Layout 2 - İhlas Koleji

Transkript

Layout 2 - İhlas Koleji
kurunkalem
31 Mayıs 2013 CUMA
17
’nin katkılarıyla...
[email protected]
Teknolojiye
çocuklar da mecbur
Hakkında bilmediğiniz
3 şey: TÜKENMEZ KALEM
B
ütün dünyada son y llarda daha da sert
esen bili im rüzgâr birçok kural kendine
göre de i tirerek yoluna devam ediyor.
Daha birkaç y l önce belki lüks olarak görülen diz üstü bilgisayarlar, tabletler ve ak ll telefonlar art k birçok insan n günlük hayat n n ayr lmaz bir parças hâline geldi.
Prof. Dr. Ziya Selçuk’un “Çocuklar Gelece e
F rlatmak” isimli yaz s nda çok güzel belirtti i
gibi okullardaki çocuklara gelece in artlar na
göre e itim vermemiz zorunlu hâle gelmi tir.
Nas l ki aya uydu gönderilirken ay n f rlatma
an ndaki konumu de il, uydunun var an ndaki
konumuna göre koordinatlar giriliyorsa, çocuklara
e itim verilirken de bugünün de il, onlar n mezun
olacaklar günün artlar göz önüne al nmal d r.
Yine Selçuk’un dedi i gibi, bugün ilkokulda okuyan çocuklar, ileride muhtemelen bizim u anda
ismini bilmedi imiz yeni meslekler edinecekler.
Geçti imiz hafta Millî E itim Bakanl ve
Talim Terbiye Kurulu Ba kanl taraf ndan
aç klanan geli me de bu anlamda çok sevindirici. Çünkü gelecek ö retim y l ndan itibaren
be inci ve alt nc s n flarda bili im teknolojileri
ve yaz l m dersi seçmeli dersler listesinden
ç kart larak haftada iki saat olmak üzere zorunlu
dersler listesine al nd .
TTK Ba kan Emin Karip yapt aç klamada
bu de i ikli in amac n n, çocuklar teknolojinin
tüketicisi de il üreticisi hâline getirmeyi, yeni
tasar mlar, fikirler ve projeler ortaya koymalar n
sa lamak oldu unu belirtmi .
Teknoloji kullan m Türkiye için bir lüks olmaktan
ç km , bir mecburiyet hâline gelmi tir. Böyle
bir ortamda çocuklar m z için bili im teknolojileri
ve yaz l m dersinin seçmeli olarak kalmas
zaten oldukça çeli kili olurdu. Çünkü günümüzde teknoloji kullan m konusunda kimseye
tercih hakk sunulmamakta, teknolojiyi etkin
kullanamayan ki iler, irketler ve kurumlar
ayakta kalmakta zorlanmaktad r.
Bu anlamda al nan karar çok yerinde olmu ,
gelece in mecburiyetleri imdiden bir nevi
garanti alt na al nm t r.
SICAKLAR VE SINAVLAR
Her sene oldu u gibi yine s nav harareti haziran
ay nda zirveye ç kacak. SBS’ye giri belgeleri
haz rland , sahiplerini bekliyor. LYS’ye haz rlanan
son s n f ö rencileri için sadece bu ö retim
y l na mahsus olmak üzere 45 günü a mayacak
ekilde izin hakk tan nd . Böylece ö rencilerin
rapor bulmak için harcayacaklar enerji israf n n
önüne geçilmeye çal l yor.
S nav haz rl içinde olan ö rencilerimize söyleyecek çok ey var ama kö ede yerimiz s n rl .
Onun için sadece unu söylemek istiyorum:
Sevgili gençler! Allah ömür verdikçe hayat n zda
güne parlamaya devam edecek. Kim bilir kaç
kere daha güzel haziran aylar ya ayacaks n z.
Ama s nava girece iniz haziran ay bir tane.
