Okul Gelişim Yönetim Ekibi - Şht.Öğretmen Nadir Ozan İlkokulu

Transkript

Okul Gelişim Yönetim Ekibi - Şht.Öğretmen Nadir Ozan İlkokulu
ŞEHİT ÖĞRETMEN NADİR OZAN İLKOKULU
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
2012 – 2013
ELAZIĞ
KALİTE KURULUMUZ
Mükremin ORHAN
Kalite Kurulu Başkanı
Bayram SEVİM
Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı
Ekrem Serdar DEMİRCİ
Kalite Kurulu Temsilcisi
Hüseyin KOÇ
Kalite Kurulu Üyesi
MİSYONUMUZ
Şehit Öğretmen Nadir Ozan İlkokulu olarak; Evrensel eğitim ve öğretim
ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış bir okul kimliğine sahip olmak.
VİZYONUMUZ
Şehit Öğretmen Nadir Ozan İlkokulu olarak; eğitim öğretim
hizmetinden yararlananlara nitelikli, kaliteli eğitim hizmeti sunmak,
üst öğrenim kurumuna nitelikli ve daha fazla öğrenci göndermek,
İlköğretimin amaçlarının tamamının gerçekleştirildiği bir okul
olmaktır.
ŞEHİT ÖĞRETMEN NADİR OZAN İLKOKULU
OKUL GELİŞİM VE YÖNETİM EKİBİ (OGYE) ORGANİZASYON ŞEMASI
Mükremin ORHAN
Okul Müdürü
Serdar Ekrem DEMİRCİ
Hüseyin ÇELİK
Bayram SEVİM
Sorumlu Okul Koordinatörü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Murat SANCILI
OGYE Sorumlu Öğretmen
OKUL İYİLEŞTİRME EKİPLERİ
OKUL GÜZELLEŞTİRME EKİBİ
OKUMA EKİBİ
REHBERLİK EKİBİ
1. Tuba AYDIN (Başkan)
1. Fethi ÇEVİK (Başkan)
1. Semanur ŞEKERCİ (Başkan)
2. Sonay YAPICI
2. Emine DALMIZRAK
2. Nazife AKGÜL
3. Gönül ŞENER
3. Hıdır SELÇUK
3. Sema ALTUNDOĞAN
4. Ümit Sena YILMAZ
4. Sevil MEMİŞOĞLU
4. Naciye SAYDAM
5. Turgay AYHAN
5. Tarık DOLU
5. Mehmet Özkan ÇAYKARA
SOSYALVE KÜLTÜREL
FAALİYETLERİ GELİŞTİRME
EKİBİ
1. Hüseyin KOÇ (Başkan)
2. Mehmet BOYACI
3. Kübra ÖZER
4. Türkan PEKTEZEL
5. Ayşe ARICI
ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ
1.
Okulda ve ailede vatanını seven milletini tek vücut gören bir bilince sahip öğrencileri
yetiştirmek
2.
Aile ve toplum huzur için kendi yaşamının düzenli olması gerektiğine inanan insanlar
yetiştirmek.
3.
Fen Anadolu ve türündeki okullara öğrenci yerleştirme oranını artırmak.
4.
Donatımı tamamlanmış; kaynak ihtiyacı karşılanarak ve sürekli hale getirilerek, boş
alanlarını yatırıma çevirerek teknolojik öğretime geçmiş bir okul ortamı sağlamak
5.
Akademik başarısı yüksek; bilgi teknolojilerini yeterince kullanabilen yönetici ve
öğretmenlerin bulunduğu nitelikli bir öğretim sağlamak
6.
Katılımcılığın tam olduğu; önerilere önem verilen; gelişime açık ve kendini geliştiren;
teknolojiye yatkın; planlamacı yöneticilerin olduğu bir yönetim anlayışının olduğu ortam
sağlamak
7.
Çevreyle iletişimi kurmuş olan güvenli bir okul ortamı sağlamak
8.
Okulumuzu ilçemizin ve ilimizin öncü ve örnek kurumlarından biri haline getirmek.
9.
Tüm fiziki mekânı çağdaş ölçülerle yeniden planlayarak gerekli ekipmanlarla donatmak.
10.
