Ek-2 - Edirne SMMMO

Transkript

Ek-2 - Edirne SMMMO
T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2013/460 Esas - 2013/587
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
EDİRNE
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO:2013/460
KARAR NO:2013/587
HAKİM:AYŞE ÖZÜLKÜ 36105
KATİP:GÜNEŞ VAREL 126697
DAVACI :İSMAİL BİLGİ - 32548415282 Mithatpaşa Mah. Alipaşa Ortakapı Caddesi
Türkocağı Sok. No 5 Kuruoğlu Apt Kat 2 Daire 4 Merkez/ EDİRNE
VEKİLİ:Av. GÜRSEL ÇİFTÇİ - Çavuşbey Bah. Ağaçpazarı Cad. Kıray İş Hanı No:21/4
Merkez Edirne 22100 Merkez/ EDİRNE
DAVALILAR :1-CÜNEYT KESKİN -39244186164 Smmm Odası İstasyon Mah. Atatürk
Bulvarı Merkez/ EDİRNE
2- ENVER ÇELİK - Smmm Odası İstasyon Mah. Atatürk Bulvarı Merkez Merkez/ EDİRNE
VEKİLLERİ:Av. AHMET ULUDAĞ - Hürriyet Meydanı İlyas Gürsu İş Merkezi Daire:9
22100 Merkez/ EDİRNE
Av. TEOMAN ÖZDÖL - Hürriyet Meydanı İlyas Gürsu İş Merkezi Kat :1 D:9 22100
Merkez/ EDİRNE
DAVALILAR :3-KENAN KARAKUŞ - Smmm Odası İstasyon Mah.Atatürk Bulvarı
Merkez/ EDİRNE
4-ÖZDOĞAN ÇINAR - Smmm Odası İstasyon Mah. Atatürk Bulvarı Merkez Merkez/
EDİRNE
5-BARIŞ HASAN SERİN - Smmm Odası İstasyon Mah. Atatürk Bulvarı Merkez Merkez/
EDİRNE
DAVA:Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali)
DAVA TARİHİ:31/07/2013
KARAR TARİHİ:04/12/2013
KARARIN
YAZILDIĞI TARİH:10/12/2013
Mahkememizde görülmekte bulunan Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel
Kurul Kararının İptali) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:Davacı vekili vasıtasıyla 31.07.2013 havale tarihli dilekçe ile mahkememize
başvurarak, 11-12.05.2013 tarihinde Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının
21. Seçimli Olağan Genel Kurulunun yapıldığını, bu olağan genel kurul sonucunda yapılan
/
T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2013/460 Esas - 2013/587
seçimlere 281 oda üyesinin katıldığını, yapılan seçimler sonucunda Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin kurulu ile yedek üyeleri
alınan oy dağılımına göre seçildiğini, yapılan seçimlerin il seçim kurulu gözetiminde ve
demokratik ortamda gerçekleştirildiğini, seçim sonuçlarına herhangi bir itirazın söz konusu
olmadığını, oda yönetim kurulunun 1/5 imza talebini dikkate alarak oda genel kurulunu
toplantıya çağırdığını, 3568 sayılı yasanın 20. Maddesi 3. Fıkrasında Oda yönetim kurulu
başkanı, odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme konularını belirten yazılı talebi ile en
geç 15 gün içinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır" belirtilmiş olmasına ve yeni
dönemin oda başkanı olan kurulunu, oda organlarının seçimlerinin yenilenmesi talepli yazılı
müracaatlarına istinaden talepteki gündem ile olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırdığını,
1/5 üye talebi ile oda genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma hakkının oda başkanına
verildiğini, oda başkanında seçimlerin yenilenmesi hususundaki talebi reddettiğini, 20.7.2013
tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında bu husus davacı tarafça toplantı
tutanağına şerh düşülerek belirtildiğini, bu nedenlerle söz konusu genel kurul kararlarının
yürütülmesinin durdurulmasını talep ve dava etmiş, duruşmada beyanlarını tekrarlamıştır.
CEVAP:Davalılar adına çıkarılan davetiyeler usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş,
davalılar Cüneyt Keskin ve Enver Çelik kendilerini vekilleri vasıtası ile temsil ettirmişler,
davalılar vekili ibraz ettiği cevap dilekçesi ile Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odasının Anayasanın 135. Maddesine istinaden 3568 sayılı yasa uyarınca kurulmuş kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu, odanın 3568 sayılı yasanın 14/1 maddesi
uyarınca bir dernek yada sendika olmadığını, başkanın yönetim veya denetleme kurulu gerekli
gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabileceğini, yönetim kurulu başkanının oda
üyelerinin 1/5'inin yazılı talebi üzerine Olağanüstü genel kurulu toplamak zorunda iken 151
üyenin yazılı talebine rağmen odayı genel kurula götürmediğini ve açıkça yasaya aykırı
davrandığını, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini istediklerini belirtmiştir.