Onun için biraz sabredin ve son ad mlar n z
sa lam atarak finale ula n.
Hepinize imdiden ba ar lar diliyorum.
AJANDA...
Eğitim mimarisine
çevreci yaklaşımlar
Ö
zyeğin Üniversitesi, elde ettiği çevreye
duyarlı eğitim yerleşkesi deneyimlerini,
diğer eğitim kurumları ile paylaşmak
ve eğitim yerleşkesine yatırım yapmayı
planlayan eğitimcilere yol göstermek amacıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Eğitim Mimarisine Çevreci Yaklaşımlar” konulu
bir panel düzenliyor. Panel, 5 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 – 13.30 arası Özyeğin
Üniversitesi Çekmeköy Yerleşkesi, Reşat
Aytaç Oditoryumu’nda yapılacak. Özyeğin
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ve Özyeğin Üniversitesi EÇEM (Enerji, Çevre
ve Ekonomi Merkezi) tarafından düzenlenen
panele Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı
Sayın Cem Gülan da katılacak.
1822’de ilk çelik
uçlu kalem yapıldı
D
OĞRU CEZA
çocuğu geliştirir
DENGEYİ NASIL SAĞLARIZ?
S
alı günü Bahçelievler Hükümet
Konağı’nda çocuk odaklı sosyal
risk haritası başlıklı bir seminere
katıldım. Seminerde Üsküdar
Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele
Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü
Adem Solak, yürütmüş olduğu geniş
çaplı bir araştırmadan söz etti. Ve alınması gereken önlemler hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.
Konuşma esnasında çocuklar ve çocuklara verilen cezalar hakkında kendi
hayatından örnekler verdi. O sırada aldığımız ilk gerçek cezayı düşünmemizi
istedi, 5-10 saniye sonra insanların surat
ifadeleri değişti. Anladığım kadarıyla
herkesin aklına o en kötü an gelmişti.
“Okula başladığım ilk gündü. Çevremde yüzlerce çocuk, mavi önlükler,
renkli çantalar, suluklar ve hayatımda
ilk kez gördüğüm ıslak peçete kutuları,
kızlara pembe erkeklere ise mavi. Sınıf
arkadaşlarımın kimi ağlıyor kimi de
pencereden annesini görmeye çalışıyordu… Sözü uzatmayalım, hayatımda
girdiğim ilk ders ve ilk teneffüstü. Boynumda sulukla koşarak bahçeye çıktım.
İlk kez gördüğüm büst dedikleri parlak
şeye dokunmak için tırmandım, muazzam bir histi. O esnada iri yarı bıyıklı
bir adam ensemden yakalayıp yere fırlattı beni, suluğumun kapağının açılmasına sinirlenerek yerden kalkmaya
çabalarken arkamdan bir tane de tekme
atıp boylu boyunca yere uzattı beni. Üstüm ıslanmış ve dudağım kanamıştı,
bütün bunlara rağmen babamın öğüdüne uyup ağlamıyordum. O hâlimle
müdürün odasında bir ders boyunca
tek ayak üstünde bekledim.‘Bu ceza
sana ders olsun demişti, ders!’
Bana o gün verilen ceza çok sert ve
SON çözüm olan cezalarda önemli olan bu davranışın
neden yanlış olduğunu anlatmak ve bu konuda
eylemi gerçekleştiren kişiye bilgi vermektir.
anlamsızdı. Bu ceza neticesinde hiçbir
şey öğrenmemiştim, müdür o davranışı
tekrar etmemem için bunu yapmıştı
ama açıklamada bulunmaması, bu durumun neden yanlış bir davranış olduğunu söylememesi o konu hakkında
herhangi bir ders ve öğrenme sağlamadı
bende...”
Cezalarda önemli olan bu davranışın
neden yanlış olduğunu anlatmak ve bu
konuda eylemi gerçekleştiren kişiye
bilgi vermektir.
