TR - BEUN | Mühendislik Fakültesi

Transkript

TR - BEUN | Mühendislik Fakültesi
BEÜ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
6203 KODLU İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
I. SINIF DERS İÇERİKLERİ
1. YARIYIL DERSLERİ
EEM101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş ( 3 + 0) 5
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin tarihçesi ve kapsamı. Temel elektrik ve elektronik devre
elemanları, akım ve gerilim, Ohm ve Kirchoff yasaları. Elektro-manyetizma ve elektromanyetik dalgalar, elektrik makineleri ve elektrik sistemleri, kontrol sistemleri, haberleşme
ve bilgisayar ağları, biomedikal sistemler.
EEM181 Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı ( 1 + 2 ) 3
Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri,Bilgisayar donanımı (anakart,
işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket
sürücü, klavye, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, tarayıcı, çizici),Yazılım (yazılım
türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri),İşletim sistemleri,
Windows 2000 işletim sistemi ,Ofis programları ve uygulamaları, Kelime işlemciler
(Microsoft Word ve uygulamaları), Veri ve grafik işlemciler (Microsoft Excel ve
uygulamaları)
MAT181 Matematik I ( 4 + 0 ) 6
Matematiğin temel kuralları ve fonksiyonlar. Matematiksel model geliştirme ve problem
çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. Fonksiyonlar, grafiksel fonksiyonlar, trigonometrik
fonksiyonlar ve uygulamalar, eşitsizlikler, çok bilinmeyenli denklemler, logaritma, koordinat
eksenleri, karmaşık sayılar, limit kavramı, türev ve integral, eğri çizimi.
MAT183 Lineer Cebir ( 2 + 0 ) 3
Elamanter satır işlemleri ve matrisler, lineer denklemelere uygulanışı, matris cebiri, özel tip
matrisler, elamater matrisler, elamanter sütun işlemleri ve denk matrisler, 2x2, 3x3
determinantlar, nxn determinantlar, determinantların özellikleri, bir matrisin tersinin
bulunması, Lineer bağımlılık, Lineer bağımsızlık ve taban kavramı. Skaler ve vektörel
çarpımlar. Lineer Dönüşümler; Özdeğer ve özvektörler. Kuadratik formlar.
FIZ183 Fizik I ( 3 + 0) 4
SI sistemi, boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton
kanunu ve uygulamaları. İş ve enerji. Enerjinin korunumu. Lineer momentum ve çarpışmalar.
Katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi. Açısal momentum ve tork. Statik denge ve
esneklik. Salınım hareketi. Termodinamiğe giriş.
FIZ191 Fizik Laboratuarı I (0 + 3) 1
Ölçme. Kuvvetlerin Vektörel Toplanması. Paralel Kuvvetlerin Dengesi. Moment İlkesi. Eğik
Düzlemde Hareket. Bir Sarma Yayda Potansiyel Enerji Değişiminin ve Basit Titreşim
Hareketinin İncelenmesi. İki Boyutlu Uzayda Çarpışma. Eylemsizlik Momenti. Kütle
Merkezi. Açısal Hız ve İvme.
KIM193 Kimya ( 3 + 0 ) 4
Temel kimya konuları, periyodik tablo, maddelerin mikro yapısı, atom, molekül, iyon.
Katılar, sıvılar gazlar. Maddelerin etkileşimi, reaksiyon hızı ve kimyasal denge. Asitler,
bazlar, ph hesaplamaları, çözeltiler.
TÜR181 Türk Dili I ( 2 + 0 ) 2
Türkçenin tarihsel gelişimi, Türk toprakları, Türkçe üzerinde araştırma alanları, Türkçenin
sembol ve ses karakteristikleri, Türkçe konuşmanın temelleri
YDL183 Yabancı Dil I (2+0) 2
İngilizce dilbilgisinin temelleri, sıfatlar, zarflar, fiiller.
2. YARIYIL DERSLERİ
EEM106 Malzeme Bilimi ve Teknolojisi ( 2 + 0 ) 4
Mühendisliğin malzeme bilimine ihtiyacı ve malzeme biliminin konumu. Malzemenin
mekanik özellikleri. Atomların yapısı. Atomlar arası çekme kuvveti ( atom bağları ). Atomlar
arası çekme kuvvetleri yönünden malzemelerin tasnifi. Malzemelerin elektriksel özellikleri,
yarı iletkenler, dielektrik özellikler, manyetik özellikler, optik özellikler, ısı özellikleri.
EEM114 Olasılık (2+0) 4
Kümeler, kümeler üzerinden olasılık tanımı, ortak ve şartlı olasılık, rasgele değişken kavramı,
dağılım fonksiyonu, yoğunluk fonksiyonu, Gauss ve diğer önemli rasgele değişkenler, şartlı
dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, bir rasgele değişkenle işlemler, çoklu rasgele değişkenler,
çoklu rasgele değişkenle işlemler.
MAT182 Matematik II ( 4 + 0 ) 6
Belirli integralin tanımı ve integral hesabının temel teoremleri. Belirsiz integralin tanımı ve
temel integrasyon formülleri. Çeşitli integral alma metotları. Belirli integralin uygulamaları.
Konvolüsyon. Laplace dönüşümünün temel özellikleri. Diziler ve sonsuz serilerin tanımları ve
ilgili testler yardımıyla yakınsaklığın araştırılması. Dönel Yüzeylerin Alanı. Fonksiyonların
kuvvet serileri ve yakınsaklığı. Taylor formülü, en büyük hata hesapları.
