İzolasyon, zemin kaplama ve yapıştırıcı

Yorumlar

Transkript

İzolasyon, zemin kaplama ve yapıştırıcı
Ýzolasyon, zemin kaplama
ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!
2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile
Türkiye’de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü firmalardan biridir. 2004 yýlýnda ARGE çalýþmalarýný geliþtirerek, Ýstanbul’da kurduðu iki üretim tesisi ile üretime baþlamýþtýr, Türkiye’de ilk izolasyon ve yapýþtýrýcý filtre tutkalý, protolin, elektrik izolasyon malzemeleri
üretimine baþlamýþtýr. Bugün Türkiye’de uluslar arasý standartlarda ARGE
çalýþmalarýnýn yürütüldüðü laboratuvar sistemlerine sahip olarak üretim
yapan Ortadoðu’daki en büyük tesislere sahiptir.
Poliüretan izolasyon ve yapýþtýrýcý sektöründe liderliðini sürdüren firmamýz, ayný þekilde poliüretan prepolimer üreten ilk Türk firma ünvaný ile de
farkýný ortaya koymuþtur.
Sektöründe lider olan POLYMEKS KÝMYA çalýþmalarýný sürekli yenilemektedir. Dünyanýn birçok ülkesine izolasyon ve yapýþtýrýcý malzemeleri ihraç etmektedir .Türkiye’nin poliüretan ve yapýþtýrýcý ihtiyacýnýn büyük bir kýsmý POLYMEKS KÝMYA tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ýstanbul’da bulunan poliüretan propolimer tesislerimiz aylýk olarak 400 tonluk poliüretan yapýþtýrýcý, 600 tonluk poliüretan ve epoksi üretimi yapmaktadýr.
Ürünlerimizi geliþtirmek için Avrupa’daki partner firmalar ile eðitim çalýþmalarý yürütmekte, uzman kadromuz ve teknik personelimiz ile teknolojiyi birleþtirerek ARGE çalýþmalarýna büyük bir yatýrým yapmaktayýz. Poliüretan bazlý yapýþtýrýcýlar, poliüretan esaslý izolasyon ve zemin kaplamasý, akrilik bazlý yapýþtýrýcýlar, elektrik izolasyon malzemeleri, filtre tutkallarý, epoksi zemin kaplamasý sistemleri ve ilk Türk poliüretan pre-polimer ürün yelpazemizde yer almaktadýr.
Üretimimiz, uzman personel tarafýndan POLYMEKS KÝMYA laboratuvarlarýnda testlere tabi tutularak yapýlmaktadýr. Ürünlerin kalite ve kontrolleri
yine uzman ekipler tarafýndan eksiksiz ve kusursuz olarak gerçekleþtirilmektedir. POLYMEKS’te üretilen yapýþtýrýcýlar, izolasyon ve zemin kaplama
malzemeleri, yüksek kaliteli ham madde ve donanýma sahip ekipmanlarla
Türkiye ve dünya pazarýna sunulmakta, yeni yatýrým planlarýyla baþarýlarýn
ve beklentilerin de ötesine geçmek hedeflenmektedir.
Ýstanbul merkez ofisinde müþterilerine kusursuz hizmet vermeye devam
eden POLYMEKS KÝMYA, yeni açmýþ olduðu Gebze’deki fabrikasýnda üretim
kapasitesini artýrarak beklentilerin üzerine geçmeyi hedeflemektedir.
Uluslar arasý standartlarda yaptýðýmýz yatýrýmlar ve kaliteli ürün anlayýþý
ile hayallerimizi gerçekleþtirmeye devam ediyoruz.
www.polymex.com.tr
1
POLYMEX 995
POLYUREA ZEMÝN VE ÝZOLASYON ASTARI
Ürün Tanýmý
Polymex 995 Polyurea Ýzolasyon Zemin Astarý, %100 katý
madde ihtiva eden, þeffaf iki bileþenli astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir þekilde yapýþmasýna imkân saðlar. Tek veya