Etkili rehberlik ve psikolojik hizmetler sunmak.
11.
Dershane, özel ders gibi takviye eğitimlere ihtiyaç duyulmadan öğrencilerimizi bir üst
öğretim kurumuna hazırlamak.
12.
Yıl boyunca yapılacak sosyal etkinlikler yoluyla öğrencilerimizde ortak kültür geliştirmek.
13.
Etkili bir çevre analizi yapılarak öğrenci velilerinin de eğitilmesi ve okula bakış açılarını
değiştirmek.
14.
Kaynakları etkili kullanarak; tasarruf etme alışkanlığını kurumsal bir kültür haline getirmek
15.
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık verilerek; öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin
katılabileceği faaliyetler düzenlemek.
16.
Okuma alışkanlığını geliştirecek faaliyetlerle okuma kültürünü geliştirmek.
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
Okul çalışanları olarak;
1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız,
2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve
düşüncelerine değer veririz,
3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu
gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde
değerlendiririz,
4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip
çalışmalarına gereken önemi veririz,
5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle
sağlanacağına inanırız,
6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak
gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız,
7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir
ederiz.
8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
İlkelerimiz ve Değerlerimiz
1.
Genellik ve eşitlik,
2.
Planlılık,
3.
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,
4.
Yöneltme,
5.
Eğitim Hakkı,
6.
Fırsat ve İmkân Eşitliği,
7.
Süreklilik
8.
Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği,
9.
Demokrasi Eğitimi,
10. Laiklik,
11. Bilimsellik,
12. Karma Eğitim,
13. Okul ve ailenin işbirliği,
14. Her yerde Eğitim
OKULUMUZDA SÜREÇ YÖNETİMİ
ÇEVRE ANALİZİ
PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
Etkisiz
Etkisi Olumlu
Etkisi Çok Olumlu
POLİTİK
Etkisi Olumsuz
PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji)
Etkisi Çok Olumsuz
ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
-2
-1
0
1
2
- 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
x
- Orta Öğretim Geçiş Sınavları
x
-Eğitim Öğretim ile ilgili diğer çalışmalar
x
TEKNOLOJİ
-2
-1
0
1
2
- Bilgisayar ve internet kullanımının artması
x
- Sanayideki yatırımcıların teknolojiyi yakından takip etmesi
x
- İnternet kafelerin amacına uygun hizmet vermemesi
EKONOMİK
x
-2
-1
0
1
2
- Organize sanayinin açılması
x
- Markalaşmış kuruluşların bölgemize yatırım yapması
x
- Bölge insanın istihdama yönelik yatırım yapmamaları
x
x
- İlimize doğalgaz gelmesi
SOSYO-KÜLTÜREL
-2
-1
- Veli eğitim seviyesinin düşüklüğü
x
- Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği
x
0
1
2
- İlimizin İpek yolu üzerinde bulunması
x
- Kültür turizm bölgesi olması
x
GZFT (GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER-FIRSATLAR VE TEHDİTLER) ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
ZAYIF YÖNLERİMİZ
• Sosyal ve kültürel etkinliklerde çalışan iyi
bir ekibin olması
• Liderlik davranışlarını sergileyebilen
yönetici ve çalışanların bulunması
• Teknik alt yapımız
• Teknolojik donanımımızın ve ders araç
gereçlerimizin yeter seviyede olması
• Öğrenci mevcutlarının standartlara
uygunluğu
• İyi bir kamuoyu imajı
• İstekli öğretmenlerin varlığı
• İstekli yöneticilerin varlığı
• Okul-çevre ve veli ilişkisinin güçlü olması
• Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim
faaliyetlerine yeterli önemi vermemesi
• Okuma alışkanlığının az olması
• Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımın az
olması,
• Okulun spor tesislerinin yetersizliği
• Öğrencilerimizin özgüvenlerinin az olması
• Bazı branş öğretmenlerine ihtiyaç
duyulması
• Çalışanların değişime direnci
• Öğretmenler arasında yeterli işbirliğinin
olmayışı
FIRSATLARIMIZ
• Kamu kuruluşlarının okula destek olması,
hayırsever destekleri
• AB projelerine katılma olanağı
• Öğrencilerin SBS sınavlarına hazırlanması
için çok sayıda özel dershane bulunması
• Bakanlığın okul öncesi eğitimine önem
vermesi ve yaygınlaştırmak istemesi
• Okulumuzda gelişen teknolojinin tanınmaya
ve kullanılmaya başlaması, bu konudaki
yoğun talep,
• Hayırseverlerin varlığı
• AR-GE çalışması yapabilen yetenekli
personelin bulunması,
• Okul ve kurumlar arasında işbirliği anlayışı
ve uyum
• Okul öncesi eğitime destek verilmesi
• Okullaşma oranının yüksek olması
TEHDİTLERİMİZ
• İnternet cafelerin kötü amaçlı kullanımı
• Parçalanmış aileler
• Medyanın eğitici görevini yerine
getirmemesi
• Okullardaki güvenli ortamın olmaması
• Görsel ve yazılı basının eğitim çağındaki
çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
• Personel değişiminin fazla olması
• Aile ilgisizliğinden dolayı öğrencilerin
eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve sportif
faaliyetlere katılımda zorlanması
HİZMETKÂR LİDERLİK
Grup üyeleri ile iyi ilişkiler kuran, herkesin anlaşılması ve tatmin edilmesi için empati kuran,
takım elemanların ihtiyaçlarını karşılayarak onları motive eden liderlik anlayışıdır. “Önce İnsan”
anlayışıyla “Hizmet Odaklılık” felsefesini birleştiren, kişiselleştirilmiş hizmet ve birebir iletişim yoluyla
kalp kazanmayı hedefleyen liderlik tarzıdır. Herkese özel ilgi gösterme, kutlama, hediye alma, yakınlık
atmosferi
oluşturma,
kişisel
problemleri
çözme,
koçluk
yapma
bu
liderlik
anlayışının
vazgeçilmezleridir.
Hizmetkâr liderliğin temelinde takım üyeleriyle kurulan ilişkilerin niteliği ve kalitesi
yatmaktadır. Hizmetkâr lider:
•
Takımın içinde insanlardan bir insandır, öne çıkmaya çalışmaz.
•
Herkesin ilişki bankasına yatırım (iyilik) yapar ve kalplere seslenir.
•
Empati kurar ve karşısındaki kişinin ihtiyaçlarını sezer.
•
Hizmet ve servis kalitesine, müşteri memnuniyetine önem verir.
•
Kişiselleştirilmiş hizmet ve birebir iletişim sunar.
•
“Önce insan, sonra iş” anlayışına sahiptir.
“Hizmetkâr lider; “ben” engeli ile başa çıkmış kendisini insana ve insanlığa fayda üretmeye
adayan, değişim ve dönüşümü körükleyen, insanlık için yeni kavramlar üreten ve böylece insanların
potansiyellerini performansa dönüştürmelerini tetikleyen özel bir kişilik donanımına sahip, aşk
yolunun yolcusu bir gönül insanıdır.”
TOPLAM KALİTE YÖNETİM ORGANİZASYONUNUN TEMEL FONKSİYONLARI
1. Projenin, ilgili bütün konularında bir kişi (Okul Müdürü) odak noktası olacaktır.
2. Uzmanlık gerektiren konularda insan gücü ve bilgi kullanımının paylaşımı, paydaşlar arası
yardım söz konusu olacaktır.
3. Uzmanlaşmış bilgi tüm bölümlere eşit esaslara göre aynı biçimde sağlanacaktır. Bilgi ve
deneyim bir bölümden diğerine transfer edilecektir.
4. İletişim kanalları bu yapı içerisinde kurulmuş ve karar noktaları merkezileştirilmiş olduğundan
proje ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun beklentilerine cevap vermek daha kolay olacaktır.
5. Proje - fonksiyonel bölüm ortamında çatışmaların uygun çözümü yoluyla, bölümler (birimlerde
uygulanan projeler) arasında yönetim tutarlılığı korunacaktır.