EEM182 Programlamaya Giriş (2+2) 4
Programlama Dilleri, Matlab Ortamı, Program Tasarım Teknikleri, Algoritmalar, Akış
Şemaları, Değişkenler ve Diziler, Programlama Dosyalarının Oluşturulması, Matematiksel
İşlemler, Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü, Grafik İşlemleri, Grafik Kullanıcı Arabirimi
Oluşturma
FIZ184 Fizik II (3 + 0 ) 4
Yük, madde ve elektrik alanı. Coulomb yasası, Gauss yasası, elektriksel potansiyel. Sığa ve
kondansatör. Akım ve direnç. Aternatif akım. Elektromotor kuvvet, elektromanyetik
endüksiyon ve manyetik alan. Amper yasası ve Faraday yasası. Elektromanyetik dalgalara
giriş. Maxwell teoremi. Optik.
EEM186 Bilgisayar Destekli Teknik Resim ( 2 + 2 ) 3
Bilgisayar Destekli Çizime Giriş. Geometrik Yapılandırma. Ortografik Çizim. Üç Boyutlu
Çizim. Ölçülendirme Prensipleri. Kesit Alma ve İlgili Uygulamalar.
FIZ192 Fizik Laboratuarı II ( 0 + 3) 1
Ohm Yasası. Kircchoff Yasaları. Direnç Ölçme Yöntemi ve Wheatstone Köprüsü. Akım
Gerilim Ölçümü. Elektroliz. Alternatif Akım Devreleri. Eşpotansiyel ve Elektrik Alan
Çizgileri. Manyetik Alan. Direnç Sığa Devreleri. Tel Çapı ve Taşıyacağı Maksimum Akım.
TUR182 Türk Dili II ( 2 + 0 ) 2
Türk edebiyatı, Türkçe hakkında konuşmalar ve cümleler
YDL184 Yabancı Dil II (2+0) 2
İleri ingilizce dilbilgisi
II. SINIF DERS İÇERİKLERİ
3. YARIYIL DERSLERİ
EEM203 Devre Analizi I ( 4 + 0 ) 6
Devre değişkenleri, devre elamanları, devre analiz teknikleri, endüktans, kapasitans ve
karşılıklı endüktans, birinci derece RL ve RC devre tepkilerin tabi ve birim basamak tepkileri,
seri ve paralel RLC devrelerinin tabi ve basamak tepkileri, Opamp devreleri.
EEM207 Elektrik Devre Laboratuarı I ( 0 + 3 ) 2
Ölçü aletlerinin tanıtılması. Seri ve Paralel Bağlı Devre Uygulamaları, Karışık Bağlı Devre
Uygulaması, Düğüm Gerilimleri ve Çevre Akımları Analiz Yöntemleri, Thevenin, Norton
Teoremleri ve Maksimum Güç Aktarımı, Süperpozisyon Teoremi, Birinci derece RL ve RC
devrelerin tabi tepkileri, Birinci derece RL ve RC devrelerin basamak tepkileri, Seri RLC
devrelerinin tabi ve basamak tepkileri, Paralel RLC devrelerinin tabi ve basamak tepkileri
uygulamaları.
EEM209 Elektronik Elemanlar ( 2 + 0 ) 4
İletim, Yarıiletkenlerde iletim, Diyot, Bipolar Transistor, MOS Transistor, Güç elektroniği
yarıiletken anahtarlama elemanları, Yarıiletken elemanların akım-gerilim karakteristikleri,
Diyot uygulama devreleri.
EEM211 C Programlama ( 3 + 0 ) 5
Programlama kavramı, Algoritma, Akış şemaları, Veri türleri, Sabitler, İşleçler, Basit veri
giriş çıkışları, Program denetimi, Diziler, Göstergeler, Hazır Fonksiyonlar, Fonksiyon
Oluşturma, Yapılar ve birlikler, Disk dosyaları, Önişlemciler, Koşullu derleme.
EEM285 Mesleki Yabancı Dil ( 3 + 0 ) 3
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde İngilizce terimler ve İngilizce okuma parçaları,
relative clauses, describing functions and purposes, time clauses, cause and effect, reason and
result connectives.
EEM287 Mühendislik Matematiği I ( 3 + 0 ) 5
Adi diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden ve birinci dereceden diferansiyel denklemler,
Yüksek dereceli birinci mertebeden diferansiyel denklemler, Yüksek mertebeli diferansiyel
denklemler, Lineer diferansiyel denklemler, Diferansiyel denklem sistemleri, Diferansiyel
denklemlerin seri çözümleri.
AİT281 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I ( 2 + 0 ) 2
Modern Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Atatürk ilke ve inkılapları
3. YARIYIL TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLERİ
EEM291 Elektrik Mühendisliğinin Öncüleri ( 2 + 0 ) 3
Fizik, Elektrik, Elektronik ve Elektromanyetizma konularında çalışmaları olan bilim
adamlarının hayatları ve çalışmaları.
EEM293 Alternatif Enerji Kaynakları ( 2 + 0 ) 3
Güç ve Enerji tanımları, enerji kaynaklarının sınıflandırılması, maden kömürü, petrol, doğal
gaz, nükleer enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, gel-git enerjisi, dalga
enerjisi, biyokütle enerjisi.
4. YARIYIL DERSLERİ
EEM202 Elektromanyetik Alan Teorisi ( 4 + 0 ) 5
Durağan elektrik akımı, Ohm yasası, EMF kavramı, Kirchhoff gerilim ve akım yasaları,
Durağan akımlar için sınır koşulları, direnç hesaplamaları, Statik manyetik alan önermeleri,
vektör manyetik potansiyel, Biot-Savart yasası, mıknatıslar ve mıknatıslanma, Manyetik alan
yoğunluğu, göreceli manyetik geçirgenlik ve manyetik maddeler, Relüktans ve manyetik
devrelerde kullanımı, Statik manyetik alanlarda sınır koşulları, Faraday yasası, indüktans ve
indüktörler, Manyetik enerji, kuvvet ve tork.
