Pdf olarak indirmek için tıklayın - Boğaziçi Bağımsız Denetim ve

Yorumlar

Transkript

Pdf olarak indirmek için tıklayın - Boğaziçi Bağımsız Denetim ve
Muharrem İLDİR
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Vergi Bölüm Başkanı
E.Vergi Dairesi Müdürü
[email protected]
08.10.2014
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) SAHİBİ MÜKELLEFLER İLE
BUNLARA MAL TESLİM EDEN SATICILARIN KDV İADE TALEPLERİ,
BEYANNAME DÜZENLEME USUL VE ESASLARI İLE BEYANNAMEYE
EKLENECEK BELGELER
I-GİRİŞ
Katma Değer Vergisi uygulamalarına yön vermek amacıyla 26.04.2014 tarih 28983
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV
Genel Uygulama Tebliği ile uygulamada önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Genel
Uygulama Tebliği ile bu güne kadar yayımlanmış bulunan 123 adet tebliğ, yürürlükten
kaldırılarak uygulamaya kolaylık sağlanmıştır. Bugüne kadar yayımlanan KDV sirkülerleri, iç
genelgeler ile uygulama tebliğinde yapılan düzenlemelere aykırı olmayan özelgeler
geçerliliğini korumaktadır.
66 numaralı KDV sirküleri 2014/Mayıs dönemi ve sonraki dönem KDV
beyannamelerinde beyan edilecek KDV iadeleri için yeni KDV Uygulama Tebliğ
hükümlerinin Mayıs 2014 döneminden önceki dönemlere ait iade taleplerinde ise yürürlükten
kaldırılan tebliğ hükümlerinin uygulanacağını açıklamıştır.
Söz konusu genel tebliğ ile, “Dahilde İşleme İzin Belgesi” kapsamında (DİİB)
teslimlerle ilgili önemli değişiklikler yaparak, bazı yeni usul ve esaslar getirmiştir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi mükellefler ile bu mükelleflere mal teslim eden
satıcıların KDV iade talepleri usul ve esasları, KDV beyanname düzenleme sisteminde
meydana gelen yenilikler ile beyannameye eklenmesi gereken belgeler konusunda dikkat
edilmesi gereken hususların neler olduğu ile ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.
II-DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) KAPSAMINDA MAL TESLİMLERİ,
KDV İADE VE BEYANNAME DÜZENLEME USUL VE ESASLARI İLE İBRAZI
GEREKEN BELGELER
1-Yasal Dayanak ve İstisna Uygulaması
KDV Kanununun geçici 17’nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi
kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde aynı
Kanunun 11/1-c maddesine göre işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış; Bakanlar
Kurulunca 2001/2325 sayılı Kararnameyle de 98/11766 ve 2000/1162 sayılı Kararnameler
yürürlükten kaldırılarak sektör farkı gözetilmeksizin bütün sektörler de KDV Kanununun
geçici 17’nci maddesine göre dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek
malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim eden satıcılara Kanunun 11/1-c
maddesine göre işlem yapılacağı esası getirilmiştir.
DİİB sahibi mükellefe KDV Kanununun geçici 17’nci maddesine göre teslim yapan
satıcılar iadesini KDV Kanununun geçici 17’nci maddesine göre alırken, DİİB sahibi ürettiği
malı kendisi yurt dışı ederse KDV kanununun 11/a maddesine göre, ihraç kayıtlı vermesi
durumunda da KDV kanununun 11/c maddesine göre iade talep edecektir.
DİİB sahibi mükellefin ürettiği mal diğer DİİB sahibi mükellefin girdisi olması
durumunda DİİB sahibi diğer DİİB sahibine kestiği faturada "KDV kanununun geçici 17.
maddesine göre KDV'si tahsil edilmemiştir." ifadesini yazarak iadesini geçici 17. maddeye
göre isteyecektir.
2-Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslimlerin KDV Beyannamesinde
Gösterilmesi Ve Beyannameye Eklenecek Belgeler
Yukarıda belirtilen BKK gereği, DİİB sahibine mal teslim eden satıcılar KDV
Kanununun geçici 17’nci maddesine göre talep edecekleri KDV iadesini kanunun 11/c
maddesine göre ihraç kayıtlı mal teslim eden satıcıların tabi olduğu esaslara göre iade
almaktadır. Aynı mükellefin ihraç kayıtlı mal tesliminin de bulunması halinde her iki teslimi
için isteyeceği iade için 11/c maddesine göre ihraç kayıtlı mal teslim eden satıcıların
doldurduğu bölümü doldurarak iade istemektedir.
Bu nedenle GİB karışıklık olmaması için KDV’ si beyannamesinin 11/c maddesine
göre ihraç kayıtlı mal teslim eden satıcıların doldurduğu bölümde KDV Kanununun geçici
17’nci maddesine göre mal teslim eden satıcılar ile kanunun 11/c maddesine göre DİİB
olmaksızın ihraç kayıtlı mal teslim eden satıcıların beyan kodlarını ayırarak karışıklığı
önlemiştir.
İhraç Kaydıyla Mal Teslim eden satıcılar 701 kodu seçerek beyan ederken (II/A-8.12.)
DİİB kapsamında mal teslim eden satıcılar 702 kodu seçerek beyan edeceklerdir. (II/A-9.7.)
DİİB bulunmayan satıcılar için KDV Uygulama Genel Tebliğinde 701 ve 702 kodu
seçerek beyanında iadeye getirilen bir sınırlama bulunmamaktadır.
2.1.DİİB’si Kapsamında Alınan Mallar Kullanılarak Üretilen Yeni Malın İhraç Kayıtlı
(11/1-c) Veya Yeniden DİİB’si (Geçici 17. Madde) Kapsamında Diğer DİİB Sahibine
Teslimlerinde KDV İade Tutarına Sınırlama Getirilmiştir
DİİB sahibi mükellef satıcılardan aldığı malları üretimde kullanarak ürettiği malları
ihraç kayıtlı vermesi durumunda, iadesi talep edilecek KDV tutarına getirilen sınırlama
05/2014 ve sonrası dönemleri kapsamaktadır.