6. Proje yönetimi yatay olduğundan birden fazla liderin yetişmesine katkı sağlanacaktır.
TOPLAM KALİTE YÖNETİM EKİBİNİN OLUŞTURULMASI
Toplam Kalite Yönetiminin hangi amaçla yapılacağı tespit edildikten sonra; proje içerisinde
insan kaynaklarına (yeteneklerine) olan ihtiyaca göre kişiler görevlendirilir. Projede görevlendirilecek
kişilere iş değerlendirme esasları, performans değerlendirme kriterleri çerçevesinde; ödül vb.
motivasyon artırıcı uygulamalar yapılmalıdır. Ancak proje ekibi oluşturulurken, elemanları projeye
çekmek ve onları çalışmaya özendirmek amacıyla ileride yerine getirilmeyecek sözlerin verilmemesi
gerekmektedir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİM KONTROL MERKEZİ
Toplam Kalite Yönetim kapsamında proje bilgilerinin tablolar halinde gösterilmesi ve
değerlendirilmesi için özel bir merkezin oluşturulması gerekmektedir.
Proje kontrol merkezi şu amaçlara hizmet edecektir:
•
Proje hakkında ilgili bilgilerin yoğun bir şekilde sunulması ve gösterilmesi için tek ve
belirli bir yerdir.
•
Projenin fiziksel olarak gösterilmesini kolaylaştırır.
•
Tüm ilgililere projenin varlığını, durumunu, gelişme düzeyini ve önemini hatırlatır.
•
Proje ile ilgili değerlendirme ve gözden geçirme toplantıları ve diğer gurup çalışmaları
için, projenin çeşitli bilgilerine hemen ulaşılabilecek bir toplantı salonu işlevini yerine getirir.
Projenin Kontrol Merkezi; grafiklerin, tabloların, istatistiksel verilerin, yazılı ve görsel bilgilerin
eş zamanlı olarak sunulması yoluyla, proje yöneticilerine ve diğer kişilere bu bilgileri akılcı bir şekilde
bütünleştirme, yorumlama, kişisel görüş getirme ve eylem gerektiren sorunları tanımlama
bakımından yardımcı olan uygun bir ortam olacaktır.
İLETİŞİM VE KONTROL
Gerçekleştirilmesi muhtemel proje geniş tabanlı ve birçok kişiyi kapsayacağı için projenin
yönetimi ve kontrolü için iletişim oldukça öneme sahiptir.
Özellikle proje yöneticisi ile
bölüm/fonksiyonel yöneticileri ve diğer uygulayıcılar arasında hızlı ve doğru iletişim çok önemlidir.
Bununla birlikte uygulayıcılar arasında özel bir e-mail gurubu oluşturulmalı ve anlık bilgilerden
faydalanılması için SMS zinciri yapılmalıdır.
BAŞLANGIÇ
1.
2.
3.
4.
Toplam Kalite Yönetimi kapsamında OGYE ekiplerinin görev bölümü yapması
OGYE ekipleri arasında koordinasyonun sağlanarak gerekli ön çalışmaların yapılması
OGYE ekiplerinin yıllık çalışma planlarını hazırlamaları
OGYE ekiplerinin projelerini çalışma programları doğrultusunda uygulamaları
ÖN ETÜT
1. OGYE ekipleri konu ile ilgili ön araştırma yapmalı, varsa konu ile ilgili önceden yapılmış olan
projeler (kayıtlar ve deneyimler) incelenmeli, uzmanlarla görüşmelidir.
2. OGYE ekipleri projenin genel amaçları doğrultusunda hazırlanmalı ve yapılacak çalışmalar
açıklığa ve netliğe kavuşturmalıdır.
3. Proje organizasyonunda yer alan her bölüm kendi bölümleri içerisinde projenin genel amaçları
üzerinde çalışarak bölümlerine özel amaçlar hazırlaması için çalıştaylar düzenlemelidir.
4. Bölüm yöneticileri kendi bölümlerinde projenin özel amaçlarını ve yapacakları faaliyetleri –
projenin tabana yayılması ve üst düzeyde destek alması için – ortak akılla belirlemelidir.
DEĞERLENDİRME
1. Proje yöneticileri, projenin ön etüt safhasında yapılan ortak çalışma sonucundaki önerilerin
değerlendirmesini yapacaktır.
2. Proje içerisinde yer alan tüm birimler/bölümler ön etüt safhasında önerilen amaçların
gerçekleşmesi için yapılacak olan faaliyet ve çalışmaların neler olabileceği üzerinde ortak
çalışmalar yapacaktır.