EEM204 Devre Analizi II ( 4 + 0 ) 5
AC devrelerin sinüzoidal kalıcı durum analizi, Sinüzoidal kalıcı durum güç hesapları, Üç fazlı
balans devreler, Laplace dönüşümü, Laplace dönüşümünün devre analizine uygulamaları,
Frekans seçici devrelerin analizi.
EEM208 Elektrik Devre Laboratuarı II ( 0 + 3 ) 2
Osiloskop yardımıyla gerilim, akım ve frekans ölçümleri. Seri Empedans Devreleri, Temel
AC RL ve RC devreleri, Paralel Empedans Devreleri, 3-Fazlı Balans Devreleri, Pasif
süzgeçler uygulamaları.
EEM210 İşaretler ve Sistemlerin Temelleri ( 3 + 2 ) 5
Sürekli-zaman ve ayrık-zaman sinyallerinin zaman ve frekans bölgesi gösterimi. sürekli ve
ayrık doğrusal sistemlerin zaman ve frekans bölgesi analizi. Konvolüsyon, transfer
fonksiyonları, Örnekleme teorisine giriş. Fourier serileri, Fourier, Laplace, z dönüşümleri.
EEM220 Staj I (0+0)4
Staj ağırlıklı olarak atölye stajı olup, staj kapsamında lehimleme, kablaj, kart çizme, temel
ölçü aletlerini kullanarak ölçme, elektrik mühendisliği aletlerini çalıştırma vb. yapılması
beklenmektedir. Bunun ötesinde tasarım, test gibi aktif katilim gerektiren bir çalışmalarda
yapılabilir. Süresi 20 iş günüdür.
EEM288 Mühendislik Matematiği II ( 3 + 0 ) 4
Laplace dönüşümü. Özel fonksiyonlar ( Sturm-Lioville teorisi ve eigen fonksiyon açılımları.
Lineer olmayan diferansiyel denklemler ve kararlılık ). Fark denklemleri ( Cauchy-Euler fark
denklemleri ). Fourier analizi. Kısmi diferansiyel denklemlerde sınır değer problemleri.
Vektör analizi ( diferansiyel vektör analizi. Entegral vektör analizi ). Kompleks sayılar ve
kompleks fonksiyonlar. Kompleks düzlemde integrasyon. Kompleks diziler ve seriler ( Taylor
ve Laurent açılımları ). Tekillikler ve kalış teoremi.
AİT282 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II ( 2 + 0 ) 2
Modern Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Atatürk ilke ve inkılapları
4. YARIYIL TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLERİ
EEM292 Elektronik Hobi ( 2 + 0 ) 3
Elektronik Hobinin önemi. Tasarım yaklaşımları ve tasarımcı olarak düşünme. Kişisel ve grup
çalışmaları. Hobi konusu belirleme. Tasarım.
EEM294 Satranç ( 2 + 0 ) 3
Tarihçe, Taşların dizilimi, Temel taş hareketleri, Oyun açılışları, Oyun sonuna hazırlık, Taktik
geliştirme, Oyun sonlarını yönetme.
III. SINIF DERS İÇERİKLERİ
5. YARIYIL DERSLERİ
EEM301 Elektronik I ( 3 + 0 ) 6
Yarı iletken diyot türleri, Güç Kaynağı, Gerilim Katlayıcılar, Ortak emiterli devreler, ortak
beyzli devreler, ortak kolektörlü devreler, Transistorların kutuplanması,.Transitorlu
yükselteçler, Çok katlı yükselteçler, A-B-AB-C Sınıfı güç yükselteçleri, Alan etkili
transistorlar (JFET), Metal oksit FET’ler (MOSFET, MESFET), FET’lerin kutuplanması,
FET’li yükselteçler, Küçük sinyal eşdeğer devreleri, Dijital işlem blokları ve temel tanımlar.
EEM303 Elektrik Makinaları I ( 3 + 0 ) 5
Elektro-mekanik enerji dönüşümü. Bir fazlı relüktans motorunun teorisi. Doğru akım doğru
akım makinelerinde endüvi sargıları. Büklümlü ve dalgalı sargılar. Doğru akım makinelerinin
yapılışı. Uyarma şekilleri. Doğru akım paralel, seri ve bileşik motor karakteristikleri. Doğru
akım makinelerinde indüklenen EMK ve doğru akım motorlarında hız ayar yöntemleri. Doğru
akım makinelerinde ısınma. Transformatörler; bir fazlı transformatörlerin yapılışları. İşletme
özellikleri. Üç fazlı transformatörlerin yapılışları. İşletme özellikleri. Bağlama grupları ve
simetrisiz yüklenmeleri. Transformatörlerde mıknatıslanma akımları.
EEM307 Sayısal Analiz ( 3 + 0 ) 5
Sayıların bilgisayarda ifade edilmesi. Hata analizi. Serilerin hesaplanması. Lineer ve lineer
olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Enterpolasyon yöntemleri. Sayısal türev ve
integrasyon. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü
EEM309 Elektronik Laboratuarı I ( 0 + 3 ) 3
Besleme Gerilim Düzenleri. FET’li Kuvvetlendirici. Tranzistörlü Kuvvetlendirici. İşlemsel
Kuvvetlendirici. Mantık Devreleri ve İkili Devreler. İşlemsel Kuvvetlendiricilerin Lineer
Olmayan Uygulamaları. Kırpıcı Devreler ve Kenetleme Devreleri.