Diğer davalılar Kenan Karakuş ve Özdoğan Çınar duruşmadaki beyanlarında yeniden
genel kurul yapılması için dilekçe verenler arasında olmadıklarını, oda organlarının seçiminde
en çok oyu alanın başkan seçileceğine ilişkin bir gelenek ve görenek bulunmadığını, odada
yasa gereği yönetime seçilmiş kişilerin kendi aralarında kurula başkanlık yapacak kişiyi
seçeceklerini, yönetimin basiretsizliğinin söz konusu olmadığının, zira seçim üzerinden makul
bir sürenin geçmediğini, odanın % 20 üyesini toplayan genel kurul toplantısını ister ve seçim
talep ederse sonucunun nereye kadar gideceğini bilmediklerini, alınan kararların oy birliği ile
alındığını belirtmiştir.
DAVA:Genel Kurul Kararının İptali talebinden ibarettir.
DELİLLER:Dava dilekçesi, olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı, üye listesi
örneği ve tüm dosya kapsamı
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:HMK 114. maddesinde belirtilen dava
şartlarının bulunduğu, mahkememizin görevli ve yetkili olduğu, dava dilekçesinde HMK
119.maddesinde belirtilen zorunlu unsurları taşıdığı, davanın HMK 105. maddesindeki eda
davası niteliğinde olup yazılı yargılamaya tabi olduğu, dilekçe teati aşamasının tamamlandığı,
tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde tarafların anlaştığı hususların Edirne SMMM
odasının 11-12.05.2013 tarihinde 12. Olağan genel kurulunda oda organlarının seçiminin
yapıldığı, yönetim kurulunun kendi arasında Hüseyin Uzun'u başkan olarak belirlediği,
sonrasında bazı üyelerin oda organlarının seçimlerinin yenilenmesi talepli dilekçe ibraz ettiği,
/
T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2013/460 Esas - 2013/587
başkan tarafından reddedilen talebin daha sonra yönetim kurulu tarafından kabul edildiği ve
22. Olağanüstü genel kurul toplantısının yapılarak oda organlarının seçimlerinin
yenilenmesine ilişkin karar alındığı, tarafların anlaşamadığı hususların ise 20.07.2013 tarihli
olağan üstü genel kurul toplantısında alınan kararların iptalinin gerekip gerekmediği, HMK
137. madde gereği taraflara anlaşmaları için gerekli ihtarat yapılarak, sulh ve alternatif çözüm
yolları konusunda bilgilendirilerek sulhe teşvik edilmiş, tarafların sulh olmadığı anlaşılmakla
tahkikat aşamasına geçilmiştir.
Bir kısım davalılar 3568 sayılı yasanın 20/3 maddesinde olağanüstü genel kurul çağrısı
ve toplantısı için bir süre ön görülmediğini, Başkanın 1/5 üyenin imzası karşısında zorunlu
olarak genel kurul çağrısı yapmasının zorunlu olduğunu, buna rağmen mevcut oda başkanlığı
yapan kişinin oda üyelerinin 1/5'i tarafından talep edilen genel kurulun toplanmasına ilişkin
talebi reddettiğini, fakat yönetimce olağanüstü genel kurul çağrısı alınmak sureti ile iptali
istenen 22. Olağanüstü genel kurulun yapıldığını, olağanüstü genel kurul yapılmasının,
davetin ve genel kurul yapılması yönünde alınan kararın yasal olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Fakat dosyada yapılan incelemede Edirne SMMM odasının 11-12.05.2013 tarihinde 21.
seçimli genel kurul yapıldığı ve oda organlarının seçildiği, söz konusu tarihten 10 gün kadar
sonra 1/5 üyenin imzası ile oda organlarının seçimlerinin yenilenmesi hususu görüşülmek
üzere olağanüstü genel kurul çağrısı yapılmak üzere oda başkanına başvuru yapıldığı,
başkanın talebi reddettiği, sonrasında yönetim kurulunun talebi kabul ederek 20.07.2013
tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapıldığı ve 7-8.09.2013 tarihinde oda
organlarının seçimi yapılmasına ilişkin karar alındığı, bu konuda taraflar arasında herhangi bir
ihtilaf bulunmadığı anlaşılmıştır.