Ceza: Bir davranışın tekrar edilmemesi
için uygulanan üzüntü ve acı verici bir
yöntemdir (odaya kapatma, mahrum
etme, tek ayak üstünde bekletme) veya
çocuktan alınan bir haktır (harçlığını
kesme, dışarıya çıkmasına engel olma).
Çocuk, istenmeyen davranışta bulunduğu zaman uygulanır veya tehditte
bulunulur (Karnende kırık not olursa
eve gelme sakın, bir daha öğretmeninden şikâyet duyarsam harçlığını keseceğim). Cezalar çocukta korku doğurur.
Çocuk, davranışı yapmak istemediğinden değil de cezadan korktuğu için yapmaz (bir daha ellersen bu defa kötü dö-
veceğim). Ancak ceza, ödül gibi zamanla
etkisini kaybeder. Çocuk cezaya alışır,
hafta sonu dışarı çıkmamak bir süre
sonra onu etkilemez ve istenmeyen
davranışa devam eder. (Geçen yıl ders
çalışmayınca televizyon izlemesine engel oluyordum. Bu yıl televizyona olan
ilgisi bitti. Bilgisayara merak sardı. Ona
da engel olamam ya. Bu sefer de bilgisayar için ders çalışmıyor).
Meşhur bir hikâyemiz vardır: Nasrettin
Hoca, suya gönderdiği çocuğun eline
testiyi vermiş ve:
“-Testiyi kırmadan getir” diyerek bir
de çocuğa tokat patlatmış.
Yanındakiler hocaya söylenmişler:
“–Hocam, çocukcağız testiyi kırmadı
ki tokat atıyorsun! Bu yaptığın doğru
bir iş değil!” Hoca istifini bozmadan
cevap vermiş:
“–Doğru söylüyorsunuz; ancak testiyi
kırdıktan sonra tokat atmanın ne faydası
olur?”
Burada Hoca’nın çocuğa tokat atması
muhakkak ki savunulacak bir şey değil,
vurgulanmak istenen hataların önceden
engellenebileceğidir.
Hataları nasıl önleyebiliriz?
∂ Önleyici açıklama: Çocuktan beklentilerinizi davranış oluşmadan önce
açıklayın. “Kıyafetlerimin temiz olması
benim için çok önemli. Bir de aradığım
zaman dolabımda bulmalıyım. Bu konuya dikkat edersen hiç problem yaşamayız seninle.”
∂ Çevreyi değiştirme: Çocuğa kızmamak için ön tedbirler alın. “Annenin
dağınıklığı görüp de sinirlenmemesi
için oturma odasında bir oyun köşesi
hazırlaması ve çocuğun burada rahatça oyun oynaması.”
∂ Örnek olma: Çocuktan yapmasını
istediğimiz davranışları öncelikle bizler
yapmalıyız. “Ben sana küfür etme
demedim mi ‘ahmak’ çocuk!” diyen
bir ebeveyn inandırıcı olmaz.
FATSA CRA DA RES ’NDEN TAINMAZIN AÇIK ARTIRMA LANI
2010/3158 ESAS
Sat lmas na karar verilen ta nmaz n cinsi, niteli i, k ymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAINMAZIN Özellikleri: Ordu ili Çatalp nar ilçesi, Sayacatürk köyü,
Z ng ro lu mevkii, 191 ada, 25 parsel, 17 cilt, 1612 sayfada kay tl , 15.674,12 m2
yüzölçümlü f nd k bahçesi vasf nda ta nmaz Ta nmaz Çatalp nar ehir merkezine 13-15
km mesafede, güney yöndedir. Verim ça nda f nd k ocaklar ile kapl f nd k bahçesidir
Bahçenin yolu yoktur. Yeti tirilen ürünün toplanmas , bak m ve pazarlamas kolayd r.
503 rak mda % 55 e imlidir. Bir dekarda ortalama 50 ocak, her ocakta ise 8-10 dal f nd ktan olu maktad r.
