam
edecektir.
2. Mali Düzenlemelerle Ġlgili ÇalıĢmalar
a) Vergi Savunu Projesi: Vergi ve kamu yararı konusunda hazırlanan raporların
ilgili paydaĢlarla yapılacak toplantılarda sunulması planlanmaktadır.
b) Denetim konusunda yapılacak çalıĢmalar: Vakıflar Yönetmeliği ile bir
yenilik olarak uygulama imkanı bulan ancak yönetmelik hükümlerinin iptali
gerekçesi ile dava konusu edilen iç denetim konusunda Vakıflar Genel
Müdürlüğü ile iyileĢtirme çalıĢmaları devam edecektir.
23
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
3. Vakıf: Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği konusunda bilgilendirici
notlar hazırlanması ve vakıflar mevzuatı eğitimleri verilmesi bu alanda
yapılacak faaliyetlerdir.
4. Dernek: Dernek Mevzuatı eğitimleri yapılması ve Dernekler Kanununda
DeğiĢiklik
Yapan Kanun hakkında çalıĢmalar yapılacaktır.
5. Muhasebe Standartları: Muhasebe standartları raporuna iliĢkin yapılacak
bir toplantıyla paylaĢılacaktır.
6. Vakıflar Meclisi çalıĢmaları: Vakıflar Meclisi çalıĢmalarının takibi ve
çalıĢmalarla ilgili bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.
7. Kurucu Ġrade: 9 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen toplantıda sunulan
bildiriler bir rapor haline getirilecek ve ilgililerle paylaĢılacak ve lobi
faaliyetleri devam edecektir.
8. Ġzleme Raporu Projesi: Türkiye’de sivil toplumun durumu, yasal ve mali
mevzuattan kaynaklanan sorunların ve kamu-sivil toplum iliĢkilerdeki
sorunların tespiti, bu konuda hazırlanacak detaylı bir izleme raporunun
hazırlanması, basılması ve paylaĢılması projesidir. Bu kapsamda
yürütülmesi planlanan faaliyetler ilgili paydaĢlarla kapsamlı bir anket
çalıĢması yapılması, Ġzleme Raporu oluĢturulması, raporun basım ve dağıtımı
olacaktır.
9. Ġyi YönetiĢim ve Kamu-STK ĠĢbirliği ÇalıĢmaları, Yardım Toplama Kanunu,
ABGS, AB Komisyonu Delegasyonu ve diğer kurumlarla iliĢkilerin
geliĢtirilmesi bu alanda yapılacak faaliyetlerdir.
1. Sosyal Yatırım Vakıfları ile ilgili çalıĢmalar: Sosyal yatırım vakfı modelinin
yaygınlaĢması için pilot iller belirlenerek bu illerde bir dizi odak grup
toplantısı yapılması ve tanıtım faaliyetleri yürütülmesi planlanmaktadır.
2. BağıĢçı TeĢvik Projesi: Ülkemizde bağıĢçılığın geliĢmesine katkı sağlanması
için filantropi ve bağıĢçılık alanında ülkemizdeki mevcut durum ve
dünyadaki trendleri içeren bir bağıĢçı kılavuzu hazırlanması, bu kılavuzun
duyuru ve tanıtımının yapılması planlanmaktadır.
3. Sosyal GiriĢimcilik Projesi: TÜSEV’in British Council desteği ve iĢbirliğiyle
yürüttüğü “Sosyal GiriĢimcilik Projesi” sonucunda sosyal giriĢimlerle ilgili
kapsamlı bilgiler içeren, sosyal giriĢim kurmak isteyenlerin ihtiyacı olan
bilgilere ulaĢmalarını sağlayan ve bilgi paylaĢımını teĢvik eden interaktif bir
web portalı hazırlanarak Ocak ayı itibarıyla eriĢime açılmıĢtır. Portalın
tanıtım ve duyurusu çeĢitli kanallar ile yapılmıĢtır. 2011 yılında da portalın
moderasyonu ve güncellenmesi çalıĢmalarına devam edilecektir.
A) Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP):
CIVICUS STEP araĢtırmasının yurtiçi ve yurtdıĢı yayım, tanıtım ve paylaĢım
faaliyetleri 2011 yılı boyunca yürütülecektir.
24
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Yayım ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Proje çıktıları bin adet Türkçe, bin adet
Ġngilizce basılacak; Ġstanbul ve Ankara’da iki tanıtım toplantısı düzenlenecektir.
Ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda araĢtırma
sonuçları paylaĢılacak; uluslararası beĢ konferansa
toplu gönderim, yurtiçi ve yurtdıĢında üçyüz paydaĢa
bireysel
gönderim yapılacaktır.
Çanakkale
STK
Sempozyumu,
CIVICUS
Konferansı,
European
Foundation Center ve ISTR Konferans’ları kapsamında da çeĢitli tanıtım faaliyetleri
gerçekleĢtirilecektir. Bireysel gönderimlerde her ilde en az bir üniversite
kütüphanesine gönderim yapılacaktır.
Internet üzerinden projenin kendi websitesi (örnek için bakınız www.step.org.tr),
TUSEV web sitesi ve e-bülteni (www.tusev.org.tr), CIVICUS web sitesi ve e-bülteni
(www.civicus.org) ile STK Duyuru Yahoo Grubu gibi araçların yardımıyla paylaĢım
yapılacaktır.
1) Uluslararası Toplantılar
a) European Movement Ġstanbul Kongresi, 11-12 ġubat 2011, Ġstanbul: Brüksel
merkezli bir sivil toplum ağı olan European Movement
International 11-12 ġubat 2011 tarihlerinde Ġstanbul
Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenecek ve sivil toplumkamu iliĢkilerine odaklanacaktır. Devlet Bakanı ve
BaĢmüzakereci Egemen BağıĢ ve Avrupa Komisyonu
GeniĢlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle’nin de
katılımlarını teyit ettikleri kongreye ülkemizden sivil toplum katılımı konusunda
TÜSEV destek verecektir, etkinlik organizayonu konusunda koordinasyonu
sağlayacaktır.
b) ENNA Toplantısı, 23-25 Mart 2011, Belçika: TÜSEV’in üyesi olduğu Avrupa
Ulusal Sivil Toplum KuruluĢları Ağı (European Network of National Civil Society
Associations-ENNA) yıllık toplantısını Belçika’da yapacaktır.
c) EFC Genel Kurul ve Konferansı, 26-28 Mayıs 2011, Portekiz: EFC’nin yıllık
genel kurul ve konferansı Portekiz’de yapılacaktır.
d) CIVICUS Dünya Konferansı, 10-12 Eylül 2011, Kanada: TÜSEV’in üyesi
olduğu CIVICUS ve AGNA yıllık genel kurul ve toplantıları Montreal’de yapılacaktır.
e) Uluslararası Çanakkale STK’lar Kongresi, Ekim 2011: Kesin tarihi henüz
açıklanmayan kongrenin Ekim ayında gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır.
e) EFC Yönetim Kurulu Toplantısı, Kasım 2011: TÜSEV’in üyeliğinin devam
ettiği Yönetim Kurulu toplantısı her yıl olduğu gibi Kasım ayında düzenlenecektir.
2. Ulusal Toplantılar:
BaĢta STK Sempozyumu olmak üzere çeĢitli toplantılara katılımcı ve konuĢmacı
olarak katılarak bilgi paylaĢımı ve ağ geliĢtirme faaliyetlerine devam edilecektir.
25
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
BÖLÜM 5: EKLER
Bu tablodaki bazı ek belgeler orijinal hali ile bu rapora önemi ve
yararlanılması amacıyla konulmuştur.
Sayfa No
EK 1. 2010 Yılı TÜSEV Bilançosu
25
EK 2. 2010 Yılı TÜSEV Gelir-Gider Tablosu
26
EK 3. 2010 Yılı TÜSEV Konsolide Bilançosu
27
EK 4. 2010 Yılı TÜSEV Konsolide Gelir-Gider Tablosu
28
EK 5. 2010 Yılı TÜSEV Ġktisadi ĠĢletmesi Bilançosu
29
EK 6. 2010 Yılı TÜSEV Ġktisadi ĠĢletmesi Gider Tablosu
30
EK 7. 2009-2010 Yılları Konsolide Gelir-Gider KarĢılaĢtırması
31
EK 8. Anavarlık ArtıĢ Tablosu
32
EK 9. 2010 Yılında YurtdıĢı KuruluĢlardan Alınan Proje BağıĢları
33
EK 10. TÜSEV Denetçiler Kurulu Raporu
34
EK 11. Bağımsız Denetim Kurulu Raporu
35
EK 12. 2011 Yılı TÜSEV ÇalıĢma Programı
36
EK 13. 2011 Yılı Konsolide Bütçesi
37
EK 14. 2011 Bütçe Yönetmeliği
38
EK 15. Vakıf ve Dernekleri Ġlgilendiren Yasal Mevzuat Tablosu
39
EK 16. Mütevelliler Heyeti Listesi
47
EK 17. TÜSEV Yayın Listesi
50
EK 18. Ġç Denetim ve Beyanname verilmesine iliĢkin VGM duyurusu
53
EK 19. Vakıf Yönetici Bilgileri
54
EK 20. European Movement International toplantısına iliĢkin gazete
kupürleri
55
EK 21. Ġktisadi ĠĢletmelerin Mal Edinememesi
56
EK 22. Stajyer BakıĢ Açısı ile TÜSEV
57
26
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLĠ BĠLANÇOSU
(TL.)
AKTĠF (VARLIKLAR)
PASĠF (KAYNAKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
ÖNCEKĠ
DÖNEM
31/12/2009
1,031,381.71
CARĠ
DÖNEM
31/12/2010
1,004,063.84
A- Hazır Değerler
1-Kasa
2-Bankalar
B- Menkul Kıymetler
1-Kamu Kes.Tah.Sen.ve Bono
D-Diğer Alacaklar
1-Diğer ÇeĢitli Alacaklar
E- Stoklar
1-Diğer Stoklar
2-Verilen SipariĢ Avansları
F- Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları
1-Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları
G- Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden Ind.Kdv.
