BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS)

Transkript

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS)
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.........................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS)
GİRİŞ
Bir parçanın üretimine geçilmeden önce tasarım sürecinden geçmesi gerekir. Bu süreçte parçanın çizimi ve
analizi olmak üzere iki önemli aşama gerçekleştirilir. Parçanın çizim aşamasında kullanılacağı yerdeki görevine
uygun bir tasarım gerçekleştirilir. Bu tasarımda fonksiyon, estetik gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Fakat
gerçekleştirilen tasarımın işletme koşulları başladığında buradaki görevi yerine getirip getiremeyeceği belli
değildir. Bu konuya cevap verilebilmesi için gerekli mühendislik hesaplarının ve analizlerinin yapılması gerekir.
Bir mühendislik tasarımı bir döngü şeklinde ifade edilirse aşağıdaki aşamalardan oluşur. Bu ders kapsamında
öğreneceğimiz aşamalar döngünü ikinci yarısında yapılan işlemleri içermektedir. Problemimize uygun olan en iyi
çözümü seçtikten sonra bunu geliştirmeye yönelik aşamaları içermektedir. Yani çözümü geliştirme, deneme
modelleri oluşturma, bunları test etme ve yeniden modelleme ve geliştirme aşamalarını içermektedir.
Yeniden tasarım ve
geliştirme
Problemin ve
Fırsatların
Tanımlanması
Test ve
değerlendirmeler
Beyin Fırtınası ve
Taslak Çizimleri
Model ve Prototip
oluşturma
Soruşturma ve
Araştırma
Çözümü
geliştirme
Çok sayıda çözüm
oluşturma
En iyi çözümü
seçme
Şekil. Mühendislik Tasarım Döngüsü.
Bir parçanın şekilsel tasarımı tamamlandıktan sonra gerekli mühendislik analizlerinin yapılabilmesi için şu
yöntemler kullanılır.
a) Analitik hesaplar: Parçanın veya sistemin kullanılacağı yere bağlı olarak mühendislik hesaplarının analitik
olarak yapılmasıdır. Mühendislik derslerinin içeriği bu hesapların öğretmeyi amaç edinir. Örneğin, statik,
kinematik, dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, makine elemanları vs gibi tüm dersler bu
hesapların nasıl yapılacağı yönünde bilgi verir. Burada verilen hesaplar ve yöntemler gerçek hayattaki
tüm sistemleri ve durumları çözmeye yeterli olmaz. Çoğu zaman bu hesaplar işin temelini ve mantığını
oluşturur. Karmaşık sistemlerin çözümleri için bazen kabuller yapmak ve kararlar almak gerekir.
Ardından tasarımın güvenirliliğini ispat etmek gerekir.
1
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.........................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com
b) Deneysel Metodlar: Mühendislik hesaplarının doğruluğunu kontrol etmek ve işletme koşullarında
makinanın davranışlarını gözlemlemek için çoğu zaman boyutlandırılmış küçük model uygulamalarına
gidilir. Buradan elde edilen deneysel sonuçlar belli hesaplardan geçirilerek gerçek hayattaki sonuçların
ne olacağı ve yapılan hesapların ne derece doğru olduğu bilgisini verecektir. Örneğin yeni geliştirilen bir
geminin suyun içindeki akış analizleri, yada bir köprünün rüzgar analizleri bu tür modeller üzerinde
çalışmaları gerekli kılar.
c) Nümerik Hesaplar: Çoğu zaman tasarlanan bir yapının yada sistemin modelini oluşturmak, deney
koşullarını sağlamak mümkün olmayabilir. Mümkün olsada elde edilen sonuçların doğruluğunu kontrol
etmek için başka yöntemlerle de desteklemek gerekebilir. Bilgisayar teknolojilerinin hızla gelişmesi bu
yapılacak hesapların nümerik (sayısal) yöntemlerle yapılabilmesini sağlayacak bir çok etkili yöntemin
gelişmesini sağlamıştır. Bu konudada günümüzde en çok kullanılan yöntemlerden biri FEM (Finite
Element Medhod)(Sonlu Elemanlar Yöntemi-SEY) dir. Bu yöntemle bilgisayarda iyi bir modelleme
yapıldığında gerçeğe çok yakın sonuçların alınması mümkündür. Bu ders kapsamında bu yöntemin
tanıtımı ve Ansys programı kullanılarak sistemlerin çözümlerinin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.
