“DÜŞENİN DOSTU OLMAK” YÜKSEKTE ÇALIŞANLARDA SAĞLIK

Transkript

“DÜŞENİN DOSTU OLMAK” YÜKSEKTE ÇALIŞANLARDA SAĞLIK
“DÜŞENİN DOSTU OLMAK”
YÜKSEKTE ÇALIŞANLARDA
SAĞLIK SORUNLARI
Uzm.Dr.Mustafa Ferudun Çelikmen
SB Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri
UMKE İstanbul Şube Müdürü
YÜKSEKTE ÇALIŞMA ESNASINDA
KARŞILAŞILAN TIBBİ SORUNLAR ,DÜŞMELER
VE ÇOKLU TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM.
• İnsan ayağa kalktığından bu yana,yüksek de çalışması
ya “elle tutulur” olmalı ya da bir şeyler insanı
tutmalıdır.Yoksa düşmek kaçınılmazdır.
M.F.Çelikmen
• “Düşe kalka öğrenmek” esnek bir yapıya sahip
emekleyen bebek için çoğu kere bedeli makul dersler
içerebilir.Ama kırılgan yapıya sahip erişkin insan
düşmelerin bedelini ömür boyu kalıcı sakatlıklarla
yada daha kötüsü canıyla ödeyebilir ..
• Ayaklarımızın yerden kesildiği her
durumda,bedenimizi “sağlam kazığa” bağlamalıyız..
YÜKSEKTE ÇALIŞMA ESNASINDA
KARŞILAŞILAN TIBBİ SORUNLAR ,DÜŞMELER
VE ÇOKLU TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM
• Yüksekte çalışılan ortamlarda herkes ilkyardım
bilmek zorundadır.Birisi yüksekten aşağıya hızla
indiğinde ,yani “düştü” ğünde ilkyardımı
erteleyemez,başkasına devredemezsiniz.
• Yaşamın, zamanla yarıştığı bu anlarda ,”kriz
yönetimi”nde başarı,önceden ilk yardım kursu
bir başka ifade ile “temel yaşam desteği “eğitimi
alınması ile başlayan “risk yönetimi”nin
hazırlıklarına bağlıdır.
TEMEL YAŞAM
DESTEĞİ
• Temel yaşam desteği hastayı sadece
hastaneye ulaştırıncaya dek veya
ileri yaşam desteği verinceye dek
uygulanır
“Time is Life”
0-1 dakika prognoz iyi, kardiyak irritabilite
olabilir
0-4 dakika  Geri dönüşsüz beyin hasarı
beklenmez
4-6 dakika  Beyin hasarı görülebilir
6-10 dakika  Beyin hasarı olasılığı yüksek
10 dakika  İrreversible beyin hasarı
“phone first, phone fast”
Önce Ara (Phone first)
– Erişkin arrest hastaları
Hızlı Ara (Phone fast)
– Çocuk ve bebek arrest hastaları
– Travmaya bağlı tüm arrestler
– Suda boğulmalara bağlı tüm arrestler
– Aşırı ilaç alımına bağlı tüm arrestler
•Çoğul travma birden fazla büyük organ sistemini ilgilendiren kalıcı
sakatlanma ve ölüm riski olan yaralanmalardır.
•1-44 yaş arası sağlıklı erişkinlerdeki ölümlerin en sık sebebidir.
•En sık nedenler: Trafik kazaları, yüksekten düşmeler, ateşli-delicikesici silah yaralanmalarıdır.
•Türkiye'de (1/10) ölüm, (1/4) yaralı
*1998; 440,149 kaza 4,935 ölü 114,552 yaralı
*2008; 641,693 kaza 6,606 ölü 173,656 yaralı
*2012; 853,412 kaza 8,233 ölü
223,325 yaralı
•ABD’de (1/25) ölüm ,1/12 yaralı *1998-2012
911 in hızlı reaktivasyonu,ilk yardım bilinci! Aracın arka
koltuğunda bile kemer takma zorunluluğu!