EEM321 Elektrik Makinaları Laboratuarı I ( 0 + 3 ) 3
Eşdeğer devre parametrelerinin ölçümü ve tek fazlı transformatörlerin yüklenmesi. Bir fazlı
transformatörlerde eşdeğer devre parametrelerinin tayini. Kayıpların ve verimin bulunması
5. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERSLERİ
EEM311 Devre Sentezi ( 3 + 0 ) 5
Devre sentezi sorunu. Yaklaşıklık, Frekans dönüşümleri, Normalizasyon: Genlik ve frekans
normalizasyonu. Pozitif reel fonksiyonlar. Sitem fonksiyonları. Pasif devre sentezi: 1-kapılı
pasif devre sentezi. LC, RC, RL, RLC devrelerinin sentezi: Cauer ve Foster devreleri. 2-kaplı
pasif devrelerin sentezi: 2-uçluların sentezine indirgenmiş 2-kaplı devre sentezi. Basamaklı
devre sentezi. Sıfır kaydırma yöntemi. Aktif devre sentezine giriş.
EEM317 Telekomünikasyon I ( 3 + 0 ) 5
Elektriksel iletişim sistemleri elemanları, iletişim kanalları ve özellikleri, işaretler üzerine
temel işlemler, işaretlerin sınıflandırılmaları, Fourier Serileri, Fourier Dönüşümü, Genlik
Modülasyonu ve türleri, Genlik modülatör ve demodülatör gerçeklemeleri, açı modülasyonu,
işaret çoğullama, AM ve FM radyo yayıncılığı.
5. YARIYIL TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLERİ
EEM381 Enerji Kullanımı ve Çevre ( 2 + 0 ) 3
Giriş (enerji tanımı. Enerji kullanımı ve çevre. Enerji kaynakları ). Enerji mekaniği ( enerji
şekilleri. İş ve enerji. Güç ). Güneş enerjisi (düzlem paneller ile ısıtma. Solar fotovoltaik
enerji). Fosil yakıtlardan enerji (petrol. Doğal gaz. Kömür ). Nükleer enerji: füzyon. Güneşten
elektrik enerjisi elde edilmesi ( solar fotovoltaik ). Radyasyon kullanımı ve etkileri. Biyokitle
enerjisi. Jeotermal enerji. Hava kirliliği ve enerji kullanımı. Global ısınma ve atık enerji.
EEM383 Mühendislik Ekonomisi ( 2 + 0 ) 3
Fırsat maliyetleri, piyasalar, talep, arz, denge, İş çevrimleri, işsizlik, Enflasyon, tüketim ve
birikim, yatırım, Toplam talep, toplam arz, fayda, kayıtsızlık eğrileri, Esneklikler, gelir,
maliyetler ve kar, Piyasa yapıları, tam rekabet, monopol, oligopol
EEM385 Linux ( 2 + 0 ) 3
Genel tanıtım, Kurulum, Sisteme giriş, Dosya ve dizin yapısı, Internet ve ağ, Program
kurulumu, Sistem servisleri ve süreçleri, Kullanıcı işlemleri, Dosya ve dizin hakları, Ayarlar,
Sorun giderme
6. YARIYIL DERSLERİ
EEM302 Elektronik II ( 3 + 0 ) 5
İşlemsel kuvvetlendiriciler (OPAMP), Transistor ve FET Yüksek Frekans eşdeğeri,
Kuvvetlendiricilerde frekans cevabı, Bağlama ve Köprüleme Kondansatörlerinin etkisi, Miller
teoremi, Frekansa göre transistorlu yükselteç kazancının değişimi, Çok katlı
kuvvetlendiricilerde bant genişliği, RC ve LC Elemanları ile kompanzasyon, Beyz
kompanzasyonu, Emiter kompanzasyonu, Seri ve paralel kompanzasyon, Kuvvetlendiricilerde
geri besleme türleri, Geribeslemeli kuvvetlendiricilerin kararlılığı, Osilatörler.
EEM304 Elektrik Makinaları II ( 3 + 0 ) 5
Asenkron makinelerin yapısı. Asenkron makinelerin toplu parametrelerinin gösterilişi.
Eşdeğer devre ve karakteristikleri. Döner alan moment ve indüklenen gerilimler. Asenkron
motorlarda hız ayarı. Asenkron motorlara yol verme. Senkron makineler : yapıları, çalışma
tarzları. Alternatif akım sargıları. Alan şekilleri ve harmonikler. Döner alanlar. Endüvi
reaksiyonları. MMK vektör diyagramları. Senkron jeneratör karakteristikleri. Paralel çalışma.
Senkron motorun işletme özellikleri ve yol verme. Bir ve üç fazlı senkron makineler. Döner
çeviriciler; yapılış ve çalışma tarzı.
EEM306 Elektronik Laboratuarı II ( 0 + 3 ) 2
Gerilim Kuvvetlendiricileri. Tranzistörlü Kuvvetlendiricilerde Geribesleme. Negatif
Geribeslemeli Kuvvetlendiricilerin Kararlılığı. Ses frekansı Güç Kuvvetlendiricileri. Lineer
Değişimli Gerilim üreteçleri. Elektronik Sayıcılar. Faz Kenetleme Devreleri. Yüksek Frekans
Güç Kuvvetlendiricileri. Geniş Bandlı Kuvvetlendiriciler. Tümdevre Yapı Blokları.
EEM308 Lojik Devreler ( 3 + 2 ) 5
Analog-dijital karşılaştırma. Sayıların çeşitli tabanlarda yazılması. Boole cebri ve
aksiyomları. Boole fonksiyonları ve kanonik açınımları. Röle devreleri. Elektronik-lojik devre
elemanları. Kombinezonsal devrelerin analizi ve sentezi. Ardışık lojik devreler: durum
tabloları ve diyagramları. Çeşitli bellek elemanları. Ardışık devre türleri. Ardışık devrelerin
sentezi.