PLANLAMA
Proje Planlama süreci genel olarak; amaçların belirlenmesi ve daha sonra bunlara ulaşmak için gerekli
politikaların, yöntemlerin ve etkinliklerin kararlaştırılmasıdır. Projenin planı yapılırken şu temel amaçlar dikkate
alınmalıdır:
•
Proje faaliyetlerinin organizasyonu yapılmalıdır.
•
Kim, neyi ne zaman, nasıl ve niçin yapacaktır.
•
Gerekli olacak maddi ve insani kaynaklar belirlenecektir.
•
Bu kaynaklar belirli aşamalara zaman içerisinde ve uygun bir şekilde dağıtılacaktır.
•
Sorumluluklar belirlenecek ve dağıtılacaktır.
•
Bölümler özelinde yürütülecek olan çalışmalar bütünleştirilecektir.
•
Kişiler, ekipler ve organizasyonlar arasında etkin bir iletişim sağlanacaktır.
•
İlgili kişilerin ve organizasyonların tüm faaliyetler koordine edilecektir.
•
Proje ile ilgili tüm işler kontrol edilecektir.
•
Beklenmedik olaylara ve değişmelere karşı hazırlıklı olmak için önlemler belirlenecektir.
•
Projenin bitiş zamanı belirlenecektir.
•
Projenin raporlaştırma ve çıktılarını oluşturma zamanı belirtilecektir.
Proje Planlamasının Aşamaları
1. Projenin tanımlanması, işin kapsadığı önemli olayların ve ilişkilerin belirlenmesi
2. Yapılması gereken faaliyetler ve kaynakların karşılaştırılması
3. Temel planlama ve kontrol dokümanlarının hazırlanması ve proje dosyasının oluşturulması
4. Olayların mantıksal sırasına dayanarak bir şebeke diyagramının hazırlanması
5. Kaynakların görevler arasında dağıtılması
PROJENİN YAŞAM DÖNEMİ İÇİNDEKİ AŞAMALARI
PROJENİN SONLANDIRILMASI
UYGULAMALAR (FAALİYETLER)
PLANLAMA
DEĞERLENDİRME
ÖN ETÜT
BAŞLANGIÇ
Projenin Tanımlanması, Özel Görev ve Sorumlulukların Belirlenmesi
Projeyi doğru ve sistematik bir şekilde tanımlamak için Projenin Parçalanmış Yapısının çıkarılması
gerekmektedir. Projenin Parçalanmış Yapısı (PPY), etkin planlama ve kontrol için ihtiyaç duyulan ayrıntı
derecesine kadar projeyi basamaksal olarak bölümlendiren grafiksel çalışmadır.
Projenin yapısı ve kapsamının tanımı
Proje
Planlama ve
Kontrol
Projenin şebeke planının yapılması
Kaynak planlama ve bütçeleme
Kaynak parçalanmış yapısının oluş.
Proje
Yönetimi
Finansal Plan
Proje
finansman
Fon kaynaklarının sağlanması
PROJE
OKUL
MÜDÜRÜ
(Örnek Proje Parçalanmış Yapısı - PPY - Tablosu)
Proje Bütçesi ve Kaynak Planları
Projenin yürütülmesi için harcanacak olan veya değişik şekillerde kullanılacak olan; zaman, para, insan,
tesisler, teçhizat, donanım vb. malzemelerin planlanması ve bütçelendirilmesi gerekmektedir.
Projenin bütçesinin planlanması yapılırken doğrudan (Projenin Parçalanmış Yapısında belirtilen
faaliyetleri gerçekleştirme üzere) ve dolaylı (ortaya çıkacak yeni gelişmeler ve ek ödemeler) olmak üzere iki
bölümde incelenmelidir.
Proje Dosyasının Hazırlanması
Proje planlamasının sonunda proje dosyası hazırlanacaktır. Proje dosyasının içerisinde şu
içerikler/başlıklar olacaktır:
1. Genel Proje Bilgisi Dosyası
1.1. Proje Özet Planı
1.2. Faaliyet Planı
1.3. Yazışmalar
1.4. Faaliyetin tanımlanması
2.