Kullanılacak bu yöntemlerden hangisi olursa olsun herzaman sonuçların güvenilirliğini desteklemeye ihtiyaç
vardır. Sonuçların güvenirliğini sağlamak için aşağıdaki iki yöntem temel olarak kullanılabilir.
a) Daha Basit Bir Model Üzerinde İşlemleri Denemek: Hesaplamaları analitik olarak yada nümerik yapılacak
bir sistemin karekteristik özelliklerini taşıyan ve analitik olarak hesapları yapılabilecek daha basit bir
model üzerinde öncelikle denemelerinin yapılması, yapılan işlemlerin doğruluğunu kontrol imkanı sağlar.
Örneğin karmaşık bir parçanın üzerinde oluşacak gerilmeleri hesaplarken, öncesinde aynı yüklerin
uygulandığı analitik hesaplarının yapılabildiği daha basit bir parçayı deneyerek başlamak, sonuçların
doğruluğu hakkında bilgi verecektir.
b) Farklı Yöntemlerle Hesapları Yapıp Sonuçları Karşılaştırmak: Tasarlanan sistemin hesapları yukarıdaki üç
yöntemden hangisi ile yapılırsa yapılsın, diğer yöntemlerle de hesapları yapılarak karşılaştırılması
sonuçlara güveni sağlayacaktır. Örneğin yüksek bir reklam direğinin rüzgar ve deprem yükleri analitik
olarak hesaplanabilir. Yapılan bu hesapların doğruluğunu kontrol etmek için ayrıca sonlu elemanlar
analizininde yapılması yararlı olacaktır.
Bu yöntem ayrıca şu şekilde de kullanılabilir. Karmaşık bir sistemin, sonlu elemanlar analizini yaparken
önce analitik hesapları yapılabilecek daha basit bir model üzerinde sonlu elemanlar analizini yapmak
daha sonra sonuçları analitik hesaplarla karşılaştırmak, karmaşık sonlu elemanlar analizinin doğruluğuna
güveni sağlayacaktır. Eğer basit sistemin sonlu eleman ve analitik sonuçları birbirini destekliyorsa,
karmaşık olan sistemin sonlu elemanlar analizine geçilebilir.
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (Finite Element Method-FEM)
Sonlu elemanlar yöntemi fizik ve mühendislikte karşılasılan bir çok problemin çözümünde kullanılan en yaygın ve
etkin sayısal yöntemlerden biridir. Yöntem karmaşık yapıların, üzerinde hesaplama yapılabilecek daha küçük
yapılar ile modelleme esasına dayanır. Bu fikri günlük hayatta da bir çok uygulamada kullanırız. Örneğin bir
eğrinin boyunu hesaplamak istesek yada bir dairenin çevre formülü kullanmadan çevresini hesaplamak istesek
eğri üzerinde, boyunu hesaplayabildiğimiz düz doğrular çizip bunları toplayabiliriz. Bu yöntemle belli bir
doğrulukda eğrinin boyunu hesaplamış oluruz. Kullanacağımız düz çizgilerin boyu ne kadar küçük olursa o kadar
gerçeğe yakın sonuç elde ederiz. Çizgilerin hepsinin boyunun eşit olması şart da değildir. Önemli olan onların
toplamıdır. Ayrıca dar köşelerde düz çizginin boylarının küçültülmesi daha hızlı bir hesaplama ve daha hassas bir
sonucu elde etmek için iyi bir strateji olur.
2
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.........................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com
Benzer şekilde bir dairenin alanını hesaplayalım ve analitik sonuçla karşılaştıralım.