DİİB sahibi mükellef satıcılardan aldığı malları üretimde kullanarak ürettiği malları
ihraç kayıtlı vermesi durumunda KDV’ si beyannamesinin 11/c maddesine göre ihraç kayıtlı
mal teslim eden satıcıların kullandığı 701 kodu kullanarak beyan edecektir. DİİB olan
mükellefin ürettiği ürün diğer bir DİİB sahibinin girdisi durumunda olması durumunda ise
KDV Kanununun geçici 17’nci maddesine göre iade isteyeceğinden702 kod numaralı satırı
seçerek beyan edecektir. Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi
kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı
Kanunun Geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim
edilen malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme
mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir. Her iki DİİB kapatılmadan satıcı durumunda
olan DİİB sahibine iade gerçekleştirilmez.
DİİB sahibi mükellef satıcıların 701 ve 702 kodda beyanında, KDV Uygulama
Genel Tebliği ile isteyeceği iadeye sınırlama getirmiştir. Alımlarında DİİB’ni kullanarak
alış faturalarında KDV’si Kanunun geçici 17. Maddesine göre “KDV’si tahsil edilmemiştir”
yazan KDV tutarları toplamını düşerek iade talep etmesi gerekmektedir. Sınırlama nedeni ile
iadesi alınamayan ancak hesaplanan KDV tutarı içerisinde beyan edilmesine rağmen tahsil
edilmeyen KDV'si tutarı, KDV beyannamesinin indirimler bölümündeki 107 kod numaralı
satırına yazmak sureti ile indirilecek KDV hesapları içine alınacaktır.
Hesaplanan ancak tahsil edilmeyen ve iadesine de sınırlama getirilen iade tutarının
indirimler bölümündeki 107 kod numaralı satırına yazmak sureti ile indirilecek KDV
hesapları içine alınması fazla indirim yapılmasına ve iade alınmasına neden
olmamaktadır. Çünkü, DİİB sahibi mükellef ihraç kayıtlı satış faturasındaki KDV’sinin
tamamını tahsil etmediği halde tahsil etmiş gibi hasılat KDV’si içerisine koyarak beyan
etmiştir. Tahsil etmediği halde hasılat KDV’sine yazılan tutarın telafisi, bu tutarı geçmemek
üzere ödenecek KDV tutarı kadarının tecil-terkin edilmesi, ödenecek KDV bu tutardan az ise
farkın iadesi şeklinde olmaktadır. Mükellef 107 kod numaralı satıra yazdığı tutarı bu yollarla
telafi edemeyeceğinden indirilecek KDV satırına yazılmak sureti ile tahsil edilmediği halde
hasılat KDV içerisinde bulunan bu tutar telafi edilmektedir.
2.2.Mayıs/2014 ve Sonrası Dönemlerde DİİB Sahibi Mükellefe KDV Kanununun Geçici
17. Maddesi Kapsamında KDV’siz Mal Teslim Eden Satıcıların KDV'si İadesi Ve KDV
Beyannamesinin Doldurulması Ve Ekinde Verilecek Bildirim Esasları
DİİB Sahibi Mükellefe KDV Kanununun Geçici 17. maddesine istinaden KDV’siz
Tecil-terkin uygulaması kapsamında mal Teslim Eden Mükellef, faturasına “3065 Sayılı
KDV Kanununun Geçici17. Maddesi hükmü gereğince KDV tahsil edilmemiştir” yazarak
KDV tahsil etmeyecektir. Satıcılar, DİİB’ belgesinin "İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler"
bölümünü bu kapsamdaki teslimlerine uygun şekilde doldurarak imzalar ve kaşelerler. Bu
şekilde şerh düşülen DİİB'nin bir fotokopisini belge sahibine imza ve kaşe tatbik edilmek
suretiyle onaylatarak almaları gerekir.
Satıcının; terkin işlemini yaptırabilmesi için öncelikle dahilde işleme rejimi
kapsamında teslim yaptığı döneme ait beyannamenin verilme süresi içinde, alıcılar
tarafından onaylanarak verilen DİİB’nin örneği, satış faturalarının fotokopisi veya fatura
bilgilerini içeren firma yetkililerince kaşeli ve imzalı bir liste de dilekçelere ekleyerek vergi
dairesine vermek zorundadır. DİİB örneği yerine bu belgenin tarih ve sayısı ile satılan malın
cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgilerle satıcı tarafından onaylanan bilgileri ihtiva eden liste
de verilebilir.
Belge kapsamında satış yapan mükellef, tahsil etmediği KDV tutarını KDV
beyannamesinde tahsil etmiş gibi beyan ederek, KDV kanunun Geçici 17. maddesine göre
iadesini isteyecektir. Geçici 17. maddeye göre istediği iadenin hesaplanması ve beyanında
KDV’si kanunun 11/C maddesindeki ihracat kayıtlı mal teslimindeki esaslar geçerlidir. DİBB
kapsamında teslimde süre Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süresidir. DİİB sahibi ek süre
almış ise ek süre dahil edilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süresi teslim tarihinden
sonraki üç aydan önce bitiyor ise ihracatın gerçekleşmesinin DİİB'nin süresi içinde bitmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, DİİB sahibi mükellefler DİİB'nin süresini kontrol ederek
ihracatının bu sürede yetiştirilip yetiştirilemeyeceğine karar vermelidir.
DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin
imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli
olup, ayrıca imalatçı olmaları şartı aranmaz. Teslim yapacakları DİİB sahibi
mükelleflerinde imalatçı olma şartı bulunmamaktadır.
Bu kapsamda yapılan teslimler için KDV kanunun geçici 17. maddesine göre iade
alınır fakat iade ile ilgili esaslarda 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uygulamasına ilişkin
yapılan açıklamalara göre işlem yapılır. “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim”
tablosunda yapılacak beyan, tablonun “İşlem Türü” listesinden “702” kod numaralı satırı
seçilmek suretiyle yapılır. (II/A-9.7.)