2-PeĢin Ödenen Vergi ve Fonlar
3-ĠĢ Avansları
4-Personel Avansları
II-DURAN VARLIKLAR
A- Mali Duran Varlıklar
1,005,621.49
8.09
1,005,613.40
0.00
0.00
19,450.84
19,450.84
1,888.52
1,888.52
0.00
585.29
585.29
3,835.57
0.00
0.00
2,172.85
1,662.72
8,306.77
250.00
980,491.11
24.20
980,466.91
0.00
0.00
20,288.41
20,288.41
0.00
0.00
0.00
352.54
352.54
2,931.78
0.00
0.00
616.02
2,315.76
5,166.88
250.00
250.00
250.00
7,311.41
17,153.19
4,264.70
17,153.19
1- ĠĢtirakler(Ġktisadi ĠĢletme Sermayesi)
B- Maddi Duran Varlıklar
1-DemirbaĢlar
EK-1
I-KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1-Diğer Mali Borçlar
B- Ticari Borçlar
1- Satıcılar
2- Diğer Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
1-Personele Borçlar
2-Diğer ÇeĢitli Borçlar
C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri
D- Borç ve Gider KarĢılıkları
1-Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları
E- Gider tahakkukları
1-HaberleĢme Gider Tahakkukları
II-UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
III-ÖZKAYNAKLAR
A- Sermaye (Anavarlık)
1- KuruluĢ Sermayesi
2- Gelir-Gider Fazlalarının Sermayeye
Ġlavesi
3-Katılım Payı BağıĢlarının Anavarlığa
Ġlavesi
D- Kar Yedekleri
27
ÖNCEKĠ DÖNEM
31/12/2009
179,372.00
CARĠ DÖNEM
31/12/2010
120,656.23
101.00
101.00
517.51
0.00
517.51
0.00
0.00
0.00
33,639.26
28,000.75
5,638.51
144,612.64
144,612.64
501.59
501.59
703.00
703.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,943.28
25,030.61
5,912.67
79,493.52
79,493.52
516.43
516.43
860,316.48
672,336.99
400.00
888,574.49
763,835.49
400.00
671,936.99
671,936.99
0.00
124,761.66
91,498.50
7,104.28
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
2-BirikmiĢ Amortismanlar (-)
C- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Haklar
2-Özel Maliyet
3-BirikmiĢ Amortismanlar (-)
D-Gelecek Yıllara Ait Giderler
1-Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri
AKTĠF (VARLIKLAR ) TOPLAMI
9,841.78
745.36
1,953.04
931.75
2,139.43
0.00
0.00
1,039,688.48
12,888.49
652.18
1,953.04
931.75
2,232.61
0.00
0.00
1,009,230.72
1-Olağanüstü Yedekler
2-Özel Fonlar
E- GeçmiĢ Yıllar Karları
F- GeçmiĢ Yıl Zararları (-)
G- Dönem Net Karı /Zararı
1-Dönem Net Karı
2-Dönem Net Zararı
PASĠF (KAYNAKLAR TOPLAMI
28
3,943.39
120,818.27
0.00
0.00
63,217.83
63,217.83
0.00
1,039,688.48
7,104.28
0.00
0.00
0.00
117,634.72
117,634.72
0.00
1,009,230.72
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
01.01.2010- 31.12.2010 TARĠHLĠ GELĠR-GĠDER TABLOSU
(TL)
A-BRUT GELĠRLER
1-ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR GĠDER FAZLASI
EK-2
ÖNCEKĠ DÖNEM
CARĠ
DÖNEM
31/12/2009
31/12/2010
2010
BÜTÇE
725,442.55
0.00
913,638.75
180,875.21
1,235,843.71
0.00
2-KATILIM PAYI BAĞIġ GELĠRLERĠ
371,035.39
259,348.43
450,000.00
3-PROJE BAĞIġ GELĠRLERĠ
348,324.30
455,262.54
785,843.71
4-DĠĞER BAĞIġ GELĠRLERĠ
6,082.86
18,152.57
C-NET GELĠRLER
725,442.55
913,638.75
BRÜT SATIġ KARI VE ZARARI
725,442.55
913,638.75
1,415,386.14
E-FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
735,467.29
855,805.38
113,302.00
1-GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
87,176.82
99,329.62
1,302,084.14
2-AMACA YÖNELĠK GĠDERLER
648,290.47
756,475.76
511,196.14
A-Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri
289,988.27
371,445.88
790,888.00
B-Amaca Yönelik Proje Giderleri
358,302.20
385,029.88
FAALĠYET KARI VEYA ZARARI
-10,024.74
57,833.37
90,000.00
F-DĠĞER FAAL. OLAĞAN GELĠR VE KARLAR
101,828.73
84,813.51
75,000.00
82,675.72
66,602.30
0.00
0.00
2,519.79
291.44
16,633.22
17,918.98
0.00
0.79
22,261.36
22,906.64
0.00
0.00
22,261.36
22,906.64
0.00
0.00
69,542.63
119,740.24
0.00
0.00
0.00
0.00
6,324.80
2,105.52
0.00
217.00
6,324.80
1,888.52
63,217.83
117,634.72
1-FAĠZ GELĠRLERĠ
2-KOMĠSYON GELĠRLERĠ
3-MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI
4-KAMBĠYO KARLARI
5-DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE KARLAR
G-DĠĞER FAAL. OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-)
1-MENKUL KIYMET SATIġ ZARARLARI
2-KAMBĠYO ZARARLARI
3-DĠĞER OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR
1-OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLARI
J-OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-)
1-ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLAR
2-DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR
DÖNEM GELĠR-GĠDER FARKI
NOT:Gelir tablosu tarihine kadar Katılım Payı Bağışı toplamı: 350.846,93 TL.olup , Katılım
Payı Bağışının 91.498,50 TL. Anavarlığa ilave edilmiştir.
29
15,000.00
10,000.00
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
01.01.2010-31.12.2010 DÖNEMĠ
KONSOLĠDE BĠLANÇO
AKTĠF (VARLIKLAR)
ÖNCEKĠ
DÖNEM
31/12/2009
1,015,692.51
CARĠ
DÖNEM
31/12/2010
984,599.51
A- Hazır Değerler
1-Kasa
2-Bankalar
B- Menkul Kıymetler
1-Kamu Kes.Tah.Sen.ve Bono
C- Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
2-Verilen Depozito ve Teminatlar
1,005,659.87
12.77
1,005,647.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
980,491.11
24.20
980,466.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
D- Diğer ÇeĢitli Alacaklar
1-Diğer ÇeĢitli Alacaklar
D- Stoklar
1-Diğer Stoklar
2-Verilen SipariĢ Avansları
E- Gelecek Aylara Ait Gider
Tahakkukları
1-Gelecek Aylara Ait Gider
Tahakkukları
F- Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden Ind.Kdv.
2-PeĢin Ödenen Vergi ve Fonlar
3-ĠĢ Avansları
749.25
749.25
4,658.68
4,658.68
0.00
820.20
820.20
0.00
0.00
0.00
585.29
352.54
585.29
4,039.42
203.85
0.00
2,172.85
352.54
2,935.66
3.88
0.00
616.02
1,662.72
2,315.76
8,056.77
4,916.88
I- DÖNEN VARLIKLAR
4-Personel Avansları
II-DURAN VARLIKLAR
I-KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1-Diğer Mali Borçlar
B- Ticari Borçlar
1- Satıcılar
2- Diğer Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
1-Personele Borçlar
2-Diğer ÇeĢitli Borçlar
D- Ödenecek Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri
E- Borç ve Gider KarĢılıkları
1-Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları
F- Gider Tahakkukları
1-HaberleĢme Gider Tahakkukları
II-UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
III-ÖZKAYNAKLAR
A- Sermaye (Anavarlık)
1-KuruluĢ Anavarlık
2-Gelir-Gider Fazlalarının Sermayeye
Ġlavesi
3-Katılım Payı BağıĢlarının Anavarlığa
Ġlavesi
B- Ġkt.ĠĢl. Sermaye Olumlu Farkları
30
EK-3
PASĠF (KAYNAKLAR)
ÖNCEKĠ
DÖNEM
CARĠ DÖNEM
31/12/2009
31/12/2010
179,372.00
120,656.23
101.00
101.00
517.51
0.00
517.51
0.00
0.00
0.00
703.00
703.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,639.26
28,000.75
5,638.51
144,612.64
144,612.64
30,943.28
25,030.61
5,912.67
79,493.52
79,493.52
501.59
516.43
501.59
516.43
844,377.28
673,158.46
400.00
868,860.16
764,656.96
400.00
672,758.46
672,758.46
0.00
8,929.19
91,498.50
8,929.19
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
A- Maddi Duran Varlıklar
1-DemirbaĢlar
2-BirikmiĢ Amortismanlar (-)
B- Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
1-Haklar
2-Özel Maliyet
3-BirikmiĢ Amortismanlar (-)
AKTĠF (VARLIKLAR ) TOPLAMI
7,311.41
17,153.19
9,841.78
4,264.70
17,153.19
12,888.49
745.36
1,953.04
931.75
2,139.43
652.18
1,953.04
931.75
2,232.61
1,023,749.28
989,516.39
C- Kar Yedekleri
1-Olağanüstü Yedekler
2-Özel Fonlar
D- GeçmiĢ Yıllar Karları
E- GeçmiĢ Yıl Zararları (-)
F- Dönem Net Karı /Zararı
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı
PASĠF (KAYNAKLAR TOPLAMI
1-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
- Hazır değerler kasa ve çeĢitli banka hesaplarında yer alan vadeli,
vadesiz hesapları içermektedir.
B-MENKUL KIYMETLER
- ÇeĢitli banka hesaplarında yer alan hazine bonolarını içermektedir.
D-STOKLAR
E-GELECEK AYLARA AĠT GĠDER TAHAKKUKLARI
- Bir sonraki yıl gider kayıt edilecek haberleĢme ve sigorta giderlerini
kapsamaktadır.
F-DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR
- TÜSEV Ġktisadi ĠĢletmesinden devreden indirilecek Kdv. ve personele
verilen iĢ avanslarını içermektedir.
2-DURAN VARLIKLAR
A-MADDĠ DURAN VARLIKLAR
B-MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
- TÜSEV bünyesinde kayıtlı demirbaĢları ve bu demirbaĢların birikmiĢ
amortismanlarını kapsamaktadır.
124,761.66
3,943.39
120,818.27
7,104.28
7,104.28
0.00
0.00
25,081.34
62,609.31
62,609.31
0.00
0.00
1,023,749.28
0.00
25,689.86
113,859.59
113,859.59
0.00
0.00
989,516.39
1-KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
A-MALĠ BORÇLAR
- TÜSEV Kurum Kredi Kartı ile yapılan harcamaları kapsamaktadır.
B-TĠCARĠ BORÇLAR
- Hizmet yada mal alınan kiĢi veya firmalara olan borçları içermektedir.
C-DĠĞER BORÇLAR
- Yıl sonu itibariyle personele olan borçları kapsamaktadır.
D-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
- Yıl sonu itibariyle tahakkuk etmiĢ ve bir sonraki yıl ödenmesi gereken
Gelir vergisi ve SSK. Primlerini kapsamaktadır.
E-BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
- TÜSEV bünyesinde gerçekleĢtirilen projelerin kalan ve gelecek yıla devreden
toplamlarını kapsamaktadır.