Örnek: Şekildeki dairenin alanını önce 8 dilime bölerek, daha sonra 36 dilime bölerek hesaplayınız. Elde edilen
nümerik hesapları analitik hesapla karşılaştırınız.
Üçgenin alanı: Si = 1/2 R2 Sinθ dir.
Burada Açı radyan cinsinden olmalıdır.
θ
R
Dairenin alanı: SN =∑
= [1/2 R2 Sin (2π/N)] N
N: Toplam eleman sayısı (üçgenlerin sayısı)
Daireyi şekildeki gibi 8 dilime bölmüş olursak ve yarıçapı 12 cm olursa çevresi nümerik olarak (sayısal hesaplama
ile) ve analitik olarak (formülasyon kullanarak) sonuçlar şu şekilde olacaktır.
Nümerik Yöntem (Sayısal tekrarlı hesaplama yöntemi)
Analitik Yöntem (Formülasyon)
N=8 için
S = π R2 =3.14 * 122 = 452,16 cm2
SN =1/2 R2 Sin (2π/N) N = 1/2 122 Sin (2π/8) 8=407,13 cm2 (% 10 hata)
N=36 için
SN =1/2 R2 Sin (2π/N) N = 1/2 122 Sin (2π/36) 36=449,87 cm2(% 0,5 hata)
Buradaki mantık ve yöntemler sonlu elemanlar içinde geçerlidir. Dairenin gerçek çizimi geometrik modeli temsil
eder. Geometrik modelin şekline en yakın çizgilerle oluşturulması mesh işlemi olur. her bir çizgi elementi
(eleman) temsil eder. Elementlerin köşelerindeki noktalarda node (dügüm) ları temsil eder.
3
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.........................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com
Sonlu Elemanlar Yöntemi mühendislikte hemen hemen tüm alanlarda kullanılmaktadır. Yöntemin temeli 1943
lere dayanmaktadır. Kullanıldığı alanlar aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.
a)
b)
c)
d)
e)
Yapısal Analiz (Statik, dinamik, lineer, nonlineer)
Isı transferi
Akış analizleri
Elektromanyetik analizler
Multifizik analizler (karma analizler, sıcaklık-akış, akış-yapısal vs)
Piyasada Sonlu Elemanlar Yöntemi ile çözüm yapan bir çok paket program bulunmaktadır. Ansys bunlardan en
yaygın kullanılanlardan biridir.
•
•
•
•
•
ANSYS
NASTRAN
ABAQUS
MARC
PAM-STAMP
Sonlu Elemanlar yöntemi ile parça modellenirken, model küçük parçalardan oluşan temel elemanlara ayrılır
Buna mesh işlemi denir. Her elemanın köşelerinde düğümler (node) vardır. Hesaplamalar bu düğüm noktaları
üzerinde gerçekleştirilir. Dolayası ile fiziksel ortam önce elemanlara (element) bölünür ve elemanların köşe
noktaları ise fiziksel ortamı temsil eden noktalar uzayı olmuş olur. Elde edilen sonuçlar bu noktaların üzerindeki
değerlerdir.
Şekil. Geometrik model, Sonlu eleman modeli ve sonuçların gösterildiği nodal sonuçlar.
Parça şeklinde ve modelleme tipine göre eleman tipleri de farklı alınabilir. Sonlu eleman modeli tek boyutlu
(çizgi şeklinde modelleme), iki boyutlu (düzlem şeklinde modelleme) ve üç boyutlu (katı model) olabilir.
Modellemenin şekline göre eleman tipi atanır.
Eleman (element) tipleri
1-boyutlu çizgisel eleman
2-boyutlu düzlemsel eleman
4
3-boyutlu katı eleman
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.........................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com
Hesaplamalar nodlar üzerinde gerçekleştirilirken, bu nodlar üzerindeki denklemler oluşturulur. Problemin
büyüklüğüne göre binlerce denklem elde edilir. Bu denklem takımının çözümü ise bilgisayar ile mümkün
olmaktadır. Hesaplama sonucunda bulunan değerler sonuçta nodlar üzerinde bulunan değerlerdir. Bu nedenle
iyi bir hesaplama için öncelikle iyi bir element yapısı ve ona bağlı olarak nod yapısı önem arzeder.
