16 Mayıs 2005 Pazartesi, 11.00

Yorumlar

Transkript

16 Mayıs 2005 Pazartesi, 11.00
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
SÖZLÜ OTURUMLAR
Örüntü ve Nesne Tanõma 1
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 11.00-12.30)
Look-Up Table Tabanlõ Boosting Algoritmasõ ile Karmaşõk Sahnelerde Yüz Sezimi
C. DemirKõr, S. Kargõn, B. Sankur
Haber Videolarõ için Yüz Bulma Yöntemlerinin İyileştirilmesi
N. İkizler, P. Duygulu
Yapay Sinir Ağõ Tabanlõ Yüz Tanõma İçin DSP Başarõmõnõn İyileştirilmesi
G. Günlü
Aktif Görünüm Model Temelli Yüz Tanõma
F. Kahraman, B. Kurt, M. Gökmen
İletişim Kuramõ 1
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 11.00-12.30)
Dalgacõk Tabanlõ Çoklu-Çip Hõzlõ Doğrudan Dizili Kod Bölmeli Çoklu Erişim
E. Öztürk, O. Kucur
Rayleigh Sönümlenmesi ve Güç Kontrol Hatasõ Etkisindeki Ağõrlõklõ Toparlama Dizili
DD-KBÇE için Basitleştirilmiş BHO İfadelerinin Türetilmesi
İ. Develi
Taşõyõcõ Frekans-Kaymasõna Karşõ MC-DS-CDMA ve OFDM Sistemlerinin Performans
Analizi
C. Çiftlikli, İ. Develi, A. T. Özşahin, A. Ç. Yapõcõ
Optimum Dalgacõk ve Yükseltilmiş Kosinüs Kullanan DD-KBÇE İşaretlerin
Performanslarõnõn Simülasyon ile Karşõlaştõrõlmasõ
B. Şahin, E. Öztürk
Analog Sinyal İşleme ve Donanõmlarõ 1
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 11.00-12.30)
Tasarlanan Akõm Taşõyõcõlõ Süzgeç Yapõsõyla Sayõsal İmgelerdeki Dürtü Gürültüsünün
Giderilmesi
P. Çivicioğlu, M. Alçõ
İkinci Dereceden Programlanabilir Ve Elektronik Ayarlanabilir Evrensel Süzgeç
Devresinin Logaritmik Ortamda Tasarõmõ
A. T. Tola, Ş. S. Yõlmaz, R. Arslanalp
1 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
Birinci Derece Fark Alõcõ AB-Sõnõfõ Logaritmik Ortam Tüm Geçiren Filtrenin DurumUzay Sentezi
A. Kõrçay, U. Çam, A. T. Tola
Akõm Modlu, Düşük Besleme Gerilimli Ve Elektronik Olarak Ayarlanabilen AB Sõnõfõ
Fark Alan Tip Logaritmik Ortam Khn Süzgecinin Tasarõmõ
A. T. Tola, R. Arslanalp, Ş. S. Yõlmaz
Sinyal İşleme Kuramõ
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 11.00-12.30)
IIR Süzgeç Tasarõmõ İçin Basit Bir Evrimsel Algoritma: Diferansiyel Gelişim Algoritmasõ
N. Karaboğa, B. Çetinkaya
Karõnca Koloni Algoritmasõ Kullanarak Adaptif IIR Filtre Tasarõmõ
A. Kalõnlõ, N. Karaboğa
CNN Yöntemi Kullanõlarak Kütahya Emet Değirmisaz Maden Sahasõna ait Magnetik
Anomali Haritasõnõn Yorumlanmasõ
N. Sayõn, A. M. Albora, O. N. Uçan
Bilgisayarlõ İyonosfer Tomografisinde Açõlõm İşlevlerinin Ve Yeniden Yapõlandõrma
Algoritmalarõnõn Model Üzerinden Karşõlaştõrõlmasõ
E. Yavuz, F. Arõkan, O. Arõkan, C. B. Erol
Örüntü ve Nesne Tanõma 2
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 13.30-15.00)
Sivas-Kuşaklõ bölgesindeki Hitit imparatorluğunun kalõntõlarõnõn araştõrõlmasõ: Markov
Random Filtre (MRF)
A. M. Albora, O. N. Uçan
İmge İşleme Yoluyla Çubuk Kod Yersenimi
R. Öktem, A. E. Çetin
Doğrusal-Olmayan Ayõrt-Edici Ortak Vektörler
H. Çevikalp, M. Neamtu
Gabor Süzgeç Bankasõ Kullanarak Tekstil Kumaşlarõnda Yerel Hata Tespiti
A. Baştürk H. Ketencioğlu, Z. Yuğnak, C. Yõldõz, M. E. Yüksel
İletişim Ağlarõ
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 13.30-15.00)
Çok Taşõyõcõlõ Yayõlõ İzge Sistemleri İçin Yeni Bir Yayma Dizisi