F-GĠDER TAHAKKUKLARI
- Yıl sonu itibariyle tahakkuk etmiĢ ve gelecek yıl ödenecek haberleĢme
giderlerini
kapsamaktadır.
3-ÖZKAYNAKLAR
- Sermaye (Anavarlık),Yedek Akçe,GeçmiĢ Dönem Kar veya Zararı,Cari Dönem
kar veya zararını ve iktisadi iĢletme sermayesi olumlu farklarını içermektedir.
31
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
EK-4
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
31.12.2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE GELĠR-GĠDER TABLOSU
(TL.)
ÖNCEKĠ
DÖNEM
CARĠ DÖNEM
31.12.2009
725,442.55
A- BRÜT GELĠRLER
1-Önceki Dönem Gelir Gider Fazlası
2-Katılım Payı BağıĢ Gelirleri
371,035.39
3-Proje Gelirleri
348,324.30
4-Diğer Gelirler
6,082.86
C- NET GELĠRLER
BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI
E- FAALĠYET GĠDERLERĠ
1-Genel Yönetim Giderleri (-)
87,785.34
2-Amaca Yönelik Giderler (-)
289,988.27
3-Amaca Yönelik Proje Giderleri (-)
358,302.20
FAALĠYET KARI VEYA ZARARI
F- DĠĞER FAAL.OLAĞAN GELĠR.VE KARLAR
3-Faiz Gelirleri
82,675.72
6-Menkul Kıymet SatıĢ Karları
2,519.79
7-Kambiyo Karları
16,633.22
8-Ġktisadi ĠĢletme Gelir ArtıĢı/AzalıĢı
9-Faal.Ġlg.Diğ.Olağan Gelir ve
Karlar
0.00
G- DĠĞ.FAAL.OLAĞ.GĠDER VE ZARARLAR (-)
1-Kambiyo Zararları
22,261.36
2- Diğer Gider ve Zararlar
0.00
H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR
2-Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar
0.00
J- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARAR()
2-Önceki Dönem Zararları
6,324.80
3-Diğer OlağandıĢı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM NET GELĠR-GĠDER FARKI
31.12.2010
913,638.75
180,875.21
259,348.43
455,262.54
18,152.57
725,442.55
725,442.55
736,075.81
913,638.75
913,638.75
856,550.36
100,074.60
371,445.88
385,029.88
-10,633.26
57,088.39
101,828.73
66,602.30
291.44
17,918.98
0.00
84,813.51
0.00
0.79
22,261.36
22,906.64
0.00
68,934.11
0.00
22,906.64
118,995.26
0.00
0.00
6,324.80
5,135.67
250.70
4,884.97
62,609.31
32
113,859.59
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
TÜSEV KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU DĠPNOTLARI:
1-BAĞIġ GELĠRLERĠ
- 2010 yılında TÜSEV'e yapılan katılım payı bağıĢ gelirlerini içermektedir.Bu gelirlerin içerisinde önceki
döneme ait katılım payı bağıĢlarıda mevcuttur.
2-PROJE GELĠRLERĠ
- 2010 yılında TÜSEV bünyesinde gerçekleĢtirilen projelerin gelirlerini kapsamaktadır.Proje gelirlerinden
kalan
tutarlar bilançonun pasif bölümünde yer alıp bir sonraki yıla devredilmiĢtir.
3-DĠĞER GELĠRLER
- ĠĢbirlikği kuruluĢlarından elde edilen bağıĢ gelirlerini kapsamaktadır.
4-GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
-TÜSEV büro giderlerini,amortisman giderlerini,vergi resim harç giderlerini ve bazı personel giderlerini
içermektedir.Ayrıca Ġktisadi ĠĢletme Genel Yönetim Giderleri bu bölümde yeralmaktadır.
5-AMACA YÖNELĠK GĠDERLER
- TÜSEV amaçlarını gerçekĢeltirebilmek için yapılan harcamaları kapsamaktadır.
Bu giderler personel giderleri,yasal çalıĢma giderleri,amaç doğrultusunda yapılan giderler
olarak
tanımlanmaktadır.
6-AMACA YÖNELĠK PROJE GĠDERLERĠ
- 2010 Yılında TÜSEV bünyesinde gerçekleĢtirilen projelere ait giderleri kapsamaktadır.
7-DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR
- Mevcut TÜSEV varlığının bankalarda çeĢitli vadeli hesaplarda ve hazine bonolarında değerlendirilmesiyle
elde edilen faiz,menkul kıymet geliri,kur farkı geliri,gibi gelirleri kapsamaktadır.
8-DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR
-Kambiyo zararlarını kapsamaktadır.
33
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ
01.01.2010- 31.12.2010 DÖNEMĠ
BĠLANÇOSU
(TL.)
PASĠF
(KAYNAKLAR)
AKTĠF (VARLIKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
1-Kasa
2-Bankalar
B-Diğer Alacaklar
1-Diğer ÇeĢitli Alacaklar
C- Stoklar
1-Diğer Stoklar
2-Verilen SipariĢ Avansları
G- Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden Ind.Kdv.
2-PeĢin Ödenen Vergi ve
Fonlar
3-ĠĢ Avansları
AKTĠF (VARLIKLAR ) TOPLAMI
EK-5
ÖNCEKĠ
DÖNEM
31/12/2009
3,012.39
CARĠ
DÖNEM
31/12/2010
3.88
38.38
4.68
33.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,770.16
2,770.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203.85
203.85
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
0.00
3,012.39
3.88
I-KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
C- Diğer Borçlar
1-Diğer ÇeĢitli Borçlar
II-UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
III-ÖZKAYNAKLAR
A- Sermaye (Anavarlık)
1- KuruluĢ Sermayesi
2- Gelir-Gider Fazlalarının Sermayeye Ġlavesi
B- Ġkt.ĠĢl.Sermaye Olumlu Farkları
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları
E- GeçmiĢ Yıllar Karları
F- GeçmiĢ Yıl Zararları (-)
G- Dönem Net Karı /Zararı
1-Dönem Net Karı
2-Dönem Net Zararı
PASĠF (KAYNAKLAR TOPLAMI
34
ÖNCEKĠ DÖNEM
31/12/2009
18,701.59
CARĠ DÖNEM
31/12/2010
19,468.21
18,701.59
18,701.59
19,468.21
19,468.21
-15,689.20
1,071.47
250.00
821.47
8,929.19
8,929.19
0.00
25,081.34
-19,464.33
1,071.47
250.00
821.47
8,929.19
8,929.19
0.00
25,689.86
608.52
0.00
608.52
3,775.13
0.00
3,775.13
3,012.39
3.88
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
EK-6
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ
31.12.2010 TARĠHLĠ GELĠR TABLOSU
ÖNCEKĠ DÖNEM
31/12/2009
A-BRUT GELĠRLER
CARĠ DÖNEM
31/12/2010
0.00
0.00
0.00
0.00
C-NET GELĠRLER
0.00
0.00
BRÜT SATIġ KARI VE ZARARI
0.00
0.00
608.52
744.98
608.52
744.98
-608.52
-744.98
0.00
0.00
0.00
0.00
2-KOMĠSYON GELĠRLERĠ
3-MENKUL KIYMET SATIġ
KARLARI
0.00
0.00
0.00
0.00
4-KAMBĠYO KARLARI
5-DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE
KARLAR
G-DĠĞER FAAL. OLAĞAN GĠDER VE
ZARARLAR (-)
1-MENKUL KIYMET SATIġ
ZARARLARI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIġI GELĠR VE
KARLAR
1-OLAĞANDIġI GELĠR VE
KARLARI
J-OLAĞANDIġI GĠDER VE
ZARARLAR (-)
1-ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE
ZARARLAR
2-DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE
ZARARLAR
-608.52
-744.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,030.15
0.00
33.70
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
-608.52
1-YURTĠÇĠ SATIġLAR
E-FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
1-GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
FAALĠYET KARI VEYA ZARARI
F-DĠĞER FAAL. OLAĞAN GELĠR VE
KARLAR
1-FAĠZ GELĠRLERĠ
2-KAMBĠYO ZARARLARI
3-DĠĞER OLAĞAN GĠDER VE
ZARARLAR
2,996.45
35
-3,775.13
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
KONSOLĠDE GELĠR-GĠDER KARġILAġTIRMASI
(TL)
GELĠRLER
KATILIM PAYI BAĞIġLARI
FAĠZ GELĠRLERĠ
PROJE GELĠRLERĠ
DĠĞER GELĠRLER(Diğer+Önceki
Dönem Gelir Fazlası)
GELĠRLER TOPLAMI
2009 (TL)
371.035,39
101.828,73
348.324,30
6.082,86
2010 (TL)
%
*259.348,43 -43
84.813,51 -20
455.262,54 30
199.027,78
827.271,28
998.452,26
21
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
GERÇEKLEġME ORANI
AMACA YÖNELĠK GĠDERLER
GERÇEKLEġME ORANI
Amaca Yönelik Giderler
87.785,34
%11
648.290,47
%78
289.988,27
100.074,60
%10
756.475,76
%76
371.445,88
14
Amaca Yönelik Proje Giderleri
GİDERLER TOPLAMI
Diğer Giderler
(Kur Farkı+OlağandıĢı Giderler )
358.302,20
736.075,81
28.586,16
385.029,88
856.550,36
28.042,31
7
16
0
GĠDERLER GENEL TOPLAMI
764.661,97
884.592,67
16
62.609,31
113.859,59
2010 Bütçe
450.000,00
90.000,00
785.843,71
EK-7
%
58
94
58
GĠDERLER
GELĠR GĠDER FARKI
113.302,00
17 1.302.084,00
88
58
28
1.415.386,26
10.000,00
60
180
AÇIKLAMA:
Vakıf 2010 yılı kesin mizan sonuçlarından oluĢan gelir-gider tablosuna göre 2010 yılında katılım
payı bağıĢları 350.846,93 olarak gerçekleĢmiĢ bu tutarın 91.498,50 TL. Anavarlığa ilave edilmiĢ
kalan *259.348,43 gelir tablosunda yer almıĢtır.2010 yılında faiz oranlarındaki düĢüĢ,faiz
gelirlerimizin %20 azalmasına neden olmuĢtur.Proje gelirleri elde edildikçe projeler yapılmıĢ ve
2009 yılına göre %30 artıĢ sağlanmıĢtır.Önceki dönem Gelir Gider fazlası amaca yönelik
giderlerde harcanmak için gelir tablosunda yer almıĢtır.Genel Yönetim Giderleri 2009 yılına göre
%14 artmıĢ bütçe rakamı çerçevesinde harcamalar yapılmıĢtır.Amaca Yönelik Harcamalar 2009
yılına göre %17 artmıĢ 2010 yılı bütçe rakamına göre %58 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır.