En temel şekliyle Sonlu Elemalar Yönteminde sistem temel olarak aşağıdaki matris formuna dönüştürülür.
[K] . [D] = [R]
Burada [D] büyüklük alanının nodlardaki bilinmeyen değerleri temsil eden vektör (vektör matrisleri sütün
şeklindedir), [R] bilinen yük vektörü ve [K] ise bilinen sabitler matrisidir. Daha basite indirgersek R sınır şartlarını
(dışarıdan etkiyen yükler vs) K sistemin yapısını temsil eder (katı, akışkan, gaz vs özellikleri), D ise aranan nodlar
üzerindeki değerlerdir (gerilme, kuvvet vs). Buradan anlaşılacağı üzere D matrisinin bulunabilmesi için sistemi
temsil eden büyüklüklerin verilmesi gerekir (K matrisi) ayrıca dışarıdan etkiyen sınır şartlarınında bilinmesi
gerekir (R matrisi).
Sonlu elemanlar modelinin oluşturulabilmesi için önceklike geometrik modeli oluşturmak gerekir. Ardından
mesh işlemi ile eleman (element) ve düğüm noktaları (node) oluşturulur.
Şekil. Çeşitli mesh tipi örnekleri. a) Bir dişlinin iki boyutlu olarak mesh yapılmış şekli, bir uçağın üç boyutlu mesh
yapılmış şekli. b) İçi dolu katı modelde kullanılabilir, kabuk modelde kullanılabilir. c) bir merdivenin 1 boyutlu çizgi
elemanlar ile modellemesi.
Sonlu Elemanların Faydaları Nelerdir?
Gerçek hayatta bir merdiven yaparken üretilecek merdivenlerin her biri için prototip modeller üretilip testlerinin
yapılması gerekir. Üzerinde yapılacak her değişiklikte de bu testelerin tekrar edilmesi gerekir. Bu da maliyet ve
işçilik demektir. Halbuki bilgisayarda tek bir sonlu eleman modeliyle istediğiniz kadar test yapabilirsiniz, ek bir
ücret ödemeden (Tabii bu konunun uzmanı olan kişiye ve programa ödenen maliyetler hariç). Belki burada
merdiven örneği basit bir örnek ve ekonomik olmayabilir fakat bu tür programlar daha çok otomotiv sanayi,
uçak/uzay sanayi, savunma sanayi, makine sanayi gibi kompleks ve pahalı makineler üreten sanayilerde
kaçınılmaz olarak kullanılmaktadır. Çünkü bir uçağın maliyetini ve bunun test maliyetini düşündüğünüzde, bu
testlerin sanal ortamda yapılmasının avantajları saymakla bitmez. Bu programlarla bir taşıt üzerinde aşağıdaki
analizleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz (bunun yeterince uzmanlığı kazanmış olmak gerekir).
Dayanıklılık: Aracın tümünün veya bir bölümünün sağlamlığını kontrol edececek analizler yapabilirsiniz. Mesela
aracın süspansiyon sisteminin hangi yüklemelerde nasıl tepki vereceği ne kadar yüke dayanacağını bulabilirsiniz.
Güvenlik: Yolcuların güvenliği ile ilgili analizler. Mesela araç, belli bir hızda duvara çarparsa aracın alacağı şekil ve
bu sürede aracın şekil değişimi incelenebilir.
5
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.........................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com
Şekil. Bir arabanın çarpışma analizi sonucu
Yorulma: Aracın parçalarının kabaca ömrü hesaplanabilir. Bu analizlerde çıkan zayıf bölgeler güçlendirilir.
Ses ve titreşim: Yolculara gelen titreşim ve sesleri hesaplanıp yalıtım ile ilgili tedbirler baştan alınabilir.