Travmaya Bağlı Ölümler Üç Zaman Aralığında Artar
•Ölümlerin %50’si ilk saniyeler veya dakikalar içinde olur.
*Kalp laserasyonları
*Büyük damar laserasyonları
*Beyin laserasyonları
*Spinal kordun yüksek seviyelerinde olan laserasyonlar
•Bu hastaların çok azı hangi sistem olursa olsun yaşama şansına
sahiptir.
•En iyi tedavi önlemedir.
•Ölümlerin %30’u yaralanmadan sonraki ilk birkaç saat içinde olur.
*Subdural veya epidural hematom
*Hemo veya pnömotoraks
*Karaciğer veya dalak rüptürü
*Pelvik kırıklar
*Kan kaybına yol açan diğer yaralanmalar
•İyi bir acil bakımla bu guruptaki hastalar kurtarılabilir.
•Ölümlerin %20’si yaralanmadan sonraki günler - haftalar içinde olur.
*Ciddi kafa travmaları
*Sepsis
*Çoğul organ yetmezliği sendromu
•Erken uygun bakım bu ölümlerin bir kısmını önleyebilir.
•Subdural/Epidural
hematom
•Hemo/pnömotoraks
•Solid organ yaralanması
•Pelvis kırığı
•Kan kaybı yaratan çoğul
yaralanmalar
50%
Dakikalar
30%
Saatler
20%
Günler/Haftalar
•1970 yılları başlarında Almanlar 30 dakikada düzenlenebilen travma
merkezi programını yürürlüğe koymuş ve acil servislerin geliştirilmesi
ile travmaya bağlı ölümlerde %25 oranında azalma sağlamışlardır.
•1972 yılında Gertner ve arkadaşları trafik kazalarının 1/3'ünün
abdominal travma olduğunu yaptıkları geniş serili çalışmalarda
göstermiş ve bunların önlenebileceğini iddia etmişlerdir.
•1983 yılında Trunkey eğer travma merkezleri daha da geliştirilirse
bu tip kazalar sonrası görülebilecek ölüm sayısının azaltılabileceğini
ispat etmiştir.
Travma Hastalarının Bakım Şekli Diğer Hastalardan Farklıdır
•Stabil hastalarda bakım:
*Hastalıkla ilgili öykü ve özgeçmiş
*Fizik bakı
*Ayırıcı tanı
*Yardımcı tanısal testlerin istenmesi
*Kesin tanı
•Travma hastalarında ölümleri engellemek için bu yaklaşım büyük
oranda değiştirilmelidir.
Hedef
• Dikkate alınması gereken birincil hedef “klinik olarak
önemli beyin yaralanması”dır.
• Hedef 2. Travmatik beyin hasarının saptanması
– birincil yaralanma
– ikincil yaralanma
• Kafatası kırıklarının saptanması
Herniasyon
1.
Subfalcine
2.
Transtentoryal (uncal)
3.
Tonsiller
4.
Serebellar
5.
Santral
TEMEL PRENSİP OLARAK ; HER
TÜRLÜ ORTOPEDİK İNJÜRİLİ
HASTANIN TEDAVİSİ,
HASTANIN
YETERLİ STABİLİZASYONU
SAĞLANDIKTAN SONRA
YAPILMALIDIR
LIFE BEFORE LIMB
ÖNEMLİ YANLIŞLARDAN BİRİ,
Multitravmalı hastada dramatik
görünümlü bir kırığa, hayatı
tehdit edici yaralanmalara göre
öncelik verilmesidir.
* Ekstremite travması
nadiren hayatı tehdit edic
bir özellik arz eder.