EEM310 Elektrik Makinaları Laboratuarı II ( 0 + 3 ) 2
Elektrik makinelerinde yavaşlama yöntemi ile eylemsizlik momentinin belirlenmesi. Serbest
uyarmalı doğru akım motorunda hız ayarı. Döner alan transformatörü. Doğru akım jeneratör
karakteristiklerinin çıkartılması. Lineer asenkron motor. Senkron jeneratör karakteristiklerinin
çıkartılışı. Potier reaktansı. Senkron reaktansların bulunması. Senkronlaşan asenkron motor.
Üç fazlı transformatörlerde bağlama grupları ve grup açısının incelenmesi. Üç fazlı bilezikli
asenkron motor. Senkron motorda v eğrilerinin çıkarılışı.
EEM312 Kontrol Sistemleri I ( 3 + 0 ) 4
Matematiksel modelleme: transfer fonksiyonları. Durum denklemleri. Blok diyagramları.
Sistem cevabı. Performans özellikleri. Geri besleme sistemleri; Routh-Hurwitz kriteri.
Nyquist kararlılık kriteri. Kazanç marjı ve faz marjı. Root-Locus kullanarak analiz ve dizayn
teknikleri. Durum uzayı teknikleri; kontrol edilebilirlik . İzlenebilirlik. Kutupların
yerleştirilmesi. Ön tahminli tasarım. Ayrık zaman kontrol sistemleri.
EEM320 Staj II (0+0)4
Bu stajda donanım, kart tasarımı, üretim hattı çalışmaları, kalibrasyon, kalite testleri gibi aktif
katilim gerektiren görevlerde yer almak ve işin bütünlüğü içindekini önemini kavramak ve
edinilen tecrübenin düzgün şekilde raporlanması beklenmektedir. Ayrıca bu stajdan
mühendislik işletmesi konusunda da çalışmalar beklenmektedir. Süresi 20 iş günüdür.
6. YARIYIL TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLERİ
EEM390 İnsan Kaynakları ve Yönetimi ( 2 + 0 ) 3
İşletmeleri personel işlerinin yeri ve önemi. Personel yönetiminin konusu. Personel
bölümünün organizasyon yapısı. Personel politikaları. İş analizleri. İş tanımları ve iş gerekleri.
Personel bul. Seçme ve yerleştirme. Personel eğitimi ve gelişimi. Personel değerlemesi. İş
değerlemesi. Ücretlendirme. Disiplin çalışma koşullarının düzenlenmesi.
EEM392 İşletme Yönetimi ( 2 + 0 ) 3
Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi; bilimsel çalışmalar öncesi devir. Yönetimde klasikler:
Neoklasikler, Modern yönetim, Amaçlara göre yönetim, Stratejik yönetim. İşletmelerde
stratejik yönetim süreci safhaları. Geliştirme çabaları. Analizi ve kontrolü.
IV. SINIF DERS İÇERİKLERİ
7. YARIYIL DERSLERİ
EEM419 Mikroişlemciler ( 3 + 2 ) 6
Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Merkezi İşlem, Giriş/Çıkış ve Hafıza
Birimleri. Paralel ve seri iletişim ve uygulamaları. Zamanlayıcılar, sayıcılar, kesmeler ve
uygulamaları. ADC ve DAC uygulamaları.
7. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERSLERİ
EEM411 Sayısal İşaret İşleme ( 3 + 0 ) 5
Ayrık Fourier Seri ve Dönüşümleri, Hızlı Fourier Dönüşümü, Sayısal süzgeç tasarım
teknikleri, Sonlu (FIR) ve sonsuz (IIR) darbe cevaplı süzgeçler, Hilbert dönüşümü, İki
boyutlu işaret işleme ve dönüşümleri, Stokastik işaret işleme.
EEM415 Tıp Elektroniği ( 3 + 0 ) 5
İnsan fizyoloji ve biyolojik işaretlerin oluşumu. Biyolojik işaretlerin işlenmesi. İşlemsel
kuvvetlendiriciler ve uygulamaları. Biyopotansiyel elektrotlar. Elektrot-elektrolit ilişkisi.
Değişik elektrot tipleri. Eşdeğer devreleri ve uygulamaları. Temel dönüştürücüler. Sıcaklık
dönüştürücüleri ve ölçümü. Rezistif. İndüktif. Kapasitif. Piezoelektrik. Elektromanyetik
dönüştürücüler ve uygulamaları.
EEM417 Optoelektronik I ( 3 + 0 ) 5
Işığın dalga özelliği ( homojen ortamdaki ışık dalgaları. Kırılma indeksi. Grup hızı ve grup
indeksi. Manyetik alan. Poynting vektör. Snell kanunu ve toplam iç yansıma. Fresnell
denklemi. Saçılma prensibi ). Dielektrik dalga kılavuzu ve fiber optikler ( simetrik düzlemsel
dielektrik dalga kılavuzları. Düzlemsel dalga kılavuzundaki dispersiyon. Tek mod fiberdeki
dispersiyon. Elektriksel ve optik bant genişliği. Işık emilimi ve saçılımı. Fiber optiklerdeki
kuvvetlendirme. Fiber üretimi ). Light emiting diodes ( PN bağlantı bandı diyagramı. Işık
emen diyotlar ( led ). Led materyalleri. Led karakteristiği. Fiberoptik iletişim için led’ler.
Uyarılmış emisyon araçları: lazerler ( uyarılmış emisyon ve foton yükseltgenmesi. Uyarılmış
emisyon oranı ve Einstein sabiti. Fiber optik kuvvetlendiriciler. Gas lazer. Ne-he lazer. Lazer
osilasyon şartları. Lazer diyotun prensipleri. Hetero yapılı lazer diyotları. Lazer diyot
karakteristikleri ).
EEM427 Telekomünikasyon II ( 3 + 0 ) 5
Olasılık ve Rasgele süreçler, analog-sayısal dönüşüm, eklemeli beyaz Gauss gürültülü temel
bant kanallarda sayısal modülasyon, bant sınırlı toplanır beyaz Gauss gürültülü kanallarda
sayısal iletim, taşıyıcı modülasyon ile sayısal bilginin iletimi, sayısal iletişimde seçilmiş
konular.