Kıymeti
: 131.897,72 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki erhler :
: 17/07/2013 günü 10:00- 10:05 aras
1. Satı/ Günü
2. Satı/ Günü
: 13/08/2013 günü 10:00- 10:05 aras
Satı/ Yeri
: FATSA ADL YES CRA MÜDÜRLÜ Ü ÖNÜ
Satı/ /artları: 1- ihale aç k art rma suretiyle yap lacakt r. Birinci art rman n yirmi gün
öncesinden, art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu art rmada tahmin edilen de erin %50’sini ve rüçhanl alacakl lar varsa alacaklar toplam n ve sat giderlerini geçmek art ile ihale olunur. Birinci art rmada istekli
bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki be inci günden, ikinci
art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
art rmada da mal n tahmin edilen de erin % 50’sini, rüçhanl alacakl lar varsa alacaklar
toplam n ve sat giderlerini geçmesi art yla en çok art rana ihale olunur. Böyle fazla be-
delle al c ç kmazsa sat talebi dü ecektir.
2- Art rmaya i tirak edeceklerin, tahmin edilen de erin % 20'si oran nda pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri laz md r. Sat pe in para iledir, al c iste inde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harc ile
teslim masraflar al c ya aittir. Tellaliye resmi, ta nmaz n ayn ndan do an vergiler sat bedelinden ödenir.
3- potek sahibi alacakl larla di er ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklar n özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialar n dayana belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri laz md r; aksi takdirde haklar tapu sicil ile sabit olmad kça payla madan hariç
b rak lacakt r.
4- Sat bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse cra ve flas Kanununun
133’üncü maddesi gere ince ihale feshedilir. haleye kat l p daha sonra ihale bedelini yat rmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm al c lar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile
son ihale bedeli aras ndaki farktan ve di er zararlardan ve ayr ca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklard r, ihale fark ve temerrüt faizi ayr ca hükme hacet kalmaks z n
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden al nacakt r.
5- artname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aç k olup gideri
verildi i takdirde isteyen al c ya bir örne i gönderilebilir.
6- Sat a i tirak edenlerin artnameyi görmü ve münderecat n kabul etmi say lacaklar , ba kaca bilgi almak isteyenlerin 2010/3158 Esas say l dosya numaras yla müdürlü ümüze ba vurmalar ilan olunur.
bu ilan tebligat yap lamayan tüm ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(B; 33001-716) (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
∂ Mürekkepli metal kalemler aslında ta
Romalılar devrinden beri biliniyordu ama
John Mitchell adlı bir İngiliz 1822’de ilk kez
makine yapımı çelik ucu imal etti. Dolmakalemler ise sertleştirilmiş yapay kauçuğun
elde edilmesinden sonra yapılabildi.
∂ 30 Ekim 1888 tarihinde ABD’li denizci
John Loud, derilerini işaretlemek için ucunda
bilye bulunan mürekkepli kalemi keşfetti
ve ilk patentini aldı. Bu buluşu, 1935 yılında
gazete editörü olan Macar Ladislao Biro ve
kimyager olan kardeşi geliştirdi. Biro Kardeşler; buldukları kalemi, tanıştıkları Arjantin
Başkanı Augustine Justo’ya gösterdi ve başkanın teşvik etmesiyle kardeşler, Arjantin’de
fabrika kurdular. Yapılan ikinci denemede
başarılı oldular.
∂ Alakasız gibi gözükse de tükenmez kalemin tekrar gündeme gelmesinde uçakların
gelişmesinin etkisi olmuştur. Uçaklar 2-3
bin metreye çıkınca hava basıncı oldukça
azalır. Dolmakalemin haznesinde atmosferik
basınç altında doldurulan mürekkep, dışarıdaki basınç düşük olunca kendiliğinden
akıp yazıları da, giysileri de berbat ediyordu.