DİİB Sahibi Mükellefe KDV Kanununun Geçici 17. Maddesi Kapsamında KDV’siz
Mal Teslim Eden Mükellef 702 kod numaralı satırı seçtikten sonra KDV beyannamesinin
teslime ait bedel kısmını doldurduğunda sistem bu bedele ait KDV tutarını otomatik olarak
KDV beyannamesinin tecil edilebilir KDV satırına yazar. (Bu satır tecil edilecek KDV
tutarını değil, tecil veya iade toplamının geçemeyeceği üst limiti göstermektedir), bu tutarı
geçmemek üzere ödenecek KDV tutarı kadar kısmını tecil edilecek KDV satırına ve ödenecek
vergi tecil edilebilir KDV den az ise fark iade edilecek KDV satırına sistem tarafından
otomatik kaydedilmektedir.
3065 sayılı Kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında yurt içinden satın alınan
maddelerle imal edilen malların DİİB süresi içinde ihraç edildiği yukarıda sayılan
beyannameye eklenen belgelere ek olarak DİİB sahibinin yeminli mali müşavirince veya
satıcının yeminli mali müşavirince düzenlenecek bir raporla tespit edilir. Söz konusu
raporlarda, imalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları
yapılır. Bu raporların ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek
yoktur. Her bir belge bazında tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları
kapsayacak şekilde tek bir rapor da düzenlenebilir.
Satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan söz konusu raporun satıcı tarafından
bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı suretiyle tecil edilen verginin terkini sağlanır.
Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi
halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte
alıcıdan tahsil edileceğinden tecil-terkin şartlarının oluşmadığını tespit eden satıcının vergi
dairesi durumu alıcı DİİB sahibinin vergi dairesine bildirir. DİİB sahibi alıcının bağlı
bulunduğu vergi dairesi tarafından alıcı adına gerekli tarhiyat yapılır. Tahsilat işlemleri
beklenmeden DİİB sahibi mükellefine tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimi yapan
satıcının vergi dairesine bildirir. Cezalı tarhın yapıldığına dair yazıyı alan satıcının vergi
dairesi bu teslimlere ilişkin terkin ve iade işlemlerini genel hükümler çerçevesinde yerine
getirilir.
İhraç kaydıyla aldıkları malları ihraç edemeyen ya da süresinden sonra ihraç eden
DİİB sahibi mükellefe tarhiyat yapılması durumunda, belge kapsamında ihraç kaydıyla
yapılan söz konusu teslim, ihraç kaydıyla teslim olmaktan çıkar ve mahiyet itibarıyla yurtiçi
mal teslimine dönüşür.
Bu durumda, daha önce DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu yapılamayan
KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı için öngörülen sürenin dolduğu
tarihi izleyen günü içeren vergilendirme döneminde (ancak her hâlükârda bu vergilendirme
dönemini içerisine alan takvim yılı aşılmamak kaydıyla) indirim hesaplarına alınmak
suretiyle indirim konusu yapılabilir. Malların geç de olsa ihraç edilmesi durumunda ise
indirim hesaplarına alınan bu tutarlar ihracattan kaynaklanan KDV iade taleplerinde iade
hesabına dâhil edilebilir.
60 numaralı KDV sirküleri ile ihraç kayıtlı mal alarak ihracat yapan ihracatçının
alacağı KDV’si iadesine KDV Uygulama Genel Tebliği ile de DİİB olan mükellefin ihraç
kayıtlı mal satışı ve direk ihracatında alabileceği KDV iadesi miktarına sınırlama getirmiş
olup, ihraç kayıtlı mal teslim eden ve DİİB sahibi mükellefe mal satan satıcılara KDV
uygulama tebliği ile getirilen bir sınırlama bulunmamaktadır.
Aşağıda belirtilen konularda da tereddüt oluşmakta olup, tereddütlerin giderilmesine
yönelik olarak gerekli açıklamalar yapılmıştır.
2.2.1.3065 Sayılı Kanunun Geçici 17'nci Maddesi Kapsamında Yurt İçinden Satın
Alınan Maddelerle İmal Edilen Malların DİİB Süresi İçinde İhraç Edildiğinin Tespiti
İçin YMM Raporu Gerektiği Fakat Raporun Verilmesi İçin Belirlenen Bir Süre
Bulunmadığı
DİİB Sahibi Mükellef, KDV Kanununun Geçici 17. maddesine istinaden KDV’siz
Tecil-terkin uygulaması kapsamında satıcılardan mal satın alması durumunda alınan
maddelerle imal edilen malların DİİB süresi içinde ihraç edildiğine dair Yeminli Mali
Müşavirlere düzenleteceği bir raporla tespit ettirerek, ihracatın yapıldığı ayı takip eden ay
başından itibaren 3 ay içinde ilgili satıcılara vermek zorunda olduğu 83 numaralı KDV
tebliğinin (1.4) bölümünde hüküm altına alınmıştır. 120 numaralı KDV Tebliğinin 3. maddesi
83 numaralı KDV tebliğinin (1.4) bölümünü değiştirmiş YMM raporu verilmesi bölümü
aynen kalmıştır. YMM raporunun Satıcı nezdinde düzenlenerek dâhilde işleme izin belgesi
kapsamındaki tüm satışları kapsayabileceği gibi, sadece belirli alıcılara yapılan satışlara
ilişkin alıcılar nezdinde düzenlenebileceğini ilave ederek YMM raporunun verilme süresini
belirleyen kısmını ise kaldırmıştır.
120 numaralı tebliğden sonra DİİB Sahibi Mükellef, KDV Kanununun Geçici 17.
maddesine istinaden KDV’siz Tecil-terkin uygulaması kapsamında satıcılardan mal satın
alması durumunda alınan maddelerle imal edilen malların DİİB süresi içinde ihraç edildiğine
dair Yeminli Mali Müşavirlere düzenleteceği bir raporla tespit ettirmek zorundadır hükmü
korunurken bu raporun ne zaman verileceğine dair bir hükme yer vermemiştir.
Yeni uygulama genel tebliğinde de yürürlükten kaldırılan 120 numaralı KDV’si
tebliğde olduğu gibi verilecek YMM raporunun verilme süresi belirlenmemiştir.
