Üreticilere Mahsus Davranış Kuralları

Transkript

Üreticilere Mahsus Davranış Kuralları
Üreticilere Mahsus Davranış Kuralları
The Walt Disney Company ve çalışanları olarak bağlı olduğumuz başlıca ilkeler şunlardır:
•
•
•
•
işimizle ilgili her hususta ve dünyanın her köşesinde bir mükemmellik standardı uygulamak;
bütün işletme ve faaliyetlerimizde sorumluluk bilinci ile ve ahlaki bir şekilde davranmak;
her bireyin haklarına saygılı olmak; ve
çevreye saygılı davranmak.
Bu bağlılığımızın aynen, Disney malı üreten bütün üreticiler tarafından benimsenmesi beklenir. En azından, Disney malı
üreten bütün üreticilerin aşağıdaki standartlara uymaları gerekmektedir:
Çocuk Emeği
Üreticiler çocuk emeği kullanamazlar.
“Çocuk” terimi, 15 (veya yerel kanunların öngördüğü yerlerde 14) yaşından
küçükler için, ya da 15 yaşın üzerindekiler söz konusu olduğunda, istihdam için
yerel yasalarca öngörülen asgari yaş haddinin altındakiler veya zorunlu eğitimin
bittiği yaşın altındakiler için kullanılmaktadır.
“Çocuk” tanımlaması kapsamına girmeyen çok genç yaşta kişileri istihdam eden
üreticiler de bu tür kişiler için geçerli olan kanun ve düzenlemelere uyacaktır.
Zorla Çalıştırma
Üreticiler, gerek cezaevi işçiliği, gerekse borca atfen ya da çalışan tarafından tek
taraflı olarak feshedilemeyen sözleşmeyle yaptırılan veya başka türlü olsun, zorla
ya da çalışanın isteği dışında yaptırılan işçilik kullanamazlar.
Tehdit ve Taciz
Üreticiler, her çalışana saygılı ve onurlu bir şekilde davranacak olup, bedeni
cezaya, şiddet tehdidine veya başka herhangi bir şekilde fiziksel, cinsel,
psikolojik yollarla ya da sözlü olarak taciz veya kötü muameleye başvuramazlar.
Ayrımcılık Yapmama İlkesi
Üreticiler; maaş, yan ödeme/yardımlar, terfi, disiplin, işten çıkarma veya
emekliye ayırma dahil olmak üzere, işe alma ve istihdam uygulamalarında ırk,
din, yaş, milliyet, sosyal ve etnik köken, cinsel eğilim, cinsiyet, siyasi görüş veya
özürlülüklerine dayanarak ayrımcılık yapamazlar.
Dernekleşme
Üreticiler, çalışanların kanuna uygun ve barışçı bir şekilde dernekleşme,
örgütlenme ve işveren ile toplu iş sözleşmesi yapma haklarına saygılı davranacak
olup, onlara bu hususlarda karışamaz ve onları cezalandıramazlar.
Sağlık ve Emniyet
Üreticiler, çalışanlara bütün geçerli kanun ve düzenlemelere uygun olarak
tehlikesiz ve sağlıklı bir işyeri, en azından içme suyu ve tuvaletlere makul bir
şekilde erişebilmelerini sağlayacak, yangına karşı emniyet, yeterli ışık ve
havalandırma tertibatı temin edecektir. Üreticiler, aynı zamanda çalışanlara temin
ettikleri her meskende de aynı sağlık ve emniyet standartlarının uygulanmasını
sağlayacaktır.
Page 1 of 2
© Disney
Turkish - Code of Conduct for Manufacturers
January 2007
Ücret
Üreticilerden, ücretlerin çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli
olduğunu kabul etmeleri beklenir. Üreticiler, en azından, asgari ücret, fazla
mesai, azami çalışma müddeti, parça başına ödenen ücretler ve ücret ödemeleri
ile ilgili diğer hususlar dahil olmak üzere, ücret ve çalışma saatleri ile ilgili
geçerli bütün kanun ve düzenlemelere uyacak ve kanunların gerektirdiği yan
ödeme/yardımları sağlayacaklardır. Olağanüstü iş durumları dışında, üreticilerin
çalışanlardan talep edebileceği azami çalışma süresi aşağıdaki iki şıktan kısa
olanını aşamaz: (a) haftada 48 saat çalışma ve 12 saat fazla mesai süresi veya (b)
yerel kanunların kısıtladığı normal ve fazla mesai süreleri ya da, yerel kanunların
çalışma saatlerini kısıtlamadığı yerlerde, söz konusu ülkede geçerli olan normal
çalışma haftası artı 12 saat fazla mesai. Ayrıca, olağanüstü iş durumları dışında,
çalışanlar her yedi günlük dönemde bir gün tatil yapma hakkına sahiptir.
Üreticiler fazla mesai saatleri için çalışanlara yasaların öngördüğü fazla mesai
ücretini ödeyecektir. Yasalar fazla mesai için daha yüksek bir ücret ödenmesini
öngörmüyorsa, üreticiler fazla mesai karşılığında en azından normal ücret
ödeyecektir.
Yerel endüstri standartlarının ilgili yasal koşullardan daha yüksek olduğu
durumlarda, üreticilerin daha yüksek olan standartlara uymaları beklenir.
Çevrenin Korunması
Üreticiler, çevre ile ilgili geçerli bütün kanun ve düzenlemelere uymak
zorundadır.
Diğer Kanunlar
Üreticiler; malların üretimi, fiyatlanması, satışı ve dağıtımı ile ilgili olanlar dahil
olmak üzere, ilgili bütün kanun ve düzenlemelere uymak zorundadır. Bu
Davranış Kurallarında bahsedilen “ilgili kanun ve düzenlemeler” e yerel ve ülke
çapındaki kanunlar, kurallar ve düzenlemelerin yanı sıra, ilgili antlaşma ve
gönüllü olarak uygulanan endüstri standartları dahildir.
Alt Sözleşmeler
Üreticiler, Disney’in açık ve kesin yazılı izni olmaksızın, Disney malları veya
bunların parçalarının üretimi için alt üstenci kullanamaz; alt üstenci
kullanılmadan önce bu alt üstencinin işbu Davranış Kurallarına uyacağına dair
Disney ile yazılı bir taahhütname akdetmiş olması gerekir.
Kurallara Uyum ve Denetim
Üreticiler, Disney ve (üçüncü şahıslar dahil) atadığı temsilcilerine, işbu Davranış
Kurallarına uyulduğunun teyit edilmesi amacıyla gözetim/denetim faaliyetlerinde
bulunması hususunda yetki verecektir. Bu yetkilere, üretim tesis ve işyerlerinin
ve işveren tarafından temin edilen meskenlerin önceden haber verilmeden teftiş
edilmesi; istihdam konuları ile ilgili defter ve kayıtların incelenmesi; ve
çalışanlarla özel mülakatların yapılması dahildir. Üreticiler, işbu Davranış
Kurallarına uyulduğunun kanıtlanması için gerekli her türlü belgeyi üretim tesis
ve işyerlerinde işleyip muhafaza edecektir.
Yayım
Üreticiler, işbu Davranış Kurallarının hükümlerinin çalışanlara iletilmesini
sağlamak için, işbu Davranış Kurallarının bir nüshasının yerel dilde ve çalışanlar
tarafından kolayca erişilebilecek ve göze çarpan bir yerde her zaman ilan
edilmesi dahil olmak üzere, uygun önlemleri alacaktır.
*
*
*
*
Page 2 of 2
© Disney
*
Turkish - Code of Conduct for Manufacturers
January 2007