iki komponentli (kullaným alanýna baðlý), polyol esaslý, solventsiz), mat veya parlak aþýnmaya karþý dirençli, derzsiz,
monolitik (Ek yersiz), poliüretan ve Epoxsi bazlý kaplama
malzemelerinin uygulanmasýndan önce, her türlü beton,
ahþap ve metal yüzeylerin üzerindeki gözenekleri týkamak, alttan gelecek nemi engellemek, üzerine gelecek
kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi tutunmasýný saðlamak ve özellikle yüzey kalitesi düþük beton yüzeylerde
kumlanma ve tozlanmayý giderici, ayný zamanda poliüretan ve Epoxsi bazlý kaplama malzemeleriyle uyumlu endüstriyel ve dekoratif tip kaplama malzemesidir. Beton
içine penetrasyon kabiliyeti yüksektir. Yaþlanmaya dayanýklý, yüksek basýnç mukavemetine sahip ve esnektir.
Uygulama Alaný
- Yüzeylerin su ve kimyasallara karþý izolasyonunda
- Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta
- Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda
- Beton yüzeylerde
- Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý
2
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 996
POLÝÜRETAN ASTAR
Ürün Tanýmý
Polymex Beton Astarý, poliüretan esaslý 2 komponentli,
100% katý madde ihtiva eden, beton ve benzeri yüzeyler
için þeffaf astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir þekilde poliüretan veya epoksi self levelling malzeme ile kaplanmasýna imkân saðlar.
Uygulama Alaný
- Yüzeylerin su ve kimyasala karþý izolasyonunda
- Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta
- Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda
- Beton yüzeylerde
- Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý
www.polymex.com.tr
3
POLYMEX 999
PRC EPOKSÝ ZEMÝN ASTARI
Ürün Tanýmý
Polymex 999 PRC Epoksi Zemin Astarý, %100 katý madde
ihtiva eden, epoksi esaslý þeffaf iki bileþenli astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir þekilde yapýþmasýna imkân saðlar.
Tek veya iki komponentli (kullaným alanýna baðlý), Epoksipolyol esaslý, solventsiz), mat veya parlak aþýnmaya
karþý dirençli, derzsiz, monolitik (ek yersiz), poliüretan
ve epoxsi bazlý kaplama malzemelerinin uygulanmasýndan önce, her türlü beton, ahþap ve metal yüzeylerin
üzerindeki gözenekleri týkamak, alttan gelecek nemi engellemek, üzerine gelecek kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi tutunmasýný saðlamak ve özellikle yüzey kalitesi düþük beton yüzeylerde kumlanma ve tozlanmayý giderici, ayný zamanda poliüretan ve epoxsi bazlý kaplama
malzemeleriyle uyumlu endüstriyel ve dekoratif tip kaplama malzemesidir. Beton içine penetrasyon kabiliyeti
yüksektir. Yaþlanmaya dayanýklý, yüksek basýnç mukavemetine sahip Prc Epoksi Zemin astarýdýr.
Uygulama Alaný
- Yüzeylerin su ve kimyasala karþý izolasyonunda
- Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta
- Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda
- Beton yüzeylerde
- Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý
4
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 1000
ÝZOLASYON MALZEMESÝ
Ürün Tanýmý