S. Şenay, A. Akan, L. F. Chaparro
2 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
İletişim Ağlarõnda Yönlendirme İyileştirilmesi Yöntemleri
A. E. Demircan, M. K. Leblebicioğlu
Gömülü Sistemlerde TCP IP Uygulamasõ
E.Karabulut, N.Karaboğa
Genişbant Telsiz Erişimi için, Üretilen İşi Enbüyütme ile Birleştirilmiş, Karma Otomatik
Hata Durumunda Yineleme Yöntemi
A. Yanõk, Ö. Gürbüz
Biyomedikal Sinyal İşleme 1
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 13.30-15.00)
Doğrusal Sabit Kutup Yaklasõmõ Kullanarak Böbrek Otoregülasyonu Dinamiği Analizi
R. Hacõoğlu, G. A. Williamson, K. A. Griffin, A. K. Bidani
Malignant Melanoma Teşhisi İçin İmge İşleme Tabanlõ Basit Bir Nevus (Ben) Asimetrisi
Değerlendirme Yöntemi
M. Onay, K. Güney, M. E. Yüksel
Uyku İğciklerinin Kõsa Ve Uzun Dönemli Karma Analizi
F. Duman, O. Eroğlu, Z. Telatar, S. Yetkin
Yüz dokularõndaki deformasyonlarõn Kütle-Yay Metodu Kullanõlarak Gerçekçi
Simülasyonu
A. Duysak
İmge/Video/Ses Tarama, Bulma 1
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 13.30-15.00)
Parçacõk Süzgeci Kullanarak Görüntü Dizisinde İnsan Eli İzleme
F. Kõraç, L. Akarun
Görüntü Erişiminde Bulanõk ARTMAP Ve Adaboost Sõnõflandõrma Yöntemlerinin
Performans Karşõlaştõrmasõ
E. Akbaş, Ö.C. Özcanlõ, F. Y. Vural
Öz-Uzay Dağõlõm Enerjili Markov Rasgele Alanlarõyla Nesne Yeri Saptama
A. Çapar, M. Gökmen
Görsel-İşitsel İlintiye Dayalõ Dudak Öznitelik Çõkarõmõ
M. E. Sargõn, Y. Yemez, E. Erzin, A. M. Tekalp
3 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
İmge Bölütleme 1
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 15.30-17.00)
Konik Kesit Fonksiyonlu Sinir Ağlarõ İle Görüntü Bölütleme
N. Coşkun, T. Yõldõrõm
Eğiticisiz Yapay Sinir Ağlarõ İle Görüntü Bölütleme Uygulamalarõ
A. Şengür, İ. Türkoğlu, M. C. İnce
Yüzsel Öznitelik Sezimi İçin Karma Bir Teknik
T. Çelik, S. Kaymak, E. A. İnce
Diferansiyel Gelişim Algoritmasõ ile İmge Bölütleme
D. Karaboğa, B. Baştürk
Gezgin İletişim
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 15.30-17.00)
Hõzlõ Rayleigh Sönümlenmeli Kanallarda Alamouti nin Uzay-Zaman
Blok Kodu için Birleşik Kanal Kestirimi ve Denkleştirme
A. K. Tanç, R. Yõlmaz
Çok Yollu Nakagami-m Sönümlü Kanallarda Genelleştirilmiş MC DS-CDMA İçin
Optimum Normalize Alttaşõyõcõ Aralõğõnõn Detaylõ Analizi
İ. Develi, C. Çiftlikli, S. Şener, A. Akdağlõ
Dürtün Gürültülü Kanallarda Kapalõ-Döngü Güç Kontrolu ile DD-KBÇE Başarõmõ
A. Kortun, A. Hocanõn
Üçüncü Nesil (3G) Gezgin Telefonlar İçin Uygulama Geliştirme
M. Aksu, A. Subaşõ, E. Dayak, M. Karabulut
Biyometrik Sinyal İşleme
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 15.30-17.00)
Parmakizi Resimlerinin Darbe Kuplajlõ YSA Kullanõlarak İnceltilmesi
V. Aslantaş, N. Özkaya
Doku Analiz Yaklaşõmõna Dayanan Yeni Bir İris Tanõma Yöntemi
G. Gürkan, A. Akan
Filtreleme Teknikleri Kullanarak Parmakizi Örüntüsü İyileştirme
A. A. Altun, H. E. Koçer, T. Yõlmaz, S. Alan
El Biyometrisi
E. Yörük, H. Dutağacõ, B. Sankur
4 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
Radar Sinyal İşleme 1
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 15.30-17.00)
Wigner-Ville Zaman-Frekans Dağõlõmõ Kullanõlarak Geliştirilen Bir Akõllõ Hedef Tanõma