2.2.2. 3065 Sayılı Kanunun Geçici 17'nci Maddesi Kapsamında Yurt İçinden Satın
Alınan Maddelerle İmal Edilen Malların DİİB Süresi İçinde İhraç Edildiğini Tespit İçin
YMM Raporu Gerektiği Fakat DİİB İle Yapılan İthalatlar İçin YMM Raporun
Verilmesine Gerek Bulunmadığı
İlgili tüm tebliğlerde (01.05.2014 öncesi dönemler için geçerli olan 83-95-120
numaralı KDV tebliğleri ve 01.05.2014 dönemi sonrası için geçerli olan KDV Uygulama
Genel Tebliği)YMM raporunun DİİB Sahibi Mükellef, KDV Kanununun Geçici 17.
maddesine istinaden KDV’siz Tecil-terkin uygulaması kapsamında satıcılardan mal satın
alması durumunda verileceği belirtilmiş olup, DİİB kullanılarak ithalat yapılması ile ilgili
verileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat vergi dairelerinin bir kısmı “ithalatta
satın almadır” diyerek “satıcılardan mal satın alması durumunda” YMM raporu verilir
tabiri içine ithalatı da koyarak DİİB Sahibi Mükellef, KDV Kanununun Geçici 17. maddesine
istinaden ithalatında da YMM raporu gerekir demekte ise de bu yorum tebliğ hükmüne
aykırıdır.
Çünkü“…tecil-terkin uygulaması kapsamında…” cümlesi atlanmaktadır. İthalatta tecil
terkin işlemi söz konusu değildir. Teminat verilerek ithalat gerçekleştirilmekte ve şartlar
yerine getirildiğinde YMM raporu istenmeden gümrük müdürlüğünden teminat çözülmesi
işlemleri yaptırılmaktadır. Bu nedenle DİİB kapsamında ithalat yapılarak imalatta
kullanılması ve imal edilen ürünün ihraç edilmesi işleminde YMM raporu verme zorunluluğu
eski KDV tebliğlerinde olmadığı gibi yeni KDV uygulama genel tebliğinde de
bulunmamaktadır.
2.3. Mayıs/2014 ve Sonrası Dönemlerde DİİB Sahibinin Belgesi İle KDV Ödemeksizin
Aldığı Malları İmalatta Kullanarak İmal Ettiği Malı Diğer DİİB Sahibi Mükellefin
Girdisi Olması Nedeni İle Geçici 17. Madde Kapsamında Teslimi Halinde İstenebilecek
İadeye Sınır Getirilmiştir
Burada DİB kapsamında 17. maddeye göre KDV ödemeden alım yapan mükellef
imalatta kullanmak ve imal ettiği ürünü ihraç etmek veya ihraç kayıtlı vererek ihraç ettirmek
zorundadır. Fakat üretilen mal diğer DİİB sahibinin girdisi olması halinde diğer DİİB sahibine
17. madde kapsamında teslim yapabilir.
Bu durumda satıcının DİİB belgesi olup, yine DİİB belgeli olan alıcıya teslim yapan
mükellefin alabileceği iadeye yeni uygulama tebliği ile kanunun “17'nci maddesi kapsamında
temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla
olamaz “ denilerek sınır getirilmiştir.
3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin uygulanmasında ihracat süresi olarak
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesindeki üç aylık süre yerine dahilde işleme izin
belgesinde öngörülen süreler esas alınır.
Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17
nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara
üretim girdisi olarak 3065 sayılı Kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında teslimi
mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde
olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.
Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında teslimde bulunan
DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle
hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için 3065 sayılı Kanunun
geçici 17’nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı
düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal
edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi yapılamaz.
2.4. Mayıs/2014 ve Sonrası Dönemlerde DİİB Belgesi Olan Ve Olmayan Mükelleflerden
İhraç Kayıtlı Aldığı Malı İhraç Eden İhracatçı Mükellefin Genel Gider Ve ATİK’den
Alabileceği İade Tutarı Sınırlaması
Mükellef mal alırken ihraç kayıtlı aldığından KDV ödememiştir. Bu nedenle ihracat
nedeni ile 11/a maddesine göre talep edebileceği iade genel gider ve ATİK' den yüklendiği
KDV' sidir. Hasılatın % 18'le çarpılması sonucu bulunan tutardan ihraç kayıtlı alması nedeni
ile ödemediği KDV' sini düşerek kalan tutarı geçmemek üzere iade alabilir. İhracat kayıtlı
alım yapması nedeni ile mal alışından yüklenimi olması mümkün olmadığından yüklenimi
ATİK ve genel gider harcamalarından olabilir. ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den iade
hesabına pay verilebilmesi için, ATİK’lerin iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılması
gerekir. ATİK’lerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi halinde ise imal ve inşa
sırasında yüklenilen KDV’den, ATİK’lerin aktife alınıp iade hakkı doğuran işlemlerde fiilen
kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren iade hesabına pay verilebilir.
Genel giderin hangi mal ile ilgili olduğu belli ise ilgili malın maliyetine verilmesi,
hangi mal ile ilgili olduğu belli olmayan genel giderler bir havuza biriktirilerek bir dağıtım
anahtarı ile (yurt içi satış,yurt dışı satış,ve stok) bedellerine paylaştırılır.
İhracatçı mükellefin KDV Kanununun 11/a maddesine göre ATİK ve genel gider
dolayısıyla yüklenilen KDV’den iade hesabına verilebilecek en fazla pay o dönemdeki iade
hakkı doğuran işlemlere ait bedelin % 18’'inden fazla olamaz.
İhraç kayıtlı aldığı malı ihraç eden mükellefin alabileceği iade tutarı ise; o
dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin % 18’'inden ihraç kayıtlı alımları
nedeni ile ödemediği KDV’si tutarı düşülerek bulunan tutardan fazla olamaz.(VI/A-1.3.)