36
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
YILLAR
EK-8
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
ANAVARLIK ARTIġ TABLOSU
ARTIġ TUTARI
(YTL)
KURULUġ
400.000,00
1993-1997
400.000,00
TOPLAM
(YTL)
400.000,00
100.000,00
500.000,00
1998
87.173,42
87.673,42
1999
34.844,37
122.517,79
2000
112.927,00
235.444.79
2001
75.100,47
310.545,26
2002
151.354,33
461.899,59
2003
74.924,37
536.823,96
2004
101.971,00
638.794,96
2005
19.615,48
658.410,44
2006
-
658.410,44
2007
-
658.410,44
2008
14.748,02
673.158,46
2009
-
673.158,46
2010
91.498,50
764.656,96
37
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
TÜSEV
YURT DIġI KURULUġLARDAN 2010
YILINDA ALINAN PROJE BAĞIġLARI
KuruluĢ Adı
Tarih
BağıĢ Türü
Projenin Adı
EK-9
Tutarı
12.03.2010
British Council
Nakit/ġartlı
Sosyal GiriĢimcilik Projesi
48.000,00 TL.
02.04.2010
ICNL
Nakit/ġartlı
ICNL Ġzleme Projesi
2.000,00 USD.
2.966,40 TL.
07.04.2010
British Council
Nakit/ġartlı
Sosyal GiriĢimcilik Projesi
12.000,00 TL.
09.07.2010
ISTR
Nakit/ġartlı
ISTR Türkiye Toplantısı
23.993,17 USD.
37.062,25 TL.
03.09.2010
British Council
Nakit/ġartlı
Sosyal GiriĢimcilik Projesi
12.000,00 TL.
13.09.2010
ISTR
Nakit/ġartlı
ISTR Türkiye Toplantısı
03.12.2010
Fondazione Terzo Settore
Nakit/ġartlı
Akdeniz Sivil Toplum KuruluĢları
AraĢtırma Projesi
TOPLAM USD
TOPLAM EURO
TOPLAM TL. KARġILIĞI
38
55.487,00 USD.
83.413,61 TL.
1.992,50 Euro
3.886,17 TL.
81.480,17
1.992,50
199.328,43
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
EK-10
DENETÇĠLER KURULU RAPORU
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
MÜTEVELLĠLER HEYETĠ BAġKANLIĞI’NA
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI’nın (TÜSEV) 2010 yılı hesap ve iĢlemleri 5737 sayılı
Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği, Vakıf Resmi Senedi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde
yasal belgeler üzerinde incelenmiĢtir.
Bu incelememiz; BirleĢik Uzmanlar Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim A.ġ.’nin
yürürlükteki muhasebe ilke ve standartları çerçevesinde, vakfın 31.12.2010 tarihi itibariyle ayrı ayrı
düzenlediği vakıf ve iktisadi iĢletme bilanço, gelir tabloları, özsermaye değiĢim tablosu ve nakit
akım tablosu üzerinde yaptığı denetime dayandırılmıĢtır.
Bu bağlamda vakıf faaliyetleri; kamuoyu nezdinde, sivil toplum kuruluĢlarında ve uluslararası STK
topluluklarında olumlu izlenimler oluĢturmuĢtur. 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiĢ vakıf ve
vakıf iktisadi iĢletme bilançoları o tarihteki gerçek durumu, 01.01.2010- 31.12.2010 dönemine
iliĢkin gelir tabloları ise, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. 17 ġubat
2011
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
DENETÇĠLER KURULU
Av.GÜN HAN BAġĠK
BaĢkan
H. AYHAN ERGĠN
Üye
39
KAMĠL ÖZDEN
Üye
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
EK-11 Bağımsız Denetim Kurulu Raporuna
http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=71&s=102 adresinden
ulaĢabilirsiniz.
40
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Ocak
ġubat
Mali:
Muhaseb Vergi ve Vakıflar
Genel
e Stand. Kamu Meclisi
Yararı
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yasal geliĢmelerin takibi ve paylaĢılması, dernek ve vakıflara destek ve danıĢmanlık verilmesi
Vakıflar Meclis çalıĢmaları ve bilgilendirme
Vergi Mevzuatı ve Kamu Yararı Statüsünün geliĢtirilmesi
Ġç Denetim Konusunda yapılacak çalıĢmalar
Muhasebe Standartları
Raporu Toplantısı
Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği çalıĢmaları
Dernek
Vakıf
1. Yasal ÇalıĢmalar
PROGRAM
ALANLARI
Vakıf
Mevzuatı
Eğitimleri
Dernek
Mevzuatı
Eğitimleri
Vakıf
Mevzuatı
Eğitimleri
Vakıf
Mevzuatı
Eğitimleri
Ġzleme
Sosyal Yatırım
Rapor Kuruc
Diğer
Vakıfları
u
u Ġrade
Projesi
2. Sosyal
Yatırım
Vakıflar Kanunu ve Yönetmelik ÇalıĢmaları
Kurucu irade raporunun
paylaĢımı ve lobi
faaliyetleri
Ġyi YönetiĢim ve Kamu-STK ĠĢbirliği ÇalıĢmaları, Yardım Toplama Kanunu,ABGS,AB Komisyonu Delegasyonu ve diğer kurumlarla iliĢkilerin geliĢtirilmesi
Proje illerinin
belirlenmesi
(4 pilot, 6 tanıtım)
SYV Tanıtım
materyallerinin
güncellenmesi
4 pilot ile yönelik odak grup toplantıları
6 tanıtım iline yönelik tanıtım faaliyetleri
41
4 pilot il
ile takip
6 pilot il
ile takip
Sonuç Raporu
CIVICUS
Konferansı
Montreal,
Kanada
STEP
Toplantılar
EFC
Konferansı
26-28
Mayıs
Cascais,
Portekiz
ENNA
Toplantısı
Brüksel,
Belçika
Sürekli
ĠĢler
European
Movement
Kamu-Sivil
Toplum
Konferansı
10-12
ġubat
Kılavuz Lansmanı ve Tanıtımı
(Seminer, bireysel toplantılar,
web)
Kılavuz Lansmanı ve Tanıtımı
(Seminer, bireysel toplantılar, web)
Websitesi Güncelleme
Aylık e- Bülten (Türkçe), Üç Aylık e-Bülten (Ġngilizce)
Yönetim Kurulu Toplantısı
Üye Bilgi
ĠliĢkile Banka
ri
sı
Diğer
5. TÜSEV ĠletiĢim ve Genel
BağıĢçı Kılavuzu Hazırlanması
Yurtiçi ve YurtdıĢında Tanıtım ve PaylaĢım Faaliyetleri
ĠletiĢim
4.
3. Uluslararası
AraĢtırm
ĠliĢkiler ve Ağ
a ve
Kurma
Yayınlar
BağıĢçı
TeĢvik
Projesi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
ĠletiĢim listesinin CRM yazılımına
aktarılması
Çanakkal
e STK
Sempozy
umu
CRM
Güncell
eme
CRM
Güncelleme
EFC
Yöneti
m
Kurulu
Toplan
tısı
CRM
Güncell
eme
Projelerin iletiĢim çalıĢmalarına destek
Teknik destek ve yardım verilmesi
Bilgi Bankası güncelleme
Yeni üyelerin katılması, katılım payı bağıĢlarının toplanması, davranıĢ kurallarının yürürlüğü
Mütevelliler Heyeti Toplantısı
3 Aylık
Faaliyet
Raporu
2010
Ġngilizce
faaliyet
raporu
hazırlanma
sı
3 Aylık
Faaliyet
Raporu
Resmi senet değiĢikliği
42
ĠletiĢim
Bankası
Güncellem
e
Online
TÜSEV
profillerini
güncelleme
3 Aylık
Faaliyet
Raporu
3 Aylık
Faaliyet
Raporu
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
2011 YILI KONSOLİDE KESİN BÜTÇESİ
EK-13
2011 YILI GELĠR BÜTÇE TASLAĞI
2010 BÜTÇE
2010 FĠĠLĠ
2011 BÜTÇE
Önceki Dönem Gelir Gider Farkı
184,036.10
180,875.21
117,634.72
Amaca Yönelik Proğram Gelirleri
785,843.71
455,262.54
219,667.00
90,000.00
102,966.08
90,000.00
450,000.00
259,348.43
400,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,510,879.81
998,452.26
828,301.72
Faiz Gelirleri+Diğer Gelirler
Katılım Payları
Ġktisadi ĠĢletme Gelirleri
TOPLAM
2011 YILI GĠDER BÜTÇE TASLAĞI
2010 BÜTÇE
Genel Yönetim Giderleri
2010 FĠĠLĠ
2011 BÜTÇE
113,302.12
124,341.78
94,125.00
1,302,084.14
756,475.76
684,338.00
Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri
511,196.14
371,445.88
465,867.00
Amaca Yönelik Program Giderleri
790,888.00
385,029.88
218,471.00
Amaca Yönelik Yatırımlar
1,500.00
0.00
4,500.00
Ġktisadi ĠĢletme Giderleri
1,000.00
3,775.13
1,000.00
1,417,886.26
884,592.67
783,963.00
92,993.55
113,859.59
44,338.72
Amaca Yönelik Faaliyet Giderler Toplamı
TOPLAM
BÜTÇE GELĠR GĠDER FARKI
BÜTÇE AÇIKLAMASI:
GELİR BÜTÇE AÇIKLAMASI
1-Amaca Yönelik Proğram Gelirleri: TÜSEV bünyesinde gerçekleştirilen proje gelirlerini kapsamaktadır.
Bu projeler SYF Projesi,AB Projesi,Avrupa Konseyi Toplantısı,Türk Yunan Forumu ve Step Araştırma Projesini
içermektedir.
2- Faiz Gelirleri+Diğer Gelirler:Tüsev nakit varlıklarından elde edilen faiz,menkul kıymet satış karı,kambiyo karı ve
diğer gelirleri kapsamaktadır.
3-Katılım Payı: TÜSEV üye katılım bağışlarından elde ettiği gelirleri içermektedir.
GİDER BÜTÇE AÇIKLAMASI
1- Genel Yönetim Giderleri : Sekreter ücret giderlerini,danışmanlık ücretlerini personel yol ve yemek giderlerini
personel kıdem tazminatlarını,kırtasiye giderlerini,demirbaş bakım onarım giderlerini,yazılım destek
giderlerini,eğitim giderlerini,vergi resim harç giderlerini,kur farkı giderlerini ve amortisman giderlerini
kapsamaktadır.