KEMiK-EKLEM iNJÜRiLERiNDEN
ÖNCE BAKIM GEREKTiREN
PROBLEMLER
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Havayolu
2. Solunum
3. Dolaşım
4. Şok
5. Boyun ve spinal hasar
6. Açık göğüs yaralanması
7. Açık karın yaralanması
8. Ciddi yanıklar
Öykü
•
•
•
•
•
Travmanın mekanizması
Bilinç kaybı
Postravmatik amnezi
Multipl travmanın varlığı
Spesifik semptomlar
– Kusma
– Baş ağrısı
– Bulantı
– Senkop (nöbet öncesi)
Klinik – Kafa Bakısı
Fizik muayene
•
– Saçlı deri
• Basamaklanma (step-off)
– Gözler
• Işık refleksi ve diğer
okulamotor refleksler
• Pupiller
– Kulaklar
• Hematimpanum
• Otore
– Burun
• Rinore
•
Kafa tası kırık bulguları
– Kafatası kırıklar
• Basamaklanma
– Kafatası taban kırıkları
• Rinore - Otore
• Hemotimpanum
• Battle belirtisi
• Rakun gözü
• VII. KS felci (Bells Palsi)
Kafa içi yaralanma bulguları
– Fokal
• Epidural kanama
• Subdural kanama
• Intraserebral kanama
– Yaygın
• Hafif Konkuzyon
• Klasik Konküzyon
• Yaygın Aksonal Hasar
TEDAVİ YARALANMADAN
HEMEN SONRA BAŞLAR
• İLKYARDIM
• TRANSFER
Acil yaklaşım
•
•
•
•
1. Hızlı primer değerlendirme,
2. Vital fonksiyonların restorasyonu,
3. Detaylı sekonder değerlendirme,
4. Esas tedavi.
Revize Travma Skoru
Glasgow koma Skoru
– Göz hareketleri
– Verbal cevap
– Motor cevap
Sistolik kan basıncı
Solunum dakika sayısı
Acil Travma Bakımının Üç İlkesi
1
Hastanın birden çok yaralanması veya problemi varsa, öncelikle
yaşamı en çok tehdit eden problem tedavi edilmelidir.
2
Tanı henüz konmamış bile olsa gerekli tedavilerin başlaması
gecikmemelidir.
3
Yaralı bir hastada tedavi değerlendirmeye başlamak için ayrıntılı
bir öykü gerekli değildir.
Epidural kanama
Subdural – Akut
İntraserebral kanama
Subaraknoid kanama
• Ekstremite kırığı ile başvuran bir hastada hekim
sadece travmaya uğradığı aşikar olan bölgeye
fikse olmamalı, mutlaka hastanın sistemik
değerlendirmesini yapmalıdır. Normal olan
bölgelerin muayenesinin de yapıldığı kayıtlarda
ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
KIRIK BAKIMINDA
ÖNCELiK SIRASI
• 1. Omurga kırıkları
(servikal öncelikli)
• 2. Kafa, göğüs kafesi ve
pelvis kırıkları
• 3. Ekstremite kırıkları
EKSTREMiTE
KIRIKLARINDA ÖNCELiK
•
•
•
•
1. Alt ekstremiteler üste göre önce,
2. Femur
3. Eklem çevresi kırıkları
4. Diğer uzun kemikler
Kırık, Çıkık, Burkulma gibi olaylarda elde
mevcut malzeme ile ekstremitenin tespit
edilmesi işlemine “Atelleme” , tespit için
kullandığımız her türlü malzemeye de “Atel”
adını veriyoruz.
ATELLEME İLE
1.Daha fazla yum. d. hasarı önlenir,
2.NV yapıların hasarı önlenir,
3.Hastanın ağrısı giderilir,
4.Kanama azaltılır,
5.Yağ embolisi riski azalır,
6.Şok insidensi azalır,
Multipl travmalı hastalarda
erken atelleme ile mortalite
oranlarının düştüğü bildirilmektedir.
ATELLEME ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKLİ NOKTALAR
1. Yaralı için özel bir durum
yoksa yaralı oynatılmamalıdır,
2. İnjüri distalinde nabız,duyu,motor fonksiyonlar ve kapiller doluş kontrol edilmelidir,
3. Ekstremite açık yaralar,deformite,şişlik
ve ekimoz açısından değerlendirimelidir,
4. Tüm yaralar atel uygulanmadan önce steril
olarak kapatılmalıdır,
5. Uygun ebadta atel seçilmelidir,
6. Atelin geniş kısmı proksimale gelmelidir,
7. Atel uygulanırken kırık az oynatılmaya
çalışılmalıdır. Ayrıca atel uygulanırken,
ekstremite yaralanmanın proksimal ve distalinden desteklenmelidir.