Demokratik toplumlarda bireylerinin seçme, seçilme, meslek birliklerine üye olma,
birlik organlarını seçme, birlik organlarına seçilme ve sivil toplum kuruluşlarına üye olma ve
üye olarak talepte bulunma hakkı mevcuttur. Somut olayda davacının davalıların ve
olağanüstü genel kurul yapılmasını isteyen kişilerin SMMMO üyesi olarak birlik yasasından
kaynaklanan haklarını ve yetkilerini kullanma hakkına sahip oldukları açıktır. Ancak haklar
ve özgürlükler aynı zamanda birlik üyeliğine dayalı olarak sorumluluklarda yüklemektedir.
Söz konusu sorumluluğun başında sahip olunan hakların kötüye kullanılmaması, birliğin ve
organların çalışmalarını, işleyişini zorlaştıracak eylemlerden uzak durmada bulunmaktadır.
Hakkın kötüye kullanılması kavramı yasal şekiller yerine getirilerek yani şekil olarak yasaya
uygun davranılarak ta yapılsa hukuk düzeni tarafından koruma altına alınmaz. Zira hakkın
kötüye kullanılması söz konusu hakkın hukuken korunan özüne zarar verir ki demokratik
toplum kuralları hakkın özüne zarar veren davranışı himaye etmez. Davalıların iddia ettiği
gibi usuli işlemin yasada aranan koşullara uygun olması yapılan işlemin içeriğininde doğru
olduğunu anlamına gelmemektedir. Yani şekil olarak olağanüstü genel kurul toplanması ve
oda organlarının yeniden seçilmesine ilişkin toplantı talebi ve toplantının yapılması şekil
şartlarını yani kanunda aranan şekil şartlarına uygun görünmektedir. Ve her ne kadar normal
şartlarda 3 yılda bir seçimlerin yapılması ön görülmüş olup olağanüstü durumlarda mutat
zaman dışında seçim yapılmasını engeller bir hüküm bulunmamakta ise de yeniden oda
organlarının seçilmesi yönündeki talebin gerekliliği yönünde haklı ve makul bir gerekçe
dilekçede belirtilmediği gibi duruşmada da bu konuda bir açıklama yapılamadığı
görülmektedir. Bu durumda yeterli çoğunluğa ulaşan fakat haklı bir mazaret ve gerekçesi
olmayan tüm taleplerin yani yeniden seçime ilişkin taleplerin olumlu değerlendirilmesi
gerekirki bu da bir sivil toplum örgütü olarak odanın işlevini yerine getirmede süreklilik
/
T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2013/460 Esas - 2013/587
kavramından uzaklaştıracağı ortadadır. Yeniden seçim yapılması konulu genel kurul
yapılması talebi için bir sebep sunulmamakla ve hatta böyle bir sebebin bulunması
zorunluluğunun bulunmadığı ileri sürülmekle ortada keyfiliğe varan seçilenleri beğenmeme ki
somut olayda yönetim organlarına seçilenlerin beğenilmemesi gibi bir durum söz konusu
olmayıp yönetim kurulu başkanının istenen kişi olmaması yani yönetim kurulunun kendi
arasında seçmiş olduğu başkandan memnun kalmama söz konusu olup birlik yönetmeliğine
göre yönetim kurulu kendi arasında toplanıp başkanı belirleyeceğinden sonuçta yönetim
kurulu üyeleri arasından birinin olması başkan olması asıl olup zaten burada tüm oda
organlarının seçiminin yenilenmesi talebi anlaşılamamış yönetim kurulunun istemesi
durumunda toplanıp aralarından başka birini başkan seçmeye engel bir yasa hükmü de
bulunmadığı ortadadır.