Yönetim ve Organizasyon Dosyası
2.1. Temel Organizasyon Şeması
2.2. Doğrusal Sorumluluk Tablosu
2.3. Temel Proje Ekibi (kadrosu)
2.4. Proje Yöneticisinin ve Önemli Proje Elemanlarının İş Tanımları
2.5. Önemli Fonksiyonel Yöneticiler vc Proje Görevlendirilen Kadro
3.
Finansal Dosya
3.1. Hesaplama ve Tahminler
3.2. Bütçeler
3.3. Proje Hesap Planı
3.4. Faturalama ve Ödeme Makbuzları
4.
Faaliyet Planları ve Çizelgeleri Dosyası
4.1. Projenin Parçalanmış Yapısı
4.2. Ana Çizelge ve Önemli Olaylar Tablosu
4.3. Şebeke Planları
5.
İletişim Dosyası
5.1. İç Yazışmalar
5.2. Dış Yazışmalar
5.3. Telefon Görüşmeleri, Fax ve E-Mailler
6. Değerlendirme ve Raporlama Dosyası
6.1. Proje Değerlendirme Raporları ve Tabloları
6.2. Proje Değerlendirme Toplantıları ve Tutanakları
6.3. Yönetim Raporları
6.4. Gezi ve İnceleme Raporları
6.5. Denetici Raporları
7. Proje Güvenliği Dosyası
7.1. İş Sınıflandırma
7.2. Ziyaretler ve Teftişler
7.3. Tasfiye Listeleri
PROJENİN UYGULANMASI
Projenin amaçlarının gerçekleşmesi üzere proje planında yer alan faaliyetlerinin zamanı geldiğinde
uygulanmasıdır.
PROJENİN İZLENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve SONLANDIRILMASI
Proje başladığı andan itibaren proje yöneticisi, bölüm yöneticileri ve fonksiyonel yöneticilerle birlikte
proje faaliyetlerinin tüm yönlerini sürekli izleyecek ve raporlaştıracaktır. Projenin maliyet, zaman ve teknik
başarı konularının her biri çeşitli metotlarla izlenecek ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Proje planlama
dâhilinde bir disiplin içerisinde sonlandırılması gerçekleştirilecektir.
Ölçüm Sıklığı
Değerlendirme
Sıklığı
Hedef
Ölçüm Sonucu
Ölçüm Sorumlusu
%90
%60
Müdür
Yardımcısı
Her
Sınavdan
Sonra
Yılda 2
%2
%1
Süreç
Sahibi
Sınıf
Tekrarına
Kalan
Öğrenci
Oranı
Yılda Bir
Yılda Bir
%1
%2
Süreç
Sahibi
Anadolu
Liselerine
Yerleşme
Oranı
Yılda Bir
Yılda Bir
%65
%60
Müdür
Yardımcısı
Yılda Bir
Yılda Bir
%90
%90
Süreç
Sahibi
Yılda Bir
Yılda Bir
%100
%98
Süreç
Sahibi
Ölçüm Yöntemi
Yılda 2
Performans
Göstergesi
Aylık
Zümre
Toplantı
Kararlarının
Uygulanma
Oranı
Hatalı
Hazırlanan
Soru Sayısı
Çalışanın
Genel
Memnuniyeti
Çalışan
Memnuniyet
Anketlerine
Katılım
Oranı
Hatalı Soru Sayısı
Memnuniyet Anketi Ortalaması
Stratejik Amaç ve Hedefler
Stratejik Amaç 1:
Vatan ve Millet şuuru almış, ailenin huzur ve refahını, toplumun huzur ve refahına bağlı olduğunu
bilen, zararlı alışkanlıklardan uzak sorumluluk duygusu kazanmış öğrenciler yetiştirmek.