2-Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri:Tüsev Amaca yönelik faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan danışmanlık,
telefon,web sayfası,personel ücret giderleri,internet giderlerini,posta ve kargo giderlerini,yasal çalışmalar
temsil ikram,seyahat,EFC üyelik ve katılım giderlerini,bağış,toplantı seminer giderlerini kapsamaktadır.
3- Amaca Yönelik Proğram Giderleri:TÜSEV bünyesinde gerçekleştirilen proje giderlerini ve EFC Üyelik giderlerini
kapsamaktadır.Bu projeler SYF Projesi,AB Projesi,Avrupa Konseyi Toplantısı,Türk Yunan Forumu ve
Step Araştırma Projesini içermektedir.
4-Amaca Yönelik Yatırımlar:Bilgisayar proğramlarını kapsamaktadır.
43
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
EK-14
TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
2010 YILI ÇALIġMA DÖNEMĠ BÜTÇE YÖNETMELĠĞĠ
(01.01.2011 – 31.12.2011)
Madde 1. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı 2011 yılı çalıĢma dönemi bütçesi ile ilgili
hesap ve iĢlemler bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Madde 2. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı 2011 yılı çalıĢma dönemi tahmini konsolide
bütçesi Gelir -Gider tablosunda gösterildiği üzere 828.301,72TL.’dir.
Madde 3. Vakfa yapılacak bağıĢ ve yardımlar ayniyat makbuzu veya tahsilat
makbuzu ile tahsil edilir. Vakfın faaliyet konularına giren hizmetler nedeniyle
yapılacak ödemeler fatura ve gider pusulası karĢılığında ödenir.
Madde 4. Vakıf gider tablosunda gösterilen bölüm ve maddelerde yer alan
harcamalara iliĢkin ödemeler fatura, gider pusulası ve harcama belgesi ile yapılır.
Madde 5. Haftalık ve aylık olarak belirlenen ihtiyaçlar dikkate alınarak vakıf
kasasında; 2011 yılı için altıĢar aylık olarak belirlenen brüt asgari ücretin en fazla
iki katı kadar nakit para tutulur, aĢan miktar olursa banka hesaplarına yatırılır.
Madde 6. Bütçede ödenek olması koĢuluyla imza sirkülerinde 1.Derece imza
yetkililerinden herhangi ikisi, vakfın kaĢesinin basılı veya isimlerinin yazılı olduğu
antetli kağıda müĢtereken imza koymak suretiyle yetkilidirler. Ayrıca 2.000.00.-YTL
(ikibin TL)’ye kadar olan ödemelerde bulunmaya, birinci derece imza yetkililerinden
herhangi biri ile 2.Derece imza yetkililerinden herhangi birinin, vakıf kaĢesinin
basılı veya isimlerinin yazılı olduğu antetli kağıda müĢtereken imza koymak
suretiyle yetkilidirler.
Madde 7. Bütçe dahilinde olmak Ģartıyla yurtiçi ve yurtdıĢı iĢ seyahat harcamaları
(ulaĢım, otel, yemek, temsil ve diğer harcamalar) Yönetim Kurulu BaĢkanı’nın yazılı
onayı ile yapılır. Gerektiğinde personele iĢ avansı verilir.
Madde 8. Vakıf adına açılmıĢ banka hesaplarından para çekilmesi, baĢka hesaplara
para havale edilmesi; yürürlükteki imza sirküleri gereğince 1.derece imza
yetkililerinden herhangi ikisinin vakıf kaĢesinin basılı veya yazılı olduğu antetli
kağıda müĢtereken imza koymaları suretiyle yapılır.
Madde 9. Vakıf demirbaĢları ancak Yönetim Kurulu’nun kararı ile alınacak kira
bedeli ve hasar garantisi ile baĢkalarının kullanımına ve yararlanmasına verilir.
Madde 10. Bütçenin onaylanmasına kadar yapılacak harcamalar, bir önceki yıl
bütçesinde öngörülen harcama tutarını aĢamaz.
Madde 11. Bu yönetmeliğin uygulanmasından Vakıf Yönetim Kurulu sorumlu ve
yetkilidir.
Madde
12.
ĠĢbu
Yönetmelik
12
maddeden
ibarettir.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
EK-15
VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT
VE DĠĞER KONULAR
Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge
Resmi Gazete
Tarih
4721 Türk Medeni Kanunu
08.12.2001
4722 Türk Medeni Kanun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli
08.12.2001
Hakkında Kanun
4748 Ġl Ġdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet Memurları,
09.04.2002
Siyasî Partiler, Dernekler ile Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri
Hakkında Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun
Vakıf Hayrat TaĢınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin
13.06.2002
7inci Maddesinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4771 Türk Ceza Kanunu, Dernekler Kanunu,Ceza
09.08.2002
Muhakemeleri Kanunu ve Vakıflar Kanunu gibi ÇeĢitli
Kanunlarda (Avrupa Uyum Yasaları Çerçevesinde)DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Cemaat Vakıflarının TaĢınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar
04.10.2002
Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları Hakkında Yönetmelik
ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğü Dernekler
15.10.2002
Daire BaĢkanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilâtı KuruluĢ, Görev,
ÇalıĢma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
4778 Türk Ceza Kanunu,Ceza Muhakemeleri Usulü
11.01.2003
Kanunu, Vakıflar Kanunu ile ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun
4793 Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza Muhakemeleri
04.02.2003
Usulü Kanunları ve Dernekler Kanunu ile ÇeĢitli
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 4771 Sayılı
Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun
Derneklerin
Tutacakları
Defter,
Muhasebe
Hesap
05.04.2003
Kayıtlarıyla Ġlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
4854 Bazı Kanunlardaki Cezaların Ġdari Para Cezasına
06.05.2003
DönüĢtürülmesine Dair Kanun
4916 ÇeĢitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının TeĢkilât
19.07.2003
Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
DeğiĢiklik
4962 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
07.08.2003
Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında
Kanun
4963 Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü
07.08.2003
Kanunu ile ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin
Kanun
4964 Kamu Ġhale Kanunu (4734 Sayılı) ile 4735 Sayılı
15.08.2003
Kanun ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında
Kanun
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (No: 83)
02.09.2003
(Vakıfların Vergi Muafiyetine ĠliĢkin Esaslar)
ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğü Dernekler
04.09.2003
Daire BaĢkanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatı KuruluĢ, Görev,
ÇalıĢma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin
40
Sayı
24607
24607
24721
24784
24841
24896
24907
24990
25014
25070
25100
25173
25192
25192
25200
25217
25219
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4982 Bilgi Edinme Hakkı Yasası
Ġdari Para Cezaları Ġle Ġlgili ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler
Dairesi BaĢkanlığı Genelgesi 2003-03 / 28.10.2003
Avrupa Birliği Ġlerleme Raporu 5 Kasım 2003
Yeniden Değerlemeye ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra no: 325)
5024 Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar
Vergisi Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun
(Enflasyon Muhasebesinin Uygulanması)
5035 Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında
Kanun (Vakıf ve Derneklerin Fakirlere Yardım Amacıyla
Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunması)
Türkiye’de Kurulan Vakıfların YurtdıĢı Etkinlikleri ile
Yabancı Vakıf, Dernek ve Bunlar DıĢındaki Kar Amacı
Gütmeyen KuruluĢların Ülkemizdeki Etkinliklerine ĠliĢkin
ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi / 2004-01 Tarih:09.01.2004
5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve KuruluĢları ile
ĠliĢkilerine Dair Kanun
Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık KuruluĢları
Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı Maddesinin DeğiĢtirilmesine
Dair Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği
YurtdıĢına Yapılan Ġnsani Yardımlar Ġle Ġlgili BaĢbakanlık
Genelgesi / 2004/14
TMK’ya Göre Kurulan Vakıfların Kamu Kurum ve
KuruluĢları ile ĠliĢkilerine Dair Kanunun Uygulanması
Hakkında BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Genelgesi
2004-5 / 25.02.2004
5035 Sayılı Kanunla Ġlgili Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi
Tebliği (Seri no: 251)
ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı Merkez ve
TaĢra TeĢkilatı KuruluĢ, Görev, ÇalıĢma ve Denetim Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Vakıf Hayrat TaĢınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin
7inci Maddesinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
5146 Kooperatifler Kanununda DeğiĢiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Dernekler Kanununda Öngörülen Ġdari Para Cezaları Ġle Ġlgili
ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı Genelgesi:
2004-89/14.05.2004
Vakıf ġerhi’nin Tapu Sicilinden silinmesi ya da Tapu Siciline
yazılmasına iliĢkin istemleri içeren davalarda 3402 sayılı
Kadastro Kanununun 12/3. maddesinde öngörülen on yıllık
hak düĢürücü sürenin uygulanması ile ilgili Yargıtay
Ġçtihatları BirleĢtirme Büyük Genel Kurul Kararı
(Esas No:2003/1, Karar No: 2004/1)
5170 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin
DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanun
5072 Sayılı Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin BaĢbakanlık
41
24.10.2003
25269
04.12.2003
25306
30.12.2003
25332
02.01.2004
25334
Mükerrer
29.01.2004
25361
20.02.2004
25379
24.02.2004
25383
21.03.2004
25409
11.04.2004
25430
27.04.2004
25445
04.05.2004
25452
07.05.2004
25455
20.05.2004
25467
22.05.2004
25469
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ek-1 Genelgesi
2004-15 / 03.06.2004
5187 Basın Kanunu
5193 Optisyenlik Hakkında Kanun
5225 Kültür Yatırımlarını ve GiriĢimlerini TeĢvik Kanunu
26.06.2004
26.06.2004
21.07.2004
25504
25504
25529
5228 Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun
Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas
ve Usullerine ĠliĢkin Yönetmelik
5234 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun (5072 Sayılı Kanun Ġle
Ġlgili)
ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği
5237 Türk Ceza Kanunu
5252 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama ġekli
Hakkında Kanun
Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan ve Genel Kurulu Olan
Vakıfların Genel Kurul Toplantılarına Katılacak Vakıflar
Genel Müdürlüğü Temsilcilerine ĠliĢkin Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Mera Kanunu ile Ġlgili Milli Emlak Genel Tebliği
(Sıra No: 287)
2004 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ile Ġlgili Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 341)
5253 Dernekler Kanunu
Eğitim ve öğretim iĢletmelerinde kazanç istisnası ile dernek
ve
vakıflarca
iĢletilen