EEM433 Antenler ve Propagasyon I ( 3 + 0 ) 5
Elektromanyetik yayılımın gözden geçirilmesi. Anten parametreleri. Doğrusal antenler.
Radyasyon paterni ve empedansı.
EEM441 Elektromanyetik Dalga Teorisi ( 3 + 0 ) 5
Düzlem Elektromanyetik dalgalar. Yalıtkan ve iletken ortamlarda dalga hareketi. İletim
hatları ve dalga klavuzları.
EEM445 İleri Düzey Programlama ( 3 + 0 ) 5
Temel kavramlar, Yazılım geliştirme ortamları, Programlama temelleri, Nesne yönelimli
programlama, İstisna yönetimi, Delegeler ve Olaylar, Prosesler ve Uygulama etki alanları,
Yansıma ve öznitelikler, Koleksiyonlar, Girdi – Çıktı yönetimi, Nesne serileştirme, İş
parçacıkları kullanımı, Asenkron programlama modeli, Veri güvenliği, Yetki yönetimi,
Veritabanı uygulamaları.
EEM447 Mikrodalga Tekniği ( 3 + 0 ) 5
İletim hattı denklemleri. Yansıma katsayısı, duran dalga oranı gibi parametrelerin hesabı.
Smith abağı. Uyumlaştırma. Mikrodalga ağ analizi. S parametreleri. Bağdaştırıcılar ve
ayırıcılar. Mikrodalga transistörlü yükselteçleri
EEM449 Aydınlatma Tekniği ( 3 + 0 ) 5
Aydınlatmacılığın konusu. Amacı ve türleri. Işık ve görme olayı: foto metrik büyüklükler: ışık
akışı. Işık miktarı. Işık şiddeti. Aydınlık şiddeti. Parıltı. Önemli foto metrik yasalar: kosinüs
yasası. Lambert yasası. Fizyolojik optik esaslar. Işık üretiminin temelleri: kavramlar. Termik
ışık üretimi. Lüminesan ışık üretimi. Işık kaynakları. Akkor telli lambalar. Gaz ve madensel
buharlı deşarj lambaları. Armatürlerin sınıflandırılması. Aydınlatmanın bileşenleri.
Aydınlatma hesapları. Bir iç elektrik tesisatının kol. Kısım ve bölümleri. Proje ana hatlarının
tespiti. Aydınlatma aygıtlarının yerleştirilmesi ve güçlerinin hesaplanması. İç tesisatta
yönetmelikleri. Gerilim dönüşümü hesapları. Bayındırlık bakanlığının iç tesisat
yönetmeliğinin incelenmesi
EEM451 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri ( 3 + 0 ) 5
Doğrusal olmayan kontrol sistemlerine giriş. Doğrusal olmayan sistemlerin analizi: Faz
düzlemi analizi; doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin kararlılığı ve Lyapunov teoremi, ileri
kararlılık kuramı, açıklayıcı fonksiyon yöntemiyle analiz. Doğrusal olmayan kontrol sistem
tasarımı: Geribeslemeli doğrusallaştırma, kayma modunda kontrol, uyarlamalı kontrol. Çok
girişli fiziksel sistemlerin denetimi.
EEM455 Yüksek Frekans Tekniği ( 3 + 0 ) 5
Elektromanyetik dalgaların çeşitli frekanslarda elde edilmeleri. Çeşitli modülasyon şekilleri.
Telefon haberleşmesi. Radyo yayın sistemleri. Verici ve alıcılar. Televizyon prensibi. Video
işaretinin elde edilmesi.
EEM459 Güç Elektroniği ( 3 + 0 ) 5
Temel kavramlar, Yarıiletken güç diyotları, Güç transistorları, Tristörler, TRiyaklar,
MOSFET, IGBT, Güç elemanlarının karşılaştırılması, AC-DC dönüştürücüler
(Doğrultucular), AC-AC dönüştürücüler (Kıyıcılar), DC-DC dönüştürücüler, DC-AC
dönüştürücüler (İnverterler), Kontrol ve koruma düzenleri, PWM tekniği, Kesintisiz güç
kaynakları, Mikroişlemcili kontrol düzenekleri.
EEM469 Elektrik Tesisleri ( 3 + 0 ) 5
Enerji tekniğine giriş: elektrik tesisleri. Elektrik şebekesi. Santral. Tüketici. Enerji. Güç. Yük.
Sarfiyat. Masraf. Enerji tekniğinin güncel sorunları. Türkiye’de enerji üretim. İşaretler ve
semboller. Akım sistemleri. İşletme ve insan hayatı güvenliği. İşletme araçları .elektrik
ekonomisi ile ilgili temel bilgiler. Santrallerin yapılışı ve düzenlenmesi. Santrallerin elektrik
donanımı. Şebekelerin tertiplenmesi . Şebeke malzemesi; şebeke yükünün tespiti. Şebeke
gerilimi. Şebeke hesaplarının esasları. Gerilim düşümü hesapları. Şebeke problemlerinin
çözümü için metotlar; şebeke arızaları;kısa devre hesapları. Şebekelerin arızalara karşı
korunması. Proje; orta gerilim halka şebekesinin güzergahı. Güç ihtiyacı ve santral gücü
tespiti. Şebeke hesapları. Transformatör istasyonlarının bir üç kutuplu bağlama şeması. Alçak
gerilim şebekesi. Güzergah tespiti. Şebeke gücü ve besleme noktasının yerinin tayini. Şebeke
hesapları. Koruma planı.
