MSDS - Aero Kimya Sanayi

Transkript

MSDS - Aero Kimya Sanayi
Ürün Kodu : AHJ-020
Ürün Adı
: KÖPÜK SABUN
Ürün Sahibi : A.E.R.O. Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Sayfa 1 / 3
Versiyon No : 01
Tarih : 15/07/12
SAFETY DATA SHEET
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
1. ÜRÜN TANIMI ve SAHĐBĐ
Ürün Adı
Kodu
Firma
Adres
Tel
Fax
:
:
:
:
:
:
KÖPÜK SABUN
AHJ-020
A.E.R.O. Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Alaaddinbey Mah. 614. Sk. No : 7 /A Nilüfer – Bursa
0224- 443 26 18
0224- 443 26 28
Kullanım Amacı :
elleri beslemek.
Ellerin temizliğini sağlayıp, içeriğindeki özel koruyucularla
2. ÜRÜN BĐLEŞENLERĐ
Aniyonik yüzey aktif madde
Nonyonik yüzey aktif madde
Köpük yapıcı
Koruyucu
Geri Yağlandırıcı
Amfoterik Yüzey Aktif Madde
:
:
:
:
:
:
% 2.5 - 10.0
% 0.0 - 5.0
% 0.0 - 1.0
% 0.0 – 0.5
% 0.0 - 1.0
% 0.0 - 3.0
Saf su, boya, parfüm
3. ZARARLARI
Ürün zararlı değildir. Ürün yanıcı ve parlayıcı değildir.
4. ĐLK YARDIM
Genel kural olarak beklenmeyen bir etkiyle karşılaştığınızda doktora
başvurunuz.
Baygın bir kişiye herhangi bir şey içirmeye çalışmayınız.
Gözlere sıçraması veya teması halinde :
Gözleri suyla yıkayınız. Kontak lens varsa çıkarınız ve birkaç dakika
kadar gözleri yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alınız.
Yutulması halinde :
Ağzınızı bol su ile çalkalayınız. 3-4 bardak su içiniz, fakat kusmaya
çalışmayınız. Rahatsızlık olursa tıbbi yardım alınız.
Ürün Kodu : AHJ-020
Ürün Adı
: KÖPÜK SABUN
Ürün Sahibi : A.E.R.O. Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Sayfa 2 / 3
Versiyon No : 01
Tarih : 15/07/12
5. YANGIN ÖNLEMLERĐ
Yangın durumunda çevredeki yangının türüne göre söndürücü seçimi yapınız.
6. KAZA ĐLE SIÇRAMA – DÖKÜLME DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER
Güvenlik önlemleri
7 ve 8 no.lu başlıklar altında yer alan önlemleri dikkate alınız.
Temizlik metotları
Yere dökülen ürünü bol su ile yıkayınız.
7. DEPOLAMA
Depolama
Donmaktan koruyunuz. Eğer donarsa, yavaşça oda sıcaklığına ısıtınız ve
kullanmadan önce iyice karıştırınız.
8. KĐŞĐSEL GÜVENLĐK
Bilinen zararlı bir madde içermemektedir.
9. FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER
Fiziki hali
Görünüm
Renk
Asit / Baz karakteri
PH
Suda çözünürlüğü
Yoğunluk
Parlama noktası
:
:
:
:
:
:
:
:
Sıvı, biraz viskoz
Berrak
Şeffaf
Hafif asidik - nötr
5.5 – 6.5
Çözünür
1.0 – 1.10
yok
10. STABĐLĐTE ve REAKTĐFLĐĞĐ
Bu ürün kullanma ve depolama şartlarında stabildir.
Kaçınılması gereken durumlar :
Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcım ve açık alev.
Kaçınılması gereken maddeler :
Oksitleyici ve indirgeyici maddeler, kuvvetli asitler
11. TOKSĐKOLOJĐK BĐLGĐ
Bu ürün Avrupa Topluluğu 67/548/EEC yönetmeliğine göre herhangi bir zararlı
madde içermemektedir.
Ürün Kodu : AHJ-020
Ürün Adı
: KÖPÜK SABUN
Ürün Sahibi : A.E.R.O. Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Sayfa 3 / 3
Versiyon No : 01
Tarih : 15/07/12
Yutulması durumunda :
Köpürme olabilir.
Sindirim sistemi tahrişleri, bulantı, kusma, ishal olabilir.
Sıçrama veya gözlerle teması halinde :
Gözlerde batma ve kızarıklık gibi tahrişler olabilir.
12. EKOLOJĐK BĐLGĐ
Suda çözünür. Yüzey aktifler % 80 oranında biyolojik olarak parçalanır.
Çevre açısından su bölgelerinde birikim yapmaz ve suda yaşayan
organizmalara karşı zehirli etkisi yoktur.
13. ATIK BĐLGĐSĐ
Bu ürün, beraberinde başka zararlı maddeler içermediği ve pH değeri 5.5 –9
arasında olduğu sürece kanalizasyon şebekesine verilebilir.
Ürün ambalajı temizlendikten sonra tekrar kullanılabilir, geri dönüşümü
sağlanabilir ve yakılabilir.
14. NAKLĐYE BĐLGĐSĐ
Ürünün nakliyesi için özel önlem veya etiketleme gerektirmez.
15. ÜRÜNÜN STATÜSÜ
Avrupa topluluğunun ilgili yönetmelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Ürünle ilgili zararlar ve güvenlik tavsiyeleri :
S2
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
Ürün endüstriyel ve kurumsal kullanım içindir.
16. DĐĞER BĐLGĐLER
Ürün amacı dışında başka nedenler için kullanılmamalıdır.
Ürünün kullanılması sırsında alınacak önlemler, yasal zorunluluklar ve yerel
yönetmelikler bakımından kullanıcının sorumluluğundadır.