Poliüretan reçine esaslý iki komponentli kullanýma hazýr elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen
sürme esaslý izolasyon malzemesidir.
Uygulama Alaný
- Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta
- Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda
- Beton yüzeylerde, temel izolasyonlarýnda
- Dýþ cephe ve kuzey cephe izolasyonlarýnda
- Soðuk hava depolarýnda
- Derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde
- Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý
www.polymex.com.tr
5
POLYMEX 1004
MARÝN
Ürün Tanýmý
Poliüretan Reçine Esaslý, iki bileþenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan marin kaplama malzemesidir.
Uygulama Alaný
- Ahþap yüzeylerde
- Armuz aralarýnda bulunan dolgularda
- Sac yüzeylerde
- Gemi imalatýnda
- Tekne imalatýnda
- Yat imalatýnda
- Gemi zemin kaplamasýnda
- Sanayi havuzlarýnda
- Asit havuzlarýnda
6
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 1005
SER SU ÝZOLASYON MALZEMESÝ
Ürün Tanýmý
Ýki bileþenli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslý su
izolasyon ve yalýtým malzemesidir.
Uygulama Alaný
- Su depolarýnýn izolasyonlarýnda.
- Çatý, balkon ve teraslarda
- Perde betonlarýn su izolasyonunda
- Fayans altý su izolasyonunda
- Çiçek tarhlarý ve ekim sandýklarý yalýtkanlýðýnda
- Su depolama ve daðýtým kanallarýnda
- Beton yapýlarýn su izolasyonu ve korunmasýnda
- Otopark üstü su yalýtýmý ve kaplamasýnda
- Zeytin salamura tesislerinde
- Binalarýn kuzey dýþ cephelerinde
- Silo depolarýnýn yalýtýmýnda
- Temel bodrum bohçalama izolasyonlarýnda
- Köþe parapetler ve giderlerin izolasyonunda
www.polymex.com.tr
7
POLYMEX 1008
CAP SU KESÝCÝ ÝZOLASYON MALZEMESÝ
Ürün Tanýmý
Akrilik Kopolimer Reçine Esaslý Su bazlý Tek kompenantlý kullanýma hazýr elastik her türlü Zemine kolayca
uygulanabilen beyaz-gri-krem renkli üzeri boyanabilen
sürme esaslý su kesici yalýtým malzemesidir.
Uygulama Alaný
- Dýþ mekânlarda düþey ve yatay uygulamalarýnda
- Su kesici meyilli teras balkon çatýlarda
- Dýþ cephe izolasyonlarýnda
- Zeytin salamura tesislerinde
- Fayans altý veya fayans üstü izolasyonlarda
- Beton, çinko ve prekast baca derelerde
- Binalarýn kuzey dýþ cephelerinde
- Silo depolarýnda
- Havuz izolasyonlarýnda
- Temel bodrum izolasyonlarýnda
- Tonajlý içme su depolarýnda
- Banyo ve ýslak alanlarýn izolasyonlarýnda
- Dýþ mekân bahçe temeli ve terasý izolasyonlarýnda
- Köþe parapetlerde izolasyonlarýnda
8
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 1009
ALKÝD ASÝTLÝ ORTAM KAPLAMA MALZEMESÝ
Ürün Tanýmý
Alkid Reçine Esaslý çift kompenantlý solvent içermeyen
elastik veya sert zemine ve uygulandýðý yüzeye mükemmel yapýþan alkid ve solventsiz izolasyon ve zemin kaplama malzemesidir.
Uygulama Alaný
- Gýda üretimi yapan tesislerde
- Hastanelerde, soðuk hava depolarýnda
- Asit tank ve havuzlarýnda
- Çeþitli solvent içeren depolama tanklarýnda
- Kapalý otopark zeminlerinde, havuzlarda
- Gemi, yat ve teknelerde