Hedef 1.1
Hedef 1.2
Hedef 1.3
Hedef 1.4
Okulda ve ailede vatanını seven milletini tek vücut gören bir bilince sahip öğrencileri yetiştirmek
Aile ve toplum huzur için kendi yaşamının düzenli olması gerektiğine inanan insanlar yetiştirmek
Öğrencileri zararlı ve bağımlılık yapacak maddelerden uzak tutmak
Okula zamanında gelen, sanayide çocuk işçiliği yapan öğrenci sayısını azaltmak
Performans Göstergeleri
1.1 Devamsız öğrencilerin tespiti
1.2 Sanayide çalışan öğrencilerin tespiti
1.3 Öğrenci bilinçlendirme çalışmalarının uygulanması
1.4 Eve zamanında gidip gelme oranlarının tespiti
1.5 Zaralı alışkanlıkları olan öğrenci sayılarının tespiti
Stratejik Amaç 2:
Donatımı tamamlanmış; kaynak ihtiyacı karşılanarak ve sürekli hale getirilerek, boş alanlarını
yatırıma çevirerek teknolojik öğretime geçmiş bir okul ortamı sağlamak
Hedef 2.1 Donatımı tamamlanacak olan 4 alanın her yıl birini tamamlamak
Performans Göstergeleri
2.1 Eğitime % 100 Destek çalışmalarından yararlanmak
2.2 Özel idare, aile birliği ve diğer kaynaklardan yararlanmak
2.3 Bilgisayarlı Eğitime Destek Projesi kapsamında faaliyetlerde bulunmak
2.4 Veli ve çevredeki hayırseverlere yönelik eğitime katkı çalışmalarında bulunmak
Stratejik Amaç 3:
Akademik başarısı yüksek; bilgi teknolojilerini yeterince kullanabilen yönetici ve öğretmenlerin
bulunduğu nitelikli bir öğretim sağlamak
Hedef 3.1 Bir üst öğrenime devam etme oranı %100 olan okulumuzun; kabiliyetli, hedefleri olan
öğrenciler yetiştirerek bir üst öğrenime yönlendirmek
Hedef 3.2 Bilgisayar teknolojisini kullanmayı iyi düzeyde bilen idareci ve öğretmen sayısını % 100’e
çıkarmak
Performans Göstergeleri
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Yetiştirme kursları düzenlenmesi
Öğretmenlere ve yöneticilere öğretimle ilgili eğitim yaptırılması
Öğrencilere sınav teknikleri eğitimini verilmesi
Merkezi ve mahalli hizmet içi faaliyetlerden faydalanmak teşvik ve okulda akademisyenlerden
faydalanarak valilik onaylı eğitim faaliyetlerinde bulunulması
E-okul çalışmaları
Öğretmenlerin haftada bir saatlik derslerini laboratuar sınıfında bilgisayar kullanarak işlemeleri
için program hazırlanması ve teşvik edilmesi
Öğretmenlerin Bakanlığımızın uzaktan eğitim projesinden faydalanması
Okulun öğretmenler tarafından atama döneminde tercih edilmesi için; Okulumuz web
sitesinden Okulu tanıtıcı fotoğraflar ve bilgiler yayınlayarak kamuoyuna tanıtılması
Çevreye yönelik ilişkileri arttıracak sosyal kültürel faaliyetler düzenlenmesi
Stratejik Amaç 4:
Okul öncesi eğitime önem veren; sosyal ve kültürel ve proje faaliyetleri yeterli; özel eğitime ihtiyaç
duyan bütün bireyleri eğitebilen; fırsat eşitliği olan; aile eğitimine önem veren bir eğitim ortamı
sağlamak
Hedef 4.1 Okul öncesi öğretimde okullaşma oranını %100’e çıkartmak
Hedef 4.2 Sosyal faaliyet ve proje sayısını 2014 yılı sonunda %50 arttırmak
Hedef 4.3 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tespit edilerek tüm öğrencilerin eğitime alınması, grup
sayısına yeterli öğretmen temini yoluyla fırsat eşitliğini sağlamak
Performans Göstergeleri
4.1 Alan taramasının yapılması
4.2 Okula gönderilmeyen öğrenci velilerinin ziyaret edilerek teşvik edilmesi
4.3 Ekonomik durumu uygun olmayan ailelere katkı sağlanması
4.4 Farklı kültürlerdeki velilerle toplantı ve sosyal faaliyetlere katkı çalışmalarının yapılması
4.5 Alan taraması yapılarak özel eğitme ihtiyaç duyan bireylerin tespit edilmesi
4.6 Rehber öğretmen aracılığı ile uygulama programı yapılarak, il rehberlik araştırma merkezi ile
işbirliği yapılarak öğrenci ve velilerle "AİLE SAATİ" programlarının yapılması ve konferanslar
verilmesi
Stratejik Amaç 5:
Katılımcılığın tam olduğu; önerilere önem verilen; gelişime açık ve kendini geliştiren; teknolojiye
yatkın; planlamacı yöneticilerin olduğu bir yönetim anlayışının olduğu ortam sağlamak
Hedef 5.1
Hedef 5.2
Hedef 5.3
Katılımcılığın tam olduğu; önerilere önem verilen; gelişime açık ve kendini geliştiren; teknolojiye
yatkın; planlamacı yöneticilerin olduğu bir yönetim anlayışının olduğu ortam sağlamak
Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin yılda en az iki hizmet içi eğitim alınmasını sağlanmak
Her ay yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimle ilgili bilimsel bir yayını takip etmesini
sağlamak ve birbirlerini geliştirmelerini her yıl %10 artacak şekilde sağlamak.