İkinci Dünya Savaşı’nda Amerikan Hava
Kuvvetleri uçuş personeli için havada kullanabilecekleri, mürekkep akıtmayacak bir
kaleme ihtiyaç duydu. Bilye uçlu kalem aranan bu özelliklere sahipti. Başlangıçta sadece
havacılar tarafından kullanılırken kısa zamanda geniş halk tabakalarına da yayıldı.
KARMA SÖZLÜK
Tatilya’ya gitmiş
efsane nesil...
∂ Trende çekilen fotoğrafa 5 lira vermediği
için boynu bükük olan bir kesimi içinde
barındırır. (bunlarolmaz)
∂ Tatilya’ya gitmiş ama alaboraya binememiştir. Küçüktük o zaman boydan kaybettik. (kizill)
∂Doğum günlerinde bedavaya her oyuncağa
binmiş nesildir aynı zamanda. Ne güzel
günlerdi o zamanlar. (yoncaa)
∂Tatilya parası bitince konuşan ağacın orada
takılmış nesildir. (ayakta duramayan adam)
∂ Girişte dağıtılan ve oyun aletlerinin yerini
gösteren rengârenk haritayı define haritası
inceler gibi incelemiş nesildir. (kimse bana
tavuk diyemez)
DÜZCE MAHKEMES ’NDEN
ESAS NO: 2008/14 Esas - KARAR NO: 2008/330
Davac lar S.S.K. BA KANLI I taraf ndan daval lar Hasan Özdemir ve Suat Ejder aleyhine
mahkememizde aç lan Alacak davas n n yap lan aç k yarg lamas sonunda;
Daval lardan Suat Ejder’in Y.D:Ü. Neu Dizayn Dikmen Yolu Lefko a/K.K.T.C Adresine
tebligat n yap lamad tüm ara t rmalara ra men adresi tespit edilemedi inden 7201 say l
T.K.nun 28. Maddesine göre ilanen tebligat yap lmas na karar verilmekle,
HÜKÜM: Gerekçesi yukar da aç kland üzere,
1-Sabit olan davan n KABULÜNE,; 1.605,82 YTL alaca n onay tarihi olan 26.06.2003
tarihinden; 78,37 YTL alaca n tediye tarihi olan 26.12.2002 tarihinden; 9,9 YTL alaca n
sarf tarihi olan 28.11.2002 tarihinden itibaren i leyecek yasal faizi ile birlikte daval lardan
mü tereken ve müteselsilen al narak davac ya ÖDENMES NE,
2- Karar ve ilam harc olan 91,48 YTL’nin daval lardan mü tereken ve müteselsilen al narak hazineye gelir kayd na,
3-Davac davada kendini vekil ile temsil ettirdi inden karar tarihinde yürürlükte bulunan
A.A.U.T. gere ince 500,00 YTL nispi avukatl k ücretinin daval lardan mü tereken ve müteselsilen al narak davac ya ödenmesine,
5-Davac taraf ndan yap lan 1 adet dosya gömle i 0,60 YTL, 2 adet tebligat gideri 3,00
YTL, 1 adet ilanen tebligat gideri 684,50 YTL, 3 adet talimat bilirki i incelemesi gideri
795,00 YTL, 4 adet müzekkere gideri 8,80 YTL, olmak üzere toplam 1.491,90 YTL yarg lama giderinin daval lardan mü tereken ve müteselsilen al narak davac ya ödenmesine,
Dair davac vekilinin yüzüne kar , daval lar n yoklu unda, davac vekili yönünden tefhiminden itibaren, daval lar yönünden gerekçeli karar n tebli inden itibaren 8 günlük yasal
süresi içerisinde mahkememiz arac l ile Yarg tay’a temyiz yolu aç k olmak üzere verilen
karar aç kça okunup usulen anlat ld .
Tebli yerine geçmek üzere ilanen tebli olunur.
(B; 20426-717) (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Benzer belgeler