- Çatý, balkon ve teraslarýn su izolasyonunda
- Perde betonlarýn zemin kaplama ve su izolasyonunda
- Islak zeminlerin (fayans altý/üstü) kaplamalarýnda
- Su depolama ve daðýtým kanallarýnýn kaplanmasýnda
- Köprü, tünel vb. beton yapýlarýnýn korunmasýnda
- Otopark üstü su yalýtýmý ve kaplamasýnda
- Zeytin salamura tesislerinde kaplanmasýnda
- Beton çinko ve prekast baca derelerin kaplanmasýnda
www.polymex.com.tr
9
POLYMEX 1012
PRC POLÝÜRETAN SU ÝZOLASYON MALZEMESÝ
Ürün Tanýmý
Poliüretan reçine esaslý iki komponentli kullanýma hazýr
elastik ve sert her türlü zemine kolayca uygulanabilen
sürme esaslý izolasyon ve kaplama malzemesidir.
Uygulama Alaný
- Kapalý alanlarda, içme suyu depolarýnda
- Havuz izolasyonlarýnda, temel izolasyonlarýnda
- Teras ve çatý izolasyonlarýnda
- Fayans altý ve fayans üstü izolasyonlarýnda
- Sprey poliüretan altý/üstü izolasyonlarýnda
- Banyo ve ýslak alanlarýn izolasyonlarýnda
- Dýþ mekan bahçe temeli ve terasý izolasyonlarýnda
- Köþe parapetlerde
10
www.polymex.com.tr
POLYMEX 1014
ÞEFFAF TEK KOMPENANTLI
ÝZOLASYON MALZEMESÝ
Ürün Tanýmý
Poliüretan reçine esaslý uzun ömürlü su izolasyonu
için kullanýlan, þeffaf, sert elastik, tek bileþenli alifatik
poliüretan esaslý, yüksek sertlikte kaplama malzemesidir. Þeffaf izolasyon malzemesi, eþsiz bir bakým sistemi (nemleme tetikleyici) kullanmaktadýr ve diðer benzer sistemlerin aksine nemle tepkime göstermez (nem
bakýmlý) ve baloncuk kesinlikle oluþturmaz.
Uygulama Alaný
- Balkon ve teraslarýn su izolasyonunda
- Yüzme ve su havuzlarýnda
- Cam ve metal hasýr takviyeli camýn su izolasyonunda
- Cam tuðla duvarlarýn su izolasyonunda
- Su depolarýnda, doðal taþlarýn su izolasyonunda
www.polymex.com.tr
11
POLYMEX 1017
SU ÝZOLASYON MEMBRANI
Ürün Tanýmý
Poliüretan Esaslý Sývý Uygulamalý, Poliüretan Su Ýzolasyon Membraný Uzun ömürlü su izolasyonu için sývý uygulanan, yüksek geçirmezliðe sahip, elastik, soðuk uygulamalý ve soðuk kullanýmlý, tek bileþenli poliüretan izolasyonmembranýdýr. Zemine temas ve havadaki nemle birlikte koruyucu etkisini göstermektedir
Uygulama Alaný
- Çatý, balkon ve teraslarýn izolasyonunda
- Perde betonlar vefayans altý su izolasyonunda
- Çiçek tarhlarý ve ekim sandýklarý su yalýtkanlýðýnda
- Su depolama ve daðýtým kanallarýnda
- Otopark üstü su yalýtýmý ve kaplamasýnda
- Zeytin salamura tesislerinde izolasyonunda
- Beton, çinko ve prekast baca derelerin yalýtýmýnda
- Kuzey dýþ cephelerde, silo depolarý yalýtýmýnda
- Temel bodrum bohçalama izolasyonlarýnda
- Sprey poliüretan altý/üstü izolasyonlarýnda
- Dýþ mekân bahçe temeli ve terasý izolasyonlarýnda
- Köþe parapetler ve giderlerin izolasyonlarýnda
12
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 4003
PRC POLÝÜRETAN ZEMÝN KAPLAMASI
Ürün Tanýmý
Poliüretan Reçine Esaslý Ýki Komponentli, solventsiz,
PRC poliüretan zemin kaplamasýdýr. Aþýnma ve kimyasal
dayanýmý çok yüksek, esnek, çatlak köprüsü yapabilen
saðlýklý, temizlenebilir, parlak, mat.zemin kaplamasýdýr.