rehabilitasyon
merkezlerinin
kazançlarına uygulanan istisnalarla ilgili Gelir Vergisi Genel
Tebliği (Seri No: 254)
Hazineye ait taĢınmaz malların değerlendirilmesi ve KDV
Kanunu ile ilgili Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği
(Sıra No: 285)
31.07.2004
25539
16.09.2004
25585
21.09.2004
25590
22.09.2004
12.10.2004
13.11.2004
25591
25611
25642
19.11.2004
25645
20.11.2004
25646
20.11.2004
25646
23.11.2004
25.11.2004
25649
25651
26.11.2004
25652
5259 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun
Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107 (5253 Sayılı Dernekler
Kanunu ile Ġlgili), K:2004/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı
Kararı
5263 Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü
TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
5272 Belediye Kanunu
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/108 (5253 Sayılı Dernekler
Kanunu ile Ġlgili), K:2004/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı
Kararı
5281 Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun (Damga
Vergisi Kanununda DeğiĢiklik Yapan Kanun)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
Yeniden Değerleme Oranına iliĢkin düzenlemeler
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
Pul YapıĢtırılmak Suretiyle ödeme Ģeklinin kaldırılmasına
01.12.2004
25657
03.12.2004
07.12.2004
25659
25663
09.12.2004
25665
24.12.2004
31.12.2004
25680
25687
31.12.2004
25687
3.Mükerrer
05.01.2005
25691
04.02.2005
25717
42
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
iliĢkin düzenlemeler
Yurt DıĢına ÇıkıĢlara Harç Alınmasına ĠliĢkin Usul ve
Esaslar Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Karar (2005/8443)
AR-GE Ġndirimi ile Ġlgili Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri
No:86)
5303 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Mali
ĠĢbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların
Uygulanmasına ĠliĢkin Çerçeve AnlaĢmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının
bedelsiz teslimleri ile bunlara iliĢkin yazılım teslimi ve
hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağıĢı yapacak olanlara
teslim ve ifasına iliĢkin Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından
Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri
Yönetmeliği
5326 Kabahatler Kanunu
Dernekler Yönetmeliği
Gençlik ve Spor Ġl Müdürlükleri Spor Alanlarının
Engelliler Yararına Düzenlenen Faaliyetlere Tahsis
Edilmesine ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı (2005/8619)
Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma
Projelerini Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama TeĢkilatı
Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların
Kullandırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara iliĢkin Devlet
Bakanlığı Genelgesi 2005/1
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki ĠĢbirliği
Çerçevesinde
Temin
Edilecek
Mali
Yardımların
Uygulanmasına ĠliĢkin “Çerçeve AnlaĢma”nın Onaylanması
Hakkında Karar 2005/8636
Damga Vergisi Kanununda yapılan değiĢikliklere iliĢkin
açıklamaları kapsayan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(Seri No: 44)
5335 Bazı Kanun ve KHK’lerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun (Döner Sermaye ile Ġlgili)
Derneklerin
Ġzinle
Kurabileceği
Tesisler
Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
5340 ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Sporda Sponsorluk Ġle Ġlgili)
Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve AnlaĢmasına ĠliĢkin Maliye
Bakanlığı Genel Tebliği(Sıra No: 1)
Vakıflarla Ġlgili Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılmasına
ĠliĢkin BaĢbakanlık Genelgesi 2005/13
Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım
Teslim ve Ayni BağıĢ Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları
Hakkında ĠçiĢleri Bakanlığı Tebliği (No: 2005/1)
Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
TMK Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde
43
05.02.2005
25718
20.02.2005
25539
26.02.2005
25739
02.03.2005
25743
10.03.2005
11.03.2005
25751
25752
13.03.2005
25754
31.03.2005
31.03.2005
02.04.2005
25772
25772
25774
07.04.2005
25779
15.04.2005
25787
16.04.2005
25788
27.04.2005
25798
05.05.2005
25806
05.05.2005
25806
20.05.2005
25820
20.05.2005
25820
28.05.2005
25828
31.05.2005
18.06.2005
25831
25849
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Delege Sistemi Olan
Vakıflar)
5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve KHK’lerde DeğiĢiklik
Yapılması Hakkında Kanun
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri
Yönetmeliği
5395 Çocuk Koruma Kanunu
5396 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun
Bazı KuruluĢların Ġzin Almadan Yardım Toplayabilen
KuruluĢlardan Sayılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
2005/9171
Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
Yükseköğretim
Kurumları
Öğrenci
Konseyleri
ve
Yükseköğretim
Kurumları
Ulusal
Öğrenci
Konseyi
Yönetmeliği
Ġl Özel Ġdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım
Yönetmeliği
Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı,Ayni Yardım Teslim
ve Ayni BağıĢ Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında
Tebliğ’de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair ĠçiĢleri Bakanlığı
Tebliği (No: 2005/2)
ĠĢitme Engelliler Spor Federasyonu BaĢkanlığı Spor Dalları
Yönetmeliği
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların
ĠĢ ve ĠĢlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Vakıflar Genel
Müdürlüğü Tebliği
5432
Bilgi
Edinme
Hakkı
Kanununda
DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun KuruluĢ ve Görevleri
ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ĠliĢkin Usul ve
Esaslar Hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliği
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların
ĠĢ ve ĠĢlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğe ĠliĢkin
Vakıflar Genel Müdürlüğü Genelgesi: 2005-16 / 30.11.2005
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8 (5253 Sayılı Dernekler
Kanunu ile Ġlgili), K:2006/1 (Yürürlüğü Durdurma)
Sayılı Kararı
5449 Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun
Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde
Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin ġekli Hakkında
ĠçiĢleri Bakanlığı Tebliği (No: 2006/1)
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tebliği (No: 2006/17)
44
07.07.2005
25868
08.07.2005
25869
15.07.2005
15.07.2005
25876
25876
05.08.2005
25897
20.09.2005
25942
20.09.2005
25942
09.10.2005
25961
20.10.2005
25972
30.10.2005
25981
12.11.2005
25991
22.11.2005
26001
27.11.2005
26006
31.12.2005
07.01.2006
26040
26046
08.02.2006
26074
17.02.2006
26083
17.02.2006
24.02.2006
26083
26090
06.04.2006
26131
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
5488 Tarım Kanunu
Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projelerini
Desteklemek
Amacıyla
Devlet
Planlama
TeĢkilatı
Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların
Usul ve Esasları Hakkında Genelge (No: 2006/1)
5519 Dernekler Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun
Para Yatırılacak Bankalarla Ġlgili Vakıflar Genel Müdürlüğü
Ġstanbul Bölge Müdürlüğünün 26.06.2006 tarih ve 1828
sayılı Yazısı (Vakıf paralarının devlet bankalarına yatırılması
5523 Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması
Hakkında Kanun
Çocuk ve Kadınlar Yönelik ġiddet Hareketleriyle, Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ġçin Alınacak Tedbirler
baĢlıklı 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık ve Benzeri
TeĢekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu
Ġdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında
Yönetmelik
Sağlık Tesislerinin, Kiralama KarĢılığı Yaptırılması ile
Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları DıĢındaki Hizmet ve
Alanların ĠĢletilmesi KarĢılığında Yenilenmesine Dair
Yönetmelik
Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8 (5253 Sayılı Dernekler
Kanunun 27 inci maddesi ile ilgili), K:2006/2 Sayılı Ġptal
Kararı
Kalkınma Ajansları Yönetmeliği
AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının Uygulanması ve
Ġzlenmesi Hakkında Tebliğ
Vergi Kimlik Numarası baĢlıklı Maliye Bakanlığı Genel Tebliği
(Sıra No: 3)
Yargıtay 2inci Hukuk Dairesinin Derneğin Feshine ĠliĢkin
Bozma Kararı (Esas No: 2006/2649, Karar No: 2006/9301)
5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun
Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin,
Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine
Yapılacak Yardımlara ĠliĢkin Yönetmelik
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Maliye
Bakanlığı Genel Tebliği (Seri No:1)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)
Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Seri No: 369)
Türk-Yabancı, Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret
Oda Derneklerinin KuruluĢ, ĠĢleyiĢ ve Denetim Usul ve
Esasları Hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/15
(Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (5253 Sayılı Dernekler
Kanunu ile Ġlgili)
Derneklerin Denetimine ĠliĢkin Dernekler Dairesi BaĢkanlığı
Genelgesi: 2007/42 – 01.05.2007
45
25.04.2006
16.05.2006
26149
26170
15.06.2006
26199
04.07.2006
04.07.2006
26218
26218
17.07.2006
26231
22.07.2006
26236
25.07.2006
26239
25.07.2006
25.07.2006
26239
26239
29.08.2006
26274
13.09.2006
26288
18.10.2006
24.11.2006
26323
26356
15.03.2007
26463
03.04.2007
26482
03.04.2007
03.04.2007
06.04.2007
26482
26482
26485
18.04.2007
26497
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, DemirbaĢ
Ve ĠĢletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler
ile Bu Defterlerin ġekli Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)
5706 Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Hakkında
Kanun
Yeniden Değerleme Oranına ĠliĢkin 377 Seri No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği
5253 Sayılı Dernekler Kanununun 10, 13, 21 inci
Maddelerinin Yürütülmesinin Durdurulmasına ĠliĢkin
Anayasa Mahkemesi Kararı (Karar Sayısı: 2007/44)
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci
Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para
Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (No: 2007/3)
2007/13012 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakkında Yönetmelik
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Vakıflara ĠliĢkin 112.