Performans Göstergeleri
5.1 Tüm personelin bilimsel yönetim teknikleri konusunda eğitime alınması
5.2 Özel günlerde tüm personelin katılacağı sosyal faaliyetler düzenlemek
5.3 Okuldaki tüm kurumların öneri sunmayı teşvik etmek
5.4 Dilek şikâyet kutusu ve önerilerin OGYE nce bir komisyonca izlenmesi
5.5 Yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi ihtiyaç analizinin yapılması
5.6 Hizmet içi eğitim faaliyet planının duyurusu, tanıtımı ve teşvik edilmesi
5.7 Dergi aboneliği
5.8 Bakanlığın dergilerinin okullara getirilmesi ve okunmasının sağlama
5.9 Öğretmenlerin ve yöneticilerin birbirlerine mesleki ve bireysel gelişim konularında aylık
sunumlar yapması
Stratejik Amaç 6:
Çevreyle iletişimi kurmuş olan güvenli bir okul ortamı sağlamak
Hedef 5.1
Hedef 5.2
Hedef 5.3
Hedef 5.4
Problemli ailelerle görüşerek onlarla iletişimi sağlıklı hale getirmek
Veli katılımını 2014 yılı sonunda %70’e çıkarmak
Spor kulübü faaliyetlerini geliştirmek
Okul çevresindeki istenmeyen (kavga, sataşma vb.) olayları sıfır oranına çekmek
Performans Göstergeleri
6.1 Rehber öğretmen ve veli desteği ile ailelerin ziyareti ve iknası
6.2 Anne-baba eğitimi için ilgili kurumlarla işbirliği
6.3 Anket yapılması
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Ev ziyaretleri, aile eğitimi
Veli-okul projesi
Öğrencilerin okul içi etkinliklerle ilgilerinin ve egzersiz alan öğretmenlerin tespiti
OGYE toplantılarına spor kulüp yetkililerinin katılımının sağlanması
Okul - Kulüp İşbirliği Projesi
Stratejik Amaç 7:
İlkokula dönüşüm tamamlayıncaya kadar Fen Anadolu ve türündeki okullara öğrenci yerleştirme
oranını artırmak
Hedef 7.1
Hedef 7.2
Hedef 7.3
2012 yılında %52 yerleştirme oranı olan Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve türündeki okullara öğrenci
yerleştirme oranını 2013 yılında %60’a çıkartmak
Öğrencilere yönelik olarak etüt çalışmalarının ve kitap okuma saatlerini 1 saatten 2 saate
çıkarmak
Öğretmenlerimizin tamamını 2013 yılı içerisinde sınıf yönetimi, ölçme değerlendirme, rehberlik
alanlarında yeterliliklerini artırmak
Performans Göstergeleri
7.1 Akademik açıdan mevcut durumun belirlenmesi,
7.2 Etüt programlarının uygulanması,
7.3 Veli bilinçlendirme çalışmalarının uygulanması(verimli ders çalışma yöntemleri)
7.4 Üst öğrenime yerleşen öğrenci sayısının tespiti,
7.5 Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi,
7.6 Öğretmenlerin almış olduğu belgelerin değerlendirilmesi,

Benzer belgeler