Uygulama Alaný
- Korozyona, alkalilere ve baz asitlere karþý
- Yaþlanmaya direniþ gerektiren alanlarda
- Su, asitli su ve tuz solüsyonlarýna karþý
- Gres yaðý ve petrole karþý
- Beton veya sac demir, sunta, ahþap yüzeylerde
- Aþýnmýþ, gevþemiþ yüzeylerde
- Mekanik mukavemetini kaybetmiþ alanlarda
www.polymex.com.tr
13
POLYMEX 4004
FLOOR SELF LEVELLING ZEMÝN KAPLAMASI
Ürün Tanýmý:
Ýki Komponentli, solventsiz, poliüretan bazlý, self levelling zemin kaplamasýdýr. Aþýnma ve kimyasal dayanýmý
çok yüksek, esnek, çatlak köprüsü yapabilen hijyenik,
temizlenebilir, parlak, zemin kaplamasýdýr.
Uygulama Alaný
- Fabrikalarda, depolarda, garajlarda
- Kimyasal/mekanik direnç istenen beton zeminlerde
- Yüksek aþýnma direnci ve dayanýmý istenen zeminlerde
14
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 5001
SOLVENTSÝZ GRENLÝ EPOKSÝ
PORTAKAL SON KAT KAPLAMASI
Ürün Tanýmý
Epoksi Reçine Esaslý Ýki bileþenli solventsizGrenli portakal yarý mat epoksi zemin kaplama malzemesidir.
Uygulama Alaný
- Rafineriler, petrokimya ve diðer sanayi kuruluþlarýnda
- Liman ve tersanelerde
- Ýçme suyu ve yakýt depolarýnda
- Arýtma ve atýk su tesislerinde
- Þarap depolama tanklarý
- Gýda sanayinde
- Hastane ve ilaç sanayinde
- Laboratuar, tekstil ve otomotiv endüstrisinde
www.polymex.com.tr
15
POLYMEX 5002
EPOKSÝ SELF LEVELING ZEMÝN KAPLAMASI
Ürün Tanýmý
Üç komponentli, epoksi bazlý parlak zemin kaplama
malzemesi. Yüksek kimyasal ve mekanik dayanýklýlýða
sahip olup sert bir film oluþturur. Solventsiz oluþundan
dolayý yangýn tehlikesi yoktur.
Uygulama Alaný
- Hastane, ilaç ve gýda sanayinde
- Laboratuar, tekstil, otomotiv endüstrisinde
- Zemin tozumasý yaþanan sanayi tesislerinde
16
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 5003
EPOKSÝ COOT SOLVENTSÝZ SON KAT BOYASI
Ürün Tanýmý
Ýki komponentli, solventsiz epoxy bazlý parlak veya mat son
kat boyasýdýr. Kullanýldýðý beton ve metal yüzeyleri atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak amacýyla rafineriler,
petrokimya ve diðer sanayi kuruluþlarýnda liman ve tersanelerde, içme suyu ve yakýt depolarýnda, arýtma ve atýk su
tesislerinde, þarap depolama tanklarý, gýda sanayinde,
hastane ve ilaç sanayi, laboratuvar, tekstil ve otomotiv endüstrisi gibi zemin tozumasýnýn üretimi etkilediði sanayi
tesislerinde zemin ve duvar kaplamasý olarak kullanýlýr.
Uygulama Alaný
- Metal imalat sanayinde
- Gýda imalat sanayinde ve kombinalarda
- Yemek fabrikalarý ve sanayi mutfaklarýnda
- Ýmalat ve montaj sanayinde
- Deniz üstü platformlarda
- Boya fabrikalarýnda ve tekstil sanayinde
- Soðuk depolar ve otomotiv sanayinde
www.polymex.com.tr
17
POLYMEX 3000
HALI SAHA YAPIÞTIRICISI
Ürün Tanýmý
Ýki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslý çok maksatlý halý saha yapýþtýrýcýsýdýr. Halý saha zemin
kaplama sistemlerinde yapýþtýrýcý olarak kullanýlýr.
Uygulama Alaný
- Seramik granit mermerin yere yapýþtýrýlmasýnda
- Her cins parkenin yapýþtýrýlmasýnda