Yöntemi
E. Avcõ, İ. Türkoğlu, M. Poyraz
Yeraltõ Hedeflerinin 3D Dörtlü Ağaç Algoritmasõ ile Görüntülenmesi
A. C. Gürbüz, J. H. McClellan, W. R. Scott Jr.
Tek-Darbe Hedef İzleme Radarõna Ait Sistem Parametrelerinin Performans Açõsõndan Enİyilenmesi
M. A. Şahin, K. Leblebicioğlu, S. G. Tanyer
Parazit Yankõlõ Ortamda Çoklu Hedef Takibi için Farklõ Bir Yaklaşõm
A. G. Pakfiliz, M. Efe
Konuşma İşleme
(17 Mayõs 2005 Salõ, 11.00-12.30)
Türkçe Wordnet’in Otomatik Oluşturulmasõ
M. F. Amasyalõ
Türkçe’de Konuşmacõdan Bağõmsõz Ayrõk Hece Tanõma Sistemi
N. İkizler, İ. H. Çavdar, G. Ekin
FLDA Kullanarak Ayrõk Kelime Tanõmada Yapõlan İyileştirmeler
M. B. Gülmezoğlu, R. Edizkan, S. Ergin, A. Barkana
Konuşma Tanõmada Karma Dil Birimleri Kullanõmõ Ve Dil Kõsõtlarõnõn Gerçeklenmesi
O. Büyük, H. Erdoğan, K. Oflazer
İletişim Kuramõ 2
(17 Mayõs 2005 Salõ, 11.00-12.30)
Asimetrik 4PSK Modülasyonlu Uzay-Zaman Kafes Kodlarõ
A. S. Demiroğlu, İ. Altunbaş
Hõzlõ Sönümlemeli Kanallar için Üstün-Dik Uzay-Zaman PSK Kafes Kodlarõ
A. Birol, Ü. Aygölü, M. Yücel
İki Yollu Sönümlemeli Kanallarda Uzay-Zaman Blok Kodlarõ
Ö. Oruç, Ü. Aygölü
İşaret Diyagramõ Döndürülmüş Faz Kaydõrmalõ Anahtarlama Modülasyonunun Ricean
Sönümlemeli Kanallardaki Başarõmõ
S. Özyurt, O. Kucur, İ.Altunbaş
5 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
Analog Sinyal İşleme ve Donanõmlarõ 2
(17 Mayõs 2005 Salõ, 11.00-12.30)
Alçak IF Alõcõ İçin Op-Amp’larla Gerçekleştirilen Çok Fazlõ Süzgeç Katõ
M. Ün, N. Odabaşõoğlu
Farksal Geçiş İletkenliği Kuvvetlendiricisi Tasarõmõ ve Aktif Filtre Uygulamasõ
A. Uygur, H. Kuntman
Seevinck Tipi Geçici Girişler Kullanarak 3.Derece Eliptik Süzgecin Logaritmik Ortamda
Durum Uzayõ Sentez Yöntemi İle Tasarlanmasõ
R. Arslanalp, A. T. Tola
Geçiş İletkenliği Tipinde Yeni Bir DO-OTA Tabanlõ KHN-Süzgeci
M. A. İbrahim, H. Kuntman
Dalgacõk Kuramõ
(17 Mayõs 2005 Salõ, 11.00-12.30)
Dalgacõk Analizi Ve Kalman Süzgeci İle Gerçek Zamanda Durum İzleme
B. Barutçu, S. Şeker, E. Türkcan
Gõda Güvenliği İçin Dalgacõk Dönüşümüne Dayalõ Bir Yöntem
H. Kalkan, Y. Yardõmcõ-Çetin
Karmaşõk Ayrõk Dalgacõk Dönüşümüne Dayalõ Hareket Kestirim Yönteminin Hedef
Takibinde Kullanõlmasõ
Ş. Yõlmaz, M. Severcan
2B Desen Kaplamada Yeni Teknikler
M. Danacõ, F. Köylü
Örüntü ve Nesne Tanõma 3
(17 Mayõs 2005 Salõ, 13.30-15.00)
Tekstil Kumaş İmgelerinde Dalgacõk Dönüşümleri Ve Bağõmsõz Bileşen Analizi İle Hata
Denetimi
A. Serdaroğlu, A. Ertüzün, A. Erçil
Destek Vektör Makinesi Kullanarak Bağõmsõz Bileşen Tabanlõ 3B Nesne Tanõma
O. G. Sezer, A. Erçil. M. Keskinöz
