ıssa eylul 2016 fas fuar duyuru

Transkript

ıssa eylul 2016 fas fuar duyuru
FAS' TA ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ
( 1-4 EYLÜL 2016 KAZABLANKA )
Türkiye Asya’nın kapısı, Fas da bütün Afrika ülkelerine açılan bir kapıdır. Her iki ülkenin de
ortak kültürel paydaları vardır. Bu da önemli bir kazançtır. Bizim iki ülke arasında bütün düzeylerde
iyi iliĢkiler kurma konusunda ortak hareket edilmektedir.Geçtiğimiz 2015 senesinde Fas ile Türkiye
arasında eğitim konusunda önemli iĢ birliklere imza atılmıĢtır. Ancak Türkiye'deki üniversiteler Fas'ta
çok az tanıtılmıĢ olup tanıtılmaya ihtiyaç vardır. Bu sebeple biz, ISSA-TURKEY derneği olarak, 1-4
Eylül 2016 tarihleri arasında Rabat ve Kazablanka'da düzenleyeceğimiz Türk Üniversiteleri
Tanıtım günleri nin çok faydalı olacağını düĢünmekteyiz.
TÜRK ÜNİVERSİTE TANITIM KONFERANSI
2 Eylül Cuma günü Rabat Yunus Emre Enstitüsü'nde Türk Üniversiteleri tanıtım semineri
yapılacak. Bu seminerin birinci bölümünde katılımcı üniversiteler 20 dakika kurumlarını anlatıp,
sunumlar yapacaklar. Seminerin ikinci bölümünde soru-cevap ve tartıĢma olacaktır. Böylece
öğrencilere Türk üniversiteleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Rabat Ġlindeki T.C. Rabat
Büyükelçiliğinin ziyaretine gidilecek. AkĢam gala yemeği ile birinci günümüzü tamamlamıĢ olacağız.
TÜRK ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI
3 Eylül Cumartesi günü Kazablanka'da sergi salonunda katılımcı üniversitelerin stantlarının
olduğu bir Fuar düzenlenecektir. Her üniversite için derneğimiz tarafından standart bir stant tasarımı
yapılacaktır ve roll up dahil tüm hazırlık organizasyonları yapılacaktır. Fuarda gün boyu katılımcılara
yönelik, anketler düzenlenecek, çekiliĢle ücretsiz hediyeler verilecektir. Fuar sırasında üç yüze yakın
öğrencinin ziyaretçisi beklenmektedir.
KATILIM BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER ( 3.500 EURO )
1- Sergi salonunda 10 m2 lik alan, stant dizaynı, bir masa, dört sandalye, stant ve bir roll-up (Bir gün)
2-Havaalanı dahil tüm transferleri , gala yemeği
3-Üç gün öğle ve akĢam yemeği
4- Düzenlenecek Konferansta 20 dakika sunum yapma imkanı
Etkinliğimiz Ekonomi Bakanlığınca desteklenen fuarlar listesinde yer almaktadır. Tüm bu
etkinlikler için katılım bedeli
3.500 Euro olup Ekonomi Bakanlığı % 70 oranında
desteklemektedir. Ayrıca kurumda çalıĢanlardan maksimum iki kiĢinin uçak masrafları % 70
oranında desteklenmektedir. Konaklama ve Uçak bedeli paket dışında olup her katılımcı kendisi
organize edebilir. Ġsteyen katılımcılara Acentamız tarafından bu hizmetleri bedeli karĢılığında ayrıca
karĢılanacaktır. Bir kişi için üç gecelik konaklama ve gidiş -dönüş uçak bilet ücreti 1500 Euro
dur.
PROGRAM
1 EYLUL 2016(PERŞEMBE )
10:55 ATATÜRK HAVAALANINDAN KAZABLANKA’YA UÇUġ THY / TK 0617
14:00 KAZABLANKA’YA HAVAALANINA VARIġ
16:00 OTELE GĠRĠġ
19:00-21:00 ACENTA VE STK LAR ĠLE AKġAM YEMEĞĠ (KAZABLANKA )
2 EYLÜL 2016 ( CUMA ) ( RABAT )
10:00-13:00 RABAT YEE' DE TÜRK ÜNĠVERSĠTELERĠ TANITIM SEMĠNERĠ
1300-14:00 ÖĞLE YEMEĞĠ
15:00-17:00 RABAT ĠLĠNDEKĠ T.C RABAT BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ ZĠYARET
19:00-21:00 RABAT 'TA AKġAM YEMEĞĠ VE OTELE GERĠ DÖNÜġ
3 EYLÜL 2016 ( CUMARTESİ )
10:00-17:00 SERGĠ SALONUNDA ÜNĠVERSĠTE TANITIMI (KAZABLANKA )
17:00-18:00 ÇEKĠLĠġLER VE SERGĠ KAPANIġ
19:00-21:00
AKġAM YEMEĞĠ VE SERBEST ZAMAN
4 EYLÜL 2016 ( PAZAR )
08:00
KAHVALTI VE OTELDEN ÇIKIġ
09:00
KAZABLANKA HAVAALANINA GĠDĠġ
12:15
ĠSTANBUL’A UÇUġ THY / TK 8305 ( ĠSATANBULA VARIġ : 18 40)
OTEL : HOTEL KENZĠ TOWER
Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca, Fas
(www.kenzi-hotels.com)
İletişim:
SERGUL AÇĠġ ( Tanıtım Sorumlusu )
Tlf: +90 541 932 36 59 +90 312 419 07 68 E-posta: [email protected]
Dr. Dursun AYDIN ( ISSA- TURKEY BaĢkanı )
Tlf: +90 532 417 74 98 +90 312 419 07 68 E-posta: [email protected]
Mustafa Polat ( SemarĢah organizasyon sorumlusu ) Tlf : +90 531 991 12 76
E- posta : [email protected]
Mohammed Yahia Laqioud ( Fas Dernek Temsilcimiz ) Tlf : +212 6 68 60 09 70 E- posta : [email protected]

Benzer belgeler

İkamet izin ücretleri

İkamet izin ücretleri BULGARİSTAN CUMHURİYETİ YABANCILAR KANUNU (Öğrenci ve iĢadamlarının ikamet izinleri hakkındaki bölümü) GörüĢülen Bulgar yetkililerden alınan bilgiler özetle aĢağıda sunulmuĢtur : Bulgaristan Cumhur...

Detaylı