- Beyaz eþya sektöründe üst tablo imalinde
- Plastik akþamlarýn suntaya yapýþtýrýlmasýnda
- Plastik ile zýmpara kâðýtlarýnýn yapýþtýrýlmasýnda
- Beton, taþ, ahþap, metal, eternit gibi yüzeylerde
18
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 3004
FÝLTRE TUTKALI
Ürün Tanýmý
Solventsiz poliüretan filtre yapýþtýrýcýsý doðal ve saf poliollerin karýþýmýndan oluþan dolgulandýrýlmýþ hýzlý
kürlenen kimyasallara ve ýsýya karþý direnci çok yüksek
anti statik atmosfer þartlardan etkilenmeyen iki komponentli poliüretan yapýþtýrýcýsýdýr. Solvent içermez.
Uygulama Alaný
- Her türlü filtre imalatýnda
- Elektrik süpürgeleri, kompresör vb sektörlerde
- Endüstriyel sanayi imalatýnda
- PVC ABS gibi plastik parçalarýn yapýþtýrýlmasýnda
www.polymex.com.tr
19
POLYMEX 3007
RULO YAPIÞTIRICISI
Ürün Tanýmý
Poliüretan Reçine Esaslý Ýki bileþenli Rulo yapýþtýrýcýsýdýr.
Doðal ve saf poliollerin karýþýmýndan oluþan hýzlý kürlenen
kimyasallara ve ýsýya karþý direnci çok yüksek anti statik
atmosfer þartlardan etkilenmeyen iki komponentli poliüretan yapýþtýrýcýsýdýr. Kesinlikle Solvent içermez.
Uygulama Alaný
- Rulo ve fýrça imalatlarýnda
- Yüzeylerin su ve kimyasala karþý izolasyonunda
- Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta
- Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda
- Beton yüzeylerde, temel izolasyonlarýnda
- Dýþ cephe ve kuzey cephe izolasyonlarýnda
- Soðuk hava depolarýnda
- Derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde
- Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý
20
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 3011
PLASTÝSOL (PVS)
Ürün Tanýmý
Sentetik Reçine Esaslý. Tek komponantlý. Fýrýn kurumalý yapýþtýrma ve döküm malzemesidir.
Uygulama Alaný
- Beyaz eþya sektöründe üst tablo imalinde
- Plastik aksamlarýn suntaya yapýþtýrýlmasýnda
- Saplý sapsýz mop zýmparalarda
- Plastik ile zýmpara kâðýtlarýnýn yapýþtýrýlmasýnda
- Beton, taþ, ahþap, metal, eternit gibi yüzeylerde
www.polymex.com.tr
21
POLYMEX 3012
KAUÇUK YAPIÞTIRICISI
Ürün Tanýmý
Ýki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan
esaslý çok maksatlý kauçuk yapýþtýrýcýsýdýr. Kauçuk zemin kaplama sistemlerinde yapýþtýrýcý olarak kullanýlýr.
Uygulama Alaný
- Otomotiv yedek parçalarý askýlama sistemlerinde
- Baðlantý elamanlarýnda
- Spor aletlerinin kaplanmasýnda
- Plastisol pütürlü yüzeylerde
- Yüzme havuzu ve çocuk oyun alanlarýnda
- Çocuk parklarýnýn zeminlerinde
22
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 3016
DÖKME TÝP KAUÇUK BAÐLAYICI BÝNDER
Ürün Tanýmý
Poliüretan Esaslý Solventsiz, tek komponentli poliüretan yapýþtýrýcý,ve baðlayýcýdýr. MDI prepolimeridir.
Uygulama Alaný
- Endüstriyel kauçuk kaplamalarda
- Spor sahalarý, park-bahçe, çocuk oyun alanlarýnda
- Dekoratif kaplamalarda
www.polymex.com.tr
23
POLYMEX 2001
UV YANMAZ BOYA
Ürün Tanýmý
Sentetik ve silikon reçine esaslý antimon trioksit özel
reçine katký sayesinde yanmaya karþý dirençlidir. Yüksek ýsý ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanýr.