Sonuç olarak DİİB belgesi olan ve olmayan mükelleflerden ihraç kayıtlı aldığı malı
ihraç eden ihracatçı mükellefin alabileceği iade tutarı kârının KDV’si kadardır. KDV
Uygulama Genel Tebliğinde bulunan bu sınırlama Mayıs/2014 öncesi dönemler için 60
numaralı KDV sirkülerinde de mevcut olup, yeni getirilen bir sınırlama değildir.
2.5. Mayıs/2014 ve Sonrası Dönemlerde Eş Değer Ürün Uygulaması
2.5.1. KDV Mevzuatında Eşdeğer Ürün Nedir ?
DİİB sahibi mükellef DİİB kullanarak KDV ödemeden ithalat yapmak veya yurt
içinden almak için zaman bulamadığı acele durumlarda KDV ödeyerek satın aldığı elinde
hazır bulunan malları DİİB'de bulunan ürünün imalatında kullanarak ürettiği ürünü ihraç
etmesi durumunda ihracattan sonra ihracatını yaptığı malın imalatında kullandığı ürün kadar
aynı ürünü DİİB kapsamında KDV ödemeyerek yurt dışından ithal etme hakkına gümrük
mevzuatında eşdeğer eşyasını temin etme hakkı denmektedir.
Gümrük mevzuatında bulunan bu uygulama 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren
KDV Uygulama Genel Tebliği ile KDV mevzuatına da girmiştir.Eşdeğer ürünü KDV
ödemeyerek yurt dışından ithal etmek yerine, KDV ödemeksizin yurt içinden de alma hakkı
verilmiş, böylece gümrük mevzuatı ile KDV mevzuatı arasındaki eşdeğer ürün uygulama
farklılığı ortadan kaldırılmıştır.
2.5.2. Eşdeğer Ürünün Yurt İçinden KDV Ödenmeden Alınmasında Belge Düzeni
DİİB Sahibi Mükellefe KDV Kanununun Geçici 17. maddesine istinaden KDV’siz
eşdeğer ürün teslim eden mükellef, faturasına "3065 Sayılı KDV Kanununun
Geçici17.maddesi hükmü gereğince KDV tahsil edilmemiştir" yazarak KDV tahsil
etmeyecektir. Satıcılar, DİİB’ belgesinin "İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler" bölümünü
bu kapsamdaki teslimlerine uygun şekilde doldurarak imzalar ve kaşelerler. Bu şekilde şerh
düşülen DİİB'nin bir fotokopisini belge sahibine imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle
onaylatarak almaları gerekir.
DİİB sahibi mükellef KDV ödeyerek satın aldığı elinde hazır bulunan malları DİİB'de
bulunan ürünün imalatında kullanarak ürettiği ürünü ihraç etmesi durumunda ihracattan sonra
ihracatını yaptığı malın imalatında kullandığı KDV’li ürün kadar KDV ‘siz eşdeğer ürün
temin ederek DİİB satıcı tarafından dolacak bölümünü doldurtur. İlk imalatta kullanılan
KDV'li ürün alışı DİİB işlenmemiş olduğundan eşdeğer ürün alımının DİİB işlenmesi bir
mükerrerlik oluşturmamaktadır.
2.5.3. KDV Ödeyerek Satın Aldığı Elinde Hazır Bulunan Malları DİİB Kapsamında
Ürünün İmalatında Kullanarak Ürettiği Ürünü İhraç Ederek KDV'siz Eşdeğer Ürün
Alma Hakkı Kazanan Mükellefin Eşdeğer Ürünü KDV Ödemeksizin Alımından Sonra
Mükellefe İade Esasları
DİİB sahibi mükellef DİİB kullanarak KDV ödemeden ithalat yapmaya veya yurt
içinden almaya zamanı bulamadığı acele durumlarda KDV ödeyerek satın aldığı elinde hazır
bulunan malları DİİB de bulunan ürünün imalatında kullanarak ürettiği ürünü ihraç ederse
ihracattan sonra ihracatını yaptığı malın imalatında kullandığı ürün kadar aynı ürünü DİİB
kapsamında KDV ödemeyerek gümrük mevzuatındaki eş değer ürün uygulaması kapsamında
ithal edebilirken KDV Uygulama Genel tebliği ile yurt içinden de KDV ödemeden temin etme
hakkı verilmiştir.
KDV ödemeden yurt içinden eş değer ürün alma hakkı olan mükellefe eşdeğer ürünü
KDV siz teslim eden satıcı, KDV tahsil etmeyecektir. Faturasına "......tarih ve .....sayılı DİİB
KDV kanunun geçici 17. maddesine istinaden KDV tahsil edilmemiştir" yazacaktır.
Yukarıdaki maddelerde anlatılan DİİB olan mükellefe kanunun geçici 17. maddesine göre
KDV'siz teslimde anlatılan kanunun 11/c maddesindeki esaslara göre iadesini alacaktır.
Eş değer ürün kullanarak ürettiği ürünü ihraç eden veya ihraç kayıtlı veren mükellefe
yapılacak KDV’si iadesi tutarı; satış faturasındaki KDV tutarından eşdeğer ürün kapsamında
temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla
olamaz. DİİB sahibi ihraç kayıtlı vermeyip kendisi ihraç ederek 11/a maddesine göre iade
istemesi durumunda da 3. maddede belirtilen sınırlama bulunmaktadır. Bu sınırlama DİİB
sahibi mükellef ile ilgili olup, DİİB sahibine mal satan satıcıyı ilgilendirmemektedir.
KDV Uygulama Genel Tebliğinde "eş değer ürünü DİİB’si sahiplerine tesliminde veya
ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür." dediğinden eş değer ürün
DİİB sahibince KDV’siz ithal edilebileceği gibi yurt içinden de KDV ödenmeksin
alınabilecektir. Eş değer ürün ithalatında gümrük mevzuatına göre KDV uygulama tebliği
öncesi de ödenmemekte olduğundan getirilen yenilik eş değer ürünün KDV’si kanununun
geçici 17. Maddesine göre yurt içinden de KDV ödemeksizin alınma hakkı verilerek yerli
üreticinin teşvik edilmesi olup geç kalmış bir uygulamadır.