EEM471 Bilgisayar Ağları ( 3 + 0 ) 5
Bilgisayar ağlarında temel bilgiler. Veri bağlantı katmanı protokolleri. Hata tespiti ve
giderme. Yerel ağ teknolojileri, Köprüler, Yönlendiriciler, Ağ geçitleri.
EEM477 Enerji Sistemlerinde Koruma ve Güvenlik ( 3 + 0 ) 5
Korumanın önemi. Koruma elemanları. Elektrik tesislerinde kullanılan koruma röleleri.
Koruma devrelerinin birleştirilmesi ve organizasyonu. Temel olasılık teorisi. Güvenirlik
fonksiyon ve sistem güvenirliği. Sistem modelleme ve kompleks sistem güvenirliği. Arıza
biçimleri ve güvenirlik indisleri. Güvenirlik analizinde kullanılan teknikler.
7. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ LABORATUAR DERSLERİ
EEM481 Telekomünikasyon Laboratuarı ( 0 + 3 ) 4
Süzgeç uygulamaları, Analog/sayısal ve sayısal/analog dönüşümü uygulamaları, AM
Modülasyon/demodülasyon uygulamaları, PM and FM Modülasyon/demodülasyon
uygulamaları, Darbe modülasyon/demodülasyon (PCM, DM, PPM, PAM) uygulamaları,
ASK
modülasyon/demodülasyon
uygulamaları,
PSK
modülasyon/demodülasyon
uygulamaları, FSK modülasyon/demodülasyon uygulamaları
EEM483 Sayısal İşaret İşleme Laboratuarı ( 0 + 3 ) 4
Sayısal İşaret İşlemede Süzgeç uygulamaları, FIR ve IIR süzgeçler, Analog/sayısal ve
sayısal/analog dönüşümü uygulamaları, ses işleme ve kontrol uygulamaları.
EEM485 Güç Elektroniği Laboratuarı ( 0 + 3 ) 4
Doğrultucular, Güç elektroniği devre elemanları karakteristikleri, Osilatör devreleri,
Zamanlayıcılar, PWM, Dönüştürücüler, Mikroişlemcili kontrol, Güç kaynakları.
8. YARIYIL DERSLERİ
EEM402 Diploma Çalışması ( 0 + 2 ) 10
Bir öğretim üyesi gözetiminde gerçekleştirilen bağımsız çalışma: belirli bir işlevi yerine
getiren elektriksel veya elektronik bir devrenin, sistemin veya yazılımın tasarımı ve
gerçekleştirimi ve/veya bir mühendislik probleminin teorik yaklaşımlarla ve/veya bilgisayar
yardımı ile çözümlenmesi, danışmana sunulan ve danışmanca onaylanan bir proje raporunun
hazırlanması.
8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERSLERİ
EEM410 Elektronik Ölçümler ve Enstrümantasyon ( 3 + 0 ) 5
Temel ölçme bilgisi, Yük – Akım – Gerilim – Güç – Enerji kavramları, Dirençler, Akım ve
Gerilim Bölücü devreleri, Doğrusal devre analizi teknikleri, Bobin ve kondansatörler,
Empedans kavramı, RLC devre analizi teknikleri, İşlemsel yükselteçler, Devrelerin frekans
cevabı, Pasif ve Aktif Süzgeçler, Medikal sistemlerde ölçme, Gürültü bastırma yöntemleri.
EEM416 Biyomedikal Sistemler ( 3 + 0 ) 5
Hücre fizyolojisine giriş ( Nöron. Sinapsisler. Nöron modelleri ). Biyoelektriksel potansiyel
kaynakları ve teorileri. Biyoelektrik elektrotlar ve enstrümantasyonu. Fizyoloji ve dolaşım.
Solunum ve metabolik sistemlerin ölçülmesi. Fonokardiyografi. Hasta bakımı ve izlenmesi.
Bilgisayar destekli tomografi ve medikal görüntüleme sistemlerinin enstrümantasyonu ve
prensiplerine giriş.
EEM418 Optoelektronik II ( 3 + 0 ) 5
Foto-detektörler ( p-n bağlantı foto diyotun prensipleri. Ramo teoremi ve dış foto akımı.
Emilme katsayısı ve foto diyot materyalleri. Foto transistörleri. Foto detektörlerdeki gürültü ).
Fotovoltatik araçlar ( güneş enerji spektrumu. Fotovoltatik araç prensipleri. Pn bağlantısı
fotovoltatik I-V karakteristiği. Seri direnç ve eşlenik devre. Sıcaklık etkileri ). Işığın
polarizasyonu ve modülasyonu ( anisatropik ortamdaki ışığın yayılması entegre optik
modülatörler. Akusto-optik modülatörler. Magneto-optik etkileri. Nonlineer optik ve ikinci
harmonik üretimi )
EEM420 Görüntü İşleme ( 3 + 0 ) 5
Görüntü işleme temelleri, yoğunluk dönüşümü, süzgeçler, görüntü yeniden oluşturma, renkli
görüntü işleme, görüntü sıkıştırma ve bölümleme.
EEM424 Sistem Programcılığı ( 3 + 0 ) 5
Fonksiyon göstericilerinin kullanımı, Kendi kendini çağıran fonksiyonlar, Kesmeler ve
kullanımları, Handle sistemleri, Aşağı seviyeli disk işlemleri, Dos – Windows ve Unix tabanlı
sistemlerin dosya sistemlerinin incelenmesi ve disk işlemlerine yönelik çeşitli yararlı
programların tasarımı, Algoritma analizi, Temel veri yapıları: Bağlı listeler stack ve kuyruk
sistemleri, hash tabloları, Böceklerin yakalanması ve kod organizasyonu, Ekran ve klavye
fonksiyonlarının tasarımı, İşletim sistemlerinin process yönetimleri, Kişisel bilgisayarlar arası
haberleşme, Seri ve paralel portların kullanımı, Yardımcı işlemcilerin programlanması.