600 dereceye kadar ýsýya mukavemet gösterir.
Uygulama Alaný
- Binalarýn iç kýsýmlarýnda
- Her türlü duvar ve ahþap yüzeylerde
- Yangýn riskinin yüksek olduðu yerlerde
24
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 2006
PU ALÝFATÝK SON KAT BOYASI
Ürün Tanýmý
Poliüretan/akrilik - alifatik izosiyanat esaslý iki bileþenli bir son kattýr. Parlaklýðýný korur. UV ve her türlü hava
koþullarýnda renk kararlýlýðýný korur. Çizilmeye karþý
aþýrý dirençlidir.
Uygulama Alaný
- Fabrikalarda, depolarda, garajlarda, hangarlarda
- Süt ve endüstriyel zeminlerde
- Mekanik dayaným gerektiren beton yüzeylerde
- Bütün hijyenik detaylarda
www.polymex.com.tr
25
POLYMEX 2007
HAVUZ ÝZOLASYON BOYASI
Ürün Tanýmý
Poliüretan reçine esaslý iki komponentli kullanýma hazýr
elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen, mavi, beyaz renk sürme esaslý havuz izolasyon boyasýdýr.
Uygulama Alaný
- Yüzme ve gölet havuzlarýnda,barajlarda
- Beton, sýva ve þap üzerinde
- Havuzlarda, su tanklarýnda, su depolarýnda
- Metal tanklarda ve su sarnýçlarýnda
- Su kanallarýnda, arýtma ve denge depolarýnda
- Üretim tesislerinde
- Fayans altý ve fayans üstü izolasyonlarýnda
- Teras çatý su izolasyonlarýnda
26
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 3001
PROTOLÝN
Ürün Tanýmý
Solvent içermeyen sert ve ya esnek poliüretan esaslý
iki bileþenli çok mükemmel bir Elektrik Döküm Reçinesi ve yalýtým malzemesidir.
Uygulama Alaný
- AG ve OG kablo eki yalýtýmýnda ve izolasyonlarýnda
- Entegre devrelerinde, bobin sarýlýmlarýnda
- Sýzdýrmazlýk dolgularýnda
- Elektrik sektöründe
- Yeraltý ve yer üstü kablo tesisatlarýnda
- Özel trafo imalatlarýnda
www.polymex.com.tr
27
POLYMEX 3002
POLÝÜRETAN PROTOLÝN
ELEKTRÝK ÝZOLASYON MALZEMESÝ
Ürün Tanýmý
Polymex 3002 iki komponentli solvent ihtiva etmeyen
poliüretan izolasyon malzeme esaslý elektrik izolasyon
ve döküm reçinesidir.
Uygulama Alaný
- Elektrik kablo sanayinde
- Kablo baþlýklarý ve ek muaflarý dökümünde
- Uç baðlantýlarý izolasyonunda
- Dalgýç pompalarda, akvaryum filtrelerinde
- Motordaki elektrik aksamlarýný sudan korumada
- Sigorta ve kalýp imalatlarýnda
- Leb barlar, FR modülatör, sokak aydýnlatmalarýnda
- Yeraltý/yerüstü yüksek gerilim baðlantý sistemlerinde
28
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 3013
ÞEFFAF PROTOLÝN
Ürün Tanýmý
Polymex 3013 Þeffaf Protolin iki komponentli, solvent
ihtiva etmeyen, poliüretan esaslý elektrik izolasyon ve
döküm reçinesidir. Aþýnma, asit-alkali ve diðer kimyevi
ve korrozif maddelere karþý dayanýklýdýr. 36 bin volt
elektriðe dayanýklýdýr
Uygulama Alaný
- Elektrik kablo sanayinde
- Kablo baþlýklarý ve ek muaflarý dökümünde
- Uç baðlantýlarý izolasyonunda
- Elektrik su altý baðlantýlarýnda
- Postane ve elektrik kablo eklerinin izolasyonunda
- Dalgýç pompalarda, akvaryum filtrelerinde
- Motordaki elektrik aksamlarýný sudan korumada
- AG ve OG Eki yalýtým entegre devrelerde
- Bobin sarýmlarýnda, sýzdýrmazlýk dolgularýnda