Bir kısım davalılar her ne kadar oda genel kurulunun bir karar organı olup kamu tüzel
kişiliği gereği almış olduğu kararın idari işlem niteliğinde olduğunu ve idari işlemin hukuka
uygunluğunun denetimini idari yargı yeri tarafından yapılabileceğini, yani idare
mahkemesinde dava açılması gerektiğini ileri sürüp mahkememizin görevsiz olduğu ileri
sürülmüş ise de söz konusu SMMM odasının 22. olağan üstü genel kurulunda alınan
kararların iptali talep edilmiş olup mahkememizin görevli olduğu kabul edilmiştir. Somut
olayda söz konusu odanın oda organlarının seçimlerinde ve seçilen kişilerde bir sıkıntı
yaşanmadığı, bir kısım üyelerin işlerin aksadığını, düzgün yürümediğini iddia etsede odadaki
asıl ihtilafın ve sorunun yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişilerin kendi aralarında başkanı
seçerken Enver Çevik'in liste başı ve başkanlık yarışında olmasına rağmen başkan
seçilmemesi aynı listeden bir başkasının başkan olarak seçilmiş olması, yani olağan genel
kurulundan kısa bir süre sonra olağanüstü genel kurulun toplanmasını gerektirecek ciddi ve
objektif bir nedenin bulunmadığı, ortada somut bir iddia, olgu bulunmadığı, oda organlarının
seçiminin yapıldığı, sonlandığı, buna rağmen aradan kısa bir süre geçmeden yapılan çağrı ile
seçimdeki çekişmenin sürdürülmek istendiği anlaşılmaktadır.
Somut olay ele alındığında oda organlarının seçildiği olağan genel kurulundan 10 gün
sonra yeniden seçim amaçlı çağrı yapılması, 40 gün sonrada olağanüstü genel kurul yapılması
yasal olarak şekli şartlara uygun gibi görünse de hiç bir objektif, inandırıcı, ciddi, yeterli
gerekçe belirtilmeksizin sadece seçim işleri görüşülmek üzere olağanüstü toplantı çağrısı
yapılması akabinde toplantı yapılması, MK'nun 2. maddesi anlamında iyi niyet kuralları ile
bağdaşmayan, hakkın kötüye kullanılması mahiyetindedir. Zira çağrıda seçilen yönetimin
toplanamadığını, yapılması gereken işlerin yapılmadığı, yada organlarda eksilme olduğuna
dair bir iddia olmadığı gibi bu hususlarda yargılama sürecinde de herhangi bir iddiada
bulunulmamış, davalı Enver Çelik yeni yönetim basiretsiz olup çalışmadıklarını ileri sürmüş
ise de yeniden seçim yapılması talepli dilekçenin veriliş tarihi ile seçim yapılması tarihi
dikkate alındığında bu kadar kısa bir sürede zaten bir çalışma yapılamayacağı, daha doğrusu
yeni yönetimin basiretsiz olduğuna ilişkin yargıda bulunacak bir çalışma sürecinin geçmediği
ortada olup ayrıca liste başında olan kişinin başkan olarak seçileceğini, oda seçimlerinde
genel usulün bu şekilde olduğunu belirtmiş ise de üyelerin serbest iadeleri ile seçilmiş
yönetim kurulu üyelerinin aralarında birini gene serbest iradeleri ile herhangi bir listeye veya
yönetim kurulu üyeliği için alınan oy durumuna bağlı kalmaksızın başkan seçeceği seçiminin
yapılacağı, yönetim kurulu başkanının seçiminde davalı tarafından ileri sürülen şekilde bir
yasa maddesi bulunmadığı, oda organlarının seçimlerinin yapıldığı 11-12.05.2013 tarihinden
10 gün sonra çağrı yapılıp 40 gün sonra yeniden seçim yapılması yönünde karar alınan
/
T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2013/460 Esas - 2013/587
22.olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların iptal edilmesi gerektiği sonucuna
varılmış, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçim sonucu başkanı belirleliği, söz
konusu durumunda oda üyelerinin iradesini ortaya koyduğu, demokrasinin sadece şekil olarak
değil içerik olarak ta sağlanması ve sürekliliği esas olduğundan davacının davasının kabulüne
karar verilmiş, aşağıda belirtilen şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının davasının KABULÜNE,
2-20.07.2013 tarihli Edirne SMMM Odasının 22. Olağanüstü genel kurulunda alınan
kararların iptaline,
3-Tedbirin devamına,
4-Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
5-Davacı kendisini vekili vasıtasıyla temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte
bulunan AAÜT'ne göre hesaplanan 1320,00-TL'sının davalılardan alınarak davacıya
verilmesine,
6-Davacı tarafından yapılan 24,30-TL başvuru harcı, 152,00-TL davetiye gideri olmak
üzere toplam 176,30-TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
7-HMK 120 maddesi gereği alınan gider avansından kullanılmayan kısmın karar
kesinleştiğinde masrafı gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla davacının
adresine adreste ödemeli olarak gönderilmesine,
Dair taraf vekillerinin ve bir kısım davalıların yüzüne karşı diğer tarafların
yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak
üzere açıkça okunup anlatıldı.04/12/2013
Katip 126697
Hakim 36105
/