Çevrimsel Dizi Karşõlaştõrmasõ için Dinamik Zaman Bükmesi
N. Arõca
6 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
Bakõş Açõsõndan Bağõmsõz Gürbüz Plaka Tanõma Sistemi
F. Kahraman, B. E. Demiröz, B. Kurt, M. Gökmen
Çokluortam Sinyal İşleme
(17 Mayõs 2005 Salõ, 13.30-15.00)
Durağan Olmayan Çok Bileşenli Boğucu Sinyaller İçin Yeni Bir Uyarlanõr Karõşma
Çõkarõcõ Analizi
L. Durak, O. Arõkan, L. Song
Konuşma Tanõma İçin Heteroskedastik Ayõrtaç Analizinin Düzenlileştirilmesi
H. Erdoğan
Güvenlik Amaçlõ Videolarda Mpeg-7 Uzmanlarõnõ Birleştirerek İnsan Tanõma
B. B. Örten, M. Soysal, A. A. Alatan
Konuşmacõ Tanõma İçin Karşõlaştõrmalõ Dudak Devinim Analizi
H. E. Çetingül, Y. Yemez, E. Erzin, A. M. Tekalp
Biyomedikal Sinyal İşleme 2
(17 Mayõs 2005 Salõ, 13.30-15.00)
Deri Üzerindeki Yaralarõn Sayõsal Görüntü İşleme İle Analizi
V. Aslantaş, M. Tunçkanat, R. Kurban, H. Oduncu
Karaciğer Rahatsõzlõğõ Teşhisinde Yeni Bir Sõnõflama Yöntemi: Danõşmalõ Yapay
Bağõşõklõk Sistemi (AIRS)
K. Polat, S. Şahan, H. Kodaz, S. Güneş
Elektromiyografi (EMG) Analizinde Ortalama Anlõk Frekans Parametresinin Ortalama ve
Medyan Frekanla Beraber Kullanõmõnõn Araştõrõlmasõ
Ö. Şayli, A. Akõn
Gerilim Kapõlõ Potasyum ve Sodyum Kanallarõnõn Tek-Kanal Özellikleri
E. Öztürk, M. Özer
Spektral Kestirim ve Modelleme
(17 Mayõs 2005 Salõ, 13.30-15.00)
İki Kompleks Sönümlü Sinüs İçin Matrissel Olmayan Cramér-Rao Sõnõr İfadeleri
E. Yõlmaz, E. Dilaveroğlu
Epilepsi Tanõsõnda MUSIC ve AR Yöntemlerinin Karşõlaştõrõlmasõ
A. Alkan, A. Subaşõ, M. K. Kõymõk
7 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
2-B’lu Karma Kafes Yapõsõ ile İmge ve Bulanõklõk Parametrelerinin Eşzamanlõ
Tanõlanmasõ
N. Y. Sarõ, F. Sarõ, A. H. Kayran
Doğrusal Olmayan Sistem Kimliklendirme İçin Yeni Bir Yapay Sinir Ağõ Tabanlõ Çoklu
Volterra Sistem Modeli
Ş. Özer, H. Zorlu
Bilgisayarla Görü 1
(17 Mayõs 2005 Salõ, 15.30-17.00)
Dizilim Problemine Dokusal Tabanlõ Bir Yaklaşõm
M. Ş. Sağõroğlu, A. Erçil
Doku Dilimlemeye Dayalõ Bir Yaklaşõmla Yol Üzerindeki Düzensizliklerin Belirlenmesi
H. Karal, R. Yazõcõ
Dokudaki Düzenlilik Ve Yönlülük Öğeleri İle Bağõmsõz Bileşenler Modelinin Algõsal
İlişkisi Ve Bunu Kullanarak Doku Hata Sezimi
O. G. Sezer, A. Erçil, A. Ertüzün
Lazer Mesafe Algõlayõcõsõ Kullanõlarak Gezgin Robotlarõn Konumlarõnõn Belirlenmesi
O. Parlaktuna, A. Yazõcõ, M. Özkan
Optik İletişim
(17 Mayõs 2005 Salõ, 15.30-17.00)
Yerel Temel Fonksiyon Yöntemiyle Kesiti Periyodik Pertürbasyona Uğramõş (Fotonik
Kristal) Yapõlarõnõn İncelenmesi.
