Görev Tanım Formu

Yorumlar

Transkript

Görev Tanım Formu
ENDODONTİ ANABİLİM DALI KLİNİK
ÇALIŞMA TALİMATI
Hazırlayan:
Yrd. Doç. Dr.
İsmail Davut ÇAPAR
Kontrol Eden:
Doç. Dr. Şükrü ENHOŞ
Yönetim Temsilcisi
Doküman No
TL - 09
Yürürlüğe Gir. Tar.
01.01.2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
01.01.2014
Sayfa No
Sayfa 1 / 2
Onaylayan:
Prof. Dr. Tancan UYSAL
Dekan
1. AMAÇ
Bu talimatın amacı; İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda yürütülen faaliyetlerin
tanımlanmasıdır.
2. UYGULAMA ALANI (KAPSAM)
Bu talimat; İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nı kapsar.
3. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından; İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda görev yapan
personel sorumludur. Stajyerlerin bu talimata uymalarını sağlamak nöbetçi asistanın sorumluluğundadır.
4. TANIMLAR
ANESTEZİ: Hastanın ağrı duymaması için ilaçla sağlanan geçici duyu kaybıdır.
5. UYGULAMA
5.1 . Hasta Kayıt Birimi’nden tanıtım kartı bastıran hastalar, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda
muayene olduktan sonra Endodonti Anabilim Dalı’na gelerek anabilim dalı sekreterinden randevu alır.
5.2 . Hasta, randevu tarihinde kliniğe gelerek kartını sekreterliğe bırakır.
5.3. Anabilim dalı sekreteri hekimlere hastasının geldiğinin bildirir. Hekimin talimatı ile hasta, tanıtım kartıyla
beraber kliniğe çağırılır.
5.4. Diş hekimi hastayı, hasta koltuğuna oturtarak, hasta bilgilerini kontrol eder. Ağız içi ve röntgen bulguları
değerlendirilerek yapılması gerekli tedaviler belirlenir.
5.5. Hastaya sadece medikal yaklaşımda bulunulacak ise reçeteye ilaçları yazılarak kullanımı diş hekimince
anlatılır. Yazılan ilaçlar ve teşhisi HBYS modülüne işlenerek kayıt altına alınır.
5.6.Yapılan muayene ve tetkik sonucunda Endodonti Anabilim Dalı’nda yapılabilen, endodontik tedaviler
yapılır. Hastanın durumu ve kliniğin yoğunluğunu göz önüne alarak uzun sürecek tedaviler için hastaya diş
hekimi tarafından randevu verilir. Yapılacak tedavi Fakültemiz dâhilinde bulunan diğer klinikleri ilgilendiriyorsa
hasta dosyasının “yapılacak tedavi” kısmına yazılarak ilgili kliniğe yönlendirilir.
5.7. Gerekli durumlarda “Hasta Bilgilendirilmiş Onam Formu” ile hastanın rızası alınarak gerekli müdahale
yapılır.
5.8. Yapılan tedaviler hasta tanıtım kartına işlenir ve kayıt altına alınır.
5.9. Yapılan muayene ve ya tedavi sonucunda hastanın istirahate ihtiyacı var ise, SGK ’na mensup çalışan
hastalara “Çalışabilir Kâğıdı” öğrencilere “Günlük İzin Formu”, resmi kurum hastalarının ise sevk kâğıtlarına
işlenerek raporları tanzim edilir.
5.10.Yapılan muayeneleri ve tedavileri sonucunda SGK ’na mensup çalışan hastalara “Çalışabilir Kâğıdı”
doldurularak kendilerine verilir.
5.11. Ağız ve diş sağlığı teknikeri ve/veya klinik hemşiresi tarafından kliniğin genel temizliği, “PRO-04
Hijyen ve Temizlik Prosedürü” doğrultusunda temizlik görevlilerine yaptırılır. “Temizlik Kontrol Formu”
ile takibi yapılır.
ENDODONTİ ANABİLİM DALI KLİNİK
ÇALIŞMA TALİMATI
Hazırlayan:
Yrd. Doç. Dr.
İsmail Davut ÇAPAR
Kontrol Eden:
Doç. Dr. Şükrü ENHOŞ
Yönetim Temsilcisi
Doküman No
TL - 09
Yürürlüğe Gir. Tar.
01.01.2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
01.01.2014
Sayfa No
Sayfa 2 / 2
Onaylayan:
Prof. Dr. Tancan UYSAL
Dekan
5.12. Sterilizasyon kontrolü, klinikte kullanılan alet ve cihazların dezenfeksiyonu klinik hemşiresi ve/veya
ağız ve diş sağlığı teknikeri tarafından “TL-42 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Çalışma Talimatı”
doğrultusunda yaptırılır.
5.13. Klinik temizlik görevlileri tarafından toplanan tıbbi atıkların kontrolü klinik hemşiresi ve/veya ağız ve
diş sağlığı teknikeri tarafından “PRO-05 Tıbbi ve Diğer Atık Kontrolü Prosedürü” doğrultusunda yapılır.
5.14.Klinik sorumlusu tarafından klinikte kullanılan cihazların bakımı ve onarımı bakım onarım talimatlarına
göre yaptırılır. Arızalanan cihazlar için “Bakım/Onarım/Kalibrasyon İstek Formu” doldurularak onarımı
yaptırılır
5.15. Klinikte biten sarf malzemeler “Taşınır İstek Fişi” ile taşınır kayıt kontrol yetkilisinden talep edilir.
5.16. Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Adliyeden sevk edilen adli vakalarda; hasta muayene edildikten
sonra diş tabibi kararını bildirir. “Adli Vaka Muayene Formu” üç nüsha olarak doldurulur. Raporun aslı
hastaya verilir, diğer nüshası da faturalandırma biriminde kalır.
6. REFERANS DOKÜMANLAR
6.1. (FR-28) ADLİ VAKA MUAYENE FORMU
6.2. (FR-29) TRAVMA FORMU
6.3. (FR-30) ENDODONTİ BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU
6.4. (FR-34) KONSÜLTASYON İSTEK FORMU
6.5. (FR-35) REÇETE FORMU
6.6. (FR-36) RAPOR FORMU
6.7. (FR-37) TEMİZLİK KONTROL FORMU
6.8. (FR-38) HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLAR İÇİN ÇALIŞABİLİR KÂĞIDI
6.9. (FR-43) RÖNTGEN İSTEK FORMU
6.10.(FR-44) BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU
6.11.(FR-50) KONSÜLTASYON İSTEK FORMU
6.12.(FR-53) HASTA RANDEVU KARTI

Benzer belgeler