Maddesindeki Ġbarenin Ġptaline ĠliĢkin Anayasa Mahkemesi
Kararı(Karar Sayısı:2007/89)
5728 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla ÇeĢitli
Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Dernek Cezaları ile ilgili)
5737 Vakıflar Kanunu
Dernek Yönetmeliğinin, Dernek Lokalleri ile ilgili Uygulama
Maddesinde DeğiĢiklik Yapan Yönetmelik
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
5766 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunda ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında
Kanun (Vakıfların menkul kıymet alım satımlarında müstakil bir
02.08.2007
26601
14.11.2007
26700
17.11.2007
26703
22.11.2007
26708
09.12.2007
26725
09.01.2008
26751
26.01.2008
26768
08.02.2008
26781
27.02.2008
22.03.2008
26800
26824
02.04.2008
26835
06.06.2008
26898Mükerrer
eleman istihdam etmelerine iliĢkin)
4721 sayılı Türk Medenin Kanununun Vakıflarda üyelik ile
ilgili 101. Maddesinin 3. Fıkrasının iptaline iliĢkin Anayasa
Mahkemesi Kararı (Karar Sayısı: 2008/92)
28.06.2008
26920
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer KuruluĢlardan Bireysel
Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım
Hakkında Yönetmelik
19.07.2008
26941
27.09.2008
27.09.2008
27.09.2008
27010
27010
27010
27.09.2008
27010
08.11.2008
27048
Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas
ve Usullerine ĠliĢkin Yönetmeliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Vakıflar Yönetmeliği
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar
Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Vakıf Hayrat TaĢınmazların Kurum ve KuruluĢlara
Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
Destekleme Yönetmeliği
Vakıf Yöneticilerinin Adli Sicil Kayıtlarının Vakıf Yetkili
46
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Organınca muhafaza edilmesi zorunluluğu 2009/2 sayılı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Genelgesi 06.01.2009
5832 Dernekler Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun(Kızılay ile ilgili)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer
alan tevkifat nispetleri hakkında Bakanlar Kurulunun
12.01.2009 sayılı 2009/14592 sayılı kararı (Vakıf ve
Derneklerin mevduat faizlerinden elde ettikleri kazanca %15
oranında vergi tevkifatı uygulanması
Yeni vakıfların KuruluĢ Malvarlığı’na iliĢkin Vakıflar Meclisi
Kararı (19/142 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı)
Korunması Gerekli TaĢınır Kültür ve Tabiat Vakıflarının
Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkındaki
Yönetmelik
Kültür Yatırımlarının ve GiriĢimlerinin Belgelendirilmesine
ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik
Ağaçlandırma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
5918 TCK ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun (Kabahatler Kanununun 43’üncü maddesi ele
alınıyor)
2762 Sayılı Vakıflar Kanununa Dayanan Vakıflar
Tüzüğünün Yürürlükten kaldırılmasına iliĢkin tüzüğün
yürürlüğe konulmasına iliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı (BKK
2009/15228)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.4) (Kızılay Derneğine
Vergi Muafiyeti Verilmesiyle Ġlgili)
Dernek ve dernek Ģubelerinin kuruluĢlarında kurucuların
vermek durumunda oldukları belgeler arasında yer alan
nüfus cüzdanı fotokopisinin 5(b) 7(b) verileceğine iliĢkin
maddelerin iptali
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (T.C. Kimlik
Numarasının Nüfus Cüzdanı Seri No. yerine kullanılması)
Vakıflar Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
Anayasa Mahkemesinin Vakıflar Kanunu’nun bazı
maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına iliĢkin
kararı
47
23.01.2009
27119
03.02.2009
27130
24.03.2009
20.04.2009
27206
24.04.2009
27209
30.04.2009
27215
09.07.2009
27283
23.07.2009
27297
13.08.2009
27318
30.12.2009
27448
05.02.2010
27484
14.08.2010
27672
11.01.2011
27812
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
EK16
KURUCU MÜTEVELLĠLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
EKREM CEYHUN
VEHBĠ KOÇ VAKFI
TÜRK PETROL VAKFI
SABANCI VAKFI
HĠSAR EĞĠTĠM VAKFI
ĠHSAN DOĞRAMACI VAKFI
YAġAR EĞĠTĠM VE KÜLTÜR VAKFI
ANADOLU EĞĠTĠM VE SOSYAL YARDIM VAKFI
DR.NEJAT F. ECZACIBAġI VAKFI
ĠSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
AYDIN DOĞAN VAKFI
ENKA SPOR EĞĠTĠM VE SOSYAL YARDIM VAKFI
TÜRK KARDĠYOLOJĠ VAKFI
TÜRK EĞĠTĠM VAKIFLARI DAYANIġMA KONSEYĠ
BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE YARDIM VAKFI
EĞĠTĠMĠ DESTEKLEME VAKFI
TÜRK SANAYĠCĠLERĠ VE ĠġADAMLARI DERNEĞĠ
TÜRKĠYE GAZETECĠLER CEMĠYETĠ
ZEKAĠ BALOĞLU
TÜRK EĞĠTĠM VAKFI
DĠĞER MÜTEVELLĠLER
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
(Alfabetik Sırada)
21. YÜZYIL EĞĠTĠM VE KÜLTÜR VAKFI
ACĠL ĠHTĠYAÇ PROJESĠ VAKFI
AKDENĠZ SAĞLIK VAKFI
ALARKO EĞĠTĠM VE KÜLTÜR VAKFI
ANKARA ATATÜRK LĠSESĠ EĞĠTĠM VAKFI
ANNE ÇOCUK EĞĠTĠM VAKFI
ANTALYA YETĠM VE MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM VAKFI
40
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
ARI HAREKETĠ DERNEĞĠ
BEYAZ NOKTA GELĠġĠM VAKFI
BĠRKÖKLER VAKFI
BOLU BAĞIġÇILAR VAKFI
BORNOVA ANADOLU LĠSESĠ EĞĠTĠM VAKFI
BORUSAN KOCABIYIK VAKFI
BURSA COġKUNÖZ EĞĠTĠM VE KÜLTÜR VAKFI
CELAL BAYAR VAKFI
CEMĠYETĠ HAYRĠYE VAKFI
CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ VAKFI
ÇAĞDAġ EĞĠTĠM VAKFI
ÇAĞDAġ KADIN VE GENÇLĠK VAKFI
ÇĠMENTAġ EĞĠTĠM VE SAĞLIK VAKFI
ÇUKUROVA GAZETECĠLER CEMĠYETĠ
DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ
DELOĠTTE EĞĠTĠM VAKFI
DENĠZ TEMĠZ DERNEĞĠ
DENĠZLĠ YETĠM ACĠZ VE MUHTAÇLARI KORUMA VAKFI
DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI
EGE KÜLTÜR VAKFI
EĞĠTĠM KÜLTÜR VE ARAġTIRMA VAKFI
EĞĠTĠM SAĞLIK VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA ÇALIġMALARI VAKFI
ELGĠNKAN VAKFI
FEVZĠ AKKAYA TEMEL EĞĠTĠM VAKFI
FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI
GAZĠANTEP KOLEJ VAKFI
GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠNĠ GELĠġTĠRME VAKFI
HAYDARPAġA LĠSESĠ EĞĠTĠM VAKFI
ĠBRAHĠM ÇEÇEN VAKFI
ĠNÖNÜ VAKFI
ĠNSANLIK VAKFI
ISITMA SOĞUTMA KLĠMA ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM VAKFI
ĠSTANBUL ERKEK LĠSELĠLER EĞĠTĠM VAKFI
ĠSTANBUL MÜLKĠYELĠLER VAKFI
ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI VAKFI
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ GELĠġTĠRME VAKFI
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI
ĠZZET BAYSAL VAKFI
KADIKÖY SAĞLIK EĞĠTĠM MERKEZĠ VAKFI
KADĠR HAS VAKFI
KALP CERRAHĠSĠ VAKFI
TÜRKĠYE SĠVĠL EMEKLĠLER DERNEĞĠ
41
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
72. KOCAELĠ EĞĠTĠM VAKFI
73. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI
74. LĠSES VAKFI
75. MARMARA ÜNĠV. NĠHAD SAYAR EĞĠTĠM VAKFI
76. MARMARA ÜNĠV. TIP FAKÜLTESĠ VAKFI
77. MESS EĞĠTĠM VAKFI
78. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI
79. ÖZEL SEKTÖR GÖNÜLLÜLER DERNEĞĠ
80. RAHMĠ M. KOÇ MÜZECĠLĠK VE KÜLTÜR VAKFI
81. SEMA YAZAR GENÇLĠK VAKFI
82. SEVDA- CENAP AND MÜZĠK VAKFI
83. SOSYAL DAYANIġMA VE MUTLU EMEKLĠLĠK VAKFI
84. TED ANKARA KOLEJĠ VAKFI
85. TED KARADENĠZ EREĞLĠ KOLEJĠ VAKFI
86. TEMA VAKFI
87. TÜRK AMERĠKAN Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ
88. TÜRK BÖBREK VAKFI
89. TÜRK DENĠZ EĞĠTĠM VAKFI
90. TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ
91. TÜRK GASTROENTEROLOJĠ VAKFI
92. TÜRK LĠONS VAKFI
93. TÜRK-ALMAN DAYANIġMA VE EĞĠTĠM VAKFI
94. TÜRKĠYE AĠLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI
95. TÜRKĠYE DEVLET HASTANELERĠ VE HASTALARA YARDIM VAKFI
96. TÜRKĠYE EĞĠTĠM GÖNÜLLÜLERĠ VAKFI
97. TÜRKĠYE EMEKLĠ ÖĞRETMENLER DERNEĞĠ
98. TÜRKĠYE GÜÇSÜZLER VE KĠMSESĠZLERE YARDIM VAKFI
99. TÜRKĠYE KADIN GĠRĠġĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ
100. TÜRKĠYE KANSERLE SAVAġ VAKFI
101. TÜRKĠYE KĠMYA DERNEĞĠ
102. TÜRKĠYE KIZILAY DERNEĞĠ
103. TÜRKĠYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI
104. TÜRKĠYE SPASTĠK ÇOCUKLAR VAKFI
105. TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI
106. TÜRKĠYE ULUSAL VEREM SAVAġI DERNEKLERĠ FEDERASYONU
107. TÜRKĠYE VODAFONE VAKFI
108. TÜRKĠYE YARDIM SEVENLER DERNEĞĠ
109. TÜRKĠYEM VAKFI
110. UMUT ONURLU ÖNDERLER YETĠġTĠRME VAKFI
31 Aralık 2010 itibariyle
42
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
EK-17
TÜSEV YAYINLARI
[1] Baloğlu, Zekai; “Türkiye’de Eğitim, Sorunlar ve DeğiĢime Yapısal Uyum
Önerileri”, Ġstanbul: TÜSĠAD yayını, 2.baskı, 1990.
[2] Baloğlu, Zekai; “Türkiye Üçüncü Sektör Raporu, Sorunlar ve Çözüm
Önerileri”, Ġstanbul: TÜSEV yayını,1994.
[3] “Türkiye Üçüncü Sektör I.Ulusal Konferansı Kararları ve Türkiye Üçüncü
Sektör Beyannamesi.” Ġstanbul: TÜSEV yayını, 1994.
[4]
Yavuz,Cevdet;
Aydın,M.Akif;
Gürzümar,Osman
B.;
Antalya,
Gökhan;“Türkiye Üçüncü Sektörüne iliĢkin Yasal Düzenleme hakkında
Proje”, Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Ekim 1995.
[5] Edited by Baloğlu,Zekai. “The Foundations of Turkey.” Ġstanbul: TÜSEV
Yayını, 1996.
[6] Editör: Baloğlu,Zekai. “Türk Vakıfları.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını, 1996.
[7] KocayusufpaĢaoğlu, Yusuf; Yayla, Yıldızhan.“TÜSEV Gönüllü KuruluĢlar
Yasa Taslağı”, Ġstanbul:TÜSEV yayını, 1997.