E. Gedik, E. Topuz
L Bandõnda Çalõşan Erbiyum Katkõlõ Fiber Amplifikatör (L-Edfa) Tasarõmõ
A. Başgümüş, A. Altuncu
L Bandõnda Çalõşan Erbiyum Katkõlõ Fiber Amplifikatörde Pompa Dalga Boyunun Ve
Fiber Uzunluğunun Bandgenişliğine Etkisi
A. Başgümüş, A. Altuncu
Optik Doğrultu Kuplörlerinde Kuplaj Analizi
N.Ö. Ünverdi, N. Aydõn Ünverdi, N. Bayõr
Adaptif Ağ Yapõlõ Bulanõk Sonuç Çõkarõm Sistemi Kullanõlarak Optik Fiberlerin
Özdeğerlerinin Belirlenmesi
Ö. G. Saraçoğlu, A. Bağõş, U. Dağdelen
8 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
İmge/Video/Ses Kodlama ve İletimi 1
(17 Mayõs 2005 Salõ, 15.30-17.00)
Uyarlamalõ Eşik Kullanan Arkaplan Kaydõ İle Çift Aşamalõ Video Nesne Bölütlemesi
H. C. Kefeli, O. Urhan, S. Ertürk
Ölçeklenebilir Video Kodlamada İçeriğe Bağlõ Ölçekleme Operatörü Seçimi
E. Akyol, A. M. Tekalp, M. R. Civanlar
Çoklu Referans Çerçevelerle Hõzlõ H.264 AVC Video Kodlama
N. Özbek, A. M. Tekalp
Değiştirilebilir Tanõmlama Sayõlõ Çok-Tanõmlamalõ Video Kodlama Yöntemi
E. Akyol, A. M. Tekalp, M. R. Civanlar
Radar Sinyal İşleme 2
(17 Mayõs 2005 Salõ, 15.30-17.00)
Sirovich-Kirby Yöntemi ile Sinyallerin Geliş Açõlarõnõn Kestirimi
S. Işõk, E. T. Akman
Bulanõk Mantõk Sistemine Dayalõ Uyarlanõr Ağ Eklenmiş Benzetilmiş Tavlama İzleyicisi
ile Çok Sayõda Hedefi İzleme
İ. Türkmen, K. Güney
Yapay Açõklõ Radar Mantõğõ Bazlõ Değişik Radar Görüntüleme Algoritmalarõ
C. Özdemir
Çok Fonksiyonlu Radar Sisteminde Kaynak Optimizasyonu
A. Ircõ, B. Baykal, R. M. Özel
Örüntü ve Nesne Tanõma 4
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 09.00-10.30)
Kõzõlberisi Yeğinlik Sinyalleri Kullanõlarak Hedeflerin Geometrik ve Yüzey Özelliklerinin
Eşzamanlõ Olarak Çõkarõmõ
T. Aytaç, B. Barshan
Learn++ Algoritmasõ ile Destek Vektör Makineleri Sõnõflayõcõlar Topluluğunun
Oluşturulmasõ
Z. Erdem, R. Polikar, N. Yumuşak, F. Gürgen
İletken Tel Yapõlarla Modellenmiş Uçaklarõn Elektromanyetik Doğal Rezonanslara Dayalõ
Bir Öznitelik Çõkarõm Tekniği İle Sõnõflandõrõlmasõ
M. O. Ersoy, G. Turhan-Sayan
9 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
Hedef Tanõma Amacõ İle Page Dağõlõmõ Kullanarak Elektromanyetik Saçõlõm
Sinyallerinden Kutup Çõkarõmõ
M. Seçmen, G. Turhan-Sayan, A. Hõzal
İletişim Kuramõ 3
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 09.00-10.30)
Bluetooth Tabanlõ Ad-Hoc Ağlar İçin Önerilen Bir Yönlendirme Algoritmasõ
R. Sokullu, N. Sayar
A5 H Şifreleme Yordamõna İlinti Atağõnõn Uygulanmasõ
M. Eralp, E. Anarõm. İ. Ergüler
Verici Anten Seçimli Üstün-Dik Uzay-Zaman Kafes Kodlamasõ
Ö. Özdemir, İ. Altunbaş, M. Bayrak
OFDM Sistemlerinde Tepe Gücü-Ortalama Güç Oranõnõn Kõsmi İletim Dizileri İle
Düşürülmesi
E. S. Örtlek, N. Taşpõnar
İmge/Video/Ses Kodlama ve İletimi 2
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 09.00-10.30)
Konuşma Dönüştürme için Dinamik Programlama Yaklaşõmõ
Ö. Salor, M. Demirekler
Steganografi ve Steganografinin Yeni Bir Uygulamasõ
S. Akleylek, U. Nuriyev
Bağõmsõz Arama Sistemi