EEM430 Enerji Dağıtım Sistemleri ( 3 + 0 ) 5
Temel prensipler. Yük karakteristikleri. Tahmini metotlar. Alt istasyonlardaki dağıtım. İletim.
Primer ve sekonder dağıtım. Voltaj seviyelerinin seçimi. Kablolarının. Anten hatlarının ve
transformatörlerin işlemsel karakteristikleri. Sistemin voltaj regülasyonu. Güç faktörünün
düzeltilmesi. Akım ve voltaj transformatörleri. Aşırı akım ve ısıl koruma. Topraklama
metotları. Dağıtım sistemlerinin ekonomik analizi.
EEM434 Antenler ve Propagasyon II ( 3 + 0 ) 5
Anten parametreleri. Doğrusal antenler. Anten yayılım örüntüsü ve empedansına toprağın
etkisi, Düz ve çapraz antenlerde yayılım, Anten dizileri ve genel anten formülleri, Balun’lar,
Alıcı anten teorisi, Toprak dalga elemanları, Troposferik ve iyonosferik yayılım.
EEM438 Fiberoptik Haberleşme ( 3 + 0 ) 5
Kılavuzlu optik dalgalar. Optik fiberlerin elektromanyetik özellikleri. Optik kaynaklar: yarı
iletken lazerler ve ledler. Modülasyon ve demodülasyon metotları. Optik tüm devreler. Fiber
optik haberleşme sistemlerinin tasarım örnekleri.
EEM446 Programlanabilir Lojik Denetleyiciler ( 3 + 0 ) 5
PLC Tarihçesi, Temel yapısı ve bileşenleri, PLC Donanımı, PLC Seçimi, PLC Programlama
Temelleri, Bit işlemleri, Zamanlayıcılar, Sayıcılar, Karşılaştırıcılar, Aritmetik işlemler, Deyim
listesi ve merdiven diyagramı ile programlama tekniği, Lojik devre tasarım yöntemleri,
Program denetim komutları, Endüstriyel uygulamalar.
EEM452 Sayısal Kontrol Sistemleri ( 3 + 0 ) 5
Ayrık-Zaman Sistemlerine Giriş. Sinyal dönüştürme, A/D ve D/A Dönüştürülücüler.
Örneklenme, Tutma fonksiyonları ve Matematiksel Modelleri. Z-Dönüşüm Teknik ve
Özellikleri. Ters Z-Dönüşüm fark denklemleri çözümleri. Kapalı ve açık çevrim ayrık transfer
fonksiyonları. Kararlılık. Ayrık-Zaman Denetleyiciler. Ayrık-Zaman Sistemlerinin Durum
Denklemleri ve tasarım yöntemleri
EEM458 Yüksek Gerilim Tekniği ( 3 + 0 ) 5
Yüksek gerilim havai hat ve kabloları. Topraklama sistemleri. Havai hat ve kablolarda
problemler. Aşırı gerilimlere karşı koruma elemanları. Yüksek gerilim izolatörleri. İzolasyon
koordinasyonu. Yüksek gerilim üreteçleri.
EEM460 Fotovoltatik Enerji Dönüşümü ( 3 + 0 ) 5
Güneş enerjisi ölçümü. Fotovoltaik pillerin yapısı ve enerji dönüşüm verimliliği. Fotovoltaik
modül üretimi. Fotovoltaik enerji sistemleri ve uygulamaları. Çevresel etki ve maliyet
hesapları.
EEM462 Güç Elektroği Endüstriyel Uygulamaları ( 3 + 0 ) 5
Giriş. Elektrikle ısıtma. Gerilim ayarı. Kıyım ile AC motor hız denetimi. Endüstrideki
doğrultucular. Elektroliz tesisleri. Da motor hız denetimi. Kesintisiz güç kaynakları. Evirici
ile AC motor hız denetimi. Enerji üretiminde güç elektroniği.
EEM464 Haberleşme Elektroniği ( 3 + 0 ) 5
Haberleşme elektroniğine giriş, işaret üretimi, PLL devresi, genlik modülatör ve demodülatör
devreleri, açı modülatör ve demodülatör devreleri, sayısal iletişim devreleri ve modemleri.
EEM468 Kablosuz Haberleşme ( 3 + 0 ) 5
Kablosuz iletişim standartları, hücresel tasarım, büyük ölçek yol kayıpları, küçük ölçek yol
kayıpları, kablosuz iletişimde modülasyon teknikleri, çoklu erişim teknikleri, yayılı spektrum
teknikleri, çoklu taşıyıcılı sistemler.
EEM482 Dış Aydınlatma ( 3 + 0 ) 5
Dış aydınlatmada kullanılan ışık kaynakları; projektörler; yol ve alan aydınlatması
armatürleri. Yol aydınlatması. Tünel aydınlatması. Alan ve cephe aydınlatması. Spor sahaları
aydınlatması esasları. Hesap ve tasarım teknikleri.
EEM484 Enerji İletim Hatları ( 3 + 0 ) 5
Enerji iletim hatlarında kullanılan nakillerin yapılış özellikleri. Nakillerin statik ve dinamik
zorlanması. Munzam yük faraziyesi. Değişik haller denklemi. Sehvim hesabı. İzolatörler.
Direk ana boyutlarının tayini. Zorlanma kabulleri. Mukavemet kontrolü. Proje.

Benzer belgeler

(%30 ingilizce) birinci öğret - Elektrik

(%30 ingilizce) birinci öğret - Elektrik Elektronik Hobinin önemi. Tasarım yaklaşımları ve tasarımcı olarak düşünme. Kişisel ve grup çalışmaları. Hobi konusu belirleme. Tasarım. EEM294 Satranç ( 2 + 0 ) 3 Tarihçe, Taşların dizilimi, Temel...

Detaylı