[8] Bolak, Aydın; Baloğlu Zekai.“4369 Sayılı Vergi Yasası Madde 48’de yer
alan vakıf ve derneklerle ilgili hükümlerin iptali istemi hakkında TÜSEV
görüĢü ve Yılmaz Özbalcı Raporu.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını,1998
[9] “Türkiye Üçüncü Sektör Ulusal Konferans El Kitabı.” Ġstanbul: TÜSEV
Yayını, 5 Mayıs 1999
[10] “1993-1999 arasında Mütevelliler Heyetine sunulan Yönetim Kurulu
Yıllık Faaliyet Raporları.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını
[11] Baloğlu, Zekai.“Türkiye Üçüncü Sektör II. Ulusal Konferansı,Daha
Sağlıklı bir Demokrasi ve Sivil Toplum için:Türkiye’de Vakıflar ve Dernekler,
Sorunlar ve DeğiĢime Yapısal Uyum Önerileri.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını,
Ocak2000
[12] Baloğlu, Zekai.“Daha Sağlıklı bir Demokrasi ve Sivil Toplum için:
Türkiye’de Vakıflar ve Dernekler, Sorunlar ve DeğiĢime Yapısal Uyum
Önerileri.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını, 27 Ocak 2000
[13] “Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’daki gönüllü kuruluĢlar ile Vakıfların
Rolünün geliĢtirilmesine iliĢkin Tebliği (Communication from the European
40
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Commission on Promoting the Role of Voluntary Organizations and
Foundations in Europe”). Ġngilizce metin ve Türkçe çevirisi, Ġstanbul:
TÜSEV yayını, 2000.
[14] “Yeni Milenyumda Yeni Vakıfların Sorunları ve Çözüm Önerileri.”
Ġstanbul: TÜSEV Yayını, 8 Aralık 2000
[15] “Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’daki Gönüllü KuruluĢlarla Vakıfların
Rolünün GeliĢtirilmesine ĠliĢkin Tebliği.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Ocak
2001
[16] Baloğlu, Zekai; Ceylanoğlu Namık. “Türkiye Üçüncü Sektör III. Ulusal
Konferansı, AB’ne Adaylık Sürecinde Dernekler ve Vakıflar.” Ġstanbul:
TÜSEV yayını, Haziran 2001.
[17] Özsunay, Ergun. “Türk Hukukunda Tüzel kiĢilerin Dernek Kurma veya
Derneklere Üye olma Durumu ile Derneklerin Yabancı Derneklerle ĠliĢkileri
Hakkında Rapor.” Ġstanbul: TÜSEV yayını, Ekim 2001.
[18] Derleyen: Ceylanoğlu, Namık. “Yeni Medeni Kanun Bağlamında Vakıflar
XIX. Vakıf Haftası kutlamaları nedeniyle düzenlenen panele iliĢkin rapor.”
Ġstanbul: TÜSEV yayını, 26 Aralık 2001
[19] TÜSEV Bültenleri.
[20] “General Not for Profit Corporation Act of 1986-Illinois” Türkçe çevirisi:
“ABD Illinois 1986 Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Temel Yasası” Ġstanbul:
TÜSEV Yayını
[21] “TÜSEV Bülteni.” Sayı 10, Eylül 2003
[22] ICNL Yayını. “Sivil Toplum KuruluĢları Yasal Çerçeve Ġlkeleri.” Çeviren:
TÜSEV. Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Ocak 2004
[23] “Kamu Yararına ÇalıĢan KuruluĢ Yasası – Macaristan Örneği.”
Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Ocak 2004
[24] “Vakıf ve Dernekleri Ġlgilendiren Yasal Mevzuat.” No:1. Ġstanbul: TÜSEV
Yayını, ġubat 2004
[25] “TÜSEV Bülteni.”Sayı 11, Nisan 2004
[26] “Vakıf ve Dernekleri Ġlgilendiren Yasal Mevzuat.”No: 2. Ġstanbul: TÜSEV
Yayını, Haziran 2004
[27] “Dernekler Kanununun Bazı Maddelerine ĠliĢkin KarĢılaĢtırmalı Rapor.”
Derleyen: ICNL ve TÜSEV. Haziran 2004.
[28] “Vakıflar Mevzuatının Bazı Maddelerine ĠliĢkin KarĢılaĢtırmalı Rapor.”
41
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Derleyen: ICNL ve TÜSEV. Haziran2004.
[29] “TÜSEV Bülteni.” Sayı 12, Eylül 2004.
[30] “Vakıf ve Dernekleri Ġlgilendiren Yasal Mevzuat” No: 3, Eylül 2004.
[31] “Dernek ve Vakıflara ĠliĢkin KarĢılaĢtırmalı Kamu Yararı Raporu.”
Derleyen: ICNL ve TÜSEV. Ekim 2004.
[32] “TÜSEV Bülteni.” Sayı 13, Aralık 2004.
[33] “Vakıf ve Dernekleri Ġlgilendiren Yasal Mevzuat “No: 4. Ġstanbul: TÜSEV
Yayını, Nisan 2005.
[34] “Dernekler Mevzuatı.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Nisan 2005.
[35] “TÜSEV Bülteni.” Sayı 14, Eylül 2005
[36] ġahin, Hayati. “Vakıf ve Derneklerin Vergi Kanunları KarĢısındaki
Durumu.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını Mart 2006.
[37] ġahin, Hayati. “Vakıf ve Derneklerin Mal ve Hizmet Alım/Satımında
Uymaları Gereken Belge Düzeni.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Mart 2006.
[38] Aydın, Davut; Çarkoğlu,Ali; Çizakça,Murat; GökĢen, FatoĢ.“Türkiye’de
Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet.” Ġstanbul: TÜSEV
Yayını, Aralık 2006.
[39] Editörler: Bikmen, Filiz; Meydanoğlu, Zeynep.“Türkiye’de Sivil Toplum:
Bir DeğiĢim Süreci - Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke
Raporu.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Aralık 2006.
[40] Meydanoğlu, Zeynep; Bikmen, Filiz. “Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Sivil
Toplum ve Hayırseverlik AraĢtırmaları 2004-2006 AraĢtırma Bulguları ve
Çözüm Önerileri.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Aralık 2006
[41]
Aydın,
Davut;
Çarkoğlu,
Ali;
Çizakça,Murat;
GökĢen,
FatoĢ.”Philanthropy in Turkey: Citizens, Foundations and the Pursuit of
Social Justice.” Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Aralık 2006
[42] Edited by: Bikmen, Filiz; Meydanoğlu, Zeynep.”Civil Society in Turkey:
An Era of Transition – CIVICUS Civil Society Index Report for Turkey”
Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Aralık 2006.
[43] Bikmen, Filiz.”The Landscape of Philantrophy in Turkey: Key Findings,
Reflections and Recommendations” Ġstanbul:TÜSEV Yayını, Aralık 2006
[44] Wyatt, Marilyn. “STK YönetiĢim Rehberi.” Ġstanbul: TÜSEV-TÜSĠAD
42
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
Ortak Yayını, Ekim 2007
[45] "Vakıflar Mevzuatı" Ġstanbul: TÜSEV yayını, Ekim 2008
[46] “Vakıflar için Muhasebe Standartları” Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Temmuz
2009
[47] “Kurucu Ġrade” Prof. Dr. Cevdet Yavuz, Prof. Dr. Ergun Özsunay, Prof.
Dr. Teoman Akünal Yayını, Ġstanbul: 5 Ekim 2009
[48] "Vakıf ve Derneklere ĠliĢkin Vergi ve Kamu Yararı Raporu AB Ülkeleri ve
Türkiye'deki Uygulamalar ve Öneriler" Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Ocak 2010
[49] Editör: Ersen, Tevfik BaĢak. “Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme
Özgürlüğü Önündeki Engeller Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğünün
GeliĢtirilmesi Ġçin Metodoloji GeliĢtirilmesi Projesi Bulguları” Ġstanbul:
TÜSEV Yayını, Nisan 2010
[50] Ersen, Tevfik BaĢak; Kaya, Derya; Meydanoğlu, Zeynep. "Sosyal
GiriĢimler ve Türkiye Ġhtiyaç Analizi Raporu" Ġstanbul: TÜSEV Yayını, Aralık
2010.
43
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
40
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
40
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
40
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
40
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
40
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
41
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
40
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010
40
EK-22
Tuğçe Demir
TÜSEV ilk staj deneyimim oldu;
fakat eminim ki bana en çok Ģey
katanı
olarak
kalacak.
Staj
tecrübesinden daha öte Ģeyler
kazandığım ve bana yeni bir bakıĢ
açısı ekleyen bir fırsat oldu.
YaĢadığım ülkenin yüzeysel olarak
bildiğimi fark ettiğim bir parçasını,
sivil
toplumu,
çok
daha
derinlemesine tanıma Ģansı elde
ettim. Sivil toplumun değiĢik
yönleri
üzerine
yapılan
araĢtırmalar ile birlikte katıldığım
ulusal ve uluslararası konferanslar
sayesinde sivil toplumu tanımak
için
daha
iyi
bir
yerde
olamayacağını anladım.
Sivil
toplumun
karĢılaĢtığı
sorunları ve engelleri anlarken
değiĢtirmek ve geliĢtirmek adına
neler yapılabileceğini öğrendim.
Ayrıca sosyal çalıĢmalarda TÜSEV
gibi kuruluĢlara ne kadar ihtiyaç
duyulduğunu fark ettim.
Özveriyle
çalıĢan
bir
ekibin
çalıĢmalarına dahil olmak hem
bana
araĢtırmalara
katkıda
bulunma fırsatı verdi, hem de konu
üstündeki
bilgimi
geliĢtirdi.
Herkesin konusunda tecrübeli ve
farklı
bakıĢ
açılarına
sahip
olmasının yanı sıra çok yardımcı ve
anlayıĢlı davranması bana kendimi
çok Ģanslı hissettirdi. Eğer ben de
biraz yardımcı olabildiysem çok
sevinirim
çünkü
kazandığım
deneyimlerden
ileride
de
faydalanacağım verimli bir çalıĢma
süreci geçirmiĢ oldum.
Tuğçe,
Kadıköy
Anadolu
Lisesi'ndeki eğitiminin ardından
2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler bölümüne başlamıştır. İlgi
alanları
içinde
politik
ekonomi, Türkiye siyaseti, Osmanlı
tarihi ve
siyaset
felsefesi
gibi alanlar
vardır.
İleride doktorasını tamamladıktan
sonra
akademisyen
olmayı
hedeflemektedir.
41

Benzer belgeler

TÜSEV e-bülten sayı 062, Eylül 2012

TÜSEV e-bülten sayı 062, Eylül 2012 önemli bir geliĢmedir. Buna rağmen krizin STK’ların pozisyonlarını konumlandırmalarında ve gerçek güçlerini ölçümlemelerinde önemli bir rolü ve etkisi olduğu yadsınamaz. Bu bağlamda 2010 yılı TÜSEV...

Detaylı