M. Danacõ, O. Coşkun, R. Küçük, B Karaaslan
Değişken Bit Hõzlõ Kanallarda İçerik ve Bağlama Göre Uyarlanabilir Duraksõz Video
Akõmõ
T. Özçelebi, A. M. Tekalp, M. R. Civanlar
YSA/Bulanõk Sistemler ile Sinyal İşleme 1
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 09.00-10.30)
Gezgin İletişim Devrelerinin Yapay Sinir Ağõ İle Tasarõmõ Ve Tipik Bir Uygulama Örneği
N. Türker, F. Güneş
Bulanõk Mantõk Yöntemiyle Gezgin Robot Navigasyonu
O. Parlaktuna, B. Bakla, M. Özkan, A. Yazõcõ
10 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
OMX-GR Alõcõsõ Ve Yapay Sinir Ağõ Kullanõlarak Koku Algõlama Sisteminin Gerçek
Zamanlõ İncelenmesi
B. Karlõk, O. Karan, A. Okatan
Bulanõk Sinir Ağõ Tabanlõ Programõn Araç Modeline Uygulanmasõ
İ. Gücüyener, E. Emel
Bilgisayarla Görü 2
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 11.00-12.30)
El İşaretlerinin Yapay Sinir Ağlarõ ile Algõlanmasõ
G. Göknar, T. Yõldõrõm
Yerel Özniteliklere Dayalõ Yüz Takibi
H. K. Ekenel, R. Stiefelhagen
Hiperbolik Aynalõ Katadioptrik Tümyönlü Kameralar için Parametre Çõkarõmõ
Y. Baştanlar, Y, Yardõmcõ-Çetin
Yapay Sinir Ağlarõ Temelli Resim Netlik Kõstasõ
V. Aslantaş, Ş. Özer, S. Öztürk
İletişim 1
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 11.00-12.30)
Bulanõk Mantõk Sistemine Dayalõ Uyarlanõr Ağ ile Elektriksel Olarak İnce ve Kalõn
Dikdörtgen Mikroşerit Antenlerin Sentezi
K. Guney, N. Sarõkaya
Hücresel İletişim Sistemleri için Yeni Bir Akõm Şifreleme Modeli
İ. Ergüler, E. Anarõm
SVD Tabanlõ Bir Ses Damgalama Tekniği
H. Özer, B. Sankur
Akõllõ Kart ile Güvenli Anahtar Güncellemeli 3-DES Algoritmasõ Kullanarak Ön Ödemeli
Sistem Uygulamasõ
M. Şanlõ, F. Zengin, O. Urhan
Üç Boyutlu İmge İşleme
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 11.00-12.30)
3B Nesnelerin Çokboyutlu Şekil Dağõlõmlarõna Dayanarak Eşleştirilmesi
C. B. Akgül, B. Sankur, F. Schmitt, Y. Yemez
11 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
3B Nesnelerin Endekslenmesi ve Erişimi için Dönüşüm Tabanlõ Yöntemler
H. Dutağacõ, B. Sankur
Üç Boyutlu Şekil Bilgisiyle Yüz Tanõmada Sõralamaya Dayalõ Karar Birleştirimi
B. Gökberk, A. A. Salah, L. Akarun
Stereo İmge Sõkõştõrma İçin Aykõrõlõk Haritasõ Dengelemesi Kullanõmõ
A. Aksay, M. O. Bici, G. B. Akar
YSA/Bulanõk Sistemler ile Sinyal İşleme 2
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 11.00-12.30)
Sayõsal İmgelerden Dürtü Gürültüsü Gidermek İçin Bulanõk Sinir Ağõ Tabanlõ Esnek
Anahtarlamalõ Karma Süzgeç
A. Baştürk, M. E. Yüksel
Güç Santralõ Gözetiminde Yapay Sinir Ağõ Tabanlõ Algõlayõcõ Doğrulanmasõ
B. Barutçu, E. Türkcan, S. Şeker
Yaylõ Enstrüman Seslerinin Olasõlõksal Sinir Ağõ İle Tanõnmasõ
B. Bolat, Ü. Küçük
CCII Tabanlõ Hücresel Sinir Ağõ Tasarõmõ
E. Günay, M. Alçõ
İstatistiksel Sinyal İşleme
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 13.30-15.00)
Görüntü Onarõmõ İçin EM Tabanlõ Öğrenme: Kapalõ Çözüm
F. Sarõ, M. E. Çelebi
Nesne Tanõma ve Yerseme için Üretimsel bir Model
İ. Ulusoy, C. M. Bishop