- Elektrik sualtý su fýskiyelerinde
www.polymex.com.tr
29
POLYMEX 6011
POLYUREA ZEMÝN KAPLAMASI
Ürün Tanýmý
Hýzlý kürlenen, % 100 katý, solvent içermeyen, aromatik, çift komponentli, sprey olarak metal, beton, ahþap
ve diðer önerilen yüzeylere uygulanabilen, esnek yapýlý
modifiye polyurea sistemdir.
Uygulama Alaný
- Petrol ve doðalgaz borulama hatlarýnda
- Havaalanlarýnda, enerji santrallerinde
- Rafineri, gübre fabrikalarýnda
- Maden iþleme tesisleri, gýda tesislerinde
- Tersane ve deniz iþletmelerinde, atýk merkezlerinde
- Yürüme yollarý ve balkonlarda
- Su ve kirli su arýtma tesislerinde
- Endüstriyel üretim alanlarýnda
- Yapýsal çelikler, depo ve soðuk oda tesislerinde
- Otopark zeminlerinde, kâðýt ve selüloz fabrikalarýnda
30
www.polymexizolasyon.com
POLYMEX 6012
POLYUREA ZEMÝN KAPLAMASI
Ürün Tanýmý
Polyurea 6012 kaplama hýzlý kürlenen, %100 katý, solvent içermeyen, alifatik, çift bileþenli sprey olarak kullanýlan metal, beton, ahþap ve diðer önerilen yüzeylere
uygulanabilen esnek yapýlý saf poliürea 6012 sistemdir.
Uygulama Alaný
- Petrol ve doðalgaz borulama hatlarýnda
- Havaalanlarýnda, enerji santrallerinde
- Rafineri, gübre fabrikalarýnda
- Maden iþleme tesisleri, gýda tesislerinde
- Tersane ve deniz iþletmelerinde, atýk merkezlerinde
- Yürüme yollarý ve balkonlarda
- Su ve kirli su arýtma tesislerinde
- Endüstriyel üretim alanlarýnda
- Yapýsal çelikler, depo ve soðuk oda tesislerinde
- Otopark zeminlerinde, kâðýt ve selüloz fabrikalarýnda
www.polymex.com.tr
31
Polymex Kimya tüm faaliyetlerini
uluslar arasý standartlara riayet ederek
yürütmektedir. Ortadoðu’daki en büyük
tesislerden birine sahip olan firmamýz,
faaliyetlerinin her aþamasýnda gerekli olan
ulusal ve uluslararasý sertifikalara sahiptir.
ISO 14001 Sertifikasý
The Best Company Sertifikasý
IQ SCC-HYB Sertifikasý
ISO 9001 Sertifikasý
OHSAS 18001 Sertifikasý
ISO 9001 Sertifikasý
Deney Raporu
TOBB Kapasite Raporu
Analiz Raporu
Ýstanbul Hýfzýsýhha Enstitüsü
32
www.polymexizolasyon.com
Yanma Dayanýmý
Analiz Raporu

Benzer belgeler

01-01-giris sayfası.FH11

01-01-giris sayfası.FH11 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Technical Features

Detaylı

Kataloğumuzu PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Kataloğumuzu PDF olarak indirmek için tıklayınız. SPECJAL 43 PLUS serisi; homojen, yoðun trafik kullanýmýna uygun ticari ve endüstriyel tip yönlü desenli, PUR destekli, cila gerektirmeyen, antistatik ve antibakteriyel PVC Zemin Kaplamasýdýr. Lloyd...

Detaylı

Untitled

Untitled konut bulunmaktadýr. 16 deðiþik tipte tasarlanan bu konutlarýn yarýsý bahçe avlusuna sahiptir. 23 stories building designed with ecologic solutions, has panoramic view of Istanbul and the Bosphorus...

Detaylı

Köpükler Silikonlar Mastikler Yapıştırıcılar

Köpükler Silikonlar Mastikler Yapıştırıcılar jüt, ipek, dokuma vb), fotoğraf baskılı kağıtlar, tekstil kağıtları, defolu, yırtılabilen kağıtlar için uygundur.

Detaylı