8. Stabilizasyon amacı ile traksiyon uygulanabilir.
9. Atel, ne dolaşımı bozacak kadar sıkı ne de
kırığın oynamasına izin verecek kadar gevşek
sarılmalıdır.
10. Atel yapıldıktan sonra NV muayene
tekrarlanmalıdır.
11. Atel yapılmasını takiben ekstremite eleve
edilir ve uygulama saati kaydedilmelidir.
TEORİK OLARAK ,
Atel, yaralanmanın olduğu
bölgenin bir alt ve bir üst
eklemini kapsayacak şekilde
uygulanmalıdır.
Açılanmış bir kırıkta, distalde
nabız alınamıyorsa, yine redüksiyonun
denenmesi faydalı olacaktır
ÖZET OLARAK
Açık Kırıklarda
1.Önce temel yaşam desteği sağlanmal
2.Kanama varsa durdurulmalı
3.Yara steril olarak kapatılmalı
4.Kırık tespit edilmeli
5.Hasta mümkün olan en kısa
sürede opere edilmelidir
Hastane Öncesi Tedavi ve Organizasyonu
Hastane öncesi tıbbi bakım
‘stay & play’ ve ‘scoop & run’
Franco-German ve Anglo-American
Hastanın Transportu Anında İstenilen Bilgiler
1. Ambulans olay yerine vardığında hastanın genel görünümü nasıldır?
2. Vital bulguları nasıldır ne tedavi verdiniz?
3. Hasta bu zaman süresi içinde nasıl bir değişiklik göstermiştir?
4. Hastanın bilinci açık ise neresinden şikayet etmektedir?
5.Yaralanmanın mekanizması nedir olay nasıl oluşmuştur?
6. Eğer hasta yüksekten düştü ise bu yükseklik yaklaşık ne kadardır?
7. Eğer trafik kazası söz konusu ise:
-Aracın yaklaşık hızı ne kadardır?
-Hasta emniyet kemeri takmış mıdır?
-Kurban araç içinde mi yoksa araç dışında mı bulunmuştur?
-Diğer kazazedelerin durumu nasıldır?
8. Penetran travma söz konusu ise hangi tip silah kullanılmıştır?
MARYLAND TRANSPORT KRİTERLERİ
*Anormal vital bulgular
*Çoğul sistem travma
*Boyuna, kafaya veya sırta penetre travma
*Dirsek veya dizin proksimalinde olan ateşli silah yaralanması
*Nörovasküler yaralanma
*SSS hasarlanması
*Şüpheli pelvik fraktür
*Araç içinden dışarıya fırlamış olan kurban
*Hasta boyundan 3 kat yüksekten düşme
*Aynı alanda ölüm olması
*Aracın takla atması
*Alanda patlama veya benzeri olay olması
Hazırlık
•Uygun acil servis personelini topla
•Hasta için temiz bir yatak veya oda ayarla
•Temin et ve düzenle: Hava yolu ekipmanı, IV sıvı torbaları ve
setleri, bandajlar, göğüs tüpü, O Rh (-) kan
•Yardımcı personeli uyar: Röntgen, laboratuvar, solunum terapisti,
güvenlik
Triaj
Triaj; hastaların tedavi ihtiyacına ve tedavi sağlamak için
mevcut kaynaklara bağlı olarak önceliklerine göre ayrılmasıdır.
Tedavi
A (havayolu ve boyun güvenliği),
B (solunum),
C (dolaşım) ın önceliğine göre belirlenir.
Triaj
Kabaca 2 tip triaj vardır;
1. Hasta sayısı ve yaralanmaların ciddiyetinin mevcut kişi ve
kaynakları aşmadığı durumlarda, hayati tehlikesi olan ve çoğul
sistem yaralanması olanlar önce müdahale edilir.
2. Olay mevcut kişi ve eldeki kaynakları aştığı durumlarda
hayatta kalma şansı daha fazla olana müdahale edilir.
Triaj
•Abbreviated injury skala (AIS) ise güvenli otomotiv ve tıbbi görüş
komitesi tarafından geliştirilmiştir.
•Baker buna istinaden injury severity skalayı (ISS) geliştirmiştir.
•ISS-AIS'in en fazla puan alan yaralı 3 anatomik bölgenin kareleri
toplamı olduğunu iddia etmiş ve ISS'nin daha sonra sağ kalımda
etkili olduğunu göstermiştir.
Bull 1038 hastada yaptığı ISS çalışmasında ISS skorunun yaşla
ilgili olabileceğini, ölümcül sayının 40-(15-44 yaş), 29-(45-64 yaş),
20-(65 ve üstü) için olduğu belirtilmiştir.
Travma Hastasının
Uygun Bakım Sırası
•İlk değerlendirme: Hızlı ilk bakı,
•Resüsitasyon,
•Ayrıntılı ikincil bakı,
•Tanı amaçlı yapılan girişimler,
•Hastanın belirli aralıklarla tekrar tekrar kontrolü,
•Hastanın kalıcı tedavi/ taburculuğu hakkında karar.
Travma Hastasında Yaşamı Tehdit Eden Büyük Tehlikelerin Tanınması
1. Hava yolunun kaybı-En hızlı öldürür:
*Baş pozisyonu, kan, kusmuk, yabancı cisim, dışardan bası
2. Solunum kaybı-En hızlı 2. öldürür.
* Pnömotoraks, hemotoraks, akciğer yaralanması
3. Dolaşım kaybı
* Kanama, aritmi, kardiyak yaralanma
4. Genişleyen kafa içi yer kaplayan oluşum
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
A-Airway: Hava yolu ve servikal koruma
B-Breathing: Solunum ve ventilasyon
C-Circulation: Dolaşım ve kanama kontrolü
D-Disability: Kısa nörolojik değerlendirme
E-Exposure: Hastanın tamamen soyulması
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
A-Airway
•Öncelikle hastanının başını iki elle tutun ve “iyimisin” diye sorun.
•Mantıklı konuşan hastanın hava yolu açık solunum ve beyin perfüzyonu
yeterli demektir.
•Kaba ve gürültülü ses çıkartıyor ise kısmi tıkanıklık var demektir.
•Böyle durumda ağız içi temizlenir ve sekresyonlar aspire edilir ve oksijen
başlanır. Bu şekilde hastanın rahat nefes alması sağlanır.
•Yanıt verme girişiminde bulunmayan hastanın bilinci kapalı olduğu
düşünülür.
•“Bak, Dinle, Hisset” tekniği ile solunumun olup olmadığı kontrol edilir.
•Hastanın nefes almadığı tespit edilirse ve ağız içi temiz ise dilin hava
yolunu tıkadığı düşünülür.
•Böyle bir durumda çene itme veya çene kaldırma manevrası kullanılır.
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
A-Airway
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
A-Airway
Eğer solunum yetersiz ise:
*BVM maskeyle solutmaya çalışın.
*Heimlich manevrasını aklınıza getirin.
*Eğer BVM maske yeterli olmuyorsa endotrakeal
entübasyon düşünün.
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
A-Airway
Kalıcı Havayolu Endikasyonları
•Solunumu olmayan hastalar
•Havayolu açıklığını koruyamayan hastalar
•Yutma refleksi olmayan, sekresyonlarını kontrol edemeyen, aspirasyon
riski olanlar
•Hava yolu tıkanıklığı gelişme riski olanlar
•GKS < 8
•Normoventilasyon ve oksijenizasyon gerektiren, kapalı travmatik beyin
yaralanması olanlar
•%100 oksijen tedavisine rağmen satürasyon < %90
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
B-Breathing
•Solunum için akciğerlerin, göğüs duvarının ve diyaframın
işlevlerinin görülebilmesi gerekir.
•Solunum hızı, derinliği, düzeni değerlendirilir.
•Penetran yaralanmalara bakılır. Cilt altı amfizem araştırılır ve
akciğer sesleri dinlenir.
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
B-Breathing
Birincil bakıda solunumu etkileyen ve saptanıp tedavi edilmesi
gereken 4 (5) acil durum vardır:
•Tansiyon pnömotoraks
•Açık göğüs yarası
•Masif hemotoraks
•Yelken göğüs
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
C-Circulation
•Hemorajik şok yaralanma sonrası ölümün en yaygın sebebidir.
•Hipotansif bir travma hastası aksi ispat edilene kadar hemorajik şok
olarak düşünülmelidir.
•Kan hacmi ve kardiyak atım hacmi değerlendirilir.
•Ciddi dış kanamalar kontrol edilir.
•Bilinç durumu, deri rengi, nabızları kontrol edilir.
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
C-Circulation
•En az 2 tane büyük damar yolu açın.
•2 litre ılıtılmış %0.9 NaCl veya RL ile hızlı sıvı resüsitasyonu yapın.
•Eğer devam eden kanama ve ciddi hipotansiyon varsa 2 Ü O Rh (-)
kan transfüzyonu düşünülmelidir.
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
C-Circulation
Hastanın Başlangıçtaki Durumuna Göre Tahmini Sıvı veya Kan Kaybı
Sınıf I
Sınıf II
Sınıf III
Sınıf IV
Kan Kaybı
(ml)
750
750-1500
1500-2000
>2000
Kan Kaybı(%)
%15
%15-30
%30-40
>%40
Nabız Hızı
100
100-200
120-140
>140
Kan Basıncı
N
N


Nb Basıncı
N veya 



İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
C-Circulation
•Solunum
ve
kalp
seslerinin
dinlenmesi,
boyun
venlerinin
inspeksiyonu kontrol edilmelidir.
•Çünkü çok az kan kaybına rağmen hipotansiyona neden olan 2
durum vardır.
1. Kardiyak tamponad
2. Tansiyon pnömotoraks
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
C-Circulation
Damar yolu açılınca hastadan şu örnekler için kan alınız:
*Kan grubu ve çapraz karşılaştırma (en önemlisi)
*Hemogram, amilaz, glikoz, elektrolitler, PT, PTT
* BUN, kreatinin, CPK, ilaç seviyeleri,
*Gebelik
testi
*İlaçlar (özellikle alkol) veya çeşitli toksinler
İlk değerlendirme: Hızlı İlk Bakı
E-Exposure
•Hastanın tüm elbiselerini çıkartın
•Hipotermiden korumak için bir örtü ile örtün
•Vital bulguları tekrar kontrol edin
İkincil Bakıya Geçmeden Önce…..
•Hikayenin netleştirilmesi
S – Sign&Symptoms / Bulgu ve semptomlar
A – Allergies / Allerjileri
P – Past Medical History / Tıbbi özgeçmiş
M – Medications / Kullandığı ilaçlar
L – Last meal (time) / En son yemek saati
E – Events / Neden olan olay...
•Mekanizmanın netleştirilmesi
•Diğer durumların araştırılması
Hipoglisemi, toksine maruziyet, duman inhalasyonu vs...
Birincil Bakı Sonu Radyoloji
İkincil bakı: Baştan Ayağa Bakı
•Bilinç durumunun değerlendirilmesi, GKS tayini
•Saçlı derinin palpasyonu
•Timpanik membranın değerlendirilmesi
•Nazal pasajların değerlendirilmesi
•Ağız içine bakılması
•Yüzün ve mandibulanın palpasyonu
•Pupil ışık reaksiyonları ve ekstraoküler hareketler…..
•Göz dibi bakısı…
İkincil Bakı: Boyun ve Göğüs
•Hastanın başını ve boynunu sabitledikten sonra boyunluğu çıkarın ve:
-Boynun ön kısmı
-Trakea pozisyonunu
-Boynun arkasını değerlendirin ve boyunluğu tekrar takın.
•Göğüs duvarı ve klavikulaları değerlendirin.
•Akciğerleri dinleyin.
•Kalbi dinleyin
•Sırtın üst kısımlarını palpe edin.
İkincil Bakı: Karın, Perine ve Sırt
•Batının tam olarak değerlendirilmesi
•Pelvisin palpasyonu
•Genital organların değerlendirilmesi
-Perinede kelebek tarzı ekimoz, ekternal üretral meatusta kan
•Vajinal bakı
•Rektal bakı
-Yukarı yerleşimli prostat
-Gaitada kan
•Hastanın kütük gibi çevrilip sırtının değerlendirilmesi
-Kostavertebral açılar, spinöz proçesler, paraspinal kaslar
İkincil Bakı: Nörolojik Bakı
•Hastanın Glaskow Koma Skala skorunun değerlendirilmesi
•Bilinç durumu/ oriyantasyon (kişi, yer, zaman, durum)
•Kraniyal sinirlerin değerlendirilmesi
•Dört ekstremitenin motor, duyu, refleks,koordinasyon kontrolü
İkincil Bakı: Ekstremitelerin Bakısı
•Dört ekstremiteyi de tam olarak palpasyonu
•Eklemlerin aktif hareket sınırlarının değerlendirilmesi
•Nabızların ve kapiller dolumun bakısı
•Tendon fonksiyonlarının kontrolü
•Yaralanmaları sabitlemek için atel ve bandajlama
•Derin gömülmüş objeleri yerinde bırakın.
•Uzun kemiklerde kırık varsa 4 ünite kan hazırlatın.
İkincil Bakı: Ekstremitelerin Bakısı
Acil durumlar: (ameliyathaneye gider…)
1. Dirsek veya diz proksimalinde damar yaralanması
2. Sinir yaralanması ile kırık
3. Açık kırık
4. Kompartman sendromu.
5. Ampütasyon
İkincil Bakı: Önemli Noktalar
•Bulunan yaralanma ve deformitelerin hızla atellenmesi
•Kirli yaraların temizlenmesi
•Nazogastrik ve foley sonda yerleştirilmesi
•Batmış olan kesici-delici aletlerin yerinde bırakılması
•EKG - AKG
•Ek radyografilerin çekilmesi
•Özel tanısal testlere gereksinim var mı?
-BT
-USG
-Peritoneal Lavaj
-Anjiografi
Nazogastrik ve Foley Sonda Kontrendikasyonları
Nazogastrik
•Burun kırıkları
•Orta yüz kırıkları
•Koagülopatiler
Foley
•Şüpheli üretra yaralanması
•Eksternal meatusta kan olması
•Yükseğe çıkmış veya palpe edilemeyen prostat
•Perinede kelebek tarzında hematom
İkincil Bakı Bitiminden Sonra
•Hastanın diğer bir merkeze gönderilme gereksinimi var mı?
•Hastanın yakınlarına saptanan bulgu ve sorunlar konusunda
bilgi verin.
•Bakı bittiğinde analjezi kullanımını düşünün.
•Sizinle birlikte kaldığı dönemde sık sık vital ve bakı bulgularını
gözden geçirin.
•İdrar çıkışını takip edin.
•Eğer hasta stabil değil ise yalnız bırakmayın
İkincil Bakı: Adli Olay
•Adli personeli haberdar edin
•Tüm sonuçları ve eşyaları muhafaza edin
•Kurşun ve bıçak delikleri olan eşyaları bu deliklerin etrafından
olacak şekilde kesin
•Suçlularla, kurbanları birbirinden uzaklaştırın
UNUTMAYIN
YAZILMAMIŞSA YAPILMAMIŞTIR!!!
TRAVMA BİR EKİP İŞİDİR

Benzer belgeler