Zamanla Değişen Özbağlanõmlõ Cauchy Süreçlerinin Parçacõk Süzgeçleri ile Kestirimi
D. Gençağa, E. E. Kuruoğlu, A. Ertüzün
Kesirli Brown Deviniminde Hurst Paremetresi Kestirim Yöntemlerinin Karşõlaştõrmasõ
S. Baykut, M. Erol, T. E. Özkurt, T. Akgül
İletişim 2
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 13.30-15.00)
EAPCC Blok Kodlarõ İçin Genel Kafes Yapõsõ Tasarõmõ
G. Altay, O. N. Uçan
12 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
İki Boyutlu Kafes Kodlu Modülasyon ve Kod Birleştirme Tekniğini Kullanan Karma SR
ARQ Sisteminin AWGN Kanal İçin Başarõm Analizi
E. Tuna, N. Taşpõnar
Türkçe Gazete Haberleri Dikte Sistemi
E.Arõsoy, L. M. Arslan
İmge İşleme
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 13.30-15.00)
ABA Kodlu İmgeler İçin Eşit Olmayan Hata Korumasõ
S. Hosic, A. Hocanõn, H. Demirel
Sayõsal TV Yayõncõlõğõn Özellikleri ve Standartlarõ
S. Emek
Arşiv Filmlerinde Kõrpõşma Etkisinin Giderilmesi
M. K. Güllü, O. Urhan, S. Ertürk
Kesici Takõm Aşõnmasõnõn Görüntü İşleme İle Belirlenmesi
A. V. Atlõ, O. Urhan, S. Ertürk, M. Sönmez
Sinyal İşleme 1
(18 Mayõs 2005 Çarşamba, 13.30-15.00)
Çift-X Uçlu Akõm Taşõyõcõsõ (DXCCII) Kullanõlarak Yapõlan Elektronik Ayarlanabilir
Endüktans Simülatörü
S. Yamaçlõ, S. Özcan
Çok Boyutlu Kaotik Sistemlerin İndüktörsüz Gerçekleştirimi
F. Yõldõrõm, R. Kõlõç, M. Alçõ
APKD’lerde Düşük-Güç Harcayan SDY Süzgeç Tasarõmõ
G. K. Birkeland, A. Yurdakul
Sayõsal Hesaplama Sistemlerinin Güç Tüketimi Hakkõnda
H. Kõlõç
13 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
POSTER OTURUMLARI
Biyomedikal Sinyal İşleme 3
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 11.00-12.30)
EMG İşaretlerini Sõnõflamada Kullanõlan İşaret İşleme Tekniklerinin Karşõlaştõrõlmasõ
B. Karlõk, Y. Koçyiğit, C. B. Fidan
Ses İşleme Teknikleri Kullanõlarak Akõcõ Konuşma Bozukluğunun Temel Ses
Parametreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
İ. Karagöz, C. Taplamacõoğlu, K. E. Sezgin
Solunum Ses Verisi Edinme Ve İşleme Uygulamalarõ İçin Çoklu-Kanallõ Analog Aygõt
İ.Şen, Y.P. Kahya
Eşik-altõ Uyartõmlarõn Stokastik Nöron Dinamiklerine Etkisi
N. H. Ekmekci, M. Özer
İnsan Koluna Uygulanan Kuvvetlerin EMG Sinyalleri ile Kestirimi
Y. Z. Arslan, A. Akan, M. B. Baslo
Sinyal İşleme 2
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 11.00-12.30)
Doğrusal Olmayan Statik Ve Dinamik Sistemlerin Dalgacõk Ağ İle Modellenmesi
S. Postalcõoğlu, Y. Becerikli
2 Boyutlu Gabor Filtre yöntemi uygulayarak Trakya ve Marmara Denizindeki Fay
hatlarõnõn saptanmasõ
A. Özmen, D. Erdoğan, O. N. Uçan, A. M. Albora
Prefrontal Beyin Bölgesindeki Hemodinamik Tepkinin Yakõn-Kõzõlötesi Spektroskopi
Yardõmõyla Belirlenmesi
K. Çiftçi, Y. P. Kahya, A. Akõn, B. Sankur
16 ve 32 Bitlik Sabit Noktalõ Sayõsal İşaret İşleyicilerde LMS Algoritmasõnõn Adaptif
Anten Sistemleri üzerindeki Başarõmõ
M. G. Yõldõz, H. Kaya, Ş. Göğüsdere
PC Kullanõcõ Arayüzlü PIC-tabanlõ Ultrasonik Mesafe Ölçüm Sisteminin Tasarõmõ ve