Bunun gibi daha yüzlerce analiz motorda, eksozda vs gerçekleştirilip üretime geçmeden önceden tedbirler alınır
ve bu sayede maliyetler en düşük seviyede tutulur. Analizler sonucunda elde edilen tasarım modelleri üretime
gönderilir. Daha sonrasında üretilen ilk protipler üzerinde tekrar testlere devam edilebilir.
Bazı Hesaplama Yöntemlerinin Açıklamaları
İleride hesaplamalarda karşılabileceğimiz bazı yöntemlerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.
h-adaptivity: Klasik sonlu elemanlar analizinde sonuçların doğruluğu çoğunlukla eleman sayısına bağlıdır.
Eleman sayısı arttıkça sonuçlar daha gerçeğe yakın çıkar. Gerilme değişimlerinin yüksek olduğu bölgelerde
eleman sayısı arttırılarak elde edilen sonucun hassasiyeti de arttırılır. Bu çözüm yöntemi, h-adaptivity metodu
olarak tanımlanır.
p-elemanı: İkinci bir yöntem ise bu elemanların sayısını arttırmak yerine elemanların polinom derecesini
arttırmaktır. Polinom derecesi arttıkça elde edilen modelin doğruluğu da artar. Sonuçlar kullanıcı tarafından
tayin edilen tolerans içine girene kadar polinom derecesi artar. Bu tür elemanlar p-elemanı olarak tanımlanır.
Explicit metod: Hareket formüllerinin integrasyonunda kullanılan yöntemlerdir. Explicit metod küçük zaman
aralıkları kullanılarak yüksek derecede non-linear olan problemlerin/sistemlerin çözümlenmesinde kullanılır.
Implicit metod: Implicit metod daha az non-linear olan problemlerin/sistemlerin geniş aralıklar kullanılarak
çözümlenmesinde kullanılır.
Mesh Yapımında Dikkat Edilecek Bazı Hususlar
1. Eleman Tipi ve Boyutuna Karar Vermek: Sonlu elemanlarda gerçeğe yakın bir sonuç elde edebilmek için
uygun element tipinin seçimi ve gerekli sayıda kullanılması önemli bir husustur. Kullanılan elementlerin
büyüklüğü hesaplama alanı içindeki değişimleri yansıtacak kadar küçük olması istenir. Gereksiz çok sayıda
eleman kullanılmasıda istenilmez. Bu durumda hem fazla hesaplama zamanı harcanır, hem de sayısal
hesaplamalarda oluşabilecek bir hatanı artmasına neden olacaktır. Gerilmelerin yoğun olduğu bölgeler gibi
sonucu daha fazla etkiliyen kısımlarda element boyutları düşürülmelidir.
2. Elementlerde müsaade edilecek biçim bozukluklarına dikkat edilmelidir: Geometrik şekil elementlerle
örülürken şeklin karmaşık olması durumlarında yada uygun element ağının oluşturulamadığı durumlarda
bazı bölgelerde elementler aşırı derecede şekil bozukluğuna uğrar. Bu gibi yerlerde elementlerin şekil
bozukluğunun kabul edilebilir sınırlar içinde olmasına dikkat edilmelidir. Mesh yaparken (element ağı
6
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.........................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com
örülürken) kontrolü tamamen programa bırakmak bazen bu sonucu verebilir. Bu nedenle mesh yapmadan
önce hangi kenarların ne kadar parçaya bölüneceği, yada o bölgelerde kullanılacak element boyutlarının ne
olacağı gibi bazı kararların kullanıcının alması gerekir. Mesh yaparken bazı dikkat edilecek hususlar aşağıda
verilmiştir.
b/a oranı için en fazla 1/10 oranı
kabul edilebilir.
Her iki açı da 20-30 dereceden
daha küçük olması tavsiye edilir.
Serbest mesh yerine kenarlar
istenilen sayıda bölünerek daha
kontrollü harita meshi (mapped
mesh) oluşturulabilir.
7
Β açısı 150 den daha küçük olması
tavsiye edilir. Yani daire 24
dilimden daha fazla olacak şekilde
dilimlenmelidir.