DİİB sahibinin eş değer ürünü yurt içinden alımı ile ilgili KDV iadesi esasları kanunun
Geçici 17. Maddesine göre DİİB sahibinin yurt içinden KDV ödemeksizin mal alışında iade
esasları (II/A-9.1.) bölümünde anlatıldığından tekrarına yer verilmemiştir. Eş değer ürün alımı
da DİİB sahibinin KDV’si kanununun geçici 17. Maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal
alışı olduğundan aynı esaslara göre işlem yapılmalıdır. (II/A-9.4.)
2.5.4. Mayıs/2014 ve Sonrası Dönemlerde KDV'si Beyannamesi Doldurmasında Yaşanan
Sorun Ve Çözümleri
DİİB sahibi mükellef ihraç kayıtlı faturadaki KDV'ni tahsil etmediği halde tahsil etmiş
gibi beyannamesinde göstermekte bu nedenle hasılat KDV'si bu kadar fiktif olarak
yükselmektedir. Fiktif bu tutarın telafisi mükellefin Ödenecek KDV'si ihraç kayıtlı teslime ait
faturadaki KDV'si tutarından yüksek ise ödenecek KDV'sinin faturadaki KDV tutarı kadarı
tecil edilmek suretiyle tahsil edilmemekte ve DİİB süresi içinde ihracatın gerçekleşmesi
durumunda terkin edilmektedir. Ödenecek vergisi ihraç kayıtlı teslime ait KDV tutarından
düşük ise ödenecek KDV kadarı tecil ve terkin işlemine tabi tutulurken fark iade edilmektedir.
01.05.2014 tarihinde yürürlüğü giren Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği
ile alınacak iade tutarına yukarıda izah edilen sınırlamayı getirmiştir. DİİB sahibi mükellefin
KDV Kanununun 11/c maddesi kapsamında teslimine ait KDV beyannamesi doldurma
bölümünde değişiklik yapmamıştır. Mükellef ihracat şartlı teslime ait bedel kısmını
doldurduğunda bu bedele ait KDV tutarı KDV beyannamesinin tecil edilebilir KDV satırına,
bu tutarı geçmemek üzere ödenecek KDV tutarı kadar kısmını tecil edilecek KDV satırına ve
ödenecek vergi tecil edilebilir KDV den az ise farkı iade edilecek KDV satırına sistem
tarafından otomatik kaydedilmektedir. Diğer ifade ile 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren
Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile iade alınamayacağı belirtilen tutar dikkate
alınmadan, sistem tarafından tecil veya iade edilecek KDV tutarları ilgili satırlarına sistem
tarafından otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu nedenle mükellef Sonraki Döneme
Devreden KDV durumuna göre KDV beyannamesini doldururken ve iade dilekçesi verilirken
aşağıdaki hususlara dikkat edecektir.
2.5.4.1. DİB Kullanarak KDV Kanununun Geçici 17. Maddesi Kapsamında KDV
Ödemeden Alım Yapan Mükellef İmalatta Kullanmak Ve İmal Ettiği Ürünü İhraç
Kayıtlı Vererek İhraç Ettirmesi Durumunda İhracat Şartlı Teslime Ait KDV Tutarının
Ödenecek Vergi Olmaması Nedeni İle Tamamı İade Edilecek KDV Olup, Tecil - Terkin
İşlemi Bulunmaması Durumunda Beyannamenin Doldurulması Ve İade Dilekçesinin
Verilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
KDV Kanununun Geçici 17. Maddesi Kapsamında KDV’siz Mal alan DİİB Sahibi
Mükellef beyannamesinin ihracat kayıtlı teslime ait bedel kısmını doldurduğunda sistem bu
bedele ait KDV tutarını otomatik olarak KDV beyannamesinin tecil edilebilir KDV satırına
yazar. (Bu satır tecil edilecek KDV tutarını değil, tecil veya iade toplamının geçemeyeceği üst
limiti göstermektedir), bu bölümde ödenecek KDV olmayan durum anlatıldığından tecil
edilebilir KDV tutarı iade edilecek KDV satırına sistem tarafından otomatik
kaydedilmektedir.
Mükellef ise sistemin iade satırına yazdığı iade tutarından KDV Kanununun Geçici 17.
Maddesi Kapsamında KDV’siz mal alan DİİB Sahibi Mükellef DİİB ibraz ederek satıcılara
KDV Kanununun Geçici 17. Maddesi Kapsamında ödemediği KDV tutarını indirilecek KDV
bölümündeki 107 kod numaralı satıra yazarak sistemin 107 kod numaralı satıra yazılan ve
iadesi mümkün olmayan tutarı indirilecek KDV satırına almasını sağlar.
107 numaralı satıra malın teslim edildiği döneme ait KDV beyannamesinde mi yoksa
ihracatın gerçekleştiği dönemdeki KDV beyannamesinde mi yazılacağı KDV Uygulama
tebliğinde açık yazılmamıştır. Fakat ortak hususlar bölümünde "3065 sayılı Kanunun (11/1-c)
ve geçici 17'nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade
alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler,
tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem
beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır
aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi vermezler."
Demek sureti ile iade istenemeyecek veya istenemeyecek KDV tutarlarının indirilecek KDV
hesabına alınma zamanını belirlediğinden 107 numaralı satıra ihracatın gerçekleştiği dönem
almak daha uygun olacaktır. Vergi dairelerinin çoğu iade dilekçesinin verildiği dönemde 107
numaralı satıra aldırma yönünde işlem tesis temekte olup, iade dilekçesi ihracat
gerçekleşmeden verilemeyeceği için erken indirime almak söz konusu olmadığından sorun
oluşturmayacaktır.
Mükellef tarafından 107 kod numaralı satır bu şekilde kullanılmaz ise; satış hasılat
KDV’si içinde beyan edildiği halde tahsil edilmeyen ve iadesine de imkan verilmeyen tutar
kadar mükellefin indirilecek KDV tutarının mükellef aleyhine azalması sonucunu
doğuracaktır.
İade edilecek KDV yanında ödenecek KDV bulunması durumunda iade ile birlikte
tecil-terkininde bulunması durumunda tecil edilen tutar talep edilecek iadeden düşülmeyecek
ve terkin işlemleri için gerekli evraklar verilerek terkin işlemi yapılacaktır.
2.5.5. Mayıs/2014 ve Sonrası Dönemlerde İade Talep Dilekçesinin Verilmesinde Dikkat
Edilecek Hususlar
İade talebi internet üzerinden 429 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliği eki 2B
numaralı dilekçe ile yapılacaktır.
Mükellef ihracat kayıtlı teslim bedeli ve KDV oranını yazdıktan sonra sistem otomatik
olarak ihracat kayıtlı teslim faturasındaki KDV tutarını tecil edilebilir KDV satırına bu tutarı
geçmemek üzere ödenecek KDV kadarını tecil edilecek KDV satırına tecil edilebilir KDV
den daha az ödenecek KDV varsa farkı da iade edilecek KDV satırına yazmaktadır.
İndirilecek KDV bölümündeki 107 kod numaralı satırda yazılı olan ve mükellefe iade
edilemeyecek tutarı sistem ihracat kayıtlı teslime ait bölümün iade edilecek KDV satırındaki
tutardan düşmediğinden bu satırdaki tutar kadar iade isteyen mükellef haksız iade almış
durumuna düşeceğinden iade dilekçesinde iade istenecek tutar yazılırken ihracat kayıtlı
teslime ait bölümün iade edilecek KDV satırındaki tutardan 107 kod numaralı satırdaki tutarı
düşerek iade tutarını yazması gerekmektedir.
İade olarak talep edilecek tutarı KDV beyannamesini esas alarak formül haline
getirirsek ( KDV beyannamesinin ihraç kayıtlı teslime ait bölümündeki iade edilecek KDV
tutarı - 107 kod numaralı satıra yazılan tutar(DİİB‘si kapsamındaki alımlara isabet eden
KDV)= İade dilekçesi ile istenebilecek iade veya mahsup tutarı) olacaktır.
Ayrıca tecil edilen tutarın bulunması halinde evrakların verilerek terkin işlemlerinin
yapılması gerekir.
Sehven 107 numaralı satırı düşmeden iade dilekçesi verilmiş ve iade işlemleri
tamamlanmadan farkına varılmış ise; ilave olarak 429 sıra numaralı VUK tebliğinin 7
numaralı eki "iade talebinin değiştirilmesine/iade talebinden vazgeçilmesine ilişkin dilekçe
sistem üzerinden verilmek sureti ile iade tutarının düzeltilmesi gerekir.
2.5.6. Dahilde İşleme Belgesi Sahibi Mükellef Özel Faturalı Satış Yaparak Malı Yurt
Dışı Edebilir
Dahilde İşleme Belgesi Sahibi Mükellef ürettiği malı gümrük beyannamesi ile ihracat
yapabilir veya ihraç kayıtlı vererek ihracat yaptırabileceği gibi özel faturalı satış için izin
belgesi alarak özel fatura ile satarak yurt dışı edebilir veya özel faturalı satış için izin belgesi
olan başka bir mükellefe ihraç kayıtlı vererek yurt dışı ettirebilir.
2.5.7. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Mal Alan DİİB Sahibi Mükellefin
Beyannameye Ekleyeceği Belgeler
Dahilde işleme rejimi kapsamında mal alan DİİB sahibi mükellef teslimin yapıldığı
döneme ait beyannamenin verilme süresi içinde, alıcılar tarafından onaylanarak verilen
DİİB’in örneği veya bu belgenin tarih ve sayısı ile satılan malın cins, miktar ve tutarına ilişkin
bilgilerle satıcı tarafından onaylanan bilgileri ihtiva eden liste bağlı olunan vergi dairesine bir
dilekçe ekinde verilir.
2.5.8. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında DİİB Sahibi Mükellefe Mal Satanların
Beyannameye Ekleyeceği Belgeler
Dahilde işleme rejimi kapsamında DİİB sahibi mükelleflere KDV siz mal satan
satıcılar teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verilme süresi içinde, alıcılar
tarafından onaylanarak verilen DİİB’in örneği veya bu belgenin tarih ve sayısı ile satılan
malın cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgilerle satıcı tarafından onaylanan bilgileri ihtiva eden
liste bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir. Bu belgelerle birlikte satış
faturalarının fotokopisi veya fatura bilgilerini içeren firma yetkililerince kaşeli ve imzalı bir
liste de dilekçelere eklenir.
2.5.9. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Mal Alan DİİB Sahibi Mükellefin YMM
Raporu Vermesi Gereken Durumlar
3065 sayılı Kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında satın alınan maddelerle imal
edilen malların DİİB süresi içinde ihraç edildiği yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek bir
raporla tespit edilir. Bu rapor alıcı tarafından, tecil-terkin kapsamındaki alışlarına ilişkin
olarak düzenlenebileceği gibi, satıcı tarafından bu kapsamdaki satışlarına ilişkin olarak da
düzenlenebilir.
DİİB sahibinin YMM'si tarafından düzenlenen rapor ile satıcının iade işlemleri
yapıldığı dönemlerde iade alacak satıcının yaptırım gücü bulunmamakta olduğundan rapor
vermede gecikmeler yaşandığından satıcı ile sözleşmesi olan YMM’ lercede rapor
verebilmesinin önü açılmıştır. Satıcının sözleşme yaptığı YMM bu raporu düzenleyebilmek
için DİİB sahibi mükellef bilgilerine ihtiyaç duyacaktır. Satıcının tam tasdik sözleşmesinin
bulunmaması halinde iade sözleşmesi düzenleyerek yaptırabilir. Fakat tam tasdik sözleşmesi
bulunan YMM tam tasdik sözleşmesi bulunan YMM ye rapor düzenlettirebilecektir. DİİB
sahibinin YMM si tam tasdik sözleşmesi bulunan satıcı adına rapor düzenleyemez .
Söz konusu raporlarda, imalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve
randıman hesapları yapılır. Satıcı nezdinde düzenlenecek raporlarda, alıcılardan alınan
bilgilere dayanılarak işlem yapılabilir.
Satıcı nezdinde düzenlenecek raporlarda;
- DİİB’in tarih ve sayısı,
- Belgenin geçerlik süresi,
- İhracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,
- Fiili ihracat tarihleri,
- İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,
- İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı,
hususlarına ilişkin bilgilere yer verilir ve rapora ilgili mevzuat uyarınca gümrük
beyannamesinin veya beyannamelerdeki bilgileri içeren liste ya da gümrük beyannamesi
yerine geçen belge, Dahilde işleme rejimi kapsamında mal alan DİİB sahibi mükellef
teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verilme süresi içinde, alıcılar tarafından
onaylanarak verilen DİİB’in örneği veya bu belgenin tarih ve sayısı ile satılan malın cins,
miktar ve tutarına ilişkin bilgilerle satıcı tarafından onaylanan bilgileri ihtiva eden liste YMM
raporuna eklenir.
YMM raporunun ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek
yoktur. Her bir belge bazında tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları
kapsayacak şekilde tek bir rapor da düzenlenebilir. Satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş
olan söz konusu raporun satıcı tarafından bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı suretiyle tecil
edilen verginin terkini sağlanır.
III- DİİB Sahibinin Ürettiği Malların Diğer DİİB Sahibinin Girdisi Mahiyetinde Olması
Nedeni İle Geçici 17. Madde Kapsamında Tesliminde, İhracat Kayıtlı Tesliminde Ve
Kendisi Tarafından İhracat Yapılması Durumlarında İhracat Gerçekleştirilmesi
Gereken Süre
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.1.) bölümünde "3065 sayılı
Kanunun geçici 17'nci maddesinin uygulanmasında ihracat süresi olarak 3065 sayılı Kanunun
(11/1-c) maddesindeki üç aylık süre yerine dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süreler
esas alınır." hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle:
a) DİİB sahibi mükellef ihracatı kendi yapacaksa;
KDV’si kanununun geçici 17. madde kapsamında KDV ödemeksizin aldığı malı
üretimde kullanarak ürettiği malın ihracatını DİİB süresi bitmeden ek süre almış ise ek süre
bitmeden gerçekleştirmesi gerekir. Gerçekleştirmemesi durumunda KDV’si kanununun
Geçici 17. madde kapsamında ödemediği KDV’si vergi zıyaı cezası ve faizi ile birlikte DİİB
sahibi mükelleften tahsil edilir.
b) DİİB sahibi mükellef ihraç kayıtlı teslim yapacaksa;
KDV’si kanununun geçici 17. madde kapsamında KDV ödemeksizin aldığı malı
üretimde kullanarak ürettiği malı ihraç kayıtlı teslim ederse DİİB süresi bitmeden (ek süre
almış ise ek süre bitmeden) ihraç kayıtlı teslim alan mükellefin ihracatı gerçekleştirmesi
gerekmektedir. DİİB süresinin bitimine yakın ihracat kayıtlı teslim yaparak DİİB süresi
içinde ihracat yapma şartını uzatmak mümkün değildir.
c) KDV’si kanununun geçici 17. madde kapsamında KDV ödemeksizin aldığı malı
üretimde kullanarak ürettiği malın başka bir DİİB sahibi mükellefin üretim girdisi
olması durumunda KDV’si kanununun geçici 17. madde kapsamında KDV tahsil
etmeksizin teslim yapabilir.
Diğer DİİB sahibinin üretim girdisi olması nedeni ile KDV’si kanununun geçici 17.
madde kapsamında KDV tahsil etmeksizin teslim hakkı KDV Uygulama Genel Tebliği ile
verildiği için DİİB ne ait üretim girdisini alan mükellefin DİİB süresi esas alınacaktır.
Diğer ifade ile burada üretim girdisi olarak satan DİİB sahibi satıcı durumunda olduğundan
kendi DİİB süresi dikkate alınmaz alıcı durumunda olan DİİB sahibinin DİİB süresi içinde
ihracatın gerçekleştirilmesi aranır.
DİİB sahibi DİİB kullanarak aldığı malı DİİB süresinde imalatta kullanmak ve ürettiği
malı DİİB süresi içinde ihraç etmek zorundadır. Tebliğde bu hükmü koymak sureti ile
DİİB sahibinin DİİB süresinin bitimine yakın ürettiği malı ihraç kayıtlı vererek üç ay ek
bir süre kazanabilmesinin önü kesilmiştir. (II/A-9.1.)
Bazı vergi daireleri DİİB sahibinin ürettiği ürünün Diğer DİİB sahibinin üretim girdisi
olması nedeni ile KDV’si kanununun geçici 17. madde kapsamında KDV tahsil etmeksizin
tesliminde teslim yapan DİİB sahibinin DİİB de yazılı süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekir
yorumu dikkate alınarak satıcı DİİB sahibinin DİİB süresi içinde ihracatın gerçekleştirilmesi
çıkacak sorunu engelleyecektir.
VI-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Mayıs/2014 döneminden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren KDV Genel
Uygulama Tebliği ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında teslimler ile ilgili KDV
mevzuatında önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
Değişiklikler; bu kapsamda teslimler, KDV beyannamesinin düzenlenmesi, iade talep
ve ibrazı gereken belgelerin neler olduğu konularındaki usul ve esasları kapsamaktadır.
Bu çalışmada; bizzat mükelleflerin bu kapsamda mal teslimlerinde, iade taleplerinde,
beyanname düzenleme sırasında ve belge ibrazı sırasında karşılaştıkları sorunlar ve yazılı
mevzuatta çok açık olmayan hususları açıklığa kavuşturabilmek hedeflenmiştir.
Mükelleflerin yeni uygulamalar nedeniyle, önceki alışkanlıklarını gözden geçirerek,
değişimleri takip etmeleri, ileride karşılaşabilecekleri sorunların doğmasını baştan
engelleyecektir.
KAYNAK:
-
3065 Sayılı KDV Kanunu,
Mülga KDV Genel Tebliğleri,
KDV Genel Uygulama Tebliği,
60,61,62,63,64,65,66 Seri No’lu KDV Sirküleri

Benzer belgeler