Gerçekleştirilmesi
E. Yaldõz, N. Yõlmaz, H.Sağlam
14 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
Örüntü ve Nesne Tanõma 5
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 13.30-15.00)
Öznitelik Histogramlõ AdaBoost Algoritmasõ ile Karmaşõk Sahnelerde Yüz Sezimi
C. Demirkõr, B. Sankur
Sayõsal Ses Sinyallerinden Duygu Algõlama
S. Yaslan, B. Günsel
Plaka Tanõma Amaçlõ Alternatif Öznitelik Çõkarma Yaklaşõmlarõ
Ş. Duman, R. Öktem, A. E. Çetin
Videoda Gerçek Zamanda Duman ve Alev Tespiti
B. U. Töreyin, Y. Dedeoğlu, A. E. Çetin
Siluet Değişimine Dayalõ Periyodik Hareket Analizi
M. Ekinci, E. Gedikli
İmge Bölütleme 2
(16 Mayõs 2005 Pazartesi, 13.30-15.00)
Mean Shift ve Wavelet Frame ile Renkli Görüntü Segmentasyonu
M. Özden, E. Polat, E. Tuna
Bağlantõlõ Bileşenler Etiketleme Tabanlõ Yüz İzleme Ve ABA Kullanarak Poz Kestirimi
T. Kabaklõ, T. Çelik, H. Demirel, H. Özkaramanlõ, M. Uyguroğlu
İki Boyutlu Entropi İle Görüntü Eşikleme Uygulamalarõ
A. Şengür, İ. Türoğlu, M. C. İnce
2-B Dikgen Özbağlanõmlõ Kafes Yapõlarõ ile Doku Bölütleme
S.Z. Aykut, I.Erer
Sonar Haritasõ İşleyerek Haritalama Yöntemlerinin Karşõlaştõrmalõ İncelemesi
A. Kurt, B. Barshan
İletişim 3
(17 Mayõs 2005 Salõ, 11.00-12.30)
5 Ghz Bandõnõ Paylaşan Telsiz Erişim Sistemleri İçin Radar Algõlama Eşiğinin Tespitine
Yönelik Bir Benzetim Çalõşmasõ
B. Tunay, O. Üreten, N. Serinken, Z. Telatar
Kõsmi Bant Gürültü Boğmasõ Altõnda Uzay-Frekans Kodlu DFBÇE Başarõmõ
C. Eşli, H. Deliç
15 / 16
IEEE SİU’05 Kurultayõ Teknik Programõ
Üç Boyutlu Televizyon İletimi İçin Alõcõ Güdümlü Çoğagönderim Altyapõsõ
E. Kurutepe, R. Civanlar, A. M. Tekalp
Hiyerarşik sonlu durum vektör nicemleme ve sõfõr ağaç dalgacõk yapõ ile imge kodlama
İ. Kõlõç
Sonar Algõlayõcõlar Kullanarak Ortamõn Haritasõnõn Oluşturulmasõ
O. Parlaktuna, E. Eroğlu, M. Özkan, A: Yazõcõ
İmge/Video/Ses Tarama, Bulma 2
(17 Mayõs 2005 Salõ, 11.00-12.30)
Dalgacõk Alanõ Ortanca Süzgeci İle İmge Pekiştirme
E. Erçelebi, S. Koç
TREN-Türkçe Konuşma Tanõma Platformu
H. Palaz, A. Kanak, Y. Bicil, M. U. Doğan, T. İslam
Ardõşõk Görüntülerde Hareket Analizi
M. Oral, U. Deniz
Nicemlenmiş Yansõma Katsayõlarõyla Müzikal Enstrüman Tanõma
O. N. Yoğurtçu, E. Erzin
Polipropilen Malzemede Çatlak İlerlemesinin Görüntü İşleme Destekli Çekme Testi ile
Değerlendirilmesi
S. Coşar, O. Urhan, S. Ertürk, T. Sõnmazçelik
YSA/Bulanõk Sistemler ile Sinyal İşleme 3
(17 Mayõs 2005 Salõ, 13.30-15.00)
Genel Amaçlõ PIC-Mikrodenetleyici Kullanarak Bulanõk Mantõk Denetleyici Uygulamasõ
D. Hanbay, İ. Türkoğlu, Y. Demir
Histerezli Hopfield Sinir-ağlarõ ile Çok-kullanõcõlõ KBÇE İşaretlerinin Sezimi
E. A. Soujeri, H. Bilgekul
Yapay Sinir Ağlarõ ile Görüntü Büyütme
V. Aslantaş, F. Köylü
Yapay Sinir Ağlarõ ile Sayõsal Görüntülerdeki Yüksek Yoğunluklu Dürtü Gürültüsünün
Azaltõlmasõ
Ö. Polat, T. Yõldõrõm
Karar Destek Mekanizmalarõnda Özellik Füzyonu için Çoklu Sensor Entegrasyonu
E. Çağlav, H. G. İlk, R. M. Özel, A. E. Yõlmaz
16